Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Kompetensförsörjning för studie- och yrkesvägledning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro km, CityAkademin
Kontaktpersoningrid båve
E-postingrid.bave@orebro.se
Telefonnummer019-214861
Beviljat ESF-stöd3 178 883 kr
Total projektbudget3 178 883 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2012-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

För att studie- och yrkesvägledare (SYV)ska kunna öka sin anställningstrygghet på arbetsmarknaden och stå bättre rustade för strukturella förändringar får de, genom en behovsprövad kompetensutveckling, möjlighet att i projektet öka sin kompetens och därmed sin självtillit.Deltagande aktörer i projektet är SYV från alla skolformer, både fri- och kommunala skolor samt universitet, i tre län respektive region. De kommer att skapa sin egen kompetensutvecklingsplan.Syftet med projektet är också samverkan med lärare och övrig personal inom den egna arbetsenheten ska förbättras.

Kompetenshöjningsinsatsen innebär också att varje SYV-are blir bättre rustad för att säkerställa likvärdigheten i vägledningssituationen med elever och vuxna studerande. Det gäller också i kontakten med arbetsgivare, utbildningssamordnare och andra aktörer inom området.

Samverkanspartner är Region Värmlands projektledare för SYV-utveckling i Värmland och och Cityakademin, Örebro kommun

Bakgrund

Regeringen och skolverket i har i flera utredningar under 2000-talet visat på stora brister i kommunernas sätt att sköta studie- och yrkesvägledningen. Man lyfter fram tre bristområden, kvaliteten på information och vägledning, utvärdering och kvalitetssäkring. Genom kompetenshöjning kan dessa områden förbättras. Granskningen visar att varken huvudmän eller de enskilda skolorna lever upp till läroplanens mål för SYV i praktiken. Kommunerna har väldigt skilda ambitioner. Vad gäller bemanning och prioritering av SYV i skolans verksamhetsplaner skiljer sig skolorna tydligt åt. På universiteten är få studie-och yrkesvägledare (i fortsättningen kallade SYV-are)formellt utbildade inom kunskapsområdet. I det livslånga lärandet behövs livslång vägledning för att regionerna/länen ska kunna höja medborgarnas utbildningsnivå och öka kompetensmatchningen i enlighet med de regionala utvecklingsplanerna. Den snabba omvandlingen av arbetslivet ställer allt högre krav på de som arbetar som SYV-are. För att förbättra förutsättningarna för en likvärdig studie- och yrkesvägledning krävs individuella kompetensutvecklingsinsatser. Resultatet av Värmlands förprojektering 2009 visar att de kurser som är föreslagna i projektet har förordats av Malmö högskola.I Örebro har motsvarande genomlysning gjorts med SYV-arna. SYV-arna har ofta en svag ställning på sin arbetsplats. Många har deltidstjänster eller arbetar på flera skolor. SYV-are i små kommuner arbetar ofta ensamma och har uppdrag från flera utbildningsnivåer vilket försvårar deras möjligheter till kompetensutveckling och samverkan med andra SYV-are. Dessutom är inte SYV-arnas arbetsuppgifter på den enskilda skolan särskilt tydliga. Många blir mer administratörer än vad proffessionen SYV innebär.

Trots dessa påpekanden från regeringen händer det alldeles för lite i utvecklingen av SYV. Detta trots att politiker och föräldrar ofta tar upp problemen med att skolorna inte prioriterar SYV. Varje skola kan göra sina egna prioriteringar för detta.

Det är ingen självklarhet att SYV-are får kompetensutveckling. Skolan kan prioritera andra uppgifter och mål. Regionförbunden har inget uppdrag att skapa kompetensutveckling för SYV. Genom att samla många SYV-are och planera långsiktigt behovet av kompetensutveckling i ett projekt kan SYV-arna lära av varandra och stärka självkänslan på ett sätt som inte finns i dag.

A. Mobiliseringsfas

Region Värmland beviljades medel för en förprojektering kallad "SYV i Värmland" Nr: 2008-3060372. Det innehöll dock ingen särskild analys av SYV som enbart arbetar med vuxna medborgare, därför deltar även Värmland i mobiliseringsfasen. Det gäller även Örebro universitet, Nyköping och Katrineholm i Sörmland.

Fokus under mobiliseringsfasen är både att genomföra en särskild analys av kompetensbehovet hos SYV-are inom arbetsmarknad (i Örebro län) och vuxenutbildning för att mer riktat kunna skapa aktiviteter för denna grupps kompetensutveckling. Under mobiliseringsfasen kommer också aktiviteter för ett gemensamt lärande mellan länder i Europa som just nu gör analyser av SYV-ares kompetens att genomföras. Länder som i dagsläget kan vara intressanta är enligt Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Holland, Finland och Tyskland, som utreder vilket utbildningsbehov dagens studie- och yrkesvägledare behöver. Vi kommer att träffa utredare och utbildare på högskolenivå. SYV-are i Europa har olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund samt tillhörighet i utbildningsväsendet.

Projektledaren och delprojektledaren samt en representant från respektive län ur målgruppen reser till Finland, Holland samt Tyskland för ett gemensamt utbyte. Under mobiliseringsfasen kommer projektledarna att ta kontakt med de svenska representanterna i det europeiska nätverket för vägledning. Målet är att se om det finns annan kompetensutveckling, ur ett omvärldsperspektiv, som är viktig för deltagarna att ta till sig under projektet. Följden kan bli att aktivitetsplanen revideras.

B. Genomförandefasen
Efter utförda kartläggningar, analyser och skapande av en behovsbild i mobiliseringsfasen kommer vi att se över de föreslagna kurserna och inriktningen på kompetensutvecklingen.

I de redan utförda analyserna i Värmland (Förprojektering 2009) och i Örebro kommuns utredning 2009, framkommer att SYV-arna behöver kompetensutveckling för att professionellt kunna genomföra sitt uppdrag och utföra sina arbetsuppgifter inom de tre områdena: 1/ Formell kompetens (utbildningsbakgrund), 2/ Yrkeskompetens, erfarenheter och förmåga att hantera nuvarande metoder, förmåga till förnyelse och lärande inom professionen och ett professionellt förhållningssätt, 3/Organisatorisk kompetens, planera och samverka med lärare och övrig personal inom den egna arbetsenheten, samverkan skola arbetsliv, kvalitetsarbete i relation till uppdraget och omvärldsanalys. I detta projekt ska vi arbeta med två områden, yrkeskompetensen och den organisatoriska kompetensen.

Kompetenshöjningsinsatsen innebär att varje individ blir bättre rustad för att säkerställa likvärdigheten i vägledningssituationen med elever och vuxna samt i kontakten med arbetsgivare, utbildningssamordnare och andra aktörer inom området.

SYV-arna är i behov av kompetensutveckling för att kunna agera och reflektera över sin insats i relation till mer övergripande handlingsplaner och program för samhällsutveckling och tillväxt.

Syfte

Stärka och kompetenshöja SYV-are så att de klarar de höga kraven och förväntningar som ställs på en likvärdig och professionell vägledning. Skola och samhälle är i ständig utveckling vilket gör att valmöjligheterna ökar vad gäller både utbildning och arbetsmarknad ur ett tillväxtperspektiv. Kurser på högskolenivå skall fördjupa kompetensen och kunskapen hos enskilda SYV-are. Projektet lyfter fram behovet av en stark SYV-funktion som ökar deltagarnas anställningsbarhet och möjlighet att behålla sin tjänst.

Ytterligare ett syfte är att få tillstånd ett samarbete mellan Örebro läns tolv kommuner, Örebro universitet,Värmlands 16 kommuner samt delar av Sörmlands län för ett gemensamt utbyte och lärande. Genom att samverka regionalt och stärka kompetensen, går det lättare att erbjuda en hög kvalitet på vägledningen och tillgång till likvärdig vägledning till elever, föräldrar och medborgare oavsett var man bor.

Projektet kan också medverka till att huvudmän och skolledningen tydligare ser vikten av en fungerande studie- och yrkesvägledning. Skolledning och SYV-are kommer att finnas med i referensgrupp och styrgrupp.
Skolchefers nätverk är också en målgrupp för påverkan genom att via statistik kunna påvisa brister i organisation mm för SYV-arbetet.

Målsättning

- Individen har stärkt sin roll och möjlighet på arbetsmarknaden
- Den individuella kompetenutvecklingsplanen från förprojekteringen genomförs.
- Ökad påverkansmöjlighet på den enskilde enheten/skolan.
- Det ska synas i skolornas verksamhetsplaner att en utveckling av SYV-funktionen har skett.
- En ökad samverkan mellan Örebro och Värmlands läns skolor och skolformer.
- Att den planerade kompetensutvecklingssatsningen genomförs med planerat antal deltagare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Efter förprojekteringens resultat kommer ett antal fortbildningsdagar att genomföras under projekttiden. Tillgänglighetsaspekternas alla delar skall tas upp såsom till exempel lokaler och hjälpmedel/metoder för anpassad kommunikation och information. Handisams checklistor kommer att användas för att säkerställa planeringen av utbildningsinsatserna under projekttiden. De fysiska rummen där vägledning sker ska vara genomtänkta samt att än mer information sker virtuellt så att blir lätttillgänglig på internet

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen visade att SYV-arna till viss del brister i kompetens och kunskap om genusforskning och jämställdhetskunskap. Hur studie- och yrkesvägledarna förhåller sig till jämställdhetsarbete och hur de arbetar med dessa frågor skiljer sig väsentligt åt. Kompetenshöjande utbildningstillfällen kommer att genomföras under projekttiden, dels i form av utbildningsinsatser i de lokala nätverken i länen, dels som utbildningsdagar för regionen samt i de kurser som kommer att upphandlas av lärosäten. Det är viktigt hur information om utbildning utformas exvis val av bilder och texter, hur utbildningar kan göras mer könsneutrala. Diskussion om vilka medier brukarna vill använda och enklast kan ta till sig information ur ett genusperspektiv.

Transnationellt samarbete

Erfarenhetsutbyte och lärande i ett gemensamt utvecklingsarbete med länder i Europa som just nu utreder sin vägledningsfunktion och organisation inom utbildningsväsendet. Vare sig Örebro eller Värmland har deltagit i internationella projekt om vägledning som funnits i utbudet av EU-projekt de senaste åren. SYV-arna kan här få ett europeiskt perspektiv på sitt arbete. Den ökade rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden ställer ökade krav på vägledarnas kunskaper om utbildning och arbetsmarknad i Europa. Hela projektet avslutas med en konferens med rubriken " Vägledning i ett EU-perspektiv".

Deltagande aktörer

 • Alléskolan
 • Barn och utbildningskontoret
 • Bildningsförvaltningen
 • Campus Nyköping
 • Center for Developmental Research
 • Hallsbergs kommun, Näringslivskontoret
 • Internationella engelska skola
 • Kultur och bildningsförvaltnin
 • Kumla km, Barn- och utb förv
 • Letälvsskolan
 • Lindesbergs km, Lindeskolan
 • MÅLET Lärcentrum Degerfors
 • Nora kommun Vuxenutbildning
 • Pihlskolan
 • Stadsskogsskolan
 • Viadidakt
 • Vuxenutbildningsförvaltningen Masugnen

Kommun

 • Askersund
 • Degerfors
 • Hallsberg
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Nyköping
 • Örebro