Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensförsörjning Örebro kommun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro km, CityAkademin
KontaktpersonEva Jonsson
E-posteva.jonsson@orebro.se
Telefonnummer019-216080
Beviljat ESF-stöd1 648 694 kr
Total projektbudget1 648 694 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2010-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att kompetensutveckla anställda som är i omställning och riskerar att hamna i arbetslöshet på grund av låg utbildningsnivå,hög medelålder och som inte uppfyller kraven för anställning i den nuvarande kommunala organisationen

Bakgrund

Chefer och medarbetare har i förstudien tagit fram och definierat kompetenskriterier och arbetsgivarens kravprofil för olika yrkeskategorier inom området administration i en gemensam kartläggningsprocess from maj-2007-maj-2008. Processen ska leda till att höja kompetensen inom administrationen och att höja servicenivån till de verksamheter som är brukarnära. Medarbetarna klassificerades enligt en femgradig skala utifrån fyra kompetenser. När kartläggningen var klar fick berörd personal (600 personer) söka tjänster inom sitt kvalifikationsområde. Rekryteringen till tjänsterna är nu genomförda under augusti månad och 64 medarbetare hamnade i omställning,de behöver ha kompetensutveckling för att kunna dels söka tjänster inom kommunens organisation dels utbildning/matchning för att kunna söka sig utanför kommunens organisation.10 personer i omställning har erhållit anställning men på en lägre nivå än tidigare och behöver utbildningsinsatser och eller validering. Samtliga i omställning har hög medelålder,låg utbildningsnivå,är under omställning och har en lång erfarenhet av den kommunala administrationen. Det behövs både validering av förvärvade kunskaper och utbildningsinsatser för att minska sårbarheten för dessa personer och insatser för att undvika arbetslöshet då arbetsmarknaden i vår region inte ser så positiv ut.För de medarbetare som själva vill söka sig ifrån kommunen behövs också insatser i form av kompetensutveckling men mot nya branscher/yrkesområden för att bli mer attraktiv på den öppna marknaden.

Syfte

Projektet ska genomföra de utbildnings/valideringsinsatser och aktiviteter som analyserats i förstudien så att målgruppen erhåller och behåller anställning i enlighet med arbetsgivaren Örebro kommuns kravprofil på nuvarande administration samt tillföra kompetens för ny karriärväg på arbetsmarknaden genom validering/utbildning, praktik . Deltagarna som kommer från olika verksamheter i kommunen, ska stärkas genom att projektet synliggör deras kompetens(validering) och höjer kompetensnivån. Via vägledning, validering och anpassade utbildningsinsatser ska de kunna behålla, förstärka, bredda och utveckla sin kompetens. Mervärdet med projektet är att målgruppen får en mer strukturerad och individuell inriktning mot nya kompetenser och större delaktighet, så att personen är bättre rustad för omställning och mindre sårbar.

Målsättning

Projektets målsättning är att 95% av utbildnings/valideringsinsatserna och övriga aktiviteter genomförs

Förväntade effekter:
Höjd kompetens
Högre anställningsbarhet
Mindre sårbar
Påbörjad ny karrärväg
Möjlighet till nätverkande
Större omvärldskunskap
som ger
Ny anställning/tjänst i Örebro kommun
Anställning hos annan arbetsgivare
Startat eget
Uppgraderade efter utvecklingsinsatserna

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Örebro kommun har under 2008 antagit en tillgänglighetsgaranti som kommer att följas i projektet. Tillgänglighetsgarantin gäller både lokaler,kommunikation och tjänster. Projektet har tillgång till CityAkademins lokaler som är anpassade för fysiskt funktionshindrade, nära till kollektivtrafik,teknisk utrustning,dessutom finns på lärcentrum teckenspråkskunnig personal,specialpedagog och specialprogram för personer med läs och skrivsvårigheter. (dyslexi).
En deltagare i projektet har funktionshinder

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsplan finns i Örebro kommun, i förhållande arbetsgivare och arbetstagare i enlighet med jämställdhetslagens krav ska jämställdhetspespektivet genomsyra all verksamhet. Projektet kommer därför att involvera jämställdhetshandläggare i kommunen för att säkerställa integreringen och att deltagarna,projektägare och andra får ta del av detta via ett seminarie.

Deltagande aktörer

 • Förvaltningen för funktionshin
 • Förvaltningen för funktionshin
 • Gymnasieförvaltningen
 • Kultur- och medborgarförv
 • Oppositonskansliet
 • Programkansli, Social och Välf
 • Prohramkansliet Samhällsbyggna
 • Skola NO
 • Skola NO
 • Skola NV
 • Skola SO
 • Skol-och områdesförv Östernärk
 • Socialförvaltning Öst
 • Stadskansli,löner
 • Stadskansliet, ekonomi
 • Tekniska förvaltningen
 • Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Jobbcentrum
 • Vård och Omsorg Väster
 • Vård och Omsorg Öster
 • Vård och omsorgsförv Öster
 • Vård och omsrogsförv Öster

Kommun

 • Örebro