Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensförsörj. genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTibnor
KontaktpersonEmil Karpf
E-postemil.karpf@tibnor.se
Telefonnummer010-4840843
Beviljat ESF-stöd1 994 655 kr
Total projektbudget1 994 655 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2011-11-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

En satsning på kompetensutveckling av befintlig personal för att höja deras kompetens. Att öka samverkan mellan deltagande och lokala företag för att tillsammans skapa ett företagsklimat för tillväxt.

Bakgrund

Inför och under förprojekteringen har Atcab och Tibnor sett ett tydligt behov av kompetensutveckling inom verkstadsområdet för att kunna behålla arbetskraft. Även brist i förståelsen inom områden som tex tillgänglighet och integration, från ledningspositioner till arbetare, har uppmärksammats. Just en känsla av utanförskap är något som projektgruppen tagit till sig och som vi vill och måste ändra på. Allt handlar om rätt kompetens inom området och kompletterande utbildningar för samtliga på företagen för att ta bort detta problem.

Under förprojekteringen har det fokuserats kring lärande miljö och samverkan. För området lärande miljö är målsättningen att skapa en plattform som inte bara justerar befintliga problem för stunden utan bygger på en långsiktig kontinuitet. En öppen och delaktig arbetsplats som ger alla chans att påverka sin egen situation. Ett annat problem som finns är brist på samverkan mellan projektets företag samt andra regionala företag. Hur vi kan lära av varann inom specifika områden. Vi vill jobba för ett bättre företagsklimat där samverkan och utbyte av kompetens ger möjlighet till lokal tillväxt.

Under förprojekteringen har en enkätundersökning genomförts på Atcab och Tibnor omfattande 30 personer för att få en uppfattning av kompetensbehovet. Frågorna fördelades på tio områden: organisation, trivsel & arbetsklimat, psykosocial arbetsmiljö, integration, information & kommunikation, fysisk arbetsmiljö, ordning & reda, jämställdhet, kvalitet och funktionshinder.

Resultatet från undersökningen visade att det finns brister inom samtliga områden, där de största finns inom integration, information & kommunikation, fysisk arbetsmiljö, kvalitet och funktionshinder.

Utifrån denna undersökning samt diskussion inom projektgruppen har passande utbildningar och föreläsningar tagits fram. Vid val av utbildningar har det viktiga varit att deltagarna lär sig något nytt och ges en möjlighet till personlig utveckling.

Även om lågkonjukturen det senaste halvåret påverkat deltagande företag med uppsägningar är ändå målet att satsningen långsiktigt ska öka anställningsgraden.

Syfte

Syftet med projektet är att öka kompetensen för att stärka den personliga utvecklingen och minska risken för uppsägningar och utanförskap. Att skapa en lärande organisation som arbetar långsiktigt och kontinuerligt med kompetensutveckling, kommunikation och ett öppnare arbetsklimat.

Att utveckla samverkan mellan deltagande aktör och lokala företag för att behålla kompetensen inom regionen och öka utbytet av kunskap. Jobba för ett bättre klimat och förutsättning att växa inom regionen och förhindra fortsatta nedskärningar.

Även att arbeta vidare, förbättra och utveckla jämställdhetsarbetet hos företagen samt att göra arbetsplatsen mer tillgänlig för att skapa möjlighet till anställning av funktionshindrade personer.

Målsättning

Den huvudsakliga målsättningen är att bygga upp ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete på deltagande företag som leder till minskad sårbarhet och ett ökat lärande hos de sysselsatta.

För varje område och utbildning är det viktigt att få feedback från deltagarna och se att satsningen har gett de nya förutsättningar och kunskaper. Mätbara målsättningar är därför:

70% av deltagarna ska känna att genomförda utbildnigar bidragit med ny kunskap för att ta sig an fördjupade arbetsuppgifter.

70% av deltagarna ska känna att genomförda utbildningar har skapat en bättre förutsättningar och självkänsla att ta sig an nya arbetsuppgifter.

90% av deltagarna ska ha fått bättre insikt och förståelse inom områden som utanförskap, jämställdhet och tillgänglighet.

Enkätundersökningen som genomfördes under förprojekteringen kommer även att användas vid genomförd kompetensutveckling för att se hur företagen förbättrat sig inom dessa tio områden. Målsättningen är att samtliga områden blivit bättre.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi avser att jobba för en bättre tillgänglighet inom tre områden:

Skapa rätt fysisk förutsättning. Se över befintlig lokal samt arbetssätt så den blir anpassad så att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i sin arbetssituation. Se över verktyg och lyftredskap för att förbättra arbetsmiljön.

Bättre förståelse för funktionshindrade personer. Enkäten visade på en viss rädsla och oförståelse för funktionshindrade som måste åtgärdas. Här ska vi utifrån föreläsningar och aktiva möten skapa ett bättre bemötande hur vi förhåller oss till varandra så att medarbetarna med eller utan funktionshinder inte känner sig diskriminerade.

Bättre kommunikation. Att utforma information så att alla förstår och känner sig delaktiga. Tillsammans med personal och konsulter se över behovet och därefter utbilda inom kommunikation och åtgärda brister som finns för att skapa en bättre förutsättning. Att den information som också ges ut blir tillgänglig så alla kan tillgodogöra sig den.

Jämställdhetsintegrering

Enkäten visar på brister i den fysiska miljön för kvinnliga arbetare samt förståelsen för en jämnare könsfördelning av arbetsplatsen. Även brist på uppmuntran vid ansökningar för att skapa en mer jämställd arbetsplats.

Målet är att skapa fysiska förutsättningar som möjliggör en bättre arbetsmiljö för kvinnor. Genom föreläsningar och utbildningar för samtliga skapa bättre förståelse för det positiva med en mer jämställd arbetsplats.

Deltagande aktörer

  • Atcab

Kommun

  • Köping