Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens i förskolan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBarn och Utbildningsförvaltningen
KontaktpersonGunilla Svansbo
E-postgunilla.svansbo@arboga.se
Telefonnummer0589-87165
Beviljat ESF-stöd1 566 386 kr
Total projektbudget1 566 386 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2011-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att lösa kompetensbris hos barnskötarna så att de upplever att de gör ett bra jobb och minskar inlåsningseffekter. För att uppnå detta behöver vi arbeta med hela arbetslagets kompetens inom pedagogisk kommunikation och dokumentation.

Bakgrund

Förprojekteringen har i stort följt uppgjord plan. Samtliga anställda har deltagit i förstudien som utmynnat i en kompetensanalys på såväl individ- som enhets- och organisationsninvå. Planering för genomförande av kompetensutvecklingsinsatser har genomförts med stöd av konsult och Högskolecentrums lärcentra. Genom att Kungsörs förskoleverksamhet genomfört en motsvarande kompetensutvecklingsanalys har jämförelse och samnråd kunnat ske mellan de båda förvaltningarna. Planering och upphandling av kompetenutveckling kommer så långt det är möjligt därför att samordnas.
Kompetensanalyser och kompetensplaner har upprättats för att särskilt kunna lösa barnskötarnas sårbara situation. I resultatet från förstudien vill vi särskilt poängtera den kommuninkativa roll som arbetet på förskolan innebär och detta tillsammans med de ökade pedagogiska kraven gör att vi vill särskilt fokusera på kompetensutveckling inom kommunikation, dokumentation och pedagogik.

Syfte

Vårt huvudsyfte i förprojekteringen var att utreda förutsättningar för att minska sårbarheten för barnskötarna. Vi har även i vår genomförandefas som målsättning att genom kompetensutveckling minska sårbarheten särskilt för barnskötarna. Kompetensutvecklingen ska enligt vad resultatet från förprojekteringen visade, i möjligaste mån riktas till hela arbetslagen. Vi har valt att fokusera på kommunikation. Det är viktigt att arbetslaget har en enhetlig och gemensam pedagogisk begrepps- och föreställningsvärld som gör det möjligt att förstå och kunna dokumentera på ett enhetligt sätt vilket medför en ökad kvalitet i dokumentationen och i det pedagogiska arbetet med barnen. Med en gemensam grund minskar även klyftorna mellan förskollärare och barnskötare och skapar även en flexiblare organisation samt en gemensam grund för utveckling av verksamheten. Vi har valt att bygga kommunikationen på en gemensam pedagogisk modell som utgår från Reggio Emila pedagogiken. Det är en pedagogik som ofta efterfrågas när tjänster utlyses. Därigenom ökar barnskötarnas möjlighet att erhålla arbete. Vi har valt pedagogisk dokumentation som ett verktyg i förskolan. Betoningen ligger på pedagogens egen process där föreläsningar, arbete och reflektion i mindre grupp varvars med dokumentationsuppgifter från den egna praktiken. - Pedagogisk dokumentation i relation till läroplanen - Kunskapssyn och barnsyn - Observationer - Praktiska övningar i pedagogisk dokumentation - Praktiska exempel på pedagogisk dokumentation - Att arbeta med tema/projekt - Reflektion. I och med denna utbildning utvecklas vi till att bli en förskola med den nya barnsynen och med ett arbetssätt utifrån läroplanens tankar där förskollärare, barnskötare, barn och föräldrar har möjghet att reflektera tillsammans. En satsning som vi inte har möjlighet att åstadkomma utan stöd från sociala fonden.
Målsättning - Ange mätbara projektmål. Beskriv de förväntade effekter, som skall uppnås kopplat till projektets syfte.

Målsättning

Vi kommer att mäta våra effektmål genom självskattningar samt föräldraenkäter. Hur bra är vår förskola?
Vi kommer att göra självskattningar 3 gånger under projektet. Vi start, efter 1 år och vid projektslut.
Det är nödvändigt för personalens egen skull, för att dels bli medveten om sitt eget lärande och dels få underlag för gemensam reflektion och analys av den egna verksamheten. Genom att dokumentera blir förskolans verksamhet synlig även för föräldrar, politiker och allmänhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga aktiviteter kommer att genomföras i lokaler som uppfyller deltagarnas krav på tillgänglighet. Detta kommer även att framgå i upphandling av kompetensutveckling. Omnämnas kan att vi även kommer att arbeta med distansutbildning vilket i sig även ökar tillgängligheten ur perspektivet funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

I förstudien har vi särskilt beaktat jämställdhet. Resultaten tyder på en hög medvetenhet och att vi har arbetsmetoder för att arbeta med genusperspektivet Detta tydliggörs även i de områdesvisa likabehandlingsplanerna. Vår avsikat i genomförandefasen är att utse piloter som ska ges möjligheter att utveckla och föra vidare nya rön och metoder. Vi har idag kontakt med Mälardalens högskola som beriver en förstudie inom sociala fonden och vår avsikt är att delta inom ramen för denna. Vi söker även medel i denna ansökan till genomförande för att säkerställa att vi får tillgång till medel för detta. Förskolan är en viktig arena i arbete med jämställdhet

Transnationellt samarbete

Vi har belyst Programkontorets möjligheter till transnationella program men har beslutat att ägna tiden åt vårt eget genomförande.

Deltagande aktörer

 • Barn och Utbildningsförvaltningen
 • Biets förskola
 • Bullerbyns förskola
 • Fasanens förskola
 • Junibackens förskola
 • Laggargårdens förskola
 • Medåkers förskola
 • Meijerska gårdens förskola
 • Myrans förskola
 • Norrgårdens förskola
 • Solrosens förskola
 • Sörgårdens förskola
 • Ärlans förskola

Kommun

 • Arboga