Logotyp på utskrifter

Kompetens i forskolan genomforande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKungsörs kommuns förskoleverksamhet
KontaktpersonUlla Dahlstedt
E-postulla.dahlstedt@kungsor.se
Telefonnummer0227-600266
Beviljat ESF-stöd1 428 727 kr
Total projektbudget1 428 727 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2011-08-02
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att lösa kompetensbrister hos barnskötarna så att de upplever att de gör ett bra jobb och minskar inlåsningseffekter. För att uppnå detta behöver vi arbeta med hela arbetslagets kompetens inom pedagogisk kommunikation och dokumentation.

Bakgrund

Förprojekteringen har i stort följt uppgjord plan. Samtliga anställda har deltagit i förstudien. Vi har gjort analysen på individnivå och på arbetslagsnivå och vi har gjort jämförelser mellan arbetslagen och gjort en sammanställning för hela kommunens förskolor.
Vi valde att jobba med föreställningskartor, lärande samtal och gap-analys. Vi har fokuserat på barnskötarnas situation. Analyserna har gjorts enhetsvis med hela personalen samlad un der en heldag samt vid tre ytterligare tillfällen eftermiddagstid. Analyserna har genomförts med stöd av konsult och Kunskapsporten (kommunens lärcenter).
Genom att Arbogas förskoleverksamhet genomfört en motsvarande kompetensutvecklingsanalys har jämförelse och samråd kunnat ske mellan de båda förvaltningarna i planering, metodval, uppföljning samt deltagande i varandras styrgrupper.

I resultaten av förprojekteringens kartläggning kan vi se tydliga förbättringsområden som genom kompetensutveckling skulle ge effekter för verksamheten. Den tydligaste slutsatsen vi kan dra är de ökade kraven på dokumentation kräver att förskolans kommunikativa roll förstärks. Detta tillsammans med de ökade pedagogiska kraven gör att vi i genomförandefasen särskilt valt att fokusera på kompetensutveckling inom kommunikation, dokumentation och pedagogik.
Pedagogisk dokumentation, datakunskap är områden som vi vill börja med i vår kompetensutvecklingsplan. Då vi har många barn med ursprung och förankring i andra kulturer än den svenska har vi valt att även fokusera på detta område.
Jämställdhetsanalysen visar även på att detta är ett utvecklingsområde där vi ständigt behöver påfyllnad och vara uppdaterade.

Analysen har också bidragit till att uppmärksamma att förskoleklassernas personal har motsvarande kompetensbehov. De ingick inte i målgruppen för förstudien men vi har insett vikten av att de besitter samma kunskaper och innehar samma begreppsvärld som övrig personal inom förskoleverksamheten då samarbetet är frekvent och även personalen tjänstgör inom varandras verksamheter. Där finns även en övervikt barnskötare. Vi har genomfört planeringssamtal och även där visar det sig att de har samma behov som den övriga förskoleverksamheten.

Syfte

Vårt huvudsyfte i förprojekteringen var att utreda förutsättningar för att minska sårbarheten för barnskötarna. Vi har även i vår genomförandefas som målsättning att genom kompetensutveckling minska sårbarheten särskilt för barnskötarna.
Kompetensutvecklingen ska enligt resultat från förprojekteringen i möjligaste mån riktas till hela arbetslagen. Vi har valt att fokusera på kommunikation. Det är viktigt att arbetslaget har en enhetlig och gemensam pedagogisk begrepps- och föreställningsvärld som gör det möjligt att förstå och kunna dokumentera på ett enhetligt sätt vilket medför en ökad kvalitet i dokumentationen och i det pedagogiska arbetet med barnen.
Med en gemensam grund minskar även klyftorna mellan förskollärare och barnskötare och skapar även en flexiblare organisation samt en gemensam grund för utveckling av verksamheten.
Vi har valt att bygga kommunikationen på en gemensam pedagogisk modell som utgår från Reggio Emila pedagogiken. Det är en pedagogik som ofta efterfrågas när tjänster utlyses. Därigenom ökar barnskötarnas möjlighet att erhålla arbete. Vi har valt pedagogisk dokumentation som ett verktyg i förskolan. Betoningen ligger på pedagogens egen process där föreläsningar, arbete och reflektion i mindre grupp varvars med dokumentationsuppgifter från den egna praktiken.
- Pedagogisk dokumentation i relation till läroplanen
- Kunskapssyn och barnsyn
- Observationer
- Praktiska övningar i pedagogisk dokumentation
- Praktiska exempel på pedagogisk dokumentation
- Att arbeta med tema/projekt
- Reflektion
I och med denna utbildning utvecklas vi till att bli en förskola med den nya barnsynen och med ett arbetssätt utefter läroplanens tankar där förskollärare, barnskötare, barn och föräldrar har möjghet att reflektera tillsammans. En satsning som vi inte har möjlighet att åstadkomma utan stöd från sociala fonden.

Målsättning

Vi kommer att mäta våra effektmål genom självskattningar, utvärderingar samt föräldrafrågor. Hur bra är vår förskola? Vi kommer att göra självskattningar 3 gånger under projektet. Vid start, efter 1 år och vid projektslut. Det är nödvändigt för personalens egen skull, för att dels bli medveten om sitt eget lärande och dels få underlag för gemensam reflektion och analys av den egna verksamheten.
Genom att dokumentera blir förskolans verksamhet synlig även för föräldrar, politiker och allmänhet.
Vi har valt samma mätbara mål som Arboga för att om möjligt även kunna jämföra resultat.

Samtliga utbildningsmoment kommer att utvärderas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har i förprojekteringen vid ett tillfälle per enhet arbetat med tillgänglighetsperspektivet som utgångspunkt. Personalen är framför allt genom sina likabehandlingsplaner och arbetet med dessa väl medvetna om problematiken och har satt mål för förbättringsområden. Då flera barn har så kallade särskilda behov är tillgängligheten tydlig i hela verksamheten. Teckenspråk står högt på önskelistan.
Samtliga kompetensutvecklingsinsatser kommer att genomföras i lokaler som uppfyller deltagarnas krav på tillgänglighet. Detta kommer även att framgå i upphandling av kompetensutveckling. Omnämnas kan att vi även kommer att arbeta med distansutbildning vilket i sig även ökar tillgängligheten ur tillgänglighetsperspektivet.

Jämställdhetsintegrering

Genus- och jämställdhetsfrågor är viktiga inom förskolan och i arbetet med barnen. Förskolan är en viktig arena i arbete med jämställdhe. I förstudien har vi särskilt beaktat jämställdhet och det framkom önskemål att arbeta vidare med detta. Vi har valt att i första hand anlita och samarbeta med Mälardalens högskola som har ett socialfondsprojekt som vi hoppas kunna delta i och utbilda piloter mm. Om detta visar sig inte vara möjligt har vi i vår budget avsatt medel för upphandling av jämställdhetskompetens.

Deltagande aktörer

 • Björklidens förskola
 • Förskolan Frida
 • Förskolan Kinnekulle
 • förskolan Solrosen
 • Förskolan Torpa
 • Kung Karls Skola
 • Kungsladugården
 • Kungsörs kommuns förskoleverksamhet
 • Kunskapsporten
 • Malmberga förskola
 • Tekniska- och Miljöförvaltning
 • Täcklunda förskola
 • Västergårdarna

Kommun

 • Kungsör