Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens i Förskolan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKungsörs kommuns förskoleverksamhet
KontaktpersonUlla Dahlstedt
E-postulla.dahlstedt@kungsor.se
Telefonnummer0227-600266
Beviljat ESF-stöd157 757 kr
Total projektbudget157 757 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kraven på personalens kompetens inom förskoleverksamheten har ökat. För att klara och uppleva att man gör ett gott arbete krävs ökade kompetenser vilket är märkbart framför allt för barnskötare. Barnskötare får även en inlåsningseffekt, kan inte byta arbetsgivare då de saknar efterfrågade kompetenser. Syftet med projektet är att inom Kungsörs kommuns förskoleverksamhet göra en analys av kompetensbrister hos personalen och tillsammans med Kunskapsporten göra en kompetensstrategi och upphandla utbildning för i första hand gruppen barnskötare. En modell för genomförande av gapanalys och upphandling och genomförande av utbildning/kompetensutvecklingsaktiviteter kommer att tas fram. För att uppnå högsta möjliga flexibilitet kommer fokus att läggas på möjlighet att utnyttja IKT i genomförandefasen. Ett samarbete kommer att ske med förskoleförvaltningarna i Arboga och Köping. Även kommunernas lärcentra kommer att samarbeta.
Förväntade resultat på individnivå är ökad kompetens i förhållande till arbetsuppgifter med fokus på barnskötare.
På organisationsnivå utarbetas och prövas en modell med samarbete med Kunskapsporten som aktivt deltar vid framtagning av gapanalys och upphandling av utbildning och med IKT som möjlig metod.
Genom samarbete med Arboga och Köpings kommun åstadkoms en större spridning och resultaten kommer att avrapporteras i befintliga samrådsgrupper bl a i Västmanlands Kommuner och Landsting samt även spridning av resultat till Lärcentra framför allt inom region Östra Mellansverige.

Bakgrund

A:
Utifrån läroplan och kommunens skolplan har kraven på förskolans verksamhet ökat. Förskolan har sedan 1998 en egen lärplan i form av en förordning. Kraven på kunskaper hos personalen har i och med införande av läroplanen ökat. Exempelvis har man idag krav på en förhållandevis omfattande dokumentation för varje barn. Barnskötarna saknar utbildning som motsvarar de krav som idag ställs på personal verksamma inom förskolan.
De flesta förskolor söker idag personal med förskollärarutbildning och barnskötare efterfrågas alltmer sällan medan förkollärare idag är ett bristyrke (se arbetsförmedlingens senaste prognos). I Kungsör saknar idag 35% av förskolans personal förskollärarutbildning. Barnskötare kan idag anses som en utsatt grupp då de får en inlåsningseffekt genom att de inte kan söka nya jobb då barnskötare har endast låg efterfrågan på arbetsmarknaden. Många kommuner anställer inte längre barnskötare utan har som krav förskollärarutbildning. Barnskötare blir således att betrakta som en lågutbildad yrkesgrupp med risk för arbetslöshet och små möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden. Förutom att de får en svag ställning på arbetsmarknaden får de även en svag ställning på befintliga arbetsplatser då de inte har tillräckliga kunskaper för att fullfölja de alltmer högt ställda kraven på yrkeskompetens. Mot denna bakgrund är det därför angeläget att ge denna grupp tillräckliga kunskaper så att de kan utvecklas i sin yrkesroll och uppleva sig som betydelsefulla och kompetenta medarbetare.

Förskoleverksamheten vänder sig till barn från 1 år till skolåldern. Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 1-5 år. Tanken är att markera förskolans betydelse i det livslånga lärandet. De pedagogiska principerna bygger på att omsorg och pedagogik hör samman enligt läroplanen. En förutsättning för utveckling och inlärning är en god omvårdnad som även i sig har ett pedagogiskt innehåll. Kommunerna har ett ansvar för att det finns en förskoleverksamhet och att dess personal ska ha en sådan utbildning att god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Verksamheten ska vara individbaserad och utgå från barnets behov. Personalens kompetens blir därför avgörande för att kvaliteten i förskolan blir den bästa. Barnskötare har inte tillräcklig utbildning vad gäller den pedagogiska kompetensen där man idag kräver förskollärarutbildning. Det arbetar även förskollärare och ekonomibiträden som även de behöver kompetenshöjande åtgärder. Kraven och förväntningarna har ökat från arbetsgivare och staten i form av skolverkets krav. Behovet av kompetenshöjande åtgärder har därför ökat markant under senare år. Det är även från kommunernas sida viktigt att höja kompetensen för att genomföra barnomsorg med hög kvalitet.

Syfte

Att genom kompetenshöjande åtgärder stärka barnskötarnas kompetens och göra dem attraktiva på arbetsmarknaden.
Skapa en modell för arbetsplatsutveckling inom förskolan.
Många, särskilt kvinnor är obenägna och har av familjeskäl små möjligheter att gå utbildning på högskoleorter. Vi har därför redan initialt valt att förlägga de flesta utbildningsinsatserna under genomförandefasen till Kunskapsporten i Kungsör. Samverkan kommer att ske med lärcentra i Arboga och Köping.
Vi kommer även att samverka med Kunskapsporten med studie- och yrkesorientering. Vi kommer att utnyttja Kunskapsportens möjlighet till distans- och datastöd i såväl analys som genomförandefasen (IKT). Kunskapsporten har deltagit i projekt inom såväl regionala som sociala fonden och har bl a deltagit i utveckling av datastöd och kompetensmäklarutbildning och är därför väl skickade att medverka vid analys och framtagande av kurser/studieplaner.

Målsättning

Förprojekteringen ska utmynna i en utbildningsplan för genomförande av kompetensutveckling. I första hand ska barnskötarnas kompetensutveckling beaktas.
Utveckla ett bestående samarbete mellan förskolorna och Kunskapsporten som ska kunna fungera som modell för övrig kommunal verksamhet som är i behov av kompetensutveckling.
Utnyttja Kunskapsportens möjligheter till IKT.
Stimulera till kompetensutveckling genom att visa på Kunskapsportens möjligheter till utveckling även för den enskilda personen utanför sociala fondens möjligheter att medverka.
Förprojekteringens mätbara mål:
Antal deltagare: 80
Antal deltagartimmar: 67X24=1608 (exkl ledning styrgrupp)
Styrgrupp: 2 biträdande enhetschefer + rektor 1, 3X71 = 213timmar
Ekonomiassistent: 66 timmar
Antal som går vidare till studier/kompetenshöjande åtgärder, mål samtliga barnskötare.
Nätverkssamverkan mellan förskolor i och mellan kommunerna som består och leder till gemensam planering inför genomförandefasen.
Statistik över samtliga ingående moment och utvärdering av dessa, (summativ utvärdering). Se under rubrik Genomförande nedan.
Styrgrupp-utvecklingspartnerskap som kommer att verka under genomförandefasen med 4 möten.
Samarbete med barn- och ungdomsförvaltningarna samt lärcentra i Köping och Arboga (KAK-regionen)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att belysa tillgänglighet i övningar utarbetade av Prevent. Det kommer att ingå i delen Ett friskare arbetsliv, där vi går igenom krav på en önskvärd arbetsplats.
Avsikten är där att identifiera förbättringsområden och medverka till attitydpåverkan.
Samtliga lokaler som används har krav på tillgänglighet tillfredsställda.

Transnationellt samarbete

Projektet har ingen planerad transnationalitet, möjligheterna kommer att belysas i samband med omvärldsorientering med en eventuell planering i samband med genomförandefasen. Vi kommer att belysa Programkontorets möjligheter till transnationella program.

Deltagande aktörer

 • Björklidens förskola
 • Förskolan Frida
 • Förskolan Kinnekulle
 • förskolan Solrosen
 • Förskolan Torpa
 • Kungsladugården
 • Kungsörs kommuns förskoleverksamhet
 • Kunskapsporten
 • Malmberga förskola
 • Täcklunda förskola
 • Västergårdarna

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro