Logotyp på utskrifter

Kompetenförsörjning och entreprenörskap i småföretag II - Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro km, CityAkademin
KontaktpersonMaria Mattisson
E-postmaria.mattisson@orebro.se
Telefonnummer019-216266
Beviljat ESF-stöd2 774 090 kr
Total projektbudget2 774 090 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2011-02-28
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar 25 småföretag i Örebro län. Projektet ska genomföra utbildningsinsatser som kartlags i en förprojektering. Utbildningarna ska öka individens anställningsbarhet och motverka sårbarhet. Företagen behöver öka sin kompetens inom flera områden bl a ledarskap, IT och marknadsföring.

Bakgrund

Projektet omfattar 25 småföretag/arbetsplatser i länet och 185 personer. Cirka hälften är kvinno/soloföretagare, varav några med annan etnisk bakgrund än svensk. Företagen är verksamma inom bl.a. friskvård, coaching, handel, restaurang, fastighetsförvaltning, redovisning, utbildning, bygg och IT.

Småföretagen är viktiga arbetsplatser i vår region, inte minst för att skapa egenförsörjning för individer. Alla företag påverkas i allt högre utsträckning och i snabbare takt av yttre faktorer och globala förändringar, ex rådande finanskris. Det ökar kravet på nytänkande, ny kunskap och större flexibilitet, både hos ledning och medarbetare. Välutbildade medarbetare underlättar utvecklingen och skapar goda förutsättningar för stabila företag och för att kunna behålla och skapa nya arbetstillfällen. För småföretagen är sårbarheten ständigt närvarande. Man verkar på samma konkurrensutsatta marknad som stora företag med allt högre krav på kunskap och kompetens. För det mindre företaget som kan ha större flexibilitet och snabbare återhämtning än större företag, betyder en bredare kompetens att man står bättre rustad vid minskad orderingång och kan lättare övervintra i lågkonjunktur.

Förprojekteringen genomfördes i form av workshops för de minsta företagen. För de större företagen vid flera möten i anpassade form, med VD och/eller ledningsgrupp samt medarbetare. Några engagerade samtlig personal vid ett mötestillfälle, andra valde att sätta samman grupper av personal vid flera tillfällen. Aktiviteterna genomfördes med konsultstöd. Som metod användes scenarioplanering, swot, metaplan och medarbetarenkät. Frågeställningar som diskuterades var bl. a. verksamhetsidé, teknikutveckling, lärande miljö, kvalitet, jämställdhet, tillgänglighet och sårbarhet.

Kompetensbehoven diskuterades och analyserades, utifrån sårbarhets- och riskperspektiv, för företag och individ. För de mindre företagen lyftes bl. a. behov av kompetenshöjning inom IT, ekonomi, försäljning och marknadsföring, men också olika former av professionskunskaper. Man diskuterade även problematik med ensamarbete, låg datormognad, smala kundgrupper etc. I de större företagen diskuterades bl.a. ledarskapsutbildning, grupputveckling, för dålig produktkunskap, affärsmannaskap, samt professionsutbildningar som kan höja kompetensnivån, öka konkurrenskraften och stärka tillväxten.

En viktig aspekt som lyftes fram i förprojekteringen är värdet av att få diskutera kompetensfrågorna i en strukturerad form. Genom projektet får företagen möjlighet att arbeta med kompetensutvecklingsinsatser som bygger på en analys utifrån företagets och individens specifika behov, vilket ökar förutsättningarna för utveckling och fortsatt anställningsbarhet.

Förprojekteringen visar på utbildningsbehov inom flera områden. I några fall bedöms en studieresa alt. workshop inom professionen som ett mer kostnadseffektivt alternativ än en traditionell kurs, det ger också mer delaktighet i lärandet. (Se motivering bilaga 2). Utöver utbildningsinsatserna i projektet kommer företagen att tillskjuta egna medel för mer utbildning inom bl.a. team-och lagutveckling och ledarskap.

Flera av medarbetarna i IT-företagen behöver bredda kompetensen, för att bli tryggare i sin profession och för att vara internt mer konkurrenskraftiga. För IT-företagen är kunskap färskvara. En snabb produkt- och tjänsteutveckling är påtaglig med ständigt förändrade kompetenskrav. Branschen är i stor utsträckning fortfarande en småföretagarbransch vilket ställer stora krav på bred produktkunskap, kundkännedom, marknadskunnande och flexibilitet.

IT-företagen upplever svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Vid behov av ny och mer kvalificerad kompetens är konkurrensen stor. Personal som saknar rätt grundutbildning behöver därför kompetensutveckling för att klara arbetsuppgifterna tillfredsställande. För att utvecklas vidare och kunna ta nya uppdrag krävs en högre produktkunskap hos flera. Ett viktigt utvecklingsområde i lågkonjunktur är högre säljkompetens, att alla medarbetare i företaget måste kunna arbeta direkt mot kund. För de som arbetar med intern support till säljare och konsulter är det viktigt att snabbt kunna lösa problem som kollegor ute på fältet möter. De IT-företag som arbetar med större konsultuppdrag kan riskera att drabbas av konjunkturläget genom minskad efterfrågan. Där kan utbildningsinsatser direkt motverka arbetslöshet och underlätta omställning.

Ett av företagen är ett utrednings- och rehabiliteringsföretag som drivs som ett personalkooperativ med social inriktning. Verksamhetsidén bygger på att utreda och rehabilitera personer med olika typer av arbetshinder och särskilda behov, för att dessa ska kunna komma ut i jobb. Man arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bl.a. genom säsongsanställning. Snickeri, mekanisk verkstad, storkök, park och trädgårdsarbete m m används som verktyg i rehabiliteringen. Företaget erbjuder tjänster som konkurrerar på den öppna marknaden.
I projektet prioriteras de aktiviteter och utbildningar som bedöms bäst kunna utveckla medarbetarna för nya uppdrag.

I verksamheten arbetar fast personal, socionomer, arbetsledare, sjukgymnast m.fl. direkt med handledning. Man arbetar självständigt och/eller har egna enheter inom verksamheten, det är därför svårt att föra över information mellan olika delar av organisationen. En sårbarhet är att kompetensnivån i personalgruppen idag är för blandad. För att kunna utveckla och behålla den nisch man har idag behövs ett gemensamt kompetenslyft. En högre kompetensnivå kring bl.a. bemötandet och coachning av klienterna är nödvändig för att kunna behålla och utöka tjänster och kundunderlag. Därmed kan man utveckla en stabilare ekonomisk bas och bibehålla/utöka nuvarande bemanning. Man eftersträvar också en bättre kvalitetssäkring i uppdragen, vilket kräver ny kompetens. En prioriterad kompetenshöjande aktivitet är en gemensam studieresa.

Ett företag arbetar med byggproduktion och byggtjänster inom bl.a. evenemangstält och lagerhallar, med kunder i Sverige och Norge. Företaget har vuxit snabbt och står inför flera nya utmaningar, vilka kräver kompetensutveckling inom ett flertal områden. Avsaknad av behörighet för lift- och truckarbeten är ett stort problem, det gör bl.a. att dessa tjänster idag måste upphandlas, vilket skapar onödiga väntetider för kunden och fördyrar processen. Projektledning och entreprenadjuridik och ekonomihantering är andra kompetensområden som snabbt behöver utvecklas.

Ett av företagen arbetar med fastighetsförvaltning med verksamhet på fyra orter. En organisationsförändring omfattar ett geografiskt samgående med en enhet i ett angränsande län, vilket innebär nya kompetenskrav både för organisationen och medarbetarna. Förändringen innebär bl.a. att ledaren kommer att finnas på annan ort och grupperna ska arbeta mer självständigt, bl.a. med interna IT-verktyg. Detta har man haft möjlighet att diskutera i projektet.

Företagen i restaurangbranschen upplever en påtaglig ökad konkurrens lokalt. Något företag uttryckte det som att "om man inte växer hela tiden så tar större företag över marknaden". Där finns bl. a utmaning i att minska personalomsättningen, som generellt är hög i branschen, men där finns också flera deltidsanställda. Också i den aspekten är det som viktigt att satsa på kompetensutveckling, för att individen ska bli tryggare i sin roll och få en starkare ställning på arbetsplatsen. Bl .a. ledarskap, teamutveckling och marknadsföring är viktiga områden att utveckla.

Syfte

I beslutet för förprojektering lyfts fram att småföretagen är viktiga ur ett tillväxtperspektiv. Genom kompetensutveckling och nätverksbyggande stärks förutsättningarna för den enskilda företagaren och tillväxt sker, alternativet kan vara att företaget försvinner från marknaden.

Projektet ska lägga grunden för ett ökat lärande och utveckling och ge ett mervärde som kan påverka och förbättra individens situation, på arbetsplatsen och arbetsmarknaden. Projektet utgår från individens behov av att bibehålla och utveckla anställningsbarhet och egenförsörjning, men syftar även till att stärka företaget, entreprenören och konkurrenskraften. Genom att höja individernas kompetensnivå ska projektet bidra till att förebygga sårbarhet och risk för omställning, samt öka förutsättningarna för att behålla och skapa nya arbetstillfällen.

Projektet ska stärka individens delaktighet och förankring på arbetsplatsen samt möjligheter att bidra till utveckling av verksamhet och arbetsinnehåll. Kompetensutveckling stärker individen mentalt och skapar en trygghet i professionen, vilket är viktigt för att kunna vidareutvecklas. En höjning av kompetensen innebär att man svarar bättre mot arbetslivets och omvärldens krav.

Den finansiella krisen har påverkat projektföretagen i viss utsträckning, IT-företag med konsulttjänster kan drabbas av minskade uppdrag, där kan arbetsbrist uppstå. Även inom byggsektorn och vissa företagstjänster märks en nergång. Där är det extra viktigt att satsa på kompetensutveckling för att förhindra uppsägningar. Flera av företagen bedöms har bra förutsättningar för att växa, men man upplever kompetensbrister som har negativ inverkan på individens och företagets möjligheter till en hållbar utveckling. Individens anställningstrygghet är beroende av att företaget kan utvecklas och vara konkurrenskraftigt på marknaden och medarbetarens kompetensnivå är en viktigt konkurrensfaktor. Alla medarbetare är inte fast anställda och för individen kan rätt kompetens vara skillnaden mellan fortsatt anställning eller arbetslöshet.

En slutsats från förprojekteringen är att det fanns kompetensbrister i samtliga företag, men det finns en medvetenheten om detta. De personer som ingår i projektet bedöms ha en felaktig och/eller föråldrad kompetens, i förhållande till arbetsuppgifter och kompetenskrav. Under förprojekteringen arbetades fram en kompetensplan för varje företag med prioriterade utbildningar, de utbildningar som finns med i projektet är endast en del av dessa. Andra identifierade utbildningsbehov kommer i flera fall att bekostas av företagen själva. De utbildningar som genomförs i projektet är de som bedöms bäst kunna underlätta omställning och förebygga sårbarhet. Ett av IT-företagen har prioriterat en dyrare utbildning för en medarbetare som har en låg grundkompetens och saknar dokumenterade meriter. Kompetenshöjningen är mycket viktig för att öka individens anställningsbarhet, i och utanför företaget. Återgång till arbete efter barnledighet är andra skäl till prioriterade utbildningssatsningar.

Utbildningsområden som efterfrågas är bl.a. ledarskap och organisation, teamutveckling, marknadsföring, försäljning och IT, men också möjlighet att vidareutveckla specialistkompetens, för att kunna överleva i sin bransch. Utbildningsinsatserna är bl.a. kopplade till att vissa företag behöver fokusera och nischa sig bättre, för att vara mer konkurrenskraftiga. Rådanden konjunkturläge ökar risken för minskad orderingång. Det är då extra viktigt att fylla på med ny kompetens för att vara bättre rustad när konjunkturen vänder. Alla medarbetare i företagen är inte fast anställda.

De IT-företag som ingår i projektet befinner sig på en dynamisk marknad där kompetenskrav och förutsättningar ständigt förändras. Man är tvingad att löpande arbeta med kompetensutveckling, men upplever ändå ständigt brist på kompetens. Dagens snabba förändringstakt och slimmade organisationer betyder att färre personer måste vara både specialister och generalister, vilket ställer stora krav på kompetens. Om nyckelpersoner har kompetensbrister ökar risken för att man måste köpa in kompetens utifrån, vilket fördyrar för verksamheten. Man riskerar då också att tappa kunder och minskar möjligheten att fylla på kompetens underifrån. En för stark specialisering kan också bli en sårbarhet, något som flera av företagen uppmärksammat. Där behöver man bredda kompetensen på fler medarbetare, för att kunna arbeta med fler kundgrupper och marknadssegment, inte minst i lågkonjunktur.

Ett stort mervärde i ESF-projektet är att fler medarbetare kan utbildas samtidigt, vilket underlättar och stimulerar kunskapsspridningen. Genom ett temaseminarium inom lärande organisation vill projektet utveckla företagens arbete med Knowledge Management och kunskapsöverföring, framför allt för IT-företagen där förändringstakten är hög och professionsutbildningar kostsamma. Det betyder bl.a. att man inte kan utbilda externt i den takt som skulle behövas. Att utveckla en lärande organisation kan ha ett långsiktigt värde och göra utbildningssatsningar mer kostnadseffektiva och ge spridningseffekter till fler medarbetare.

Genom att höja kompetensnivån i form av individuellt anpassade utbildningsinsatser, kan projektet också motverka stressrelaterade problem.

Målsättning

- 95% av de utbildningsalternativ som har planerats ska genomföras under projekttiden.

- Två riktade seminarier/workshops ska ha genomförts med tema Jämställdhet samt Lärande organisation, Knowledge Management och kunskapsöverföring.

- Projektet ska samarbeta med projekt 2008-3020398 i där planerade seminarier samt en gemensam spridningskonferens.

- Samarbetet med övriga lärcentra i länet kring ESF-projekt ska ytterligare ha förstärkts.


Förväntade effekter på sikt:
- Deltagarna ska ha höjt sin faktiska kompetensnivå på ett sätt som bidrar till att trygga anställningsbarhet och egenförsörjning samt underlättar för en hållbar utveckling i företaget.
- Utbildningsaktiviteterna ska ha bidragit till att man känner sig stärkt som individ och företagare och att man står bättre rustad inför förändringar.
- Utbildningarna har bidragit till att utveckla ledarskapet i företagen, att chef och medarbetare känner sig tryggare i sin roll och kan bättre möta framtida utmaningar.
- För de mindre företagen har erfarenhetsutbyte och samverkan med andra företagare lett till ökad kompetens och mer nätverkande.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I de fall funktionshinder hos projektdeltagarna förekommer, kommer utbildningslokaler, undervisningsmaterial och pedagogik att anpassas, i överenskommelse med företag och berörd medarbetare.

I ett av företagen är lokaler, personal, arbetsmetoder etc. redan anpassade för detta då man arbetar med personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Några av företagen är traditionellt mansdominerade, framför allt inom IT-området. Detta kommer att belysas särskilt i projektet genom ett temaseminarium, där också andra företag i IT-branschen bjuds in. Syftet är att belysa jämställdhetsperspektivet i rekryteringsarbetet och den interna strukturen, men också hur man kan öka andelen kvinnor i IT-utbildningarna och vad företagen själva kan bidra med.
Genom att problematisera, informera och påvisa faktorer som kan underlätta jämställdhet, kan vi diskutera med företagen och öka kunskapen inom området.

För övriga företag kommer samarbete att ske med föregående projekt 2008-3020398, där seminarium planeras inom bl.a. jämställdhetsområdet under hösten 2009. Till seminariet kommer även andra aktörer som arbetar med området att bjudas in.

Samarbetspartners

 • Lärcentrum Karlskoga
 • Polstjärnan Kompetenscentrum

Deltagande aktörer

 • ACW Redovisning
 • Celloverket
 • Cikoria AB
 • Compose IT
 • digiPlant AB
 • Din Kiropraktor i Närke
 • El Paco AB
 • Fredssolen
 • Full Potential International A
 • Ginger´s Acupuncture
 • HLM Service HB
 • HSB Sydnärke ek för
 • Hälsokällan spa & kurbad
 • Injection AB
 • IT-mästaren - Örebrokontoret
 • IT-Mästaren /Karlstad
 • Lena Jaeger Process Consulting
 • Magasinet
 • Massera Mera
 • Nethouse Sverige AB
 • Nethouse Örebro AB
 • Personalkoop.Miljövårdscentrum
 • Prime Time
 • Qwinsta
 • se ovan

Kommun

 • Hallsberg
 • Kumla
 • Lekeberg
 • Örebro