Logotyp på utskrifter

Kick-08

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHäfla Bruks AB
KontaktpersonKenneth Malm
E-postkenneth.malm@hafla.se
Telefonnummer0151-524018
Beviljat ESF-stöd295 351 kr
Total projektbudget295 351 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall leda till en handlingsplan för högre individkompetens, ökad jämställdhet och bättre konkurrenskraft vilket betydligt skall öka vår attraktion som arbetsgivare och genom detta säkra företagets kompetensförsörjning för framtiden.

Bakgrund

Båda företagen är belägna i glesbygd och är verksamma inom metallindustrin. Utbildningsnivån är relativt låg samt att företagen har rekryteringsproblem, framförallt när det gäller personal med specifik kompetens. Konkurrens från företag i de närmaste tätorterna har en avgörande betydelse för personalrekryteringen. För att kunna fortsätta vara kvar och verka lokalt på landsorten ser vi det som ytterst nödvändigt att identifiera inom vilka kompetensområden vi har eller kommer att få brister. Förprojekteringen har som mål att fastlägga ett arbetssätt som tillgodoser de anställdas möjligheter till utveckling samt göra företagen till en mer attraktiv arbetsgivare och trygga företagens framtida personalbehov. Pga företagens geografiska belägenhet är det av yttersta vikt att kompetensbehovet tillgodoses genom att medarbetare utvecklas och därmed höjer både sitt eget och företagets värde. Företag i glesbygd med god utvecklingspotensial är av stor betydelse för befolkningen i bygden.

Syfte

Förprojekteringen har till syfte att kartlägga företagets nuvarande och framtida kompetens- och rekryteringsbehov, samt att ta fram en handlingsplan för kompetenshöjande åtgärder. Förprojekteringen har även som syfte att påvisa hur organisationen skall förändras för att bli en attraktivare arbetsgivare för båda könen för att på så sett bredda företagens rekryteringsbas.

Målsättning

Sammanställning av personalens nuvarande utbildningsnivå och kompetens.
Sammanställning över företagets nuvarande och framtida kompetensbehov.
Ovanstående skall resultera i en företagsanpassad plan för utbildningsinsatser och kompetensförsörjning.
Handlingsplan för ökad jämställdhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av företagets fysiska miljö med utgångspunkt från tillgänglighetskriteriet. Genomgång av vilka åtgärder som måste vidtagas för att ge tillgänglighet vad avser verksamhet, kommunikation och information. Ovanstående skall mynna ut i en handlingsplan inför genomförandefasen.

Deltagande aktörer

  • Kåbe-Mattan AB

Kommun

  • Finspång
  • Lekeberg