Logotyp på utskrifter

KTC i LTV - Kliniskt träningscentrum

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLandstinget Västmanland
KontaktpersonAnnsofi Blomquist
E-postannsofi.blomquist@ltv.se
Telefonnummer021-175894
Beviljat ESF-stöd5 373 520 kr
Total projektbudget5 373 520 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2014-01-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att skapa trygga och kompetenta medarbetare med en god kommunikations förmåga och en teamkompetens som stärker individen. Genom teamsamverkan kommer kvaliteten för den enskilde medarbetaren i arbetets vardag stimulera till god kommunikation. Medarbetaren kommer att kunna påverka sin egen arbetssituation på ett tryggt och effektivt sätt med den fördjupade kompetensen. Effekten i ett längre perspektiv blir även en säker vård för patienterna.

Bakgrund

Nya behandlingsmetoder och arbetssätt inom vårdsektorn ställer allt högre krav på de anställda och skapar ett behov av en strukturerad och kontinuerlig kompetensutveckling.

Sjukvårdspersonal inom Landstinget Västmanland har därför behov utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv att öva befintliga och nya arbetsuppgifter på övningsmaterial i stället för på patienter. Sjukvårdspersonalen kommer i och med det känna trygghet i sitt arbete och inte erfara stress, då stress kan leda till en försämrad arbetsmiljö.

Universitets- och högskoleutbildningar som till exempel sjuksköterska, sjukgymnast och läkare har genom åren blivit längre och mer teoretiskt inriktade. Detta medför ett glapp mellan utbildningarna och det faktiska behovet av praktiskt färdighetskunnande och teamarbete för varje enskild individ som arbetar i Landstinget Västmanland.

Därför behövs ett Kliniskt träningscentrum (KTC) byggas upp för att höja kompetensen och ge förutsättningar för den enskilde individen att hantera sitt arbete på ett tryggt och professionellt sätt och säkra kompetensbehovet över tid.

Landstinget Västmanland har inringat de utmaningar som den enskilde individen står inför i utbildningssammanhang. Detta har skett med en bred förankring och dialog med avdelningschefer och vårdpersonal inom olika verksamheter och gav följande resultat:

• Hög personalrörlighet inom Landstinget
• Lågt praktiskt färdighetskunnande och bristande kompetens om teamsamverkan
• Primärvården saknar samordning och struktur för kompetensutveckling av sin personal
• Behov av attraktiva verksamheter inom Landstinget Västmanland med låga sjukskrivningstal

För landstinget är det av vikt att behålla, utveckla och rekrytera personal. En utmaning i landstinget är att sjukskrivningarna ökat och fördubblats från 1997 till 2004 samtidigt som en omorganisation medfört en övertalighet av personal, där landstinget dock har som mål att inte säga upp någon personal. Att höja kompetensen hos befintlig personal ger en större flexibilitet och bättre förutsättning att behålla övertalig personal.

Teamarbete
Patienter som vistas inom landstinget har allt oftare en komplicerad sjukdomsbild vilket berör flera avdelningar som t ex. medicin, kirurgi och primärvård. För enskilt anställd vårdpersonal i landstinget innebär detta att kompetensbehovet har förändrats.
En del i motiveringen för skapandet av ett KTC är att det finns brister i vårdpersonalens praktiska arbete och teamarbete mellan olika yrkesgrupper och verksamheter. Detta innebär att det krävs att bättre samverkan utvecklas och förankras mellan olika verksamheter inom landstinget.

Allvarliga händelser inom vården som drabbar enskilda medarbetare kan med hjälp av teamträning förebyggas. Varje enskild individ kan genom teamträningsutbildning bli mer förberedd på händelser som sker i det dagliga arbetet. För att få fram ett positivt och effektivt relationsarbete i teamen med olika yrkesgrupper involverade krävs team- och simuleringsutbildningar. I dessa utbildningar är bemötande och kommunikation en del i utbildningen för att bygga upp medarbetarnas trygghet. Studier har visat att teamträning som fokuserar på balans mellan olika yrkesgruppers påverkan på teamet, blir mer anpassningsbara, flexibla, öppna och villiga att dela med sig till andra. Känslan av stress minskar och varje individ känner att den har något unikt i sin kompetens att bidra med till teamet.

Mobiliseringsfasen
I mobiliseringsfasens 3 månader (2012-01-16--2012-03-16), kommer vårdpersonalens kompetens att kartläggas och med hjälp av intervjuer på olika nivåer inom landstinget och privata vårdgivare och högskola/universitet samt kompletteras med resultatet från Socialfondsprojektet KIVO:s (kompetensutveckling inom vård- och omsorg) kartläggning av kompetensbehovet.

Frågeställningar:
• I hur stor utsträckning sker teamarbete inom alla verksamheter?
• I hur stor utsträckning sker teamutbildningar/teamträning mellan olika yrkesgrupper och olika verksamheter?
• Vad har verksamheternas chefer för visioner med sin verksamhet utifrån den medicinska utvecklingen som kan ses på en 1 års och 5 års vision? Hur kopplas dessa visioner till varje enskild vårdpersonals kompetensutveckling?

Vårdpersonalen, ledning och KTC kommer efter kartläggningen att utarbeta utbildningsinsatser med kompetenshöjande åtgärder inkluderat uppföljning och utvärdering.

I mobiliseringsfasen kommer kontakt tas med KTC i Örebro och Uppsala med målet om ett samarbete mellan de olika orternas verksamheter. Ambitionen är att även kunna samverka med Uppsala och Örebro universitet i utvärderingsförfarandet, då det i dagsläget inte finns några etablerade utvärderingsmetoder för verksamheter som Kliniskt träningscentrum.

För att kunna utbildas i teamsamverkan och teamarbete behöver särskilda simulatorinstruktörer utbildas som kan säkra att den medicinska kompetensen är korrekt vid utbildningarna och därtill genomföra utbildningarna för övrig personal. Dessa simulatorinstruktörer kommer att ha en central roll för att vårdpersonalen ska utveckla en trygghet i sin arbetsroll. Teamarbete är arbetsplatsnära utbildningar som behöver övas i relation till det dagliga arbetet och med kontinuitet, vilket även simulatorinstruktörerna kommer att bidra till. Utbildningarna i teamträning kommer att följa den beprövade erfarenhet som finns i dag och den evidensbaserade kunskap som finns inom området.

I dag finns ett samarbete mellan landstinget och Mälardalens Högskola inom specialistutbildningarna anestesi och intensivvård, detta samarbete hoppas vi ska kunna utökas och i framtiden även omfatta sjuksköterskeprogrammet samt sjukgymnastprogrammet. Med hjälp av detta projekt kan kontakter kartläggas och utarbetas som det inte finns tillgång till i dagens verksamhet. Målet med kontakterna är att kunna samverka med olika utbildningars inriktning samt samverka i teamträningsutbildningar och skapa ett gemensamt lärande mellan samverkanspartnerna.Målsättning

På det övergripande planet vill projektet åstadkomma en samarbetsstruktur mellan verksamheter, där samordning och utvärdering av utbildningar sker för individen och på så sätt skapar en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet i och med de olika samarbetspartners som etableras i och med projektet.

KTC ska utvecklas till att vara en stödstruktur till verksamheternas personal gällande kompetensutveckling. Denna funktion ska etableras och ha en fungerande styrning och ledning med förankring ute i alla verksamheter inom landstinget. Det handlar inte bara om att skicka personalen på utbildning utan även om att identifiera vilket kompetensbehov varje enskild individ har för att denne ska känna sig trygg i sitt yrke och sätta den i ett sammanhang i den dagliga verksamheten.

Genom att detta projekt stimulerar till handling och samverkan mellan olika yrkesgrupper och olika verksamheter i kombination med utvärdering, kommer projektet att bidra till ett fortlöpande förändringsarbete där kompetensutveckling och organisationsutveckling med individen i centrum gå hand i hand.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsfasen kommer det kartläggas huruvida de personer som tar del av projektet är funktionshindrade och därför har särskilda behov under utbildningarna. Lokalerna som används under mobiliseringsfasen är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. Kännedomen om personal med funktionshinder är förhållandevis god inom landsting och högskola och universitet.

Då utbildningarna kommer att fokusera på teamarbete så är det av vikt att ha kartlagt hörsel besvär och besvär i form av läs- och skrivsvårigheter. Språksvårigheter p.g.a. annat ursprungs språk än svenska kommer att tas i beaktande och särskilda utbildningsplaner utarbetas om dessa funktionshinder identifieras. Kontakt kommer då att tas med landstingshälsan, tolkservice och kommunikationsavdelningen.

Transnationellt samarbete

I mobiliseringsfasen kommer det att undersökas om det finns förutsättningar för transnationellt samarbete utifrån projektet syfte och mål. Mälardalens Högskola driver t.ex. projekt inom hälso- och sjukvård med Thailand och Indien. Kompetens kring frågan finns att hämta såväl hos Mälardalens Högskola såväl som Västmanlands Kommuner och Landsting, vilka kan bistå med partnersök.

Samarbetspartners

 • Akademi hälsa, vård, välfärd
 • Center for Developmental Research
 • Sociologiska Institutionen
 • Uppsala läns landsting, CEOS
 • Örebro läns landstings ledningskansli

Kommun

 • Arboga
 • Fagersta
 • Hallstahammar
 • Kungsör
 • Köping
 • Norberg
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Surahammar
 • Västerås