Logotyp på utskrifter

KNUT

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAU-Centrum
KontaktpersonPeter Hult
E-postpeter.hult@flen.se
Telefonnummer0709890867
Beviljat ESF-stöd5 882 140 kr
Total projektbudget11 470 999 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet KNUT är att öka det lokala arbetskraftsutbudet. Detta kommer att genomföras genom att kartlägga och analysera de kompetensbehov som projektets målgrupp har och behöver tillfredställa för att uppnå anställningsbarhet. De lokala arbetsgivarnas (offentliga och privata) behov och efterfrågan på arbetskraft ska kartläggas. Syftet med projektets mobiliseringsfas är att skapa underlag för aktiviteter och program som ska erbjudas till deltagarna i genomförandefasen. Dessa aktiviteter skapas tillsammans med arbetsgivarna (offentliga och privata) och andra samverksanspartners. Projektet har som utgångspunkt att hitta innovativa och kreativa alternativ för deltagarna som ska stimulera deras lärande och utveckling. Avsikten är att projektet ska öka målgruppens anställningsbarhet och deras delaktighet i samhället.

Bakgrund

Flen är en kommun med cirka 16 000 invånare. Kommunen består av mindre orter med stor geografisk spridning men har även närhet och goda kommunikationer till större orter i både Sörmlands-, Östergötlands- och Stockholms län. Trots närheten till större arbetsmarknader finns det i Flens kommun en stor andel personer som lever i utanförskap och utan sysselsättning. Kommunen står inför ett dilemma idag när antalet individer som står utanför arbetsmarknaden och har försörjningsstöd från kommunen ökar samtidigt som lokala arbetsgivare upplever en brist på arbetskraft. Utanförskapet är särskilt utpräglat i ett av kommunens bostadsområden där en stor del av de boende är nyanlända. I detta område är endast 56 % förvärvsarbetande av de boende i arbetsför ålder (20-64 år) i kontrast till resten av kommunen där siffran är 75 % eller riket 77 %.

En stor del av projektets målgrupp lever och bor i detta område som även präglas av en låg känsla av delaktighet. Detta blev tydligt i förra årets val då området hade lägst valdeltagande trots att kommunen genomfört ett omfattande arbete med att informera boende om deras rättighet att rösta i kommunalvalet. Den låga känslan av delaktighet är även präglad av en hög arbetslöshet och ett utanförskap i bostadsområdet. De faktorer som är signifikanta och utgör ett hinder för många av de boende att få anställning är:

1. brist på sociala kontakter
2. brist i svenska språket
3. ohälsa
4. att de saknar färdigheter som arbetsgivare ser som nödvändiga för att uppnå anställningsbarhet.

En ökad delaktighet hos målgruppen är en förutsättning för att överkomma dessa hinder. Detta projekt ämnar därför arbeta tillsammans med målgruppen för att förbättra deras förutsättningar att bryta utanförskapet, uppnå egen försörjning och att få en ökad delaktighet.

Under projekttiden ska delaktigheten öka genom ett aktivt samarbete mellan Flens kommun, offentliga och privata arbetsgivare, lokala föreningar och studieförbund. Avsikten är att hitta nya innovativa sätt att tillsammans öka projektdeltagarnas anställningsbarhet genom studiecirklar, idrotts- och kulturella aktiviteter samt praktik. Verksamheten ska arbeta efter ett hälsofrämjande perspektiv som fokuserar på deltagarens behov och förmåga. Det finns även en ambition att projektet ska skapa en positiv utveckling i bostadsområdet.

En stor del av dem som idag står utanför arbetsmarknaden och har försörjningsstöd är personer som har olika typer av svårigheter i det svenska språket. Många nyanlända är analfabeter och/eller dyslektiker och har inte haft goda förutsättningar att lära sig det svenska språket genom traditionell SFI-undervisning (Svenska för Invandrare). Under mobiliseringsfasen ska projektet undersöka möjligheten att erbjuda flera alternativa inlärningsmetoder till denna målgrupp för att de ska utveckla det svenska språket. Suggestopedi är ett exempel på en sådan metod där språkinlärningen sker genom att deltagaren använder alla sinnen och sin kreativitet. Avsikten är att alternativa metoder, som tex. suggestopedi, ska komplettera den traditionella undervisningen. Detta för att påskynda deltagarens språkutveckling för att öka deras delaktighet i det svenska samhället men även föra dem närmare arbetsmarknaden.

Som ett komplement kommer studieförbunden att erbjuda studiecirklar och aktiviteter på deltagarnas modersmål kopplade till de behov och önskemål som finns i målgruppen. Dessa samhällsrelaterade aktiviteter är en viktig del i att öka delaktigheten och kompetensen i målgruppen. Behoven ska kartläggas under mobiliseringsfasen.

En idé är möjligheten att använda film och filmskapande som metod för att öka deltagarens delaktighet och anställningsbarhet. Film som kulturell och kreativ form är tillgänglig för alla – oavsett ålder, härkomst eller kön. Filmen är ett medium som med dagens teknologi är relativt enkel att bemästra men som ger unika möjligheter att utvecklas i sitt lärande, förmedla ett budskap, och bli sedd av andra. Vi ser stora möjligheter i att använda filmen och filmskapande som plattform för att överbrygga de hinder som står mellan deltagaren och en anställning. Den kreativa processen i filmskapande kommer att utveckla deltagarna på ett helt nytt sätt än det som idag erbjuds genom kommunens aktiviteter och insatser.

Förhoppningen är att använda filmskapande som verktyg i projektets genomförande fas för att skapa innovativa lärandemiljöer där deltagarna kan utveckla sina egenskaper och färdigheter för att möta de krav som finns på arbetsmarknaden idag. Det program som mobiliseringsfasen ska resultera i kommer att ge projektdeltagarna en unik möjlighet att utvecklas och få erfarenheter att till exempel arbeta med och driva projekt. Programmet skapas utifrån de behov som finns på den lokala arbetsmarknaden och sker i samverkan med arbetsgivare – offentliga och privata. Fokus för programmet blir således de färdigheter och erfarenheter som arbetsmarknaden efterfrågar – filmskapandet är ett verktyg för projektdeltagarna att uppnå dessa krav. Ett konkret exempel är kravet på att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift – projektdeltagaren uppnår detta genom att skriva ett manus och sedan framföra det inför kameran. Den kreativa processen motiverar deltagaren att utvecklas inom områden som de upplevt svårigheter inom eller brist på intresse för. Förmågan att uttrycka sig i tal och skrift är ofta fundamental för att få en anställning men många inom målgruppen lyckas inte leva upp till detta krav trots de insatser som finns tillgängliga för dem. Projektet har för avsikt att skapa nya kreativa metoder för deltagarna att utveckla de färdigheter som krävs för att uppnå anställningsbarhet. Filmskapandet är därför ett tänkbart verktyg för att skapa motivation och kreativitet hos deltagarna att utvecklas. Det praktiska arbetet med film och filmskapande kommer att ske i samverkan med Film i Sörmland, studieförbunden och lokala föreningar i Flen och erbjudas för deltagarna i genomförandefasen av projektet.

Mobiliseringsfaseneringen ska undersöka metoder genom vilka projektdeltagarnas erfarenheter och kunskaper kan valideras. En tänkbar metod är OCN metoden (Open College Network) som redan idag används av en rad kommuner i landet. OCN är ett verktyg som gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter och validera lärande som sker utanför den formella skolan. Det unika med denna metod är att verksamheten och dess aktiviteter godkänns av branschen – det är således arbetsgivarna – offentliga och privata – som avgör vilka kunskaper som är väsentliga och bör förmedlas genom programmet. För att använda OCN som metod krävs en nära samverkan med arbetsgivare och andra viktiga aktörer på arbetsmarknaden (tex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Bemanningsföretag etc.). Genom att ingå i OCN nätverket får arbetsmarknadens olika aktörer en möjlighet att aktivt delta och påverka hur programmet ska utarbetas. Arbetsgivarnas aktiva deltagande i denna process möjliggör en öppen dialog om de krav som ställs på projektdeltagarna för att de ska bli anställningsbara. Projektets ambition är även arbetsgivarna ska utvecklas genom sin medverkan och se de möjligheter som finns hos projektets målgrupp.
Flens kommun, Arbetsmarknads- och utbildningscentrum har under det senaste året besökt England och USA för att dra lärdom om hur man arbetar med utanförskap och delaktighet i områden med hög arbetslöshet och där andelen nyanlända är stor. Dessa erfarenheter kommer att implementeras i projektet.

Syfte

Syftet med projektet är att öka delaktigheten och anställningsbarheten hos projektdeltagarna genom ett ökat samarbete med offentliga och privata arbetsgivare samt andra aktörer. Genom att upprätta ett bättre samarbete med aktörer på den lokala arbetsmarknaden är vår ambition att de utbildningar och insatser som vi inom Flens Kommun erbjuder ska ge våra deltagare de kunskaper och färdigheter som arbetsmarknaden kräver för att anställa.

Ökad delaktighet hos projektdeltagarna är en förutsättning för att bryta deras utanförskap och förebygga ohälsa. Genom att arbeta via nya kanaler och med nya samverkanspartners har projektet som ambition att stärka deltagarnas känsla av delaktighet. De nya samverkanspartnerna öppnar upp för nya möjligheter för målgruppen att utvecklas och skapa bredare sociala kontaktnät – som ofta är en förutsättning för att få ett arbete.

Genom projektet vill Flens kommun pröva nyskapande metoder för att öka delaktigheten hos de boende i området. Detta kommer att ske genom att bygga upp ett program som möter de behov som finns på den lokala arbetsmarknaden och ger projektdeltagarna förutsättningar att leva upp till dessa krav. Denna verksamhet ska möjliggöra en kreativ och lärande process för projektdeltagaren där denne får möjlighet att utvecklas på ett nytt sätt. Mobiliseringsfasen ska undersöka om filmskapande kan vara ett verktyg för att möjliggöra denna utveckling hos projektdeltagarna. Flens kommun har redan idag ett samarbete med Film i Sörmland med inriktning främst på barn och skolungdomar. Det finns ett stort intresse i kommunen att arbeta med filmskapande. Kommunen planerar att starta en filmfestival i slutet av 2011 där kommuninvånare kan visa upp sina filmer för en större publik. Projektet har för avsikt att utveckla samarbetet med Film i Sörmland för att skapa innovativa lärandemiljöer för projektdeltagarna. Svenska filminstitutet är en annan potentiell samarbetspartner som kommer att kontaktas under projektets mobiliseringsfas.

Syftet med att aktivt arbeta med lokala föreningar och studieförbund är att öka delaktigheten i området där målgruppen bor och som präglas av utanförskap. Projektet ska ge de boende egna förutsättningar att bryta sitt utanförskap. Projektet och dess organisation ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt där projektdeltagarna ges möjlighet att aktivt påverka projektet och dess arbete. Detta kommer bland annat att ske genom ett aktivt deltagande av boende i projektets styrgrupp och arbetsgrupp. Den lokala förankringen är viktig då projektet ska arbeta utifrån ett inifrånperspektiv med projektteam med placering i lokaler i det berörda området.

Ett stort hinder som många nyanlända möter är svårigheten att lära sig det svenska språket. Svenskan är en förutsättning att få arbete, studera vidare och känna sig delaktig i det svenska samhället. I projektet ska nya metoder som gynnar språkinlärningen prövas för att överbrygga de hinder som skapas för deltagare som inte tagit till sig det svenska språket.

Projektet ska aktivt arbeta för att öka engagemanget och involveringen av offentliga och privata arbetsgivare i utvecklingen av program och aktiviteter för målgruppen. Ambitionen är att detta arbete ska resultera i att arbetsgivare – offentliga och privata, ser målgruppen som en resurs som kan möta deras behov av arbetskraft.

Målsättning

Målsättningen för projektet är att öka målgruppens delaktighet och anställningsbarhet för att förebygga ohälsa och utanförskap i området. Genom att samverka med studieförbund och aktörer på arbetsmarknaden vill projektet skapa möjligheter och goda förutsättningar för målgruppen att uppnå egenförsörjning.
Genom att aktivt engagera och involvera arbetsgivarna – offentliga och privata – i utvecklingen av program och aktiviteter för målgruppen ska projektet tillsammans med arbetsgivarna öka det lokala arbetskraftsutbudet så att det möter de krav och behov som finns.
Mätbara projektmål:
Projektdeltagare:

- Tiden som en deltagare har försörjningsstöd ska efter projekttiden ha halverats bland projektdeltagare som deltagit i projektets utbildningar och insatser.
I mobiliseringsfaseneringen ska den genomsnittliga tiden som personer i Flens kommun har försörjningsstöd fastställas. Det är denna tid som ska halveras.

Verktyg: Statistik från ärendehanteringsprogrammen Procapita och Accorda

- 60 % av projektdeltagarna ska vid projekttidens slut ha egen försörjning.
Detta mäter den positiva effekten av de insatser/utbildningar som projektdeltagarna har genomgått men ger även en indikation på hur väl samarbetet varit med projektets samverkanspartners och främst med lokala arbetsgivare.

Verktyg: Statistik från ärendehanteringsprogrammen Procapita och Accorda. Intervjuer med projektdeltagarna efter projekttidens slut.

- 90 % av projektdeltagarna ska ha uppnått anställningsbarhet efter projekttidens slut.
Bedömningen av deltagarnas anställningsbarhet görs i nära samverkan med arbetsgivarna lokalt.

Verktyg: OCN (Open College Network) metoden.

- 80 % av projektdeltagarna som är analfabeter ska ha utvecklat sin språkförmåga vid projekttidens slut.
Verktyg: SFI-lärarna gör en bedömning av eleven språkutveckling kontinuerligt under projekttiden.

- 90% av projektdeltagarna ska anse sig själva närmare arbetsmarknaden och vara nöjda med de insatser och utbildningar de erbjudits inom projektet.
Ingångsvärdet för varje deltagare mäts initialt innan de påbörjar någon aktivitet inom projektet. Utgångsvärdet mäts med samma enkät vid projekttidens slut.

Verktyg: Enkät till projektdeltagarna.

- 80 % av boende i området väljer att rösta i kommunalvalet 2014

Ingångsvärdet för valdeltagandet i kommunalvalet 2010 i området undersöks under mobiliseringsfasen. Valdeltagandet mäts för att fastställa ökad delaktighet i området då detta visar på en vilja att påverka.


Samverkanspartners

- Lokala arbetsgivare ska uppleva ett ökat utbud av arbetskraft inom kommunen.
En initial enkät till arbetsgivarna (offentliga och privata) genomförs under mobiliseringsfasen för att fastställa ingångsvärdet för den uppskattade bristen på arbetskraft lokalt i kommunen. Samma enkät genomförs senare i slutet av projektet.
Den uppskattade bristen på arbetskraft ska efter projekttiden ha halverats bland lokala arbetsgivare (offentliga och privata).

Verktyg: Enkät till arbetsgivarna (offentliga och privata)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet:

Lokalerna är anpassade till personer med olika funktionshinder. För personer som har särskilda svårigheter kommer projektet att erbjuda individuella lösningar.

I projektets genomförandefas kommer aktiviteter att erbjudas i det område där målgruppen bor. Projektteamet kommer även att lokaliseras i lokaler i området. I dessa lokaler kommer även möten att hållas som är kopplade till projektet.

Tillgänglig information:

All skriftliginformation ska vara lättläst och översatt på de språk som är relevanta i målgruppen. Information ska presenteras i olika medier med syfte att öka tillgängligheten. Kommunikation ska utgå ifrån varje individs förutsättningar. Tolk kommer att användas där det är nödvändigt.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen kommer en jämställdhets-SWOT-analys att genomföras tillsammans med samverkanspartnerna i fokusgrupper. Denna SWOT kommer att utgöra en viktig del i hur det fortsatta arbetet med utbildningar och insatser inom genomförande fasen utarbetas för att framhäva de styrkor och möjligheter som finns i målgruppen samtidigt som det måste utarbetas strategier för hur man ska överkomma svårigheter och hot. Inom projektet kommer även ”utländsk bakgrund” och ”funktionshinder” att utgöra grupper för SWOT-analysen i likhet med fokuseringen på ”män” och ”kvinnor”. Detta för att belysa hur dessa grupper har andra förutsättningar på arbetsmarknaden då deras styrkor, möjligheter men även svagheter och hot skiljer sig från majoritetssamhället.

Transnationellt samarbete

Under mobiliseringsfasen ska projektet undersöka möjligheter att inleda erfarenhetsutbyte med liknande verksamheter i Islington, England, och Rimini, Italien.

Medfinansiärer

  • AU-Centrum

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedling Flen
  • AU-Centrum
  • Försäkringskassan Eskilstuna
  • Kultur och Fritidsförvaltning
  • Kultur och Utbildningförvaltning

Kommun

  • Flen