Logotyp på utskrifter

KIVO - Kompetensutveckling inom vård- och omsorg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVKL
KontaktpersonCamilla Blomqvist
E-postcamilla.blomqvist@vkl.se
Telefonnummer021397955
Beviljat ESF-stöd4 526 870 kr
Total projektbudget4 526 870 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2013-01-14
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att skapa attraktiva arbetsplatser i länets kommuner och landsting där de anställda har god hälsa med en möjlighet att påverka sin egen arbetssituation samt genom kompetensutveckling öka kvaliteten för såväl den anställde som brukaren inom vård och omsorg. Genom en god samverkansstruktur i länet med flera berörda aktörer skapas förutsättningar för ett långsiktigt engagemang för att utveckla vård och omsorgssektorn.

Bakgrund

Lågkonjunkturen har påverkat många verksamheter i Västmanlands län och den offentliga sektorn är tyvärr inget undantag. Vård och omsorg inom kommuner och landsting står inför stora utmaningar att hantera övertalighet i närtid och samtidigt är behovet stort av kompetensutvecklingsinsatser för att höja utbildningsnivån inom vissa yrkesgrupper där krav på kompetens ökat. Samtidigt pågår en diskussion om överföring av hemsjukvården från landsting till kommuner. Vi har ställt oss frågan, vad kan vi göra gemensamt i länet för att möta nuvarande och framtida utmaningar inom vård och omsorg?

Under hösten 2009 har i länet bildats en grupp för strategisk kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Gruppen består av företrädare för landstinget, kommuner, Västmanlands Kommuner & Landsting (VKL), Arbetsförmedlingen, Vård- och omsorgscollege Västmanland (VO-C) och Mälardalens högskola (MDH). Gruppen har inringat de utmaningar som länet nu står inför.

• Övertalighet som övergår i brist på arbetskraft 2013
• Låg utbildningsnivå
• Invandrare utan verifierbar utbildning
• Hemsjukvården går över till kommunal verksamhet
• Lågkonjunktur – arbetslöshet och minskade skatteintäkter
• Behovet av attraktiva arbetsplatser med låg sjukskrivning

Landstinget belyser i en pågående utredning det framtida rekryteringsbehovet och har inringat tre strategiska områden: lönebildning, personal/kompetensbehov, hälsa/samverkan. För landstinget handlar det om att behålla, utveckla och rekrytera personal. Ett problem inom landstinget är att sjukskrivningarna ökat och fördubblats från 1997 till 2004. Utredningen fastställer att de stora utmaningarna till stor del finns inom den egna organisationen.

• Hur används personalens kompetens och vad kan förbättras?
• Kan arbetsuppgifter fördelas annorlunda mellan yrkesgrupper?
• Tar man tillvara medarbetarnas utbildning, erfarenhet och engagemang på ett för verksamheten optimalt sätt?

Landstinget har som mål att i rådande övertalighetssituation inte säga upp personal. Detta kräver kompetenshöjning och samarbete med andra aktörer inom vårdområdet.

Kommunernas personal inom vård och omsorg saknar till viss del adekvat kompetens där ca 30 % idag saknar kompetens som motsvarar de ökade krav som ställs. Förslaget om överföring av hemsjukvård till kommunerna innebär att personal överförs från landstinget till kommunal verksamhet. Samverkan kommer att krävas mellan de olika medverkande organisationerna som är delaktiga i planering och genomförande av hemsjukvård. Samarbetsformer behöver utvecklas och förankras i organisationerna.

Västmanland har ett antal stödstrukturer för kompetensutveckling inom vård- och omsorgssektorn. För att kunna bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning på verksamhetsnivå behöver stödstrukturerna utvecklas, samordnas och förtydligas. Ökade krav på kompetens hos personal utifrån nya statliga riktlinjer behöver bemötas och så även behovet av specialistkunskaper samt omsorgen om en mångkulturell befolkning. Det handlar inte bara om att skicka personal på kurs utan också om att ha en organisation med förutsättningar att ta tillvara ny kunskap genom fungerande styrning och ledning.
För att nå målen avser vi i projektet att ta fram kompetensutvecklingsplaner på arbetsplatsnivå där personalen är delaktig och har brukarnas intresse i fokus. Planerna förs därefter samman så att en strategisk plan kan utarbetas som stödjer individnivån samt ger en strategisk inriktning på regional nivå. Länet behöver samverka och det är viktigt att kapa stuprören mellan berörda organisationer. Projektet vill skapa förutsättningar för en länspool med personal vilket även bör omfatta privata vårdgivare. Samverkan kring personal- och kompetensfrågor bidrar på individnivå till en minskad inlåsningseffekt och möjliggör för personal att röra sig mellan olika arbetsgivare när kompetenser är kompatibla.

Syfte

Projektet syftar till att skapa attraktiva arbetsplatser där de anställda har god hälsa med en möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och behov av kompetensutveckling, vilket ger en god kvalitet för såväl individen som verksamheten. På en strukturell nivå ska projektet åstadkomma en regional samarbetsstruktur som möjliggör en samordning av insatser och en effektivare hantering av kompetensförsörjning för individen och på så sätt skapa en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet inom vård och omsorg.

Ledarskap:
- skapa väl fungerande organisationer med ett tydligt ledarskap
- utveckla ledarskapet så att det stödjer lärande på arbetsplatsen och skapar ett samband mellan individuellt och organisatoriskt lärande
- utveckla samverkansformer tillsammans med de fackliga organisationerna så att de anpassas till de nya formerna
- skapa förutsättningar för nya karriärsvägar

Samarbetsformer:
- utveckla samarbetet mellan Vård och Omsorgscollege (VO-C), Mälardalens Högskola (MDH), Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer, kommuner och landsting som är hållbart över tid
- skapa ett organisatoriskt samarbete för validering inom vårdområdet
- skapa en gemensam hantering av personal (länspool)

Kompetensutveckla:
- ta tillvara brukarnas erfarenhet och önskemål
- identifiera kompetensbrister
- kompetensutveckla efter arbetslagens och individernas behov, jmf Socialstyrelsens nationella riktlinjer
- inom VO-C utveckla och genomföra efterfrågestyrda utbildningar tillsammans med MDH och andra utbildningsanordnare
- involvera utbildningsanordnarna/lärarna i arbetsplatsernas verksamhetsområden för ett flexibelt lärande
- synliggöra karriärvägar
- skapa förutsättningar för individens livslånga lärande

Målsättning

Under mobiliseringsfasen är avsikten att ta fram de mer exakta mått som ska uppnås under projektperioden, utifrån den identifiering av insatser som sker under denna fas (se bilaga 2).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsfasen kommer det kartläggas huruvida de personer som kommer att ta del av projektet har funktionshinder som ställer särskilda krav inför den fortsatta projektverksamheten. Lokaler ska användas under mobiliseringsfasen som är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. Kännedomen om personal med funktionshinder är förhållandevis god i kommuner och landsting. I samband med den analys som görs under mobiliseringsfasen kommer arbetsmiljön att belysas och då ge ytterligare ett klarläggande om de funktionshinder som ska beaktas i den fortsatta projektverksamheten.

Ca 10 % av befolkningen beräknas ha besvär i form av läs- och skrivsvårigheter och personalen i vården är inget undantag. Detta leder ofta till att man undviker arbetsuppgifter som dokumentation och skriftlig rapportering och i vissa fall även undviker utbildningsaktiviteter. Detsamma gäller gruppen nysvenskar som är verksamma inom äldreomsorgen. Kraven på kvalitet gällande kommunikation och dokumentation inom vården ökar och det är viktigt att hela personalgruppen kan dokumentera och ta del av dokumentation. Satsningar i form av tillgänglig utbildning för dessa grupper kommer att kartläggas under mobiliseringsfasen. .

Projektet avser att arbeta tillsammans med AF under förutsättning att deras PO2-projekt beviljas under samma period. Om så blir fallet kommer AF-personal som är specialiserade på funktionhinder delta i analysarbetet och identifiera lämpliga arbetsplatser för funktionshindrade ur tillgänglighesperspektiv.
Projektet kommer att belysa och beakta tillgänglighet ur de av socialfonden angivna fyra integrerade delarna. Processledare som inte deltagit i av ESF-rådet anordnad utbildning i tillgänglighet ska få tillgång till detta eller annan utbildning genom AF.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen är avsikten att göra en problem- och behovsanalys för kommande genomförande av projektet.

Transnationellt samarbete

Ett transnationellt samarbetet kan ge möjlighet till ett utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte på en europeisk nivå kring t.ex. demensvård riktad mot människor av annan kulturell bakgrund och modersmål. Ett sådant arbete kan komma att utvecklas under projektperioden alternativt bli en naturlig fortsättning efter projekts slut. Då kan resultatet av projektet användas som utgångspunkt i ett transnationellt samarbete.

Samarbetspartners

 • Akademi hälsa, vård, välfärd
 • Arbetsförmedlingen, Västerås
 • Försäkringskassan Västerås

Deltagande aktörer

 • Enheten för vuxnas lärande
 • Individ och familjeomsorgen
 • Klockarbergsgården
 • Köpings kommun
 • Landstinget Västmanland
 • Näckrosen
 • proAros
 • Socialförvaltningen
 • Tallåsgården

Kommun

 • Arboga
 • Fagersta
 • Hallstahammar
 • Kungsör
 • Köping
 • Norberg
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Surahammar
 • Västerås