Logotyp på utskrifter

KICK-10 Steg 2: Genomförandet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHäfla Bruks AB
KontaktpersonKenneth Malm
E-postkenneth.malm@hafla.se
Telefonnummer0151-524018
Beviljat ESF-stöd1 465 340 kr
Total projektbudget1 465 340 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2012-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet "KICK-10 Steg 2: Genomförandet" är ett genomförandeprojekt som bygger på resultatet av tidigare genomförda förprojektering. Projektmålen är att satsa på kompetensutveckling som stärker de deltagande företagens konkurrenskraft, minskar den enskilde individens risk för uppsägning samt gynnar en levande glesbygd.

Bakgrund

Förprojekteringen fokuserade på diskussion och analys av de båda företagens kompetensbehov, utifrån ett sårbarhets- och riskperspektiv. Medvetenheten om sårbarhet och behov av att höja kompetensnivån var tydlig redan innan projektstart men projektet fungerade som inspiration för oss att aktivt ta tag i frågan.
Företagens etableringssorter är inom glesbygden, den genomgående/genomsnittliga utbildningsnivån är relativt låg och företagen har svårt att rekrytera ny personal med bl.a. specifika kunskapskrav. Kompetenskonkurrens från andra aktörer är vanligt förekommande. Arbetsgivare, som är etablerade i närliggande städer som t.ex. Norrköping, Linköping, Finspång, Örebro och Karlskoga, upplevs mer attraktiva och är ofta en avgörande faktor för den arbetssökande. Denna problematik, i kombination med att den nationella och internationella konkurrensen ställer idag ökade krav på kvalitet och kompetens, resulterar i att det är av stor vikt att båda företagen genomför de individuella utbildningsbehoven som analyserades fram under förprojekteringsfasen för att säkerställa konkurrenskraften och för att stärka den enskilde individens anställningsbarhet.

I förprojekteringen genomfördes en djupanalys av de båda verksamheterna där vi undersökte vilka utvecklingsområden som bör prioriteras utifrån våra verksamheters visioner, strategier samt önskat läge. Det fokuserades på våra nuvarande kompetenser, vilka våra sårbarheter är/bör tacklas samt utvecklingen på lång och kort sikt. Våra verksamheter är belägna i glesbygd och goda utvecklingspotentialer är av ytterst betydelse för befolkningen i bygderna. Föreliggande kompetensutvecklingsprojekt kommer sålunda att spela en avgörande roll för att kunna konkretisera de visioner och affärsutvecklingsplaner som uttryckts, säkerställa företagens fortsatta existens inom glesbygd samt för att öka individernas anställningsbarhet. Vidare fyller projektet ett syfte att synliggöra och väcka diskussion kring diskrimineringsgrunden kön/sexuell läggning med betoning på sistnämnda som är en direkt insats kopplad till resultatet från förprojekteringsfasen. Omedvetna sätt att uttrycka sig har visat sig förekomma och projektet har därmed som målsättning att också väcka intresse i ämnet och medvetenhetsgöra området för den anställde.

KOMPETENSUTVECKLINGSBEHOV FÖR INDIVIDEN
I förprojekteringen arbetades individuella kompetensutvecklingsplaner fram för samtliga deltagare/medarbetare. Dessa ligger i linje med den enskilde individens eget syn på kompetensutvecklingsbehov samt även mot våra verksamheters/företagens kompetensutvecklingsbehov. Samtliga medarbetare på de båda företagen har deltagit i förprojekteringen på olika nivåer. Kartläggningen visade på att företagen har sårbarhetsfaktorer inom flera områden. Inom tillverkningsindustrin har den tekniska utvecklingen ställt ökade krav på den anställde, bl.a. i form av nya maskiner, utrustning och metoder för mer kostnadseffektiv produktion och helhetsstänkande t.ex. ett kvalitetssystem. Inom tjänstemannasektorn finns det ett stort behov av förbättringar inom områden som marknadsföring, konstruktion och IT.

JÄMSTÄLLDHET/DISKRIMINERING
Se nämnda punkt för detaljerad information men kortfattat visade resultatet från förprojekteringsfasen att det förekommer en omedveten oriktig syn på jämställdhet och diskriminering. Samtalen/Diskussionerna med anställda under SWOT-möten visar på att gamla föreställningar om tillverkningsindustrin och mekaniska verkstäder i kombination med en viss glesbygdsmentalitet lever kvar i medvetandet hos folk.

För att kunna hantera ovanstående nämnda problematiksområden ansökte vi om ett genomförande hos ESF under hösten 2009. Ansökan, med namn/diare.Nr "KICK-2010: Genomförande (2009-3020084)" fick tyvärr avslag p.g.a. bristande ekonomiska medel. Avslaget har inneburit att vi bl.a. har blivit tvungna att skjuta på individuella kompetensutvecklingsinsatser och vi hoppas nu på att vi genom denna ansökan istället ska kunna drag igång under andra halvåret av 2010.

Syfte

Med projektet vill vi skapa bättre förutsättningar för projektdeltagarna genom att realisera de kompetensutvecklingsåtgärder som fastställdes under förprojekteringsfasen. Endast med kompetensutveckling kan vi minska vår sårbarhet som dels den rådande lågkonjunkturen har inneburit och dels den alltmer ökande konkurrensen från marknaden. Genom att satsa på kompetensutveckling minskas även de anställdas risk för uppsägning och stärker deras möjligheter på såväl lokal som regional nivå. Projektet har även som syfte att skapa utrymme till erfarenhetsutbyten mellan båda företagen och moderbolaget. Genom ett eventuellt projekt kommer informationsutbytet att stärkas och därigenom etableras en god plattform för att gemensamt tackla de rådande svårigheterna genom att upprätta hållbara rutiner för kontinuerlig kompetensutveckling.

Genom kompetensutveckling skall vi bevara och förstärka vår konkurrenskraft. Genom att tillgodose våra anställdas individuella kompetensutvecklingsbehov tar vi också ett lokalt ansvar genom att hålla glesbygden i liv. Genom att också bidra till en fördjupad diskussion gällande jämställdhetsintegrering med utgångspunkt från de reflektioner och resultat som fastställdes under SWOT-mötena synliggörs medvetandet inom frågeställningarna.

Sammanfattningsvis är syftet att bemöta och arbeta med förprojekteringens resultat och genomföra branschrelaterade-, företagsspecifika- data/IT- samt jämställdhets- och ekonomirelaterade utbildningar med målsättningen att stärka den enskilde- och företagens konkurrenskraft.

Målsättning

Mål: Övergripande målet är att projektet ska, genom kompetenshöjande insatser, bidra till att stärka de båda företagens konkurrenskraft och den enskilde individens anställningsbarhet. Både Häfla Bruks AB och Kå-Be Mattan AB skall fortsatt vara en attraktiv och innovativ arbetsgivare som månar om sina anställda och utvecklar sina verksamheter.

Kortsiktiga mål:
- Alla projektdeltagare genomgår kompetensutveckling utifrån den individuella kompetensutvecklingsplan som arbetats fram under förprojekteringsfasen.
- Anordna seminarier/workshops alternativt utbildningar för att stärka företagen i deras arbete med jämställdhetsintegrering/sexuell läggning på arbetsmarknaden.
- Projektet skall engagera och alla skall känna stor delaktighet i projektet.

Projektets långsiktiga mål:
- Stärka de sysselsatta konkurrenskraft på arbetsmarknaden och därmed minskat risk för uppsägning.
- Stärka konkurrenskraften hos de deltagande företagen.
- Stärka intresset hos potentiella arbetstagare till att, trots avskild etableringssort, söka anställning hos någon av oss.
- Att de anställda skall ha en god och adekvat kompetens för att nå de för verksamheterna uppsatta målen samt kunna möta nödvändiga förändringar nu och i framtiden.
- Att öka intresset och förståelsen av vikten av ständigt förnyelsearbete och kompetensutveckling.
- Att vi skall fortsätta med vårt kompetensarbete även efter projektets slut genom att vi har lärt oss och skapat fasta rutiner kring kompetensutveckling.
- Att vårt lokala arbete utvecklas ytterligare, bl.a. genom sammanslutningen Bruksnätverket, ett nätverk av företag/organisationer som arbetar för att skapa gemensamma aktiviteter för verksamheter aktiva inom en bruksmiljö.
- Att säkerställa en levande glesbygd (genom ökad anställningsbarhet hos den anställde).

Mätbara projektmål:
- Att 100 % av kompetensutvecklingsinsatserna skall genomföras, dvs. samma antal genomförda utbildningar i förhållande till planerade. - Vid projekttidens slut mäta hur genomförda utbildningar har realiserats i den dagliga verksamheten. - Minst 95% av projektdeltagarna skall delta i en workshop/utbildning som berör jämställdhet/tillgänglighet/diskriminering. Insatsen ska utformas utifrån en till för projektet planerad enkätinsats. Målsättningen att det sker i samråd med ESF-processtöd för Östra Mellansverige: Åsa Trotzig.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet diskuterades som en integrerad del i samtliga steg som ingick i förprojekteringsfasen. Under förprojekteringen deltog inte någon med synliga fysiska funktions-/tillgänglighetshinder. Däremot deltog ett par som hade problem med det svenska språket och nedsatt hörsel. Det togs i beaktande och det kommer att även att tas i beaktande under en eventuell genomförandefas.

KRITERIER
Inför kommande genomförandefas har tillgängligheten för berörda personer beaktas. De kompetensutvecklingsplaner som har arbetats fram har alla anpassats utifrån dels den anställdes arbetsuppgifter och dels hur dessa utbildningar kommer att genomföras. Vid eventuella behov att behöva delta i utbildning utanför arbetsplatsen kommer kravspecifikationen på utbildningsanordnaren att utformas på sådant sätt att tillgängligheten tas väl i beaktande för varje enskild individ.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet från den i förprojekteringen gjorda jämställdhetsswoten påverkar främst projektinnehållets utbildnings och kursefterfrågan. Samtalen/Diskussionerna med anställda under SWOT-mötena visar på att gamla föreställningar om tillverkningsindustrin och mekaniska verkstäder i kombination med en viss glesbygdsmentalitet lever kvar i medvetandet hos folk. Det fanns föreställningar om att det är en skitig och tung arbetsmiljö, vilket resulterar i att allt färre söker sig till industriutbildningar och de kvinnliga ansökningarna är få vid tillfällen av nyrekrytering.

Jämställdhets-SWOTen visade kortfattat på bl.a. följande resultat:
STYRKOR
Företagens intresse Det finns ett intresse för dessa frågor och företagen har vetskapen om att ökad kunskap är nödvändigt för att bli bättre gällande jämställdhetsintegrering Jämställdhetsplan Båda företagen har upprättad en jämställdhetsplan. Medvetenhet Majoriteten är medvetna och ense om att den rådande situationen inte tillfredsställande avseende jämställdhet inom och mellan avdelningarna. Statistik Genom förprojekteringen har god tillgång till könsuppdelad statistik skapats.

SVAGHETER
Glesbygdsmentalitet Båda företagen är etablerade på glesbygden där gemensamma traditionella värderingar och inställningar är starkt präglade. Dessa skapar en svårighet att kunna sticka ut, utan att det börjar skapas irrelevanta rykten. Inställning gentemot begreppet jämställdhetsintegrering Begreppet anses vara snävt och endast behandla fördelning mellan kvinnor och män. Samtalsjargong Kunde emellanåt vara traditionellt verkstadsinriktat och därmed omedvetet något hård och riktad mot vissa grupper i samhället.

MÖJLIGHETER
Gemensam definition av jämställdhetsintegrering Processinriktat och gemensamt arbeta med frågan om jämställdhet. Tydliga mål och syfte samt mätbara variabler för granskning och uppföljning gällande den kommande jämställdhetsintegreringen. Kompetenshöjning inom området Delta i någon form av utbildning inom områden för att lyfta upp och våga ta diskussion kring fördomar som existerar om vissa samhällsgrupper.

HOT
Jämställdhetsintegrering blir till ett måste. Kan komma att skapa svårigheter i att se vilka mervärde ett sådant arbete leder till. Det råder en viss acceptans för att traditionsbundna branscher är svåra att förändra vad avser en ökad jämställdhetsintegrering. Detta kan leda till svårigheter att tänka utanför ramarna och att göra något åt situationen. Tid kontra värde, alternativkostnad För att engagera ledning och anställda att verkligen aktivt arbeta för en ökad jämställdhetsintegrering är det viktigt att visa hur jämställdhetsintegrering skapar värde för organisationerna annars upplevs alternativkostnaden i tid som alltför hög.

RESULTAT
Inför kommande genomförandefas har jämställdhets-SWOTs facit tagits i god beaktande med resultatet av att riktade utbildningar ska genomföras för samtliga anställda. Vi planerar att forma dessa utbildningar i samhörighet med ESFs processtöd för jämställdhetsintegrering för Östra Mellansverige.

Deltagande aktörer

  • Kåbe-Mattan AB

Kommun

  • Finspång
  • Lekeberg