Logotyp på utskrifter

Jobbtrappan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv
KontaktpersonElisabeth Lallukka
E-postelisabeth.lallukka@eskilstuna.se
Telefonnummer016-710 50 33
Beviljat ESF-stöd7 270 054 kr
Total projektbudget21 005 662 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Eskilstuna kommun har en stor grupp ensamstående kvinnor och män som varit långvarigt beroende av försörjningsstöd. Genom samordning kring individen och kommunala anställningar anpassade efter målgruppens förutsättningar vill kommunen få ut fler i egen försörjning. Projektet ger kommunen en möjlighet att pröva en ny metod för att denna målgrupp ska komma närmare arbetsmarknaden. Deltagarna får anställning med lön och samtidigt kontinuerligt stöd av projektets personal. I och med detta har kommunen målsättningen att öka deras motivation och förmåga att komma närmare arbetsmarknaden. Kommunen vill också, genom hållbar strategisk påverkan, öka det sociala ansvarstagandet. Genom denna ökning blir kommunens arbetsplatser mer öppna för individers olikheter och sociala svårigheter. Projektets resultat och erfarenheter tas tillvara och sprids internt och externt. En extern utvärderare bedriver följeforskning och lämnar årliga rapporter i samband med kunskapsseminarium.

Bakgrund

Eskilstuna kommun har en stor grupp ensamstående kvinnor och män som har varit i långvarigt beroende av försörjningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Eftersom Eskilstuna är en industristad är den väldigt hårt belastad av arbetslöshet efter den lågkonjunktur vi har befunnit oss i vilket ytterligare har försvårat möjligheterna för den här gruppen. Inom gruppen finns personer med koncentrationssvårigheter, tinnitus, allergier, adhd, läs- och skrivsvårigheter och andra sociala svårigheter vilket också kan försvåra för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. Gruppen växer och riskerar att finnas kvar inom försörjningsstöd väldigt länge utan en bra chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Risken finns att de blir kvar i permanent utanförskap. För att kunna hjälpa dessa personer att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden krävs insatser anpassade efter målgruppens behov och förutsättningar. Genom samordning kring individen, effektivare strukturer och kommunala anställningar anpassade efter målgruppens förutsättningar vill Eskilstuna kommun få ut fler i egen försörjning. Långsiktiga åtgärder för den här gruppen finns inte inom kommunens ordinarie verksamhet varför behovet är stort. Den stora utmaningen för kommunen är att hitta lösningar som kan påskynda dessa individers tillträde till arbetslivet. Med ordinarie medel har Eskilstuna kommun inte ekonomisk möjlighet att erbjuda målgruppen långvarigt stöd och anställning. Tidigare kommunala försök att erbjuda kortare praktikplatser har inte haft den långvariga effekt som eftersökts. Detta projekt skulle därför ge möjlighet att pröva en ny metod, effektivare matchningar och nya samverkansformer för att få ut målgruppen i arbete. Vidare skulle projektet skapa mervärde genom att ge förvaltningarna och bolagen möjlighet att rikta fokus mot sitt sociala ansvarstagande. Projektidén är förankrad i kommunkoncernen och hos samverkansaktörer.

Genom att deltagarna får vara ute i längre kommunala anställningar med lön och samtidigt får kontinuerligt stöd av projektets personal har kommunen målsättningen att öka deras motivation och förmåga att ta sig in på arbetsmarknaden. Eskilstuna skulle med hjälp av projektmedel ha möjlighet att genomföra en innovativ längre insats där deltagarnas förutsättningar sätts i första rummet. Genom att kartlägga individerna, deras behov, livssituation och motivation kan arbetsplatser anpassas och effektivt matchas efter förutsättningarna. Genom samarbete med kommunens förvaltningar och bolag samt med Arbetsförmedlingen kan deltagarna följas under hela projektperioden. De följs sedan upp efter avslutat deltagande för att säkerställa deras utveckling. Personalen inom projektet och på arbetsplatserna kommer innan projektstart att säkerställas ha adekvat kompetens för att i hög grad kunna påverka deltagarnas engagemang och fortsatta motivation.

Ett mervärde med projektet är att kommunens arbetsplatser får möjlighet att öka sitt sociala ansvarstagande (SR) genom strategisk påverkan. Genom att öka det sociala ansvarstagandet blir kommunens arbetsplatser mer öppna för individers olikheter och sociala svårigheter. Ytterligare mervärde är att kommunen blir mer fokuserad på mänskliga rättigheter, det etiska uppträdandet och tar större ansvar för arbetsmiljöfrågor. På grund av målgruppens, i vissa fall, begränsade förutsättningar, passar det väl in i projektets syfte att öka medvetenheten kring dessa frågor. Genom att innan projektstart utbilda ett antal informatörer inom området kan socialt ansvarstagande introduceras i kommunen. Dessa informatörer kan sedan sprida information vidare till berörda arbetsplatser och fungera som kontaktpersoner för området. Ett långsiktigt mål för hållbar utveckling inom området är att samtliga kommunala arbetsplatser ska öka sin medvetenhet kring socialt ansvarstagande.

I mobiliseringsfasen, som planeras starta 2011-08-01, kommer en kartläggning att genomföras med fokus på målgruppen och dess förutsättningar. Genom att analysera målgruppen och dess problembild kan resurser sättas in i projektet och på de kommunala arbetsplatserna för att tillgodose dessa behov. Kartläggningen kommer att göras med hjälp av en omvärldsbevakning för att samla in tidigare erfarenheter inom området samt genom att samla in underlag från samarbetspartners. Kartläggningen kommer också att titta på hur jämställdhet och tillgänglighet kan tas tillvara i projektets olika faser. Detta görs genom en SWOT-analys för att ta fram strategier för hantering av eventuella problem och en plan för hur jämställdhet och tillgänglighet kan implementeras i genomförandefasen. Viktigt blir att ta tillvara på människors olikheter och att kunna arbeta flexibelt. Under denna fas skickar försörjningsstödshandläggare potentiella deltagare till Jobbcentrum för att säkerställa att de har möjlighet att delta i projektet och för att behov ska kunna utredas. På så vis kan den första gruppen deltagare vara redo att börja på första genomförandedagen.

Under genomförandefasen kommer 120 deltagare, 40 stycken per år, att kartläggas och effektivt matchas mot arbetsplatser inom kommunen. Efter detta kommer de anställas och arbeta på given kommunal arbetsplats under sex månader samtidigt som kontakt med projektet fortsätter. Under dessa sex månader kommer de att spendera en dag i veckan inom projektet, enskilt eller i grupp, med jobbsökaraktiviteter och kompetenskomplettering (studier eller dylikt) efter individuella behov. Dessutom kommer föreläsningar och studiebesök att ske. Stöd och vägledning i jobbsökande fortsätter även en period efter den kommunala anställningen avslutats för att säkerställa fortsatt motivation och aktivitet hos deltagarna.

För att projektets resultat och erfarenheter ska tas tillvara på bästa sätt kommer en extern utvärderare upphandlas. Utvärderaren ska redovisa en rapport per avslutad grupp och även göra uppföljning av deltagarna sex månader efter deras avslut i projektet för att säkra projektdeltagarnas långsiktiga utveckling. I samband med denna rapport kommer det årligen att hållas ett kunskapsseminarium där projektets erfarenheter och lärdomar sprids inom kommunen och externt till andra kommuner och aktörer.

Projektorganisationen kommer att vara utformad för att under projektets gång förankra resultat och erfarenheter inom kommunen. Genom sammansättning av styr- och referensgrupp och ett nära kommunalt samarbete ska spridningen inåt i kommunens verksamheter tryggas. Projektet skapar ett mervärde då erfarenheterna blir värdefulla inför framtida insatser för den givna men även andra målgrupper. Mervärde kan även ses i att andra kommuner får ta del av resultaten och på så vis kan anpassa egna insatser med hjälp av projektets erfarenheter.

Ett långsiktigt mål är att, beroende på projektresultatets genomslag, göra verksamheten permanent. Om projektet medför varaktiga lösningar för individerna har kommunen som målsättning att fortsätta insatsen med kommunala anställningar för målgruppen. Verksamheten skulle i så fall kunna finansieras genom besparingar i sänkta försörjningsstödskostnader.

Syfte

Syftet med projektet är att, genom samarbete och kommunala anställningar, hjälpa personer i målgruppen att komma in på arbetsmarknaden och kunna arbeta efter egna förutsättningar. Erfarenheten tillsammans med deltagarnas ökade självförtroende gör att de kommer närmare arbetsmarknaden och därmed egen försörjning.

Målsättning

Mobiliseringsfas
Att skapa förutsättningar för att projektet ska kunna genomföras på bästa sätt med fokus på deltagarnas behov och förutsättningar.
Att projektets resultat ska bli långsiktiga och spridas.

Genomförande
Att få ut så många som möjligt i arbete eller studier efter avslutat deltagande i projektet genom att motivera långtidsarbetslösa att delta och anpassa arbetsplatserna efter deras förutsättningar. (Mäta andel av deltagare som går vidare i arbete eller studier.)
Att deltagarna upplever sig ha kommit närmare arbetsmarknaden och fått bättre självförtroende genom sina kommunala anställningar.
Att deltagarna upplever sig ha fått verktyg för framtiden.
Att minst 50 procent av deltagarna, jämnt fördelat på könen, sex månader efter avslutad kommunal anställning ska ha egen försörjning. (Uppföljning av deltagarna.)
Att handledare på arbetsplatserna upplever att deltagarna utvecklats under anställningen (Uppföljning med handledare.)

Projektledningen ska säkerställa spridningen av resultatet internt och externt.

Ett långsiktigt mål är att samtliga kommunala arbetsplatser ska bli socialt ansvarstagande. (Mäta hur arbetsplatserna arbetat för att medvetandegöra det sociala ansvarstagandet.)

Ett annat mål på lång sikt är att, beroende på projektresultatets genomslag, göra verksamheten permanent. Om projektet medför varaktiga lösningar för individerna har kommunen som målsättning att fortsätta insatsen med kommunala anställningar för målgruppen. Verksamheten skulle i så fall kunna finansieras genom besparingar i sänkta försörjningsstödskostnader.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mobiliseringsfas
De kommunala arbetsplatserna ska ha möjlighet att ta emot personer med olika funktionshinder som kan finnas inom gruppen varför detta måste kartläggas genom en problem- och behovsanalys (SWOT) innan projektets genomförandefas startar. Deltagarna kan exempelvis vara personer med koncentrations-svårigheter, tinnitus, allergi, läs- och skrivsvårigheter, adhd och andra sociala svårigheter. Analysen görs genom informations- och erfarenhetsinsamling av projektledaren för att skapa en resursplan. Resursplanen ligger sedan till grund för genomförandet och ska säkerställa projektets tillgänglighet.
Under mobiliseringsfasen kommer projektets lokal att, utifrån deltagarnas behov, ses över för att vara tillgänglig för samtliga. Lokalen som används för projektet ska vara anpassad och kunna ta emot alla personer inom målgruppen.

Genomförande
Vår målsättning är att genom anpassning, kunskap och lyhördhet för olika behov hos deltagarna göra verksamheten tillgänglig för alla som önskar vara med oavsett social problematik. Bemötande av samtliga personer ska vara respektfullt. Kunskap och medvetenhet kring alla personers olika förutsättningar ska öka på arbetsplatserna. Dialog kring detta ska skapas för att öka förståelsen för människors olikheter.

Det behöver finnas resurser inom projektet för att kunna ta emot och bemöta personer med olika förutsättningar. Information kring arbetsuppgifter och projektet som helhet behöver vara på lättförståelig svenska för att alla ska kunna ta del av den. Vid föreläsningar och andra aktiviteter i grupp kommer en hörselslinga att användas för att säkerställa tillgängligheten.

Vid upphandling av uppföljning/utvärdering kommer det säkerställas att förkunskap om tillgänglighet finns för att kunna inkludera detta i rapporterna. Hörselslinga kommer även att finnas tillgänglig vid kunskapsseminarierna. Diskussion kring svårigheter med tillgänglighet kommer att ske kontinuerligt för att ämnet ska hållas aktuellt och uppdaterat inom projektorganisationen.

Jämställdhetsintegrering

Utifrån den plan som tagits fram i mobiliseringsfasen kommer jämställdhetsperspektivet integreras i projektets olika faser. Under genomförandet kommer projektledare i samråd med projektägare och processledare att löpande följa upp att jämställdhetsplanen efterlevs. Genom den utbildning i jämställdhetsintegrering som erbjuds nyckelpersoner inom projektet under mobiliseringsfasen säkerställs att allt beslutsfattande sker med grund i ett jämställdhetsperspektiv.

Samtlig statistik som produceras inom projektet kommer att delas upp på kön för att tydliggöra eventuella skillnader. Även annat material och rapporter som skapas inom projektets ramar ska utgå ifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vid upphandling av uppföljning/utvärdering av projektet kommer det ses till att en förkunskap om jämställdhet och genus finns samt att detta inkluderas i de årliga rapporterna. Jämställdhet kommer också att diskuteras i samband med redovisningar och kunskapssemiarier inom projektet.

Lika många kvinnor och män deltar i projektet och under hela genomförandet ska det tillses att samma möjlighet ges till deltagare av båda könen. Det kan innebära att ställa samma frågor till alla deltagare och att inte förstärka stereotypa föreställningar som kan finnas. Bemötandet från samtlig personal inom projektet och på arbetsplatserna ska visa på ett jämställt synsätt.

För projektets deltagare kommer en föreläsning inom jämställdhet att hållas. Deltagarna får också möjlighet att problematisera manligt och kvinnligt för att undvika stereotypiseringar.


Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Eskilstuna
  • Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförv

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Eskilstuna

Kommun

  • Eskilstuna