Logotyp på utskrifter

Jobbpunkt Väst

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareJobbpunktVäst
KontaktpersonOxana Olander
E-postoxana.olander@jobbpunktvast.se
Telefonnummer021-397105
Beviljat ESF-stöd6 632 714 kr
Total projektbudget14 936 714 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Många av Mimers hyresgäster inom vissa bostadsområden, är arbetslösa eller har otrygga anställningsförhållanden. Nu vill vi utveckla nya metoder och arbetssätt med utgångspunkt från individens förutsättningar samt arbetsmarknadens efterfrågan. Nytt denna period är bla vårt entreprenörskapsprogram som drivs i samverkan med Mälardalens högskola.
Målgrupper:
• arbetslösa och med särskilt fokus på de med utländsk bakgrund (ibland språksvaga)
• långtidssjukskrivna
• de som erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
• helt arbetslösa med vilja och förutsättningar att starta egen verksamhet
Målen för programperioden är att:
60 % av deltagarna i vanliga grupper ska ut i sysselsättning eller utbildning efter 90 dagar.
25 % av de som gått entreprenörskapsprogrammet ska vara redo för att starta eget.
Övriga samverkansparners är bla: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerås stad

Bakgrund

Ett flertal stadsdelar i Västerås uppvisar både lägre utbildningsnivå, högre ohälsotal, fler utrikes födda och en lägre förvärvsfrekvens än övriga stadsdelar. Mimer som den enskilt största fastighetsägaren har påverkats av den här samhällsutvecklingen då bolaget har stora fastighetsbestånd inom stadsdelar som Vallby, Bäckby, Råby och Pettersberg. Dessa är tillsammans med Hammarby och Bjurhovda de tyngsta områdena i Västerås, där ett stort antal av de boende är socioekonomiskt resurssvaga och många har utländsk bakgrund. Många är arbetslösa eller har otrygga anställningsförhållanden, vilket innebär att de inte är integrerade i de normala skyddssystemen fullt ut, eftersom rätten till stöd och hjälp i Sverige är nära sammankopplat med arbete och inkomst.
Statistik från Västerås stad visar att stadsdelarna Vallby, Råby och Hammarby toppar listan över andelen arbetslösa i Västerås. Även Bäckby och Pettersberg uppvisar siffror som överstiger snittet för hela Västerås. Mimers egen statistik från SCB visar att andelen arbetssökande boende hos Mimer uppgår till totalt 2460 personer. Det motsvarar 18,3% vilket kan jämföras med 8,1% för hela Västerås. Uppgiften är från oktober 2010. Uppdelat på de aktuella bostadsområdena ser siffrorna ut enligt följande:
• 444 personer på Bäckby (23,6%)
• 205 personer på Fredriksberg (22,7%)
• 151 personer på Pettersberg (20,5%)
• 340 personer på Vallby (21,4%)

Samma problem som vi beskriver ovan, finns på många ställen i Sverige.

Mobiliseringsfasen
Under mobiliseringsfasen ska vi tillsammans med våra samverkanspartner prova och utveckla metoder för att arbeta med personer i utanförskap. Projektet utgår från att alla individer som inte har en sysselsättning eller försörjning på ena eller andra sättet lever i utanförskap. Grundtanken är att utifrån varje individs förutsättningar hitta utvecklingsmöjligheter som gör att individerna kommer närmare arbetsmarknaden.

Ett av de problem vi sett, och som vi skulle vilja lösa är att hjälpa språksvaga. Genom blandningen av deltagare i våra grupper så ska språket naturligt växa hos dessa individer. Genom samverkan med arbetsgivare vill vi också genom förlängda praktikperioder och andra samhällskontakter få dessa individer stärkta och närmare arbetsmarknaden

Runt om i världen har sociala företag skapat hundratusentals nya arbeten. I Sverige växer det sociala företagandet som både skapar nya arbetstillfällen, gör att fler nya grupper integreras i samhället och på arbetsmarknaden. Denna metod, grundad på forskning vid Mälardalens högskola, syftar till att bygga långsiktigt hållbara strukturer för att få fler människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta nya framtidsvägar genom att ge dem möjligheten att utveckla sitt entreprenörskap och därmed sin förmåga att upptäcka och agera på möjligheter av egen kraft. Vi kallar det vårt Entreprenörsprogram. Läs hela upplägget till förslaget i bilaga 1. Samverkan i denna metod skulle ske med KREO, ALMI, IFS, Aroslotsarna och Arbetsförmedlingen. De lokala företagen kan medverka som mentorer och stöd i olika frågor.

Reformen i sjukförsäkringen ökar behovet av att hitta nya individuella lösningar för att ha sysselsättning och egenförsörjning. Sjukersättning ges endast om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all överskådlig framtid. Alla möjligheter att börja jobba igen ska vara provade. En metod som bygger på individens styrkor, ett coachande förhållningssätt och många kontakter med arbetsgivare ska provas för denna målgrupp.

Ovanstående metoder ska utvärderas under mobiliseringsfasen ihop med våra samverkanspartners. Vi vill blanda ovanstående målgrupper med andra arbetslösa för att genom olikheterna och mångfalden uppnå synergieffekter. Utifrån utvärderingen vill vi sedan slipa på upplägget och köra en genomförandefas.

Genomförandefasen
I genomförandefasen har vi tänkt oss att jobba med 120 deltagare med blandade behov och inriktning samt 30 deltagare per år i entreprenörsprogrammet. 12 veckor för grupper med blandade behov och 16 veckor för de som går entreprenörsprogrammet. Vi kommer givetvis använda erfarenheterna från mobiliseringsfasen och göra eventuella justeringar. Vår grundidé innebär att vi kommer att jobba med friskvård, föreläsningar, team-övningar, kontakter med samhällsfunktioner, kontakter med arbetsgivare blandas med ökad självkännedom och personlig coachning samt yrkesvägledning. Ett verktyg i den personliga coachningen är personlighetsanalyser. Vår ambition är att kunna erbjuda validering och kortare utbildningar. Genom att ta vara på mångfalden i grupperna tror vi att individerna kommer utvecklas snabbare än normalt och på det sättet lättare närma sig arbetsmarknaden. Vår avsikt är att hitta samarbeten med arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov. Till de arbetsgivarna kommer vi genomföra riktade insatser inom grupperna utanför entreprenörsprogrammet.

Mervärden
Om ovanstående metoder visar sig fungera skapar det sannolikt viktiga mervärden i samhället. Mervärdet förutom rent samhällsekonomiskt är bland annat minskat utanförskap och större delaktighet. Mervärde för individen är att ha en sysselsättning att gå till som inte bara ger en inkomst utan även en bekräftelse på att vara behövd. Att vara behövd är att känna sig delaktig i samhället. Det motverkar utanförskap och åtskillnad. Ekonomisk trygghet är för de allra flesta en förutsättning för att skapa en trygg och trivsam tillvaro.

Långsiktighet
Genom samverkan med andra aktörer vill vi säkerställa att lyckade metoder kommer att leva vidare och spridas efter projektets avslut. Metoder som lyckas kommer spridas genom olika nätverk i Västerås men också nationellt. Projektet vill samverka med offentliga aktörer på arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialkontor Ekonomi. Genom att samordna dessa aktörer i samma styrgrupp kan vi tillsammans hitta och utveckla nya metoder för att hitta vägar ut på arbetsmarknaden.

Vidare vill vi utveckla samverkan med arbetsgivare lokalt för att hjälpa dessa med matchning. Samtidigt kan arbetsgivarna förmedla kompetens till projektet om framtida behov. Här skulle vi vilja prova yrkesmässor där arbetssökande och studerande får träffa arbetsgivare med olika yrken för information och att tillsammans diskutera framtida behov. På lång sikt kan vi då bidra till att företag och organisationer får den kompetens framåt som arbetsmarknaden har brist på.

Vi kommer göra detta i samverkan med Arbetsförmedlingen, Västerås stad, Försäkringskassan, ALMI, IFS, Aroslotsarna och med KREO.Vi har också ett klart samarbete med Bauhaus och ICA som arbetsgivare plus ett antal mindre arbetsgivare. Ett nytt gigantiskt köpcentra byggs i de västra stadsdelarna och invigs våren 2011. Ett flertal av dessa arbetsgivare (100 st) är också tänkta som samarbetspartners.

Syfte

Syfte
Syftet är att de boende i Västerås, med huvudfokus på de boende i Bostads AB Mimers lägenheter, utan meningsfull sysselsättning, ska få en sådan. Projektet ska utveckla metoder för att arbeta med personer i utanförskap. Vi utgår från att alla individer som inte har en sysselsättning eller försörjning på ena eller andra sättet lever i utanförskap. Metoderna ska leda personerna närmare arbetsmarknaden.

Målsättning

Mätbara mål: 60 % av deltagarna ska ut i sysselsättning eller utbildning. (Ej entreprörsprogrammet) 25 % av de som gått entreprenörsprogrammet ska vara redo för att starta eget.
Mätbart kvalitativt mål: Minst 95% av deltagarna ska uppleva att de är närmare arbetsmarknaden efter genomfört program.

Ytterligare en målsättning är att vi genom samverkan med andra aktörer säkerställer att lyckade metoder lever vidare och sprids efter projektets avslut.

Målen är direkt kopplade till syftet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då projektets syfte är att minska utanförskapet så är tillgängligheten mycket viktig i projektet. Vi kommer också arbeta med grupper där olika tillgänglighet kommer krävas.

De medarbetare som ska arbeta i projektet ska ha god kompetens i dessa frågor. Processtödet från ESF är också tänkt att användas för utbildning och som bollplank både vid mobilisering och genomförande.

Mobiliseringsfas
Vi ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för personer med fysiska funktionsnedsättningar. I Västerås finns stöd att få av Accessum, ett kunskaps/tjänsteföretag som arbetar med tillgänglighet av olika slag. Dels med tillgängliggörande av dokument genom digitalisering, dels genom inventering av tillgänglighet för funktionshindrade till allmänna lokaler och allmän plats.
Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige. Deras verksamhetsidé är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. De har arbetat fram en checklista som vi kommer använda under mobiliseringen.

En av framgångsfaktorerna är att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar. Vi tänker mäta detta genom att i utvärderingar fråga hur många av deltagarna som är nöjda med bemötandet på Jobbpunkt Väst. Här får vi ett underlag att arbeta vidare med till genomförandefasen. Bemötandet ska anpassas efter individen.

Kommunikativ tlllgänglighet
Vi ska inte exkludera någon utan ska vara beredda att tillhandahålla hjälpmedel så att alla kan delta i diskussioner och föreläsningar.

Information tillgänglighet
Projektet är tänkt att ha olika informationsvägar som hemsida, broschyrer och informationsmöten. Alla deltagare ska få en egen coach som verkligen lyssnar och coachar sina deltagare.
Under mobiliseringsfasen ska en handlingsplan tas fram med aktiviteter för att öka tillgängligheten under en eventuell genomförandefas.

Genomförandefas
Vi studerar utvärderingar från mobiliseringsfasen och genomför handlingsplanen vi gjort under mobiliseringsfasen. Medarbetare som arbetar i projektet håller sig uppdaterade inom kompetensområdet. Vi avser att ha fortlöpande kontakt med processtödet.

Jämställdhetsintegrering

Eftersom vi redan vid ansökan gjort en swotanalys så kan vi tämligen säkert redovisa hur vi kommer jobba vidare med frågan.
Information och dialog är viktigt för att få upp frågan på agendan.
Deltagarna får delta i seminarier och workshops där vi ökar kompetensen inom området och diskuterar jämställdhet.
Medarbetarna i projektet ska ha kompetens i ämnet. Processtödet används vid behov.
Vår framtida utvärderare ska ta fram statistik så vi kan utvärdera skillnader mellan könen. Kompetensinsatser kan bli nödvändiga.
Sammansättningen i styrgruppen ska vara så jämställd som möjligt för att säkerställa att båda perspektiven lyfts vid metodutveckling.

Transnationellt samarbete

Vår samverkanspartner KREO är i ett inledande skede att utveckla ett samarbete med organisationen NFEA-the national enterprise network i Storbrittanien. Kontakter är även tagna med en av grundarna till 100% Open som är ett företag som arbetar med metoden Open Innovation, för att stimulera entreprenörskap i England. Även en organisation: The British Association for Women Entrepreneurs som stimulerar kvinnligt företagande och som vill hjälpa kvinnor från olika kulturer utveckla sina idéer, har visat intresse för ett samarbete.
Under april kommer KREO åka till London för att köra en workshop i syfte att organisationerna ska få prova på och få idéer kring hur metodiken, som Mimer skulle vilja testa, skulle kunna användas i England. Inledande dialog finns kring att göra detsamma med Island.

Detta är bara i ett inledande skede. Här ber vi att få återkomma om vårt projekt får finanisering. Nyttan för projektet är i första hand att vi kan säkerställa att de metoder vi utveckar får spridning.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen, Västerås
  • Försäkringskassan Västerås
  • proAros

Samarbetspartners

  • Almi företagspartner Västmanla
  • Försäkringskassan Västerås
  • proAros
  • ÖrebroBostäder AB

Kommun

  • Västerås