Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Jobbpunkt Väst Örebro

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebroBostäder Huvudkontoret
KontaktpersonElmar Jehle
E-postelmar.jehle@obo.se
Telefonnummer019 - 19 44 14
Beviljat ESF-stöd4 719 182 kr
Total projektbudget12 352 838 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2011-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

ÖrebroBostäder AB vill genomföra ett projekt utifrån de erfarenheter bostadsföretaget Mimer skaffat sig genom projektet Jobbpunkt Väst. Vi vill utveckla vår lokalt anpassade variant i Örebro, där vi riktar oss till det utsatta bostadsområdet Vivalla och boende som idag står utanför arbetsmarknaden.

Bakgrund

Social exkludering och en känsla av utanförskap är tyvärr en verklighet för alltför många människor idag. Svårigheten att hitta egenförsörjning leder in i en negativ spiral med ännu större risk för vanmakt och utanförskap. En högre grad av egenförsörjning, å andra sidan, leder till positiva effekter som ökad självkänsla och självtillit, ett aktivare deltagande i samhällslivet och därmed också väsentligt förbättrade möjligheter till integration.

ÖrebroBostäder AB (ÖBO), som är den dominerande hyresvärden i de stora bostadsområdena i Örebro, har Integration och mångfald som ett av tre fokusmål. Vi har uppmärksammat situationen i det utsatta området Vivalla. Arbete och utbildning är en viktig faktor för stadsdelens utveckling och status och för att skapa bättre förutsättningar för trygghet, bättre integration i samhället och ökad grad av egenförsörjning. Därför vill vi söka ekonomiskt stöd för genomförande av ett projekt inom området Ökat arbetskraftsutbud. Vi kommer att samverka med ett stort antal aktörer i syfte att minska risken för utslagning av de socioekonomisk resurssvaga boende i det utsatta området Vivalla. Vi avser även inför och under projekttiden bygga upp ett nära samarbete med näringslivet i Örebro.

FÖRPROJEKTERING
ÖBO vill genomföra ett projekt inom området ökat arbetskraftsutbud där vår ansökan utgår från de erfarenheter som bostadsföretaget Mimer i Västerås skaffat sig genom projektet Jobbpunkt Väst. Det var ursprungligen ett Mål3-projekt med fokus att stärka de boende på de utsatta västra bostadsområdena i Västerås där Mimer nått goda resultat. Vi vill med utgångspunkt från deras erfarenheter och framgångar utveckla vår egen lokalt anpassade variant i Örebro, där vi riktar oss till det utsatta bostadsområdet Vivalla med många boende som idag står långt från arbetsmarknaden. Vi har tagit kontakt med samverkanspartners och presenterat våra tankar och diskuterat områdets utsatthet och hur på bästa sätt kunna höja graden av egenförsörjning samt minska risken för permanent utanförskap för målgruppen.

Vi ser också hur närliggande industriområden och företagsbyar expanderar och vi avser att skapa ett koncept som både företagare och västra örebros befolkning tjänar på.
Handelskammaren Mälardalen ställer sig mycket positiva till projektet och vill gärna dela med sig av sina kontakter och vara dörröppnare mot företagen. De har ca 200 medlemsföretag i Örebro län där de bland annat finns med i ,Forum för logistik. vilket är ett nätverk för logistikföretag. Logistik är en bransch som har stort rekryteringsbehov och här hittar vi en direkt väg in för våra projektdeltagare.

ÖBO har en spännande samverkanspartner i Brottsförebyggande rådet i Örebro (BRÅ). BRÅ är en väldigt stark aktör i Örebro och de ställer sig mycket positiva till projektet. De kommer bidra med föreläsningar om brottsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet samt polisiär verksamhet. BRÅ kommer också genom sitt nätverk med fastighetsägare och andra företagare fungera som en dörröppnare och använda sig av sin tyngd och anseende för att etablera kontakter.

ÖBO är en stor fastighetsägare med många lägenheter och lokaler i området. Vid ett positivt besked kommer vi under hösten söka och iordningsställa en lokal som är handikappanpassad och motsvarar deltagarnas behov.

Projektet har ett starkt stöd hos Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro.

Områdets utsatthet
Örebro har, som Sverige i stort, haft en positiv utveckling på arbetsmarknaden under de senaste åren. Tyvärr har denna positiva trend inte slagit igenom för alla grupper och Örebro län har den den högsta arbetslösheten i landet bland utrikesfödda. I stadsdelen Vivalla är många arbetslösa eller har otrygga anställningsförhållanden, vilket innebär att de inte är integrerade i de skyddssystem som är sammankopplade med arbete och inkomst. I det mångkulturella bostadsområdet finns idag ett 60-tal olika nationaliteter och 75 % av de boende har ett annat modersmål än svenska.

Den öppna arbetslösheten för gruppen 18-64 år i Vivalla uppgick i slutet av oktober 2007 till 12,7 % jämfört med
6 % för hela Örebro. SCBs mätningar visar att i Vivalla var förvärvsfrekvensen 2006 42 % jämfört med 74 % för hela Örebro. Vivalla är präglat av en högre grad av arbetslöshet, större ohälsa och ett förhållandevis sämre rykte än andra bostadsområden i Örebro. Uppgifter från Försörjningsstöd i Örebro visar att ca 900 hushåll uppburit försörjningsstöd under 2007, vilket motsvarar ca 40 % av alla hushåll i området. ÖBO vill stärka möjligheterna för dessa utsatta personer att få ett arbete i sin närmiljö och få en egenförsörjning.

Slutsatser
De boende i Vivalla har ett akut behov av att få en egenförsörjning. ÖBO ser en möjlighet att stötta de boende genom att starta upp ett projekt med syfte att stärka möjligheterna för dessa personer att få ett arbete eller starta eget. Vi har under hösten,vintern 2007 knutit till oss olika samverkanspartners och har nu en stark uppställning med ett stort engagemang. Vårt projekt kommer att ha tydlig inriktning på jobb och eget företagande. Förutom de fördelar som våra samverkanspartners ger ser vi ser stora möjligheter att utnyttja vår relation till våra många entreprenörer för att få deltagarna i anställning. Ytterligare en möjlighet för oss att stötta området och våra deltagare är att skapa goda förutsättningar för handel och egenföretagande genom att erbjuda små och billiga lokaler.

Syfte

Syfte
Vårt syfte är att rikta oss till det utsatta bostadsområdet Vivalla och boende som idag står långt från arbetsmarknaden. Med utgångspunkt från arbetsmarknadens efterfrågan och individens behov vill vi stärka individernas möjligheter genom bland annat matchning, coachning, validering och kompetenshöjande insatser. Vi ser hur närliggande industriområden och företagsbyar expanderar och vi avser att skapa ett nätverk som både företagare och deltagare tjänar på. Redan idag har vi ett samarbete med företag i Boglundsängen och Holmen med ett utbud av både handel, lager och småindustri. Detta samarbete avser vi utveckla i projektet. Vi har också i ett tidigt skede varit i kontakt med Handelskammaren i Örebro som ställer sig mycket positiva till projektet. De vill gärna dela med sig av sina kontakter och fungera som dörröppnare mot företagen.

Eget företagande
Nyföretagande måste i högre grad uppmuntras och vi vill verka för att öka företagandet i vår målgrupp och därför kommer en del i projektet vara inriktad mot starta eget alternativt kooperativ verksamhet genom inspirations- och informationsföreläsningar, olika workshops samt individuell coachning och utbildning. Vi kommer aktivt samarbeta med ABFs EVA-projekt, Startcentrum, Coompanion, Rådgivning och kompetensutveckling samt Internationella företagarföreningen (IFS).

Utveckla metoder och samarbetsformer
Vi vill utveckla nya metoder och samarbetsformer för att på så sätt öka de arbetslösas möjligheter att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Vi hoppas att detta leder till resultat som kommer att kunna påverka rådande strukturer och ger möjlighet att pröva nya samverkansformer.

Hälsa
Knappa ekonomiska resurser, liksom betydande skillnader i inkomstnivå i samhället har samband med ohälsa.Vi vill förbättra deltagarnas upplevda hälsa, självbild och livskvalitet vilket kommer bli en röd tråd under projekttiden där vi bland annat kommer att erbjuda föreläsningar och friskvård.

Samverkan andra projekt
Vi vill tillsammans med Mimer i Västerås utbyta goda erfarenheter och lyckade arbetssätt för att dela med oss av de metoder som fungerar.

Genomförande
Vi söker medel för att driva projektet under en 3-årsperiod med start i januari 2009.

Vi planerar att ha gruppintag för 25 personer åt gången sex gånger per år samt ha 8 årsplatser med möjlighet för individuella lösningar. Detta motsvarar ca 198 personer per år eller totalt 594 personer under hela perioden. Vi är medvetna om behovet av flexibla lösningar och kommer att anpassa verksamheten efter våra deltagare.

Aktivitetsutbud:
Utredning, Kartläggning av varje deltagare
Individuell coachning
Matchning mot jobb
Starta eget-information, föreläsning, coachning,utbildning och workshops
Studie- och yrkesvägledning
Större samhällskunskap och ökade sociala kontakter
Öka medvetandet om jämställdhet, demokrati, mångfald och miljö
Förberedande insatser som t ex motiverande samtal och gruppsamtal
Friskvård, förbättrad självbild och hälsa
Ge en datamognad till CV-skrivning och jobbsökning via Internet
Konkret intervjuträning
Praktik
Hjälp med validering av tidigare yrkeskunskaper
Olika rekryteringsaktiviteter
Studiebesök

Vi kommer kontinuerligt att ha deltagaråterkoppling till berörda myndigheter.

Målsättning

Våra kvalitativa mål för projektet är:
Främja egenförsörjning, delaktighet i samhället samt att öka anställningsbarheten för de socioekonomiskt resurssvaga boende i området Vivalla

Bidra till integrering av personer ur den aktuella målgruppen på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling, validering av utländska utbildningar, matchning mot företagens behov av arbetskraft, ,starta eget, information, praktik och olika kontaktskapande åtgärder.

I nära samverkan med arbetsgivare i Örebro hitta vägar att sammanlänka företagens rekryteringsbehov med målgruppens kapacitet och framtida potential.

Ökad upplevd hälsa hos målgruppen

Påverka attityder till andra kulturer och öka kunskapen om utländska utbildningars kvalitet

De kvantitativa målen för projektet är:
Antalet deltagare, som efter avslutat projekt har fått jobb eller upplever att deras möjligheter att få jobb har ökat, skall uppgå till minst 70 %.

Antalet deltagare i arbete, 90 dagar efter avslutat projekt skall vara minst 40 %.

Vår förhoppning är att deltagandet i programmet leder till förändrad självbild, tillit till den egna förmågan och en ökad handlingsvilja samt att det sker en ökning av antalet anställda och egna företagare med utländsk bakgrund från stadsdelen Vivalla.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängliga lokaler
Vi kommer att ha mycket ändamålsenliga lokaler så att fysiskt handikapp ej ska vara något problem. För att anpassa lokalerna för funktionshindrade och ev. nödvändiga anpassningar kommer vi att ta stöd av De handikappades riksförbund (DHR) samt Kommunala handikapprådet i Örebro.

Tillgänglig verksamhet
Genom bemötande och förståelse lägger vi en grund till att utveckla ett positivt möte med varje enskild deltagare.

Kommunikativ tillgänglighet
Vi vill inte utestänga någon och är öppna och förberedda för att bemöta de behov som kan uppstå.

Informativ tillgänglighet
Vi kommer att skapa en lättförståelig hemsida samt genomföra informationsträffar för intresserade deltagare på Arbetsförmedlingen. Dessutom har projektpersonalen direktkontakt med alla deltagare genom personliga samtal innan gruppstart.

Jämställdhetsintegrering

ÖBO kommer verka för en jämn fördelning av deltagare i projektet och anser att det är en viktig rättvisefråga att alla oavsett ursprung, kön och personliga egenskaper ska ha lika möjligheter till arbete, företagande och egenförsörjning. Vi kommer att medvetet verka för att vidga kvinnors arbetsmarknad och delaktighet i samhället. Vi inser att ett påverkansarbete med att förändra ingrodda könsroller eller fördomar inte sker utan problem såsom kulturkrockar och värdekonflikter mm.

Fler företagare som kan skapa tillväxt och utveckling behövs och i Sverige är kvinnor klart underrepresenterade som företagare. Vi vill genom projektet och i vår samverkan med bl.a. EVA-projektet, Startcentrum, Coompanion, Rådgivning och kompetensutveckling samt Internationella företagarföreningen (IFS) underlätta och skapa möjligheter för kvinnor att starta eget alternativt kooperativa företag.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Socialförvaltningen, Försörjni
 • Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Jobbcentrum

Samarbetspartners

 • ABF Örebro län
 • Almi Företagspartner i Örebro
 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Coompanion
 • HGF Region Västra Sverige
 • JobbpunktVäst
 • Rådgivning & Kompetensutveckling
 • Socialförvaltningen, Försörjni
 • Startcentrum Örebro Region AB
 • Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Jobbcentrum
 • Örebro Folkhögskola

Kommun

 • Örebro