Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Jobbfokus-Närke-Värmland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHenric Burak AB
KontaktpersonHenric Burak
E-posthenric@burak.se
Telefonnummer054-770 50 91
Beviljat ESF-stöd6 770 099 kr
Total projektbudget17 110 099 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

De ekonomiska stödsystem som finns i Sverige kan innebära en risk för att människor permanentas i ett bidragsberoende. För att undvika detta krävs att inblandade aktörer arbetar tillsammans mot samma mål. Arbetssättet kräver en individuell och tät samarbetskontakt med deltagaren. Vårt projekt riktar sig till de personer som har behov av individualiserade, specialiserade och intensiva insatser. Vårt projekt syftar också till att utveckla effektivare samarbetsformer mellan inblandade samhällsaktörer.
I våra tidigare EU-projekt har drygt 78 % av deltagarna gått vidare till en aktiv lösning i form av arbete 69 % och utbildning 9 %.
Projektmodell
Deltagarna rekryteras via våra samverkanspartners och beslut om inskrivning tas tillsammans med deltagaren efter en inledande intervju. Efter en djupare intervju väljer deltagaren att starta i ett av de tre ”rummen”. ”Rummen” är tre olika vägar genom projektet med utgångspunkt från deltagarens stödbehov.
Rum 1: Är avsett för deltagare som ofta uppvisar både fysiska och psykiska begränsningar och är därför i behov av mer omfattande stödinsatser och ett lägre arbetstempo.
Rum 2: Här startar deltagare som beskriver sig själva som ”job-ready”. De har inte några större fysiska och psykiska begränsningar och deras stödbehov är framför allt coachning och matchning mot arbete.
Rum 3: Är avsett för deltagare som har förutsättningar för direktmatchning mot arbete, alternativt en omgående arbetsprövningsplats. Deras kompetens kan matchas direkt mot en arbetsgivares rekryteringsbehov.
Det finns möjlighet för deltagarna att byta ”rum” under projektets gång utifrån stödbehov. Vi förväntar oss att tillsammans med våra samverkanspartners utveckla mer effektiva metoder i arbetet med deltagarna.
Jämställdhetsintegrering
I alla våra tidigare projekt har vi arbetat aktivt för jämställdhet mellan män och kvinnor. Vår utgångspunkt är att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, nationalitet, sexuell läggning eller eventuelltfunktionshinder. Även i vårt interna arbete på I&F har vi ett genusperspektiv. Förhållningssättet är inte enbart förbehållet det utåtriktade arbetet gentemot deltagare utan lika viktigt mellan oss i personalteamet.
Målgrupper
Deltagare
Projektet är särskilt avsett för personer som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av förstärkt stöd för att ta sig in på, eller ta sig tillbaks till, arbetsmarknaden. Till exempel personer som varit långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna.
Samverkanspartners
Våra tidigare projekt har baserats på en tät samverkan med framför allt lokala arbetsförmedlingar. Vi vill i detta projekt utöka samverkan över ett större geografiskt område och med fler organisationer och tillsammans utveckla arbetsmetoder som gagnar både samverkansaktörerna och enskilda deltagare. Våra samverkanspartners i projektet kommer att vara Arbetsförmedlingen och Arbetsmarkandsenheten och vi kommer att tillsammans med dem bilda så kallade styrgrupper. Vi kommer också att samarbeta med Sociala ekonomier och övriga näringslivet som även de kan representeras i styrgrupperna vid behov.
Syfte
Det övergripande syftet med projektet är att hjälpa personer som står långt från arbetsmarkanden till en hållbar arbetslösning eller komma närmare arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. Ett annat syfte med projektet är att etablera bättre, bredare och mer effektiva samverkansformer mellan olika aktörer.

Mål
De aktuella och konkreta målen för projektet är:
– 50 % av deltagarna kommer i arbete
– 50 % av deltagarna kommer att bedömas stå närmare arbetsmarknaden
Genomförande
Projektprocessen startar med en informationsträff där presumtiva deltagare får information om projektet. Nästa steg i processen är en längre och djupare intervju. Under samtalet beslutas också om vilket av de tre ”rummen” som är lämpligast. De flesta av deltagarna, dock inte samtliga, kallas därefter till en gruppstart tillsammans med 10-15 andra deltagare. Gruppverksamheten pågår under fyra veckor.
Innehåll i gruppverksamhet
– introduktion (av både projekt och deltagare)
– Grupputveckling
– Motivation
– Arbetsmarknaden, idag och i morgon
– Kompetens (Vilken kompetens har jag? Vilken kompetens efterfrågas idag?)
– Min personliga stil (Vem är jag? Hur fungerar jag? Var är min plats på arbetsmarknaden?)
– Stress och stresshantering
– Jämställdhet (Mellan män och kvinnor, men även andra områden inom ämnet kommer att diskuteras)
– Förberedelse/Färdighetsträning (Inför arbetsgivarkontakter)
Praktik inför en anställning
Deltagarna börjar alltid med en fyra veckor lång praktik hos en potentiell arbetsgivare. Både blivande medarbetare och arbetsgivare får då möjlighet till en arbetsprövning som kan leda till en anställning. En enskild deltagare kan få pröva flera olika praktikplatser innan han/hon hittar ”rätt”.
Enskilda samtal
Det viktigaste arbetsverktyget vi använder oss av är det enskilda samtalet. Samtalen har vi under hela processen, men i flera olika syften; vägledning, utredning och/eller stödjande.
Personalteam
I&F har en omsorgsfullt sammansatt personalkompetens (kurator/beteendevetare, personliga coacher och företagscoacher). Dessutom finns specialister, i form av psykolog, sjukgymnast och dietist, på konsultbasis. Specialisterna är alla tillgängliga för deltagarnas behov med kort varsel.
Tillgänglighet
Våra lokaler i både Karlskoga och Kristinehamn är handikappanpassade. Tillgänglighet handlar dock inte enbart om den fysiska tillgängligheten, utan handlar lika mycket om attityder och förhållningssätt inom projektet och organisationen.
Uppföljning, utvärdering och lärande
Det kommer att ske en kontinuerlig och regelbunden uppföljning och utvärdering av projektet i samarbete med Karlstad Universitet, avdelningen för Psykologi.
Programkriterier
Innovativ verksamhet
Det som nu är innovativt i vårt projekt är att vi redan vid start ger möjlighet till individuellt anpassade insatser.
Samverkan
Projektinnehållet har utformats tillsammans med involverade samarbetspartners. Vi har i tidigare EU-projekt arbetat tillsammans med arbetsförmedlingen och vidgar nu samarbetet med fler involverade aktörer och även över ett större geografisk område.
Strategisk påverkan
Tillsammans med våra samverkanspartners arbetar vi med kontinuerlig metodutveckling. För detta ändamål bildar vi styrgrupper på både lokal och regional nivå. Våra samverkanspartners har varit tydliga i sin avsikt att medverka i utvecklingen av förbättrade metoder och samverkan kring målgruppen.

Bakgrund

Vi har sedan augusti 2004 varit ägare av flera EU-projekt. I Karlstad har vi drivit projekt under tre år varav det sista avslutades i juli 2007. I Karlskoga har vi varit verksamma med ett EU-projekt under perioden mars 2005 till december 2007 och i Kristinehamn genomförde vi ett projekt under ett år som avslutades i augusti 2007. Efter flera års arbete med målgruppen långtidsarbetslösa inom aktivitetsgarantin (GAR) och jobb-och utvecklingsgarantin (JOB) har vi skaffat oss en rik erfarenhetsbank av metoder för individuell coachning och matchning av personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill nu förädla och utveckla vår erfarenhet och kunskap som tidigare EU-projekt gett oss.

Sedan 2005 arbetar vi också med uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering vilket ger oss värdefull kunskap inför kommande projekt. Vi har också coachat och matchat personer med kommunalt försörjningsstöd vilket även det gett oss en erfarenhet av stort värde. Vår samlade erfarenhet och de resultat från tidigare genomförda projekt använder vi som vårt underlag för kartläggning, analys och slutsatser. Vi har därför valt att gå direkt till projektfas ”Genomförande”. I vårt arbete tillsammans med arbetsförmedlingen, men även med försäkringskassan och socialförvaltningen, i Örebro och Värmlands län har framkommit ett uttalat behov av nya aktiviteter och insatser för gruppen aktivt arbetssökande som av olika skäl inte själva hittar varaktiga lösningar till sin egen försörjning och därför uppbär aktivitetsstöd. Anledningarna till detta är naturligtvis flera men handlar ofta om psykisk och fysisk ohälsa. Den dokumenterade ohälsan är oftast ett mindre bekymmer i sammanhanget. Den odokumenterade ohälsan skapar däremot många problem som resulterar i förlängd handläggningstid och stora svårigheter med matchningen mot arbetsmarknaden.

Olika myndigheter handhar olika ekonomiska understöd för människor som saknar egen försörjning. För att ta del av olika bidragsformer måste olika villkor uppfyllas. Här finns en risk att systemen ”låser in” /permanentar människor i bidragsberoendet genom att livsvillkoren anpassas efter bidragsvillkoren. Att ta sig från bidragsberoende till egen försörjning kräver både personlig drivkraft och omgivningens stöd. För att ge individen effektivaste stöd på sin väg mot självständighet krävs att inblandade organisationer, företag och myndigheter samverkar, ”ror åt samma håll”.
Arbetsförmedlingen saknar ofta aktiviteter som kan anpassas efter individens behov. Olika människor behöver olika typer av insatser och dessutom under olika lång tid. Ofta är behovet stort av motivationshöjande inslag och för vissa människor är det viktigt att under en period få stöd i någon form även efter en anställning. Behoven finns i alla målgrupper, de ser bara olika ut.

Av de personer vi under åren arbetat med har de allra flesta i varierande hastighet gått vidare i anställning men tyvärr konstaterar vi att ett antal människor kvarstår i utanförskap. Det finns idag ett antal professionella metoder och resurser för arbete med de mest aktiva och matchningsbara personerna medan resurserna för och kreativiteten i arbetet med de människor som blir kvar, och kommer allt längre bort från den reguljära arbetsmarknaden, är mindre/sämre. Dessa personer har ofta varit inlåsta i eller begränsade av sjukskrivningar och dessutom ofta varit föremål för ett antal arbetsmarknadsåtgärder som inte gett en förankring på arbetsmarknaden. Dessutom visar kartläggningar att långtidsinskrivna personer har större brister/svagheter i sin yrkeskompetens än genomsnittet av arbetssökande. Vår erfarenhet av arbete med denna målgrupp har också visat att det finns en dold ohälsa hos många. Trots det står personen anmäld som aktivt arbetssökande och ohälsan visar sig ofta inte förrän ett skarpt arbetserbjudande eller arbetsprövning blir aktuell. Vid matchningstillfället blir ohälsan och de personliga begränsningarna tydliggjorda vilket betyder att matchningsprocessen stannar av och situationen kan leda till ekonomiska påföljder för den arbetssökande. Situationen upplevs ofta som ett personligt misslyckande och kan leda till tillbakagång i stället för en personlig framgång. Mot denna bakgrund är vi på individ & företagstjänst övertygade om att ett individuellt anpassat arbetssätt med stort inslag av personligt stöd och handledning är en förutsättning för att möta och hjälpa personer som befinner sig i arbetsmarknadens utanförskap. Först därefter kan vi börja coacha och matcha mot arbete.

I våra projekt med långtidsarbetslösa människor vet vi att det ”gömmer” sig ett antal personer i behov av extra mycket stöd och särskilda insatser. Dessa personer har ofta tillägnat sig system och beteenden som döljer deras verkliga hinder/begränsningar. Vi har sett många exempel på hur människor blivit en sorts expert på att dölja eller förneka personliga hinder både för sig själv och för omgivningen. Ofta blir inte personerna synliggjorda förrän efter en längre tid när pågående projekt närmar sig sitt slut. Den verkliga problematiken har då inte blivit tydliggjord utan endast ett konstaterande att insatsen inte givit resultat. Vi vet att många personer med dold problematik återkommer i nya projekt utan att nå anställning vilket är både kostnadskrävande och kränkande för såväl individen som samhället. Dessutom finns en överhängande risk att personen kommer allt längre bort från arbetsmarknaden och permanentas i ett utanförskap. Våra tidigare projekt har inte varit inriktade på den här gruppens behov av särskilt stöd men vi har med tydlighet uppmärksammat problematiken.

I våra nu avslutade EU-projekt har vi totalt sett haft 396 personer inskrivna som samtliga omfattats av aktivitetsgarantin (långtidsarbetslösa). Av dessa har 272 personer erhållit arbete (69 %), 35 personer (9 %) har startat någon form av utbildning samt 88 personer (22 %) har avslutat projektet av andra orsaker. Av de 88 personer som avslutat projektet av andra orsaker än arbete eller utbildning avfördes 47 personer från aktivitetsgarantin och 41 personer blev föremål för fortsatt Af/Fk - utredning. Bland de sistnämnda 88 personerna återfinns personer som med andra metoder/resurser mycket väl skulle kunna matchas mot arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning.

Vår slutsats är att, för att kunna ge deltagarna största möjliga chans till ett självständigt liv med egen försörjning så krävs en djupare samverkan mellan involverade parter. Vi vill med vårt projekt verka för en effektivare och ett mer hållbart samarbete dem emellan. För att möjliggöra ett så optimalt resultat som möjligt för samtliga av våra deltagare har vi kommit fram till att alla deltagare har en gemensam ingång i vårt projekt, en s.k. sluss. Slussen är en ingång till projektets olika ”rum” där olika typer av coachning/matchningsinsatser sker i varierande hastighet efter individuella behov och individuell förmåga.

Mot denna bakgrund har vi skapat en projektmodell enligt följande:

all text ryms ej, se vidare i akten

Syfte

Vårt projekt syftar till att ”alla” som är i behov av förstärkt stöd eller extra förstärkt stöd av coachning och matchning för att komma in på, alternativt komma närmare, arbetsmarknaden ska få den möjligheten. För att ge individen bästa möjliga förutsättningar för detta krävs en bred samverkan mellan samtliga inblandade parter. Vi vill därför tillsammans med våra samverkanspartners vara med och utveckla ett effektivt och hållbart samarbete som sprids i organisationerna.

Många arbetslösa och/eller sjukskrivna befinner sig i ett utanförskap och har kommit in i ett stadium eller ett tänkesätt där målet är att hitta försörjning genom att kryssa mellan olika åtgärder och sjukskrivningar. Det är svårt att lämna den trygghet som systemet trots allt ger. Vi har genom åren märkt att det går snabbt att hitta korta lösningar för deltagare. Att hitta långa är svårare. Vi tror därför att deltagaren måste ha en långsiktig plan och känna sig bekväm med den för att orka med den personliga satsning som en återgång till arbetslivet kräver.

Plötsliga eller snabba förändringar som inte är förankrade hos den enskilde utan upplevs som påtvingade skapar rädsla och otrygghet. Vi tror därför att det är nödvändigt att deltagaren ser vinster i att hitta sina egna mål/lösningar, vinster som inte skapar oro utan vällust. Vällusten/vinsten (vad det än är) måste vara så stark att man vågar fokusera på de möjligheter som finns istället för, som ofta är fallet, på de hinder som finns på vägen. Detta klarar man inte på egen hand efter ibland lång arbetslöshet/sjukskrivning. Lång tid är olika från individ till individ, beroende på individens egen tolkning/känsla/erfarenhet. För att hitta både mål och vinster arbetar vi med individuella planer anpassade just för ”mig” – den enskilde deltagaren. En plan där man är delaktig i utformningen av den egna framtiden och en plan som inte enbart tittar på arbetslivet utan där även privatlivet finns med. För att skapa en känsla av trygghet inför framtiden måste planen vara långsiktig och genomföras i mindre steg. Då och endast då kan deltagaren se att det finns vinster att hämta i en förändring av den egna situationen, vinster som kommer att falla ut längre fram i livet.

Vi vet alla att en person som befinner sig i en längre tids arbetslöshet, i ett utanförskap, förlorar inte bara sin självkänsla och sitt självförtroende utan också de viktiga kontakterna i omvärlden och då inte minst kontakterna på arbetsmarknaden. Med vårt projekt vill vi hjälpa människor som befinner sig i detta utanförskap genom individuella stödinsatser och genom kontakter i vårt stora nätverk av företag. På så sätt skapar vi möten mellan våra deltagare och arbetsgivare.

Vårt arbete bygger på ett samarbete mellan oss och våra samverkanspartners. Ett samarbete som sätter den enskilde deltagarens person, situation, önskemål etc. i fokus. Detta gör att de planerade förändringarna hela tiden är förankrade hos den enskilde deltagaren och planen blir deras egen plan för förändring av deras eget liv, både på det privata planet och i yrkeslivet.

På så sätt blir förändringar mindre hotande och mer av en naturlig väg mot nya livsmål. Detta skapar tilltro och förändringsvilja samt därmed vilja att se lösningar för en längre tidsperiod.

Målsättning

Projektet har två syften; det ena på individnivå och det andra på strukturnivå.

På individnivå (avser män och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden) syftar projektet till att hitta hållbara och långsiktiga lösningar utifrån personens egna förutsättningar och vi arbetar vi utifrån två huvudmålsättningar:

1. Som ett första steg mot det långsiktiga målet söker vi tillsammans med deltagaren lämpligt arbete utifrån befintlig kompetens. Vi är med och öppnar dörrar mot arbetsmarknaden för att ge individen möjlighet till egen försörjning och därmed ett egenvärde och oberoende. Detta första steg behöver inte vara drömjobbet utan kan för vissa människor utgöra ett delmål på vägen mot det personliga slutmålet.
Av de deltagare som inte i första steget når sitt personliga slutmål uttrycker de flesta ett personligt missnöje av att inte ha nått sitt önskejobb. Av den anledningen har vi ett nästa steg, steg 2.

2. Deltagaren planerar, med stöd av oss, sitt/sina långsiktiga framtidsmål (i yrkeslivet och privatlivet) utifrån personliga förutsättningar och i sin egen takt. Vår förhoppning är att denna process fortsätter även efter att deltagaren lämnat projektet.

Effekten är att deltagarna skall efter urfasningen ur projektet ha kommit in på arbetsmarknaden alternativt ha en egen upplevelse av att stå närmare arbetsmarknaden. Samt ha en dokumenterad handlingsplan för sitt framtida yrkesliv.

Målet är:
• 50 % i arbete med egen försörjning.
• 50 % står närmare arbetsmarknaden.

På strukturnivå syftar projektet till att utveckla nya metoder för samverkan mellan alla medverkande parter.

Effekten av en bred samverkan mellan parterna blir en ökad spridning och implementering av ny metodutveckling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att ha lokaler på två orter inom projektets upptagningsområde. Lokalerna kommer att användas för olika ändamål. På huvudorten Karlskoga kommer vi att bedriva kursverksamhet för samtliga deltagare som valt att delta i projektets första och andra rum. Vår lokal i Kristinehamn är avsedd för mindre grupper om 4-6 personer och för samtal, samt som kontor för vår personal. Hiss finns i båda fastigheterna samt rullstolsramp utanför entrédörrarna. Lokalerna kommer att ha toaletter anpassade till kraven för handikapptoalett. Vid entrédörrarna kommer det att finnas ringklockor i anpassad höjd. Vi har idag kontakt med olika leverantörer av kontorsinredning som på vår anmodan lämnar anbud på hyreskostnad för lämplig utrustning anpassad efter deltagares individuella behov. Övriga personligt anpassade resurser anskaffas vid behov.

Under teoripassen använder vi oss av olika pedagogiska metoder och verktyg för att tillmötesgå människors olika sätt att arbeta och lära både med tanke på personlig stil och eventuella funktionsnedsättningar av fysisk, psykisk eller begåvningsmässig art. Vi har i våra tidigare projekt mött människor med olika former av funktionsnedsättningar som deltagit i vår ordinarie verksamhet, såväl den teoretiska delen som den arbetsinriktade. Samtliga i vårt personalteam har denna erfarenhet och dessutom har delar av personalen en fördjupad kompetens inom området. Tillsammans med vår psykolog får personalen regelbunden kompetensutveckling och handledning i dessa frågor. Kostnaden för kompetensutveckling och handledning belastar ej projektet.

Jämställdhetsintegrering

Vi integrerar resultatet från vår SWOT-analys i alla våra möten med både deltagare, samverkanspartners och arbetsgivare, vi tar också upp frågorna/resultatet i seminarieform tillsammans med deltagarna. Förutom att vi presenterar faktaunderlag i hur jämställdheten ser ut på arbetsmarknaden så kommer vi att arbeta med värderingsövningar framförallt kring den könsrollsuppdelade arbetsmarknaden.

Kostnaden för arbetspendling är i vissa fall en utgift som deltagaren inte kan förskottera, i synnerhet när ett arbetserbjudande kommer med kort varsel. För att underlätta arbetspendling och geografisk rörlighet har vi inom ramen för vårt projekt möjlighet att subventionera reskostnaden en tid.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Degerfors
 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Degerfors
 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro