Logotyp på utskrifter

Jobbfokus E18

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHenric Burak AB
KontaktpersonHenric Burak
E-posthenric@burak.se
Telefonnummer054-770 50 91
Beviljat ESF-stöd11 183 266 kr
Total projektbudget28 859 016 kr
Projektperiod2010-05-01 till 2013-05-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet är avsett för långtidsarbetslösa eller tidigare långtidssjukskrivna personer som står långt från arbetsmarknaden och i behov av förstärkt stöd för att ta sig in på, alt. komma närmare, arbetsmarknaden. Projektet drivs i samarbete med arbetsförmedlingar, och socialförvaltningar.
Projektet komer att ledas av en styrgrupp där de ingående samarbetsparterna tar ett fullt ansvar för styrning, emottagande och förvaltning av de erfarenheter som projektet ger. Dessutom finns ett samverkansperspektiv. Utöver huvuduppgiften att styra projektet finns även motivet att utöka samverkan och verka för utveckling av nya samarbetsmetoder.

Bakgrund

Detta är en ansökan som omfattar både en mobiliseringsfas och det huvudsakliga projektet.
Texten för det huvudsakliga projektet har utformats så konkret som möjligt, den innehåller såväl budget som projekt-/ och metodbeskrivning, men kan utan hinder omvärderas och anpassas till de erfarenheter och slutsatser som mobiliseringsfasen ger. Anpassningsmöjligheterna är av väsentlig betydelse då processutvärdering kommer att tillämpas.

I en betydande del av vår verksamhet har vi samverkat med ett antal Arbetsförmedlingar och Socialförvalt- ningar. Under denna tid har det blivit mer och mer uppenbart att det finns mycket att vinna på att lära av varandra. Att mötas i ett samarbete har gett inblickar i varandras arbetssätt och villkor, vilket var en positiv erfarenhet. Tankar som utvecklades ur detta ledde till önskemål om att gå vidare till ett mera formaliserat samarbete och att det lämpligen kunde ske under arbetet med ett gemensamt projekt.

Denna ansökan vilar därmed på den gemensamma förutsättningen att samtliga parter önskar att utveckla samarbetet dem emellan och att en god utgångspunkt för detta är att det sker i en konkret situation där man bearbetar gemensamma problem. Målsättningen är att under det konkreta arbetet skall samarbetsytorna konkretiseras och metoderna för det efter projektet kommande samarbetet utformas.

Att man samtidigt gör något konkret för att skaffa ett arbete eller att föra ett antal personer närmare arbetsmarknaden gör ju det hela så mycket meningsfullare. Att ett arbete för ökat samarbete sker i "skarpt läge" är nästan en nödvändig förutsättning. Samarbete uppstår inte gärna av sig självt, det krävs en viljeinriktning och en gemensam uppgift för att det inte endast skall stanna vid uppfattningen "att det är bra med samarbete".

Föreliggande ansökan innebär en avsevärd ambitionshöjning gentemot tidigare verksamhet när det gäller att utveckla samarbetet och att skapa förutsättning för förändring och fortsatt samverkan. Målsättningen är att parterna efter att projektet är avslutat har utvecklat former för ett utvecklat samarbete beträffande arbetsmetoder, metodutveckling och arbetet på individnivå. Samverkansparterna är ju, bortsett från Individ och företagstjänst, myndigheter och bärare av problematiken och kommer därför att ta ett stort ansvar för projektet. Det intressanta är dock att man kan se ett värde av ett utvecklat samarbete med ett företag just när det gäller hur man utvecklar metoder och arbetssätt. Förhållningssättet till hur man samspelar med omvärlden skiljer sig ju mellan en myndighet och ett företag.

Arbetet med att utveckla samverkansformerna inleds under Mobiliseringsfasen då man drar upp riklinjerna för det gemensamma ansvarstagandet för projektet och hur samverkan skall ske i Styrgruppsarbetet, samt hur man sedan förvaltar de resultat och erfarenheter projektet gett.
På ett sätt kan man säga att man inleder arbetet på en teoretisk nivå under Mobiliseringsfasen. Sedan kan man konstatera i vilken utsträckning det praktiska utfallet motsvarar de förväntningar men hade. I och med att samverksanpartnerna sitter i styrgruppen kan man även vidta korrigeringar.

Målgruppen är arbetslösa deltagare med försörjning både från Arbetsförmedling och Socialförvaltning. Regionen har hög arbetslöshet, problem med höga ohälsotal och en stigande numerär av ensamstående män i arbetsför ålder som är beroende av försörjningsstöd.
En beskrivning över metoden som används i arbetet med deltagarna finns som bilaga.

Samverkanspartner
Arbetsförmedlingarna i Arbetsmarknadsområde Karlskoga, vilket omfattar Arbetsförmedlingarna i Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors och filipstad. Karlskogas, Kristinehamns och Degerfors Socialförvaltningar samt Individ och företagstjänst.

Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden i berörda kommuner är hårt ansträngd, med många arbetslösa och höga ohälsotal. De flesta orterna i regionen är knutna till verkstadsindustrin vilket gör dem hårt drabbade av den nuvarande lågkonjunkturen. Dessutom sker just nu en överflyttning av ärenden från Försäkringskassan till Arbetsförmedllingen, vilket innebär ett ökat inflöde. Länsgränsen delar Arbetsmarknadsområdet vilket får till följd att Arbetsförmedlingarna har försäkringskassekontor på båda sidor av gränsen att samarbeta med. Projektet ges därmed en möjlighet att spontant verka för att eliminera admministrativa hinder.
Det ökande antalet arbetslösa från industrin medför ökade krav på en förändring av de arbetslösas kompetens för att de skall ha en möjlighet att få ett nytt arbete.

Mobiliseringsfasen
Mobiliseringsfasens arbete bedrivs under 4 månader och startas omedelbart när ett positivt besked ges.
Arbetet sker i en arbetsgrupp bestående av representanter för respektive part. Sammankallande och sekreterare samt ansvarig för rapporten är Individ och företagstjänst. Initialt läggs en tids- och arbetsplan fast, där man värderar vilket tillkommande material som behövs, ansvarsområden för arbetet i mobiliseringsfasen fördelas.
Mycket av det praktiska arbetet faller nog självklart på Individ och företagstjänst, men i vissa fall kan speciella kompetenser göra det nödvändigt med en tidig fördelning av arbetet parterna emellan.
Mötesfrekvensen bör ligga kring två till tre halvdagars möten per månad.

I detta projekt sker en korskoppling mellan Arbetsförmedlingar, Socialförvaltningar och ett privat företag. Kommunerna är av olika storlek vilket ger inblickar i förutsättningar som inte självklart är för handen i den miljö där man själv är verksam. Sammantaget ger detta en bas av erfarenheter som rätt tillvaratagna borde vara värdefulla när man söker en förändring av sin egen verksamhet.
Den privata samverkanspartnerns erfarenhet ligger inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, i flera olika sammanhang i samarbete med ett flertal arbetsförmedlingar. Att kunna vara verksam inom detta område i så pass många år kräver kreativitet och anpassningsförmåga tillsammans med soliditet och pålitlighet.
Syftet med denna del av projektet är självfallet att parterna skall tillvarata denna skiftande erfarenhetsbas som tillhandahålls - lära av varandra - och implementera lämpliga delar i sin egen verksamhet.
Samtidigt som Arbetsgruppen lägger upp arbetet och relationerna dem emellan inom ramen för projektet, är det därför lämpligt att man dryftar hur man förankrar projekterfarenheterna internt inom sin egen organisation.

Faktorer som skall lösas under Mobiliseringsfasen:
-Vilket ansvar respektive part har för projektet?
-Vars och ens roll under arbetet.
-Precisering av målgrupper.
-Besluta om mätbara projektmål och vilka indikatorer som skall användas.
-Lägga fast vilka övriga,inte mätbara effekter som kan vara aktuella och hur dessa
skall iakttas och värderas
-Utforma en plan för jämställdhetsintegreringen.
-Ta fram en metod för arbetet med programkriterierna.
- Värdering av arbetsmetod.
-Hur utvärderingsprocessen skall användas och integreras i projektstyrning och i förvaltandet av resultatet?
-Hur parterna tillsammans skall förvalta resultatet av projektarbetet?
-Genomföra en riskanalys?
-Genomföra en SWOT-analys.

Under Mobiliseringsfasen kommer en närmare planering ske för transnationellt samarbete. En tanke är att ta kontakt med företaget Work directions i England. Det är ett företag som samarbetar nära med offentliga myndigheter. Enligt uppgift arbetar man efter framgångsrika modeller, når resultat, har jobbfokus och liknande målgrupp som de som detta projekt skall ägna sig åt. Syftet bör vara metodutbyte, att man under Genomförande fasen erbjuder varandras personal arbete på respektive ort. Även någon deltagare bör vara involverad i erfarenhetsutbytet.


Syfte

Det finns två klart uttalade syften med projektet:
Att hitta jobb till deltagarna, eller att föra ett antal deltagare närmare arbetsmarknaden.
Att utveckla samarbetet mellan ett antal aktörer som har ett likartat ansvar för deltagarna och som är verksamma på ett näraliggande geografiskt område.

Insatsen bygger på ett samarbete mellan oss och våra samverkanspartners. Dels för att utveckla samarbetet mellan samverkansparterna dels ett gemensamt ansvar för att i projektet åstadkomma en förändring för den enskilde deltagaren.

Ett samarbete som sätter den enskilde deltagarens person, situation, önskemål etc. i fokus. Detta gör att de planerade förändringarna hela tiden är förankrade hos den enskilde deltagaren och planen blir deras egen plan för förändring av deras eget liv, både i privatlivet och i yrkeslivet.

Vårt projekt syftar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden. Kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas och underlätta en återgång till arbete, med hjälp av relevant arbetsplatsanpassning, för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.

För att ge individen bästa möjliga förutsättningar för detta krävs en kreativ metodutveckling i bred samverkan mellan inblandade parter. Vi vill tillsammans med våra samverkanspartners vara med och utveckla ett effektivt och hållbart samarbete som sprids i organisationerna.


Målsättning

Projektet innefattar ju en mobiliseringsfas och det egentliga projektet.

Två utvärderingsprinciper kommer att tillämpas. En intern uppföljning som handlar om kvantifierbara mål och en extern som berör kvalitativa och strategiska aspekter. Under mobiliseringsfasen kommer innehållet i dessa båda utvärderingar att läggas fast. Detta innebär att det inte är lämpligt att på förhand lägga fast alltför precisa målbeskrivningar, utan överlämna detta till samverkanspartnernas värderingar under mobiliseringsfasen. Dock kommer riktlinjer att tas fram som säkerställer underlaget till redovisningen av Indikatorerna.

I rapporten från mobiliseringsfasen kommer åtminstone resultatet från de punkter som läggs fast att redovisas. Rapporten ( eg. innehållet i denna ) utgör det egentliga målet för denna fas.


Även beträffande individnivån kan det vara lämpligt att ge ett stort utrymme för mobiliseringsfasens avgörande. Trots detta kan man väl översiktligt beskriva målen enligt nedan.

På individnivå (avser män och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden) syftar projektet till att hitta hållbara och långsiktiga lösningar utifrån personens egna förutsättningar och vi arbetar utifrån två huvudmålsättningar:

1.Som ett första steg mot det långsiktiga målet söker vi tillsammans med deltagaren lämpligt arbete utifrån befintlig kompetens. Vi är med och öppnar dörrar mot arbetsmarknaden för att ge individen möjlighet till egen försörjning och därmed ett egenvärde och oberoende. Detta första steg behöver inte vara drömjobbet utan kan för vissa människor utgöra ett delmål på vägen mot det personliga slutmålet.
Av de deltagare som inte i första steget når sitt personliga slutmål uttrycker de flesta ett personligt missnöje av att inte ha nått sitt önskejobb. Av den anledningen har vi ett nästa steg, steg 2.

2.Deltagaren planerar, med stöd av oss, sitt/sina långsiktiga framtidsmål (i yrkeslivet och privatlivet) utifrån personliga förutsättningar och i sin egen takt. Vår förhoppning är att denna process fortsätter även efter att deltagaren lämnat projektet.

Effekten är att deltagarna efter urfasningen ur projektet skall ha kommit in på arbetsmarknaden alternativt ha en egen upplevelse av att stå närmare arbetsmarknaden. Samt ha en dokumenterad handlingsplan för sitt framtida yrkesliv.

Målet är:
-50 % i arbete med egen försörjning.
-50% står närmare arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att ha lokaler på två orter inom projektets upptagningsområde. Lokalerna kommer att användas för olika ändamål. På huvudorten Karlskoga kommer vi att bedriva kursverksamhet för samtliga deltagare som valt att delta i projektets första och andra rum. Vår lokal i Kristinehamn är avsedd för mindre grupper om 10-12 personer och för samtal, samt som kontor för vår personal. Hiss finns i båda fastigheterna samt rullstolsramp utanför entrédörrarna. Lokalerna har toaletter anpassade till kraven för handikapptoalett. Vid entrédörrarna kommer det att finnas ringklockor i anpassad höjd. Vi har idag kontakt med olika leverantörer av kontorsinredning som på vår anmodan lämnar anbud på hyreskostnad för lämplig utrustning anpassad efter deltagares individuella behov. Övriga personligt anpassade resurser anskaffas vid behov.

Under teoripassen använder vi oss av olika pedagogiska metoder och verktyg för att tillmötesgå människors olika sätt att arbeta och lära både med tanke på personlig stil och eventuella funktionsnedsättningar av fysisk, psykisk eller begåvningsmässig art. Vi har i våra tidigare projekt mött människor med olika former av funktionsnedsättningar som deltagit i vår ordinarie verksamhet, såväl den teoretiska delen som den arbetsinriktade. Samtliga i vårt personalteam har denna erfarenhet och dessutom har delar av personalen en fördjupad kompetens inom området. För att säkerställa en så tillfredsställande start som möjligt intervjuas varje deltagare och hans personliga förutsättningar och behov kartläggs.

Begreppet tillgänglighet handlar inte bara om pedagogik, praktiska lösningar och kursinnehåll utan lika mycket om förhållningssätt och bemötande. Vi vet att våra lokaler, vår personal och övriga deltagare utgör en viktig träffpunkt för social samvaro. Många av våra deltagare har ett mycket snävt personligt kontaktnät och känner behov av en större gemenskap. Av den anledningen kommer vi bland annat att arrangera en särskild öppethus verksamhet varje fredagseftermiddag för deltagare som arbetsprövar/arbetstränar under veckan men som känner behov av att regelbundet få träffa oss som personal och andra deltagare. Verksamheten sker i våra lokaler.
En kursdag i ämnet tillgänglighet har genomförts under hösten 2009 för samtlig personal i företaget.

Jämställdhetsintegrering

Kommer att genomföras utifrån de riktlinjer som läggs fast i Moblilseringsfasen.

Transnationellt samarbete

Under Mobiliseringsfasen kommer en närmare planering ske för transnationellt samarbete. En tanke är att ta kontakt med företaget Work directions i England. Det är ett företag som samarbetar nära med offentliga myndigheter. Enligt uppgift arbetar man efter framgångsrika modeller, når resultat, har jobbfokus och liknande målgrupp som de som detta projekt skall ägna sig åt. Syftet bör vara metodutbyte, att man under Genomförande fasen tex. erbjuder varandras personal arbete på respektive ort. Även någon deltagare bör vara involverad i erfarenhetsutbytet.
På samma sätt som projektet syftar till kunskapsöverföring och metodutveckling mellan svenska partners, är det värdefull med influenser från ett annat land. Ett land som är såpass likartat Sverige så man har någorlunda liknande problem att lösa, men säkerligen på många sätt annorlunda metoder.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Karlskoga
 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn
 • IFO förvalt
 • IFO/Omvårdnadsförvaltningen
 • Socialkontoret

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Karlskoga
 • Arbetsförmedlingen Kristinehamn
 • IFO förvalt
 • IFO/Omvårdnadsförvaltningen
 • Socialkontoret

Kommun

 • Karlskoga