Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Jobb i sikte

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Örebro
KontaktpersonTore Edstrom
E-posttore.edstrom@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4862322
Beviljat ESF-stöd350 218 kr
Total projektbudget466 956 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi vill i ett förprojekt undersöka möjligheten att i ett genomförandeprojekt utveckla en sammanshållen arbetslivsinriktad 2-årig utbildning i Gymansiesärskolan. Utbildningen startar i årskurs 4 och förläggs växelvis mellan företag och skola. Målet med utbildningen är att eleverna ska få en anställning på det företag som utbildningen är förlagd till med stöd och anpassning som han/hon har behov av. Vi ser det som en fördel om en grupp elever kan få utbildning och anställning på samma företag. Syftet är att utveckla ett nätverk mellan företag, skola, intresseorganisationer och myndigheter. Syftet är också att utveckla metoder för att öka företagens intresse och vilja att anställa personer med funktionshinder.

Bakgrund

Bakgrund
År 2000 antog riksdagen regeringens proposition om en nationell handlingsplan för handikappolitiken – Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken. I propositionen anges att funktionshindrade ska ges samma möjligheter som andra i samhället och att ansvariga sektorsmyndigheter bör få uppdraget att fastställa etappmål för att uppnå de nationella målen. Inom arbetsmarknadsområdet blev AMV sektorsansvarig myndighet. År 2002 antog regeringen fem etappmål som AMS föreslagit, dessa skall vara uppfyllda till år 2010.
Riksrevisionen har följt upp tre av dessa etappmål.
- Sysselsättningsgraden för hela gruppen funktionshindrade ska på sikt överensstämma med befolkningen i sin helhet, sysselsättningsgraden för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ska öka snabbare än för övriga i arbetskraften.
- Andelen funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga som är långtidsinskrivna på arbetsförmedlingen ska utvecklas bättre än för övriga långtidsinskrivna
- Andelen arbetsgivare som är beredda att anställa funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ska öka väsentligt.
Uppföljningen visar att utvecklingen av sysselsättningsgraden för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga har under 2000-talet varit sämre än för övriga i arbetskraften.
Riksrevisionen konstaterar också att AMS inte genomfört några planerade aktiviteter för att öka arbetsgivarnas intresse för att anställa funktionshindrade arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga. Däremot har riksrevisionen gjort egna undersökningar som visar att det bland arbetsgivare finns en stor brist på information om de stöd som finns att få när en funktionshindrad person med nedsatt arbetsförmåga anställs.
Hela rapporten går att finna på ”www.riksrevisionen.se” och heter utanförskap på arbetsmarknaden

I regleringsbrevet för 2008 ( personer med funktionshinder sid. 4) framkommer vikten av citat ”att arbetsförmedlingen ska ta fram en särskild strategi för hur myndigheten kan uppnå målet om att väsentlig öka andelen arbetsgivare som är beredda att anställa personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder." slut citat.
Arbetsförmedlingen rehabilitering har under en 10-årsperiod i samarbete med gymnasiesärskolans yrkesvalslärare utformat en modell för att underlätta övergången från skolan till arbetslivet, erfarenheterna från detta samarbete stämmer väl överens med riksrevisionens rapport.
Insatserna från arbetsförmedlingen rehabilitering och arbetsförmedlingen har varit information om arbetslivet, vägledning och kartläggning, samt arbetsförmedlingens program som arbetsprövning, lönebidrag och arbetsbiträde m.m.
Med hjälp av dessa insatser och genom samarbetet mellan skola och arbetsförmedlingen rehabilitering /arbetsförmedling har många elever fått anställning, men i takt med att arbetslivet förändras på så sätt att kraven på självständighet, initiativförmåga och flexibilitet ökar och tillgången på arbetsuppgifter som är styrda och repetitiva minskar blir det för varje år allt svårare för särskoleelever att ta sig in på arbetsmarknaden. Förändringarna i arbetslivet för också med sig att möjligheterna till personlig handledning på arbetsplatserna minskar, vilket gör det svårare för personer med intellektuella funktionshinder att fungera i ett arbete.
Den springande punkten för att eleven ska få en anställning är naturligtvis arbetsgivarnas intresse att anställa elever från särskolan.
UTVECKLINGSOMRÅDEN
Elever som går på gymnasiesärskolan har intellektuella funktionshinder
I diskussioner (071210) mellan arbetsförmedlingen rehabilitering och yrkesvalslärarna på särskolan så har vi kommit fram till att:
-eleven har behov av en lång inlärningstid med förstärkt pedagogiskt stöd på arbetsplatsen.
-en framgångsfaktor är att utbildningen varvas med praktik hos en arbetsgivare som har möjlighet att anställa eleven efter avslutad skolgång.
- den psykosociala arbetsmiljön på särskoleelevernas arbetsplatser behöver utvecklas.
- det fortsatta långsiktiga stödet på företagen från arbetsförmedlingen behöver utvecklas.
PROJEKTIDÉ
Vi vill i ett förprojekt undersöka om vi kan öka intresset hos företagen att anställa gymnasiesärskoleelever.
Genom att intervjua och kartlägga ett antal företag tar vi reda på hur deras önskemål om utbildning och stöd från arbetsförmedling och skola bäst kan tillgodoses.
Vi vill genom samtal med eleverna som kommer att bli aktuella i ett genomförandeprojekt ta reda på hur deras tankar ser ut om ett framtida arbetsliv.
Vi vill undersöka betydelsen av ökade och samordnade insatser mellan försäkringskassan, arbetsförmedling och skola.
Genom att kontakta intresseorganisationer, LO, företagarorganisationer handikappsorganisationer hoppas vi kunna se utvecklingsområden för att underlätta särskoleelevernas inträde på arbetsmarknaden.

Idén är att i ett genomförandeprojekt samordna utbildningen vid övergången skola arbetsliv så att elever det sista gymnasieåret förlägger utbildningen växelvis på ett företag och i skolan.
Handledare i skolan följer elevens arbete på företaget och handledare på företaget följer elevens utbildning i skolan. Eleven får i den samordnade utbildningen en längre inlärningstid och får praktiskt träna med pedagogiskt stöd att utföra arbetsuppgifterna för att uppnå arbetsgivarnas krav på kvalitet och arbetstempo. Arbetsuppgifterna väljs ut och anpassas i samråd mellan skolan och företaget som till exempel att plocka varor i en butik men inte sitta i kassan.
Målet med den samordnade utbildningen är att eleven får en anställning med lönebidrag och fortsatt stöd även efter projektet avslutats.
Vi vill undersöka om den psykosociala arbetsmiljön kan påverkas positivt genom att utforma grupparbetsplatser för att stärka eleverna och få dem att känna delaktighet istället för utanförskap och isolering. När projektet avslutas är det vår förhoppning att en metod har utvecklats som kan användas i den ordinarie verksamheten.
PROJEKTORGANISATION
En styrgrupp tillsätts med beslutsfattare för att implementera projektet i ordinarie verksamheter efter projektets slut.
I projektorganisationens operativa del ser vi det som önskvärt att flera medarbetare från gymnasiesärskolan, arbetsförmedlingen och försäkringskassan deltar i förprojektet för att få samma insikt om behoven och svårigheterna och idémässigt kunna befrukta varandra inför genomförandeprojektet.
För att få en stabilare organisation i projektet anser vi att det är bra om flera personer från de olika myndigheterna deltar i förprojektet, på så sätt att vissa medarbetare deltar del av sin arbetstid.

Syfte

Vi vill undersöka om:
Det med riktade insatser går att öka intresset hos arbetsgivarna att anställa personer med särskolebakgrund, enskilt eller i grupp.
Det är möjligt att finna en metod där vi kan samverka på ett effektivt sätt med Gymnasiesärskolan, Försäkringskassan, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer m.fl.

Målsättning

Målet med förprojektet är att undersöka förutsättningarna för att starta ett genomförandeprojekt.
Målet med genomförandeprojektet är att fler särskoleelever ska finna och få ett arbete som de kan bli varaktigt för dem.
Detta för med sig ett ökat arbetskraftsutbud, ökad mångfald på arbetsplatserna, minskat antal ungdomar som blir bidragsberoende och hamnar i utanförskap och en ökad livskvalitet för dessa, samt positiva effekter för samhällsekonomin.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eleverna i särskolan har förutom sitt intellektuella funktionshinder ofta också ytterligare funktionshinder. Vi vill i förprojektet undersöka hur vi kan säkra tillgängligheten på elevernas arbetsplatser:
A. fysisk tillgänglighet,
ska kunna ta sig in i lokalerna
ska kunna delta på möten, konferenser och utbildningare
ska kunna använda toaletten eller andra bekvämlighetsanordningar
B. tillgänglig verksamhet,
berörda personer får kompetensutveckling i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder, t.ex. att personalgruppen på arbetsplatsen får information om intelektella funktionshinder.
C. kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet.
ska kunna ta till sig arbetsplatsens information, t.ex genom lättläst och tydlig information,
belysa om det är möjligt att ta del av arbetsplatsens webbplats t.ex. genom en lättläst webbsida

Jämställdhetsintegrering

Se bakgrundsbeskrivningen.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Örebro Kommun Gymnasiesärskolan

Samarbetspartners

 • Örebro Kommun Gymnasiesärskolan

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro