Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Jobb i sikte, Genomförande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro Kommun Gymnasiesärskolan
KontaktpersonLennart Asp
E-postLennart.asp@s-activa.se
Telefonnummer070 754 96 21
Beviljat ESF-stöd7 731 651 kr
Total projektbudget19 759 492 kr
Projektperiod2009-08-10 till 2013-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att utveckla en företagsförlagd utbildning med gymnasiesärskoleelever. Syftet är att utveckla ett nätverk mellan företag och myndigheter, syftet är också att utveckla metoder för att öka företagens intresse och vilja att anställa personer med funktionshinder

Bakgrund

ESF-rådet beviljade arbetsförmedlingen i samarbete med Örebro kommuns gymnasiesärskola en förprojektering för projektet, Jobb i sikte, under projektperioden 2008-09-01-2009-02-28.(Se projektansökan ) Projektgruppen har undersökt förutsättningarna för att genomföra en företagsförlagd utbildning som leder till anpassade anställningar för ungdomar i gymnasiesärskolan. Projektgruppen består av tre lärare från gymnasiesärskolan och två personal från arbetsförmedlingen. Kärnan i arbetet har varit att väcka arbetsgivarnas intresse och vilja att anställa ungdomarna på företaget, samt undersöka hur ungdomarnas anställningsbarhet ska kunna öka. Genom att kontakta arbetsgivare, besöka och ta del av liknande projekt, ta del av forskningen inom området, undersöka elevernas intresse, kontakta olika intresseorganisationer samt genom dialog har arbetsgruppen arbetat fram en gemensam syn på hur övergången mellan skola och arbetsliv ska kunna utformas. Idén är att i ett genomförandeprojekt erbjuda eleverna fjärde gymnasieåret att under två år delta i ett projekt som innehåller en företagsförlagd utbildning med teori, praktik, träning, och utvecklingsanställning för att få stöd i övergången till arbetslivet då utbildningsperspektivet är i fokus första året och arbetsperspektivet är i fokus andra året.
ARBETSGIVARE
Arbetsgivarna och företagsorganisationer har kontaktats med brev, telefonsamtal, och personliga besök på arbetsplatserna. Personliga besök har visat sig mest framgångsrikt. Besöken har gjorts av medarbetare både från skola och arbetsförmedling. Projektgruppen har fått fram ett tiotal företag som är intresserade av att vara delaktiga i utbildningen. Arbetsgivare som vi haft fördjupad kontakt med har uttryckt ett stort intresse, dels av att eleven utbildar sig på företaget under lång tid och att de får vara med och påverka utbildningens utformning och eleven får kompetenshöjning i företagets arbetsuppgifter. Företagen har också uttryckt en vilja till att anställa personer utifrån ett mångfaldstänkande, förhoppningsvis kan det påverka företagskulturen att bli mer vänlig och detta kan ge en bra profil till företaget. Arbetsgivarna har uttryckt att de har behov av att få medhjälpare till företaget som kan utföra uppgifter som annars inte skulle kunna bli gjorda, som tex. skötsel och underhåll av företagets bilpark, medhjälpare till yrkesman osv. De branscher vi vänt oss till är fastighetsskötsel, lokalvård, hotell och restaurang, ett plåtföretag, butiker, mm.
OFFENTLIGA ARBETSGIVARE
Projektgruppen har varit i kontakt med politiska beslutsfattare och tjänstemän för att diskutera anställning för särskoleelever inom landstingets och kommunens arbetsplatser som restaurang, utemiljöer, medhjälpare inom äldreomsorg mm. Politikerna som vi fört dessa diskussioner med, ser vikten av för att funktionshindrade ska bli delaktiga i samhället och ungdomarnas behov av ett kraftfullt stöd, för att få tillgång till arbetslivet. De har en intention till att bidra med att hitta former för anställningar inom offentliga arbetsplatser och har också reserverat medel till detta. Det finns en ekonomisk vinst för kommunerna om fd. särskoleelever blir anställda, eftersom de kan beviljas daglig verksamhet genom kommunernas LSS-enheter, om de inte kommer in i arbetslivet. Ett exempel som fungerar bra arbetsmässigt och socialt är en arbetsgrupp inom fastighetsskötsel på Örebro läns landsting där fd särskoleelever är anställda.
SLUTSATSER AV KONTAKTERNA MED ARBETSGIVARNA.
I projektgruppen kan vi fastslå, att vi väckt företagarnas intresse, genom möjligheten att de får vara med och påverka utbildningen, få stöd och support från skola/ projektet, få extrauppgifter utförda som det annars fattas tid till samt få en mer human prägel på företaget som gynnar iden om mångfald. Arbetsgivarna fastslår att det är avgörande att eleven trivs på företaget och känner sig delaktig och motiverad till att utföra uppgifterna. Arbetsgivarna har även framfört att eleverna har behov av att få hjälp i sitt privatliv när olika problem uppkommer och de vill veta vem de ska kontakta när det uppstår problem.
ELEVERNA
Vid samtal med eleverna har framkommit att de är mycket angelägna om att komma in i arbetslivet och de har en dröm om det vanliga livet med arbete, eget boende och familj. Flera av eleverna och deras föräldrar har en mycket stark oro inför om de överhuvudtaget kommer att få ett jobb. Eleverna är en mycket heterogen grupp med mycket olika resurser och framtidsdrömmar. Projektgruppen har kommit fram till att en företagsförlagd utbildning ökar möjligheten att individanpassa utbildningen och ge fler valmöjligheter för varje individ. Utbildningen höjer elevens förutsättningar att få en anställning med ett fördjupat stöd, som är inriktad på att ge stöd vid övergången mellan skola och arbetsliv. För ungdomarna kan möjlighet till anställning öka motivationen till studier och arbetsliv, och viljan att växa in i ett vuxenliv, med en vuxen människas tillgång till samhälls och familjeliv samt förhindra att hamna i utanförskap. Utbildningen ska utgå från elevens önskemål, val, intressen, med individuella krav och med anpassning och stöd. INTRESSEORGANISATIONER.
Projektgruppen har varit i kontakt med FUB, LO, Företagarna och Svenskt Näringsliv som är positiva till projektet. FUB är utvecklingsstördas intresseorganisation. Det är få elever som är medlemmar i organisationen, en orsak är att flera av ungdomarna inte vill jämställas med utvecklingsstörda. Organisationen vill och arbetar för utvecklingsstördas möjlighet att få anställning, även om de inte är medlemmar. Vi har haft kontakt med flera projekt som är mycket näraliggande vårt genomförandeprojekt, Bryggan i Karlstad Aktema i Norrköping, HSB Gröna gruppen mfl. Kontakterna med intresseorganisationerna ger kunskap om vikten av att både öka elevens kompetens samtidigt som arbetsplatserna måste anpassas för att tillgodose behoven vid övergången mellan skola och arbetsliv. FORSKNING
Projektgruppen har tagit del av forskningsrapporter om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv och om stödets betydelse.( Martin Molin, Sivert Antonson och Johanna Gustavson m.fl.) Forskningen visar på att arbetslivet har förändrats och blivet mer omväxlande samtidigt som det blivet mer komplicerat, friare men också otryggare, mer stimulerande, men också mer kravfullt, detta får också konsekvenser för individer och grupper, som befinner sig i mer marginaliserade positioner. Dessa utvecklingstendenser kommer sannolikt att innebära krav på nya kunskaper, nya yrken och samverkan mellan arbetsliv,myndigheterna och samhället. I övergången till arbetslivet står ungdomarna inför en komplex och paradoxal kvalificeringsprocess där de ska framhäva sina förmågor, samtidigt som de ska sätt ord på sina tillkortakommanden. Den psykosociala arbetsmiljön blir då avgörande för att eleven ska klara att vistas på arbetsplatsen. Det är viktigt att lägga stor vikt vid bemötande och attityder på arbetsplatsen så att eleven får stöd och kan bli delaktig, jämlik och växa in i arbetsgemenskapen.
PROJEKTGRUPPEN
Medarbetarna i projektgruppen representerar två olika perspektiv, ett utbildningsperspektiv och ett arbetsperspektiv och genom detta har en innovativ vision växt fram.
Projektgruppen har i dialog tagit del av varandras yrkeskunskap och har därigenom ökat förståelse och skapat ny kunskap utifrån respektive arbetsområdens möjligheter och begränsningar. I kontakten med arbetsgivarna och i kontakten med varandra har ny kunskap utvecklats om hur stödet vid övergången till arbetslivet ska kunna stärkas. Ett exempel är att kurser från olika gymnasieprogram i samband med arbetsträning, kan öka elevens kompetens ex. restaurangprogramelever som deltar i en gräsklippningskurs. Se fortsättningen på ansökan via mail.

Syfte

Syftet är att utveckla och genomföra en företagsförlagd utbildning för att överbrygga övergången till arbetslivet. Arbetsmarknaden tillgängliggörs och eleverna höjer sin kompetens så att deras möjligheter att få anställning efter avslutade studier väsentligt förbättras. Förhoppningen är att efter att projektet avslutats ska utbildningen vara permanentad och att det finns en metod som överbrygger övergången till arbetslivet, där elevens behov av stöd är tillgodosett.

Målsättning

Målet är anställning på den reguljära arbetsmarknaden Målet är också att det under gymnasiesärskolans program finns en företagsförlagd utbildning i samarbete med arbetsgivare och arbetsförmedling, så att eleven har insatser att klara övergången mellan skola och arbetsliv efter projektets avslutning, med ett stöd som inte är tidsbegränsat. Under projekttiden är målet för projektdeltagarna:
50% av eleverna får en anställning
25% av eleverna har en planering mot anställning
25% av eleverna har en planering mot daglig verksamhet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tanken med projektet är att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden för elever som går i särskolan. WHO har introducerat det relativa handkappbegreppet som står för att handikapp uppstår i mötet mellan individ och miljö. Insatserna måste därför inriktas både på individ och miljön och motverka diskriminering. Istället för att eleverna ska tränas så är tänkandet i diskrimineringsperspektivet att det finns diskriminerande strukturer som utestänger vissa från ex. arbetsmarknaden. Intentionen blir då att insatserna ska riktas mot omgivningen alltså på arbetsplatserna till personalen, handledare och till chefer och dessa insatser drivs parallellt med satsningar som riktar sig till att öka individens förmåga. Elevens introduktion på företaget A. Arbetsuppgifterna anpassas efter elevens förutsättningar i samarbete mellan elev skola och företag och eleven får den utbildning (praktiskt och teoretiskt i handling) som han eller hon har behov av för att kunna utföra arbetsuppgiften. B Eleven får en handledare på företaget som tillgängliggör företagets psykosociala kultur och träningen sker på den reella arbetsplatsen också med syfte att få in personen i den sociala gemenskapen. C Eleven får tillgång till tekniska hjälpmedel han eller hon har behov av D Kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet så att eleven ska kunna ta till sig arbetsplatsens information genom lättläst och tydlig information, belysa om det är möjligt att ta del av arbetsplatsens webbplats, tex. genom en lättläst webbsida. E Arbetsgivarnas introduktion I ett introduktionsprogrogram, informera om varför eleven går i särskolan samt diskutera attityder värderingar i syfte att förbättra bemötande och underlätta för eleven att socialt komma in i företaget och bli delaktiga. F. Handledarutbildning så att handledaren kan tillgängligöra arbetsplatsen och att lära ut uppgiften. G Introduktion till lokaler området, lära sig hitta, orientera sig, även vid omgivande arbetsuppgiftsplatser (ex.åka för att hämta lämna, utföra uppgifter på annan ort)

Jämställdhetsintegrering

Se jämställdhetsintegrering och aktiviteter
Jämställdhetsintegrering kommer att vara föremål för diskussioner i utbildningarna igenom hela projekttiden.
Tillgänglighetsutbildningar och Jämställdhetsutbildningar kommer att genomföras.
För båda gäller att deltagarna är deltagarna, personal samt chefer och personal på företagen som tar emot deltagarna samt andra nyckelpersoner.


Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Försäkringskassan I Örebro

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Försäkringskassan I Örebro
 • Lillåns Bleck och Plåt
 • MC Donalds
 • Riksbyggen
 • Stora hotellet
 • TS Lokalvård
 • Vuxenhabiliteringen

Kommun

 • Askersund
 • Degerfors
 • Hallsberg
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Örebro