Logotyp på utskrifter

Jobb coacher fas 3

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF Förbundsexpedition
KontaktpersonAnna Bergkvist
E-postanna.bergkvist@abf.se
Telefonnummer073-6379097
Beviljat ESF-stöd5 760 131 kr
Total projektbudget5 760 131 kr
Projektperiod2009-08-19 till 2011-08-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska i fem regioner utbilda 250 jobb- och sysselsättningscoacher, som ska ta emot de personer, som har rätt att få sysselsättning på en arbetsplats inom den sociala ekonomin under längst en tvåårsperiod i jobb- och utvecklingsgarantin tredje fas.

Bakgrund

Behov och problem

Sysselsättningen i regionerna Dalarna, Gävleborg, Norrbotten, Västra Götaland och Örebro län kommer att minska med cirka 1 procent under fjärde kvartalet 2009 på grund av uppsägningar. Det medför en ökad arbetslöshet och minskar antalet arbetstillfällen inom de tre regionerna. Arbetsförmedlingens prognoser för våra fem regioner visar på en minskad sysselsättning framöver.

Dalarna
Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen i Dalarna kommer att minska med drygt en procent fram till slutet av år 2009. Det motsvarar en minskning med cirka 1 400 sysselsatta. Konjunkturen fortsätter att försvagas under det kommande året.

Gävleborg
Som ett resultat av det försämrade arbetsmarknadsläget bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten ökar med ungefär 2 600 personer till fjärde kvartalet 2009.

Örebro län
Antalet sysselsatta i länet beräknas minska snabbt genom de omfattande uppsägningar som aviserats från främst tillverkningsindustrin. Det väntas medföra att arbetslösheten ökar markant under 2009. I genomsnitt i det fjärde kvartalet 2009 förutses 9 700 personer vara öppet arbetslösa eller i något av Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 5,5 procent av befolkningen mellan 16-64 år och innebär en försämring från året innan med en procentenhet. Främst väntas antalet öppet arbetslösa personer öka då arbetslösheten nu stiger.

Västra Götalands län
Sysselsättningen kommer fram till slutet av 2009 kommer att minska med 20 000 arbetstillfällen samtidigt som arbetslösheten ökar till 42 000 personer, motsvarande 4,2 procent av befolkningen 16-64 år. Antal personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program bedöms öka från nuvarande nivå med omkring 2 500 personer till 14 500.

Norrbotten
Antalet sysselsatta i länet minskar med ett par tusen personer under 2009. Som det ser ut nu så sker nedgången inom både privat näringsliv och offentlig verksamhet. Antalet sysselsatta bedöms minska inom de flesta sektorer på arbetsmarknaden.

Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas
Arbetsförmedlingen ska på regeringens uppdrag ansvara för jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Arbetsförmedlingens uppgift ska vara att erbjuda deltagarna plats hos företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. För detta ändamål bildar ABF arbetsgrupper med omfattande lokal och regional kännedom i fem regioner. Arbetsgrupperna ska samverka med arbetsförmedlingen och den sociala ekonomin. ABF har ca 400 lokala medlemsorganisationer såsom folketshusföreningar, fackföreningar, hyresgästföreningar, PRO-föreningar och handikapporganisationer mfl, som tillsammans utgör en betydande del av den sociala ekonomin på de aktuella orterna och i regionerna.
Vår bedömning är, i likhet med ESF-rådet, att arbetslösa som befinner sig i tredje fasen behöver stöd av Jobb och sysselsättnings coacher för att inom ramen för insatserna i tredje fasen möjliggöra en övergång till sysselsättning inom den sociala ekonomin. ABF, i samverkan med arbetsförmedlingen, har stora behov av de sysselsättningscoacher med den kompetens som uppdraget kräver och i linje med vad denna utlysning efterlyser. ABF har inför denna utlysning också haft nära kontakt med arbetsförmedlingarna i respektive region och ingår redan som samarbetspartners i ansökningar, som arbetsförmedlingen förbereder, inom programområde två för ökat arbetskraftsutbud med målgruppen arbetslösa som befinner sig i tredje fasen och ska få sysselsättning i den sociala ekonomin inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Syfte

Syftet med detta projekt är att kompetensutveckla och förbereda jobb- och sysselsättningscoacher, som ska anordna sysselsättning inom den sociala ekonomin i samarbete med arbetsförmedlingen inom jobb- och utvecklingsgarantin.

De 250 jobb- och sysselsättningscoacher, som vi avser att utbilda ska efter genomförd utbildning kunna ta emot de personer och som har rätt att få sysselsättning på en arbetsplats inom den sociala ekonomin under längst en tvåårsperiod.

Utbildningen ska ge dem de rätta förutsättningarna för att kunna leva upp till målet att deltagarna, som får en plats i tredje fasen, ska ha en meningsfull sysselsättning och få stöd för att komma in i arbetslivet. Vår strategi för utlysningen och detta projekt är att generera kompetens och förutsättningar för att parallellt kunna arbeta med nationella och regionala utlysningar och projekt inom programområde 2, för att målgruppen av arbetslösa som befinner sig i tredje fasen ska få sysselsättning i den sociala ekonomin inom jobb- och utvecklingsgarantin.

ABF i Dalarna, Gävle och Uppsala är också samverkanspartners i Arbetsförmedlingens ansökan till programområde 2 med diarienummer 2009-5090002. Kontaktpersoner för den ansökan är Eva Holmberg-Tedert, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen i Gävle och Tommy Berglund, kontorschef på Arbetsförmedlingen i Uppsala.

Gemensamt har vi uppskattat att det finns möjligheter att inom en tvåårsperiod sysselsätta cirka 800-1000 personer inom våra egna organisationer och nätverk av verksamheter som jobbar med samhälls- och allmännyttiga eller medlemsnyttig verksamhet som bedrivs i ideell föreningsform dvs. den socialekonomin. Vilket omfattar en väsentlig del av det geografiska behovet av sysselsättning inom ramen för Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.

Målsättning

Målsättning - mätbara projektmål

Vårt projekt är uppdelat i två huvudmål:

1.Mobilisering och kartläggning
2.Kompetensutveckling och förberedelser av 250 sysselsättnings coacher från fem regioner.

1. Mobilisering och kartläggning
I kartläggningen och rapporten ska det framgå vilka resurser och styrkor som ABF och dess medlemsorganisationer har i detta sammanhang och vilka kompetensbehov som finns för att utföra åtagandet. Kompetensbehovsanalysen samordnas med arbetsförmedlingen. Av kartläggningen ska det framgå hur projektorganisationen ska byggas upp och hur den ska arbeta, hur projektet ska bedrivas samt vilka och hur många som ska delta. Detta innebär också att upprätta en utbildningsplan som ska klarlägga vilken utbildning som ska bedrivas, tid och kostnad för utbildningen och vilka som ska delta i utbildningen. För att projektet ska kunna övergå i genomförandefasen ska dessa frågor vara utredda och besvarade.

En rapport över arbetet och resultat ska skickas till ESF-rådet, senast fyra månader efter projektstart. Rapporten ska innehålla:
Vilka anordnare inom social ekonomi och antal personer som ska delta.

Mätbara projektmål och förväntade effekter.
Tids- och aktivitetsplan, bland annat vilka utbildningar som ska genomföras.
En konkret plan för arbetet med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Beskrivning av målgruppernas och eller samverkanspartnernas engagemang.
En tydlig beskrivning av hur uppföljning och utvärdering ska göras.
En konkret beskrivning av hur projektet ska arbeta med samverkan och lärande.
En beskrivning av projektorganisationens uppbyggnad och funktion.
En beskrivning av identifierad kompetens, som finns och behövs samt tydlig ansvarsfördelning.
En beskrivning över vilka som ska ingå i genomförande fasen, bland annat tillkommande samarbets och samverkansaktörer samt referensgrupp.
En utarbetad riskanalys.
En reviderad budget för genomförandeprojektet.


Vi räknar med att rapporten håller hög kvalité, som samtidigt utgör ett mätbart mål för kartläggnings- och mobiliseringsfasen.

Tidsperiod: 1 juli - 31 oktober, 2009.

Effekt: Ökat resursutnyttjande.

2. Kompetensutveckling och förberedelser för de som ska anordna sysselsättning eller platser

Projektet ska upprätta
a) en kompetensutvecklingsplan
b) genomföra kompetensutvecklingsplanen.

Planen är en vikig del för genomförandet av utbildningsinsatsen för jobb och sysselsättningscoacher inom den sociala ekonomin i enlighet med de strategiska målsättningarna för fas tre, som är beskrivna i bakgrunden.

Planen består av tre huvuddelar
Innehåll och mål för lärandeinsatsen.
Lärandekostnader och budget.
Genomförande plan av lärandeinsatsen.

Genomförandet består av följande mätbara mål:

Kompetensprofiler för Jobb och sysselsättningscoachen.
Rekrytering av kandidater.
Kompetensprofiler för kandidaterna.
Matchning av kompetensprofilerna.
En utbildningsplan.
Upphandling av utbildning.
Genomföra utbildningsinsatsen, för 250 personer under en 20 månadersperiod, utifrån projektbehovet och kandidatens behov av kompetenskomplettering.
Utvärdering av lärandeinsatsen.

Tidsperiod 1 november, 2009 -30 juni, 2011
Målgrupper för mobiliseringsfasen
ABF:s ca 300 medlemsorganisationer, som arbetar med samhälls- och allmännyttiga eller medlemsnyttig verksamhet och som bedrivs i ideell föreningsform eller som socialföretagande.

Projektdeltagare:
Anställda inom ABF och dess medlemsorganisationer.
Förtroendevalda och medlemmar i dessa medlemsorganisationer.

Deltagandeaktörer är:
ABF-förbundet, ABF i regionerna Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västra Götaland och Norr. Samtliga regionala ABF är viktiga lokala och regional aktör inom den sociala ekonomin.

Samarbetspartners är:
300 medlemsorganisationer i ABF och andra i kartläggningen identifierade aktörer inom den sociala ekonomin. Samtliga är viktiga lokala och regional aktör inom den sociala ekonomin.

Samverkanspartners är:
Arbetsförmedlingarna i regionera Dalarna, Gävleborg, Örebro län, Västra Götaland och Norr.

Effekt: Rätt kompetens hos de jobb coacher, som ska stödja sysselsättning inom den sociala ekonomin i fas 3.

Vi beräknar 50 deltagare, fördelat på 10 personer från varje region, på varje utbildningstillfälle. Totalt fem utbildningstillfällen med sammanlagt 250 deltagare. Utbildningarna ska upphandlas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett av målen med mobiliseringen och kartläggningen är identifiera möjligheterna att genom kompetensutveckling öka tillgängligheten inom den sociala ekonomin för deltagare i tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin. I projektet ska vi sträva efter metoder som reducerar särlösningar, för att istället öka tillgänglighet för alla oavsett funktionsnedsättning eller ej. Vi ska i projektet garantera fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet genom att upprätta checklistor och åtgärdsplaner för tillgänglighet med giltighet för samtliga aktörer i partnerskap. Projektet ska även upprätta lokala eller regionala referensgrupper för tillgänglighet. Deltagarna i referensgruppen ska själva ha erfarenhet av funktionsnedsättning och kunskap om tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Fas 2: Genomförande

Resultatet av vår problem- och behovsanalys (SWOT-analys) av jämställdhet, som genomförs i kartläggnings- och mobiliseringsfasen ger projektet ökad hållbarhet. Det ger oss verktygen att identifiera deltagarnas behov ur ett genusperspektiv. Det ökar förutsättningarna för att alla deltagare ska kunna nå uppställda utbildningsmål inom ramen för budget och tidsplan. Det ger oss också ökade möjligheter att i projektets alla faser reducera riskerna för ett könsstereotypt och diskriminerade genomförande. Vi ska synliggöra könsuppdelning genom att beskriva och analysera kvinnors och mäns villkor utifrån vår kartläggning i mobiliseringsfasen. Det innebär att vi kan inför ett jämställdhetsperspektiv i projektets alla delar såväl planering, beslutsfattande och utförande samt vid uppföljning och utvärdering av projektverksamheten

Samarbetspartners

 • ABF Sydvästra Götaland
 • Arbetsförmedlingen Hallsberg
 • Arbetsförmedlingen Hedemora
 • Arbetslivsenheten

Deltagande aktörer

 • ABF Dalarna
 • ABF Gävleborg
 • ABF Norr
 • ABF Västra Götaland
 • ABF Örebro län
 • Arbetarnas bildningsförbund

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Arvidsjaur
 • Askersund
 • Avesta
 • Bengtsfors
 • Boden
 • Bollebygd
 • Bollnäs
 • Borlänge
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Gävle
 • Götene
 • Hallsberg
 • Haparanda
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hofors
 • Hudiksvall
 • Hällefors
 • Härryda
 • Jokkmokk
 • Karlsborg
 • Kiruna
 • Kumla
 • Kungälv
 • Laxå
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lindesberg
 • Ljusdal
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Mora
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Nora
 • Nordanstig
 • Ockelbo
 • Orust
 • Ovanåker
 • Partille
 • Piteå
 • Sandviken
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Svenljunga
 • Söderhamn
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Uppsala
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Älvsbyn
 • Öckerö