Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Job College

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCommunicare HK
KontaktpersonMarkus Hjalmarsson
E-postmarkus.hjalmarsson@communicare.nu
Telefonnummer054-13 75 72
Beviljat ESF-stöd26 593 120 kr
Total projektbudget66 749 737 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2011-02-28
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

1.1 Övergripande mål
Job College skall bidra till att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden och hitta nya lösningar på hur man kan på ett effektivt sätt kan bryta individers utanförskap via samverkan mellan olika aktörer.


1.2 Syfte
Projektets syfte är att utöka unga människors sökområde och sökaktivitet och härmed bidra till ökat arbetskraftsutbud. Projektet syftar också till att minska glappet mellan skola och arbetsliv för unga, att minska befintligt utanförskap samt att förhindra unga att hamna i utanförskap. Projektet syftar även till att skapa en bred plattform för varje enskild individ som möjliggör ett inträde på arbetsmarknaden. Ytterligare syftar projektet till att öka samverkan mellan olika aktörer för att underlätta för varje enskild individ att snabbare ta sig ur sitt utanförskap

1.3 Målgrupp

Projektets målgrupp är unga människor som saknar förankring på arbetsmarknaden dvs unga inom ramen för Jobbgarantin eller socialtjänsten eller som varit arbetslösa i tre månader.

1.4 Projektperiod

2008-08-01 – 2010-12-31

2. Kvantifierade mål

75 % av deltagarna skall efter avslutat projekt gå vidare till egen försörjning inom 90 dagar. Under Job Colleges genomförande beräknas antalet deltagare på individnivå uppgå till ca 2100.


3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Under 2007 har Communicare haft en ingående dialog med ett stort antal kommuner, Arbetsförmedlingar, Regionförbund, Länsstyrelser och privata aktörer om problembilden kring ungdomar och deras etablering på arbetsmarknaden.

De som har framkommit under denna förprojektering i samtal med de olika aktörena är följande:

- Många aktörer upplever att glappet mellan skola och yrkesliv blir allt större för en grupp ungdomar. Denna tes bekräftas när siffror från Ungdomsstyrelsen presenteras. Etableringsåldern för unga var 1990 20 år. 2007 var samma etableringsålder 28 år.
- Många talar om att en brist på samverkan mellan olika myndigheter och aktörer gör att individen hamnar i kläm och inte får optimal hjälp att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
- Samtliga talar om en alltför könssegregerad arbetsmarknad
- Den privata sektorn upplever matchningsproblem mellan arbetskraftutbud och arbetsmarknadens efterfrågan
- Det finns ett svagt entreprenöriellt tänkande hos en stor del av målgruppen ungdomar. Bruksmentalitet är ett ord som ofta förekommit i detta sammanhang.


Forskning visar dessutom att ungdomar som blir långtidsarbetslösa direkt efter gymnasiet fortsätter att vara arbetslösa I betydligt store utsträckning än andra under de kommande 10 åren. Tidigt upplevd arbetslöshet tycks alltså i sig leda till en ökande arbetslöshetsrisk under de följande fem åren.

Samtidigt visar siffror från Ungdomsstyrelsen att den sk etableringsåldern för t ex unga tjejer unga på nationell nivå ökade från 20 år till 29 år mellan 1990 och 2007. Etableringsåldern är den ålder när en ung människa flyttar hemifrån och försörjer sig själv.

Ungdomar dröjer således betydligt längre idag än tidigare innan man kommer ut i fullt förvärvsarbete. Detta samtidigt som regionen har betydande svårigheter att finna arbetskraft i tillräcklig omfattning som svarar upp mot näringslivets kompetensbehov, speciellt i delar av de branscher som utpekats som tillväxtbranscher. Det finns med andra ord en stor matchningsproblematik. Samtidigt ser vi att vissa branscher skriker efter folk, både av demografiska skäl och av konjunkturskäl. Ett fokus kommer att vara tjänstesektorn, framförallt arbeten med relativt låg utbildning.4. Genomförande
Ungdomar ska bli anvisade till Job College från Arbetsförmedling eller Socialtjänst. Job College ska ses som en arbetsplats och tiden på Job College är ett "jobb" med allt vad det innebär i form av krav på närvaro, genomföra arbetsuppgifter och nå uppsatta mål. Arbetstiden på Job College delas upp i en arbetsplatsförlagd del och en del som är arbete under eget ansvar. Under den arbetsplatsförlagda delen bjuds lokala och regionala företag in till Job College. De presenterar sin verksamhet och informerar om vilket behov de har av arbetskraft, vilken eventuell utbildning som är nödvändig för att få ett arbete hos just dom, vilken erfarenhet måste man ha, vilka utvecklingsmöjligheter finns osv. Närvaron av arbetsgivare på Job College kommer att vara naturlig och fokus kommer att vara på företag inom bristbranscher med syfte att exponera arbetsmarknaden för ungdomarna på Job College och på ett effektivt sätt matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Målet är att knyta upp en mängd sk Exit-jobb till Job College ( Jobb som inte kräver lång arbetslivseftarenhet eller utbildning) så att ungdomarna alltid har en väg ut ur projektet. En rad olika utbidningsamordnare kommer också att knytas upp till Job College. Även dom kommer och informerar om deras olika valmöjligheter inom utbildningssektorn och vad dessa kan leda till. Målet är också att påbörja ett formellt samarbete med olika valideringsfunktioner som finns i de flesta regioner som kopplas till Job College. Detta för att ungdomarna på Job College snabbt ska ha möjligheten att validera upp eventuell informell kunskap till formell i syfte att snabbare kunna ta sig vidare till regulär utbildning eller att snabbare kunna få arbete med bättre dokumenterade kunskaper. Löpande information om möjligheter till arbete eller praktik utomlands kommer att hållas på respektive Job College. Communicare är båda sändande och mottagande organisation för EVS. För drivande ungdomar med idéer som kan leda till eget företagande finns också möjligheter till hjälp och stöd via de coacher som finns på respektive kontor för att omsätta sina idéer till verklighet. Viktigt är dock att man först når egen försörjning ( via arbete el egenfinansierade studier) så att man då ges tid till att kunna utveckla sin affärsidé med en försörjning, annat än från de offentliga trygghetssystemen, tryggad under tiden.

En annan del av Job College består i arbete under eget ansvar. Här handlar det om att aktivt söka upp arbetsgivare, lärosäten för att kunna få ett arbete, få en praktivplats eller komma in på en utbildning. Arbetet som sker under eget ansvar ska dokumenteras och ske i tät dialog med coacherna på respektive Job College. Tid kommer även att finnas för coaching under tiden på Job College, både i grupp och personlig. Metodiken som kommer att användas är Communicares så framgångsrika resultatmodell som fokuseras på handling och eget ansvar för varje enskild individ.
Communicare som organisation arbetar med att stimulera ungt entreprenörskap. Definitionen om vad entreprenörskap är för Communicare är mycket bred. För oss handlar det om ett förhållningssätt till själva livet. Det handlar om att se möjligheter och kunna ha kraften och förmågan att kunna göra någonting av dessa möjligheter. I förlängningen handlar det som att uppnå egenmakt och delaktighet samhället i form av egen försörjning. Entreprenörskap för Communicare kan med andra ord handla om att hitta ett arbete, påbörja studier eller förverkliga en idé som går att omsätta till eget företag som leder till egen försörjning.

Bakgrund

Mellan 2004 och 2006 drev Communicare en rad olika Eu-projekt som direkt riktade sig till ungdomar som stod
utanför arbetsmarknaden. Detta har genererat en stor kunskap och erfarenhet om målgruppen och dess behov.

I början på 2007 fick Communicare förfrågningar om insatser inför framtiden ifrån ett antal aktörer i Örebro, Sörmland och Västmanland där Communicare tidigare har drivit projekt riktad mot ungdomar. Aktörerna upplevde ett alltstörre glapp mellan skola och yrkesliv och man såg att vissa ungdomar hade allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och behovet av att hitta en lösning på detta glapp mellan skola och yrkesliv upplevdes som starkt. Dessa förfrågningar resulterade i att Communicare beslutade sig för att undersöka på en bredare front vilken problembild som existerade i hela Örebro län, Västmanlands län och Sörmlands län, regioner där Communicare har erfarenhet av att arbeta tidigare med ungdomar. Signaler kom senare även ifrån Östergötlands län om att samma problematik fanns där och således inkluderades även den regionen i dialogen om vad man hade för utmaningar.

Under 2007 har därför en ingående dialog förts med ett stort antal kommuner, Arbetsförmedlingar, Regionförbund, Länsstyrelser och privata aktörer om problembilden kring ungdomar och deras etablering på arbetsmarknaden.

De som har framkommit under denna förprojektering i samtal med de olika aktörena är följande:

- Många aktörer upplever att glappet mellan skola och yrkesliv blir allt större för en grupp ungdomar. Denna tes bekräftas när siffror från Ungdomsstyrelsen presenteras. Etableringsåldern för unga var 1990 20 år. 2007 var samma etableringsålder 28 år.
- Många talar om att en brist på samverkan mellan olika myndigheter och aktörer gör att individen hamnar i kläm och inte får optimal hjälp att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
- Samtliga talar om en alltför könssegregerad arbetsmarknad
- Den privata sektorn upplever matchningsproblem mellan arbetskraftutbud och arbetsmarknadens efterfrågan
- Det finns ett svagt entreprenöriellt tänkande hos en stor del av målgruppen ungdomar. Bruksmentalitet är ett ord som ofta förekommit i detta sammanhang.


Dessa reflektioner från de involverade aktörerna innebär att det finns ett reellt hot om att det glapp mellan skola och yrkesliv som samliga har talat om resulterar i ett permanent utanförskap för den gruppen ungdomar som behöver mest stöd.

Olika myndigheter handhar olika ekonomiska bidrag för människor som saknar egen försörjning. För att ta del av olika bidragsformer måste olika villkor uppfyllas. Här finns en risk att systemen låser in eller permanentar människor i ett bidragsberoende genom att livsvillkoren anpassas efter bidragsvillkoren. Att gå ifrån bidragsberoende till egen försörjning kräver både personlig drivkraft och omgivningens stöd. För att ge den enskilde individen ett maximalt stödkrävs det att alla inblandade aktörer samverkar och verkar i samklang för individens bästa.

Såväl kommuner som arbetsförmedlingar har uttryckt behovet av att möjliggöra en heltidsaktivitet för de ungdomar som befinner längst ifrån arbetsmarknaden för att få varje enskild individ att vänja sig vid rutiner och för att kunna få ett så individanpassat stöd på heltid som möjligt. Man har efterfrågat en annan aktör än de själva som kan se helheten när det gäller varje enskild individs behov. En aktör som inte är begränsad till en myndighets regelverk och uppdrag.

Vår slutsats av den dialog och förprojektering vi genomfört med berörda aktörer i nämnda län är att det krävs ett djupare samarbete för att kunna ge varje enskild ungdom en ökad chans till ett självständigt liv med en egen försörjning. Det projekt som presenteras utgår därför ifrån de behov av insatser som har efterfrågats av de inblandade för att säkerställa att individen kommer bort ifrån ett utanförskap. Fokus ska utgå ifrån behoven och projektet ska uppnå ett djupare, effektivare och mer hållbart samarbete mellan de inblandade aktörerna.

Med detta som bakgrund har vi kommit fram till följande projektmodell :

Deltagarna rekryteras via våra samverkansparter, kommuner och arbetsförmedlingar. Beslut om inskrivning till aktuellt projekt fattas av samverkansparter i samråd med deltagaren. Nästa steg är ett kartläggningssamtal med varje enskild deltagare efter inskrivning. Vid det samtalet får deltagaren djupare information om projektets olika möjligheter och inriktningar för just den enskilde individen.

Tanken är att projektet Job College ska ses som en arbetsplats, som vilken som helst. Det ska vara daglig verksamhet med fasta rutiner. En del är ”arbetsplatsförlagd” på den fysiska platsen Job College. En del är ”eget arbetsskapande”.

Samtliga deltagare som är aktuella för Job College har en arbetslöshetsperiod bakom sig. De saknar både förankring och referenser från arbetsmarknaden. Många uppvisar även bristande yrkeskompetenser. Deltagandet och ”arbetet” på Job College ska innebära ett medvetandegöra vilka möjligheter som erbjuds lokalt och regionalt när det gäller arbete och hur man hittar en effektiv väg dit.

Verksamheten på Job College sker i tät dialog med såväl offentliga aktörer som privata aktörer för att få ett så optimalt upplägg som möjligt för att ökad chans till varje enskild individ att få bästa stöd. Tanken är att projektet på kontinuerlig basis ska fylla den ”arbetsplatsförlagda” tiden med insatser ifrån olika aktörer som ska bidra med ett mervärde till alla deltagande individer. Här kommer privata företag, lärosäten, inspiratörer, fackliga företrädare och andra att delta för att informera och visa deltagarna på vilka möjliga vägar till eget försörjning som finns. Deltagarna ska också få en tydlig bild av vad som förväntas av dom i arbetslivet, vilka rättigheter och skyldigheter som finns. De anställda coacherna ska finnas med som stöd och vägleda deltagarna till en väg till egen försörjning. Coaching och aktiva besök hos potentiella arbetsgivare eller lärosäten kommer att ske under den delen som är ”eget arbetsskapande”. Tanken är tiden på Job College ska ge referenser och skapa en plattform för det framtida arbetslivet och därmed skapa ett mervärde för varje enskild deltagare. Projektet ska ses som ett sätt att prova nya samverkansformer, ändra på strukturer som begränsar individens utveckling för att sedan ta ut de bästa delarna i Job College efter projektavslut för att kunna implementera dessa i den ordinarie verksamheten hos andra aktörer.


Syfte

Projektets syfte är att utöka unga människors sökområde och sökaktivitet och härmed bidra till ökat arbetskraftsutbud. Projektet syftar också till att minska glappet mellan skola och arbetsliv för unga, att minska befintligt utanförskap samt att förhindra unga att hamna i utanförskap. Projektet syftar även till att skapa en bred plattform för varje enskild individ som möjliggör ett inträde på arbetsmarknaden. Ytterligare syftar projektet till att öka samverkan mellan olika aktörer för att underlätta för varje enskild individ att snabbare ta sig ur sitt utanförskap

Målsättning

Det kvantifierade målet med projektet är att 75 % av deltagarna skall gå vidare till egen försörjning.Det totala antalet deltagare beräknas genom empiriska erfarenheter till ca 2100 personer under hela projektperioden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara öppet för alla med funktionshinder. Detta säkerställs genom att alla lokaler tillhandahålles av medverkande kommun, som borgar för att funktionshindrade har tillgång till projektet. Job College är öppet för alla. För att detta skall ha högsta prioritet kommer vi tillsammans med kommunerna att utarbeta en tillgänglighetsplan utifrån tidigare erfarenheter i olika projekt. Planen ska innehålla fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, informativ tillgänglighet samt psykosocial tillgänglighet. Kommunerna ska bistå med lokaler i projektet. Dessa ska vara öppna för deltagare med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Communicares erfarenheter när det gäller att arbeta med ungdomar de senaste åren visar en tydlig segregering när det gäller unga killar och tjejer inom ett antal områden. Ett område är ungdomar som går vidare till högre studier. Här är andelen unga tjejer betydligt högre än unga killar som väljer att gå vidare till högre utbildning (högskola eller universitet). Ett annat område där segregeringen är stor inom privat sektor. Fler killar söker sig ofta till privat sektor, speciellt inom metall- och maskinteknisk industri, bygg- och anläggningsteknisk industri eller inom transportindustrin. Ett tredje område där segregeringen är tydlig är inom företagande. Andelen kvinnor som startar företag är lägre än männen, även om den andelen har ökat på senare år.

Inom projektets genomförande kommer fokus att ligga på att framför allt vara med att bidra till en minskad könssegrering inom dessa tre områden. Communicare som organisation har en jämställhetspolicy som genomsyrar organisationens arbetssätt och interna kultur. Ett flertal av de anställda inom ledande funktion hos projektägaren har gått jämställdhetskurser inom offentlig sektor och har tydligt arbetat med jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Externa föreläsare och experter kommer att hålla i vissa valda delar i projektet för att på bästa och mest effektiva sätt öka jämställdhetstänket hos målgruppen, men även för att höja den interna kompetensen hos projektägaren.

När det gäller skillnader mellan unga killar och tjejer och utbildningsnivå så kommer just vidareutbildning att lyftas fram som ett mer realistiskt alternativ för unga killar. Via Communicare framgångsrika resultatmodell så går det att koppla individuella mål på ett tydligare sätt till just utbildning och hur denna faktiskt underlättar och lägger en betydligt stabilare grund för den enskilde individen att faktiskt nå sitt mål via just utbildning. Goda exempel ska lyftas fram för att inspirera andra.

Gällande andelen unga tjejer och den privata sektorn så kommer ett fokus i projektet vara att knyta till sig företag inom bristbranscher. Det rör sig ofta om den privata sektorn. Även här kommer olika valmöjligheter att beslysas på ett tydligare sätt för målgruppen unga tjejer. Olika positiva exempel lyfts fram för att stimulera andra unga tjejer att också våga prova på en för dom kanske annorlunda karriärväg.

Andelen kvinnor som blir företagare är lägre än andelen män. Communicare har under alla år samarbetat tätt med UF. En detalj som har kommit fram under Ung Företagsamhets alla år de har varit aktiva är att när UF-elever går ut gymnasiet så är fördelningen ca 50/50 när det gäller tjejer / killar som har ett UF-företag. Undersökningar har gjorts 10 år efteråt det att UF-elever har gått ut gymnasiet där man undersökt hur många av UF-eleverna som då har kvar sina företag eller driver något företag överhuvudtaget. Statistiken visar då att en stor majoritet av dom som har kvar sitt företag eller driver någon form av företag är killar. Någonting händer således med de unga tjejerna. Här finns det en stor potential när det gäller nyföretagande hos unga tjejer.
Projekt ska därför speciellt fokusera på detta faktum Föreläsare, insatser och worksshops kommer att genomföras med unik fokus på denna målgrupp i syfte få bättre utfall när det gäller nyföretagande hos unga tjejer och skapa fler förebilder för nästa generation kvinnor som har idéer och engagemang som går att omsätta i nya företag.

Antalet aktiviteter riktat till en specifik målgrupp ( kvinnor eller män) som ska redovisas. All statistik rörande ungdomar ut i arbete och inom vilken bransch kommer att redovisas. Eventuella nya företag ska även det redovisas inom kategorin män / kvinnor


Referensgrupper i projektet väljs av medfinansiärerna, dock kommer Projektägaren ha åsikter och påverka utformningen av referensgrupper om det upplevs som ojämställt.

Om de ovan riktade insatserna att generera resultat så kommer könssegregeringen på arbetsmarknaden att minska och projektet kommer via sitt genomförande att vara en del i denna minskning.

Projektet Job College och dess genomförande bygger mycket på projektet Attityd 2010 som genomförs i Regionala fonden. Här är fokus attitydförändring kring entreprenörskap och då är en del av fokus riktat till just unga kvinnor. Här finns mycket positiva synergieffekter att hämta hem då båda projektet löper parallellt.


Samarbetspartners

 • Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, Jobbcentrum

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro