Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Inkludera mera!

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖrebro Läns Idrottsförbund
KontaktpersonMargareta Johansson
E-postmargareta.johansson@olif.se
Telefonnummer019-17 5575
Beviljat ESF-stöd4 147 030 kr
Total projektbudget4 147 030 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om likabehandling på arbetsplatsen. All personal, totalt 165 personer, i regionens fem idrottsdistrikt kommer arbeta med olika verktyg och metoder för att öka sin kompetens på området.

Målet är att varje arbetsplats efter projektets slut har en:
• genomarbetad, konkret och tillgänglig likabehandlingsplan
• strategi för lönerevidering
• strategi för rekrytering av nya medarbetare

En verktygslåda med enkla metoder att arbeta med likabehandling i ideella organisationer kommer att arbetas fram. Ett transnationellt samarbete med Norge, Irland och Schweiz ingår också i projektet.

Bakgrund

Idrottsförbunden samt SISU Idrottsutbildarna i distrikten Västmanland, Uppland, Örebro, Södermanland och Östergötland har i ett tidigare projekt, ”Kompetenstid”, identifierat områden där vår kompetens, sett ur organisationerna i sin helhet, är eftersatt inom området likabehandling/icke diskriminering. Bristerna vi sett rör främst ren kunskap kring diskrimineringsgrunderna, i nuvarande och i den kommande nya lagstiftningen, samt teoretisk och praktisk förståelse för bakomliggande, strukturella eller andra orsaker till varför jämställda eller icke jämställda miljöer förekommer. Vi har främst kunnat konstatera detta genom insikter som kommit i samband med utbildningar/föreläsningar/diskussioner som rört jämställdhet/likabehandling/icke diskriminering. Framförallt har okunskap blandat med en stor vilja att lära sig mer, förbättra, lett oss fram till ambitionen att genomföra detta projekt.
Vi arbetar inom idrotten som generellt sett ibland nämns som traditionellt och ojämställt. För oss är det högsta prioritet att alla människor i samhället ska vara (känna sig) välkomna och kunna arbeta hos oss på och under lika villkor och förutsättningar. Idag är vi en relativt sett homogen arbetsgrupp som inte motsvarar vår målgrupp i samhället. Det är då troligt att vi brister i uppfattningen om vad som är likabehandling och bästa möjliga förutsättningar för demokrati. Vår personalstyrka och ledningsgrupp saknar idag adekvat kompetens samt resurser för att genomföra korrekta analyser av vår verksamhet från vilka vi kan förbättra vår arbetsmiljö och våra villkor i praktiken.
Ovanstående märks på organisationsnivå i form av avsaknad av strategier för genomarbetade och fungerade likabehandlingsplaner samt på individnivå i form av bristande kunskap och förståelse för dessa frågor. Ibland även genom direkta uttryck eller attityder hos medarbetare. Dock ser vi en stark vilja att förändra detta.

Mobiliseringsfas
Med ovanstående som bakgrund behövs en mera djupgående analys göras av förutsättningar och behov som kan ligga till grund för en satsning på att skapa en jämställd och jämlik organisation. Kartläggningar och en nulägesbeskrivning vägleder vilka insatser som behöver göras i organisation och styrning men framför allt genom kompetensutveckling och ökad delaktighet och inflytande hos alla medarbetare.
I de deltagande distrikten arbetar personer med de mest blandande utbildningar, arbetsuppgifter och personliga förutsättningar. Arbetsuppgifterna varierar allt i från vaktmästare, receptionister, administratörer, utbildningskonsulenter till folkhälsostrateger, informatörer och idrottskonsulenter. Utbildningsnivån spänner över hela fältet från oavslutad grundskola till universitetsexamina. Arbetsplatserna kännetecknas av att försöka erbjuda arbete för människor som har särskilda behov, varför vi har många personer anställda med funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga. Detta gör att kartläggning undermobiliseringsfasen blir särskilt viktigt för att verkligen lägga upp ett projekt som uppnår de mål som är satta.

Målsättning

Idrottsdistrikten i Östra mellansverige ska erbjuda jämställda och jämlika arbetsvillkor för alla medarbetare.
Organisationerna ska ha en strategisk plan för ett levande likabehandlingsarbete som kontinuerligt följs upp och utvecklas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I de deltagande organisationerna i projektet har 18 procent av de anställda en funktionsnedsättning/nedsatt arbetsförmåga. Det innebär att vi har stor erfarenhet av att individuellt utforma både arbetplatser som arbetsinnehåll för människor med olika behov och förutsättningar.
Vi kommer att planera och genomföra samtliga aktiviteter med hänsyn till människor olika villkor. Ingen funktionsnedsättning får utgöra ett hinder för delaktighet. Till detta kommer att vi planerar såväl kommunikation som information på ett sätt som medför att alla kan ta del av den. I nästa steg följer vi upp vår kommunikation för att säkerställa att alla upplever sig tillhöra och utgöra en viktig del av projektet. Tillgänglighet innebär alltså för oss i ett första steg att man förstår projektets syfte och att det rör mig som individ och medarbetare.
I nästa fas innebär tillgängligheten att alla kan vistas på platserna för utbildningarna på lika villkor. I vår personalgrupp arbetar personer med olika typer av funktionsnedsättningar och det är viktig att man ta sig till och vistas i de olika miljöer som vi kommer att vistas i. Genom vår planering för detta ser vi även hur vi påverkar projektet i sin helhet genom att vi skapar en upplevelse av total tillgänglighet och därmed i praktiken visar att det är möjligt med likabehandling

Mobiliseringsfas
Vi kommer att göra en kartläggning av medarbetares behov och förutsättningar för att sen genomföra aktiviteter och insatser där ALLA kan delta på lika villkor. Kartläggningen kommer att omfatta tillgänglighet till lokaler, kommunikation, utformning av information m.m. Vi kommer även generellt att arbeta med förståelse, medvetenhet och attityder för att undvika att någon känner sig diskriminerad.

Transnationellt samarbete

Varför har vi valt ett transnationellt samarbete?
I projekt Kompetenstid arbetade vi transnationellt och tyckte det gav väldigt mycket, så därför är det en självklarhet att vi vill utveckla den delen ännu mer i det här projektet. Vi fick många nya erfarenheter i det förra projektet som vi nu kan använda oss av. Det gäller både planering, kontakter, teman, förberedelser, förväntningar och mycket mer. I detta projekt har vi dessutom höjt vår egen ambition genom att ha ett samarbete med tre olika länder för att få ut maximalt av det transnationella samarbetet.
Transnationellt arbete handlar mycket om att möta andra sätt att tänka, lära av varandra och utifrån det utveckla verksamheten på hemmaplan. Alltför ofta blir man tyvärr lite hemmablind och då kan ett transnationellt arbete vara en riktigt ”ögonöppnare”.

Mål och syfte
Att ta del av andra länders erfarenhet, metoder och arbetssätt när det gäller inkluderingsarbetet. I detta ingår även ett parallellt arbete med dessa länder runt ett gemensamt tema. Vi har valt ut tre av de länder som ligger högst på listan över världens mest jämställda länder och där kommer olika grupperingar från vår personal att få göra studiebesök för att få med sig nya verktyg till sitt eget arbete samt utbyta metoder och erfarenhet.

Samarbetsländer
Norge, Irland och Schweiz

Målgrupp
I projekt Kompetenstid var det cheferna som jobbade med likabehandlingsfrågorna eftersom vi kände att det var rätt gruppering att börja med. Nu i projekt ”Inkludera Mera!” arbetar vi med att föra ut inkluderingsfrågorna till all personal och då är det helt naturligt att det är våra arbetsplastgrupper som ska delta i det transnationella arbetet. Arbetsplatsgrupperna kommer bestå av 5 personer och det finns en arbetsplatsgrupp i varje distrikt, så totalt blir det 5 stycken arbetsplatsgrupper med 5 personer i varje.
Med det här arbetssättet blir personalen helt delaktig även i hela det transnationella arbetet och det skapar också ett annat engagemang när personalen är med i arbetet i alla led.

Mobiliseringsfasen
Under mobiliseringsfasen kommer vi planera och strukturera upp det transnationella arbetet. Vi vet av erfarenhet att planeringsarbetet tar oerhört mycket tid så därför vill vi passa på att få detta gjort under mobiliseringsfasen eftersom det kommer spara mycket tid under själva genomförandet och även säkerställa en bättre kvalité. Vi kommer göra en planering för varje land utifrån det som vi anser vara intressant för oss att ta del av just där. Kontakter kommer också att tas med representanter för varje land för att fråga vad de anser att vi bör ta del av under vårt studiebesök och vilket område de ev skulle vilja samarbeta runt. Det gör vi för att säkerställa att vi får ut mesta möjliga av våra transnationella dagar.
Vi kommer också tidlägga de transnationella utbyten under mobiliseringsfasen. Vi vill förlägga dem relativt tidigt i projektet så vi hinner bearbeta, utveckla och överföra det vi får med oss. Vi vill naturligtvis hinna dra nytta av kunskaperna i vårt eget projekt.

Genomförande
Utifrån den plan vi arbetar fram under mobiliseringsfasen så kommer vi under genomförandet att arbeta med att göra de studiebesök vi planerat. Vi kommer lägga stor vikt vid att det är arbetsplatsgrupperna (som består av representanter från olika yrkeskategorier på arbetsplatsen) som både planerar och genomför dessa studiebesök. Gruppen får tillsammans med projektledare och ansvarig chef ta ställning till vilka områden det ska fokuseras på. Vi vet också av erfarenhet från Kompetenstid att det är oerhört viktigt att man redan innan studiebesöket diskuterar och planerar för hur erfarenheten ska användas i nästa läge.
Det är annars lätt att bara fylla på kunskap utan att ha en plan för vad man ska göra med all ny kunskap, hur det ska spridas och vad det ska resultera i under nästa fas.

Under mobiliseringsfasen får arbetsplatsgrupperna diskutera inriktningen på det transnationella arbetet och vi kommer sedan i vår rapport inför genomförandet att mer i detalj beskriva arbetet för genomförandefasen. Dock är det vissa områden som utkristalliserat sig när vi arbetat med likabehandling i projekt Kompetenstid och dessa områden har vi som ett medskick från cheferna till projekt ”Inkludera mera!”. Områdena är rekrytering, bemötande och acceptans.

Vi vet att det finns andra länder och andra organisationer som arbetar med de här frågorna på ett betydligt mer aktivt sätt än vi hittills gjort och därför vore det spännande att få ta del av deras ”resa” inom området inkludering.

Vid de transnationella besöken kommer två personer från varje arbetsplatsgrupp att delta, så det blir sammanlagt 10 personer som besöker varje land.

Hela arbetet under både mobiliseringsfas och genomförandefas sker i arbetsplatsgrupperna tillsammans med projektgruppen så representanter från personalen är naturligtvis med i arbetet ända från start.

Samarbetspartners

 • SISU Idrottsutbildarna Södermanland
 • SISU Idrottsutbildarna Uppland
 • Södermanlands idrottsförbund
 • Upplands Idrottsförbund
 • Östergötlands Idrottsförbund

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Håbo
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Tierp
 • Trosa
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Älvkarleby
 • Ödeshög
 • Örebro
 • Östhammar