Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Infrastruktur - kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVolvo Köping
KontaktpersonChrister Jansson
E-postchrister.n.jansson@volvo.com
Telefonnummer0221-45 78 47
Beviljat ESF-stöd1 800 000 kr
Total projektbudget1 800 000 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2010-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att stärka medarbetarnas individuella förutsättningar för anställningsbarhet på en alltmer turbulent arbetsmarknad.

Bakgrund

Vi kan efter vår förprojektering konstatera att Volvo Powertrain Sweden i Köping står inför oerhört stora strukturella omvandlingsproblem. Den globala finanskrisen i kombination med lågkonjunkturen har på mycket kort tid skapat och skapar en mycket problematisk och krisartad situation för företaget och dess anställda. Vår produktionstakt har på kort tid halverats som en följd av minskad orderingång.

För att matcha den minskade efterfrågan av våra produkter och de låga takterna har 230 tidsbegränsat anställda, inhyrda och konsulter fått lämna företaget. Utöver detta lade Volvo Powertrain Sweden, den 11 november 2008, ett varsel som för Köpings del innebar en minskning med 30 tjänstemän och 180 arbetare. Då orderingången fortsatte att minska drastiskt lades den 13 januari 2009 ytterligare ett varsel på 200 arbetare vid Köpingsfabriken.

Personalnedgångarna får stora problem och konsekvenser för Volvo Powertrain i Köping som företag, men också för Köping som industriort. De åtgärder som idag vidtagits innebär en sänkning av personalstyrkan på ca 40 procent. Detta medför att Köpingsfabriken tappar mycket viktig kompetens dels för att kunna driva den verksamhet vi har idag, men även för att kunna fortsätta utvecklas som ett konkurrenskraftigt företag.

Volvo Powertrain i Köpings medarbetare blir drabbade av varslen oavsett om man tvingas lämna företaget eller får stanna kvar. De som inte blivit uppsagda kommer i många fall få helt nya eller förändrade arbetsuppgifter. En utbildningsinsats för medarbetare som på olika sätt drabbas av neddragningarna skulle i en situation som denna bidra till att minska effekterna av varslen. Att höja kompetensnivån gynnar såväl de uppsagda som de som stannar.

Volvo Powertrain i Köping har höga ambitioner om att vid en konjunkturuppgång kunna återanställa de individer som varslats, och en kompetensutvecklingsinsats skulle göra dem mer anställningsbara. För de individer som stannar innebär en utbildningssatsning ökade förutsättningar för att kunna klara nya eller utökade arbetsuppgifter, men även att Volvo Powertrain i Köping står bättre rustad och stärkt i en konjunkturuppgång.

Den ekonomiska krisen har medfört och medför stora besparingskrav. Varslen är några exempel på de besparingsåtgärder som företaget tvingats till. Då varseltiden uppgår till sex månader och försäljningsvolymerna kraftigt sjunkit, innebär detta en stor ekonomisk differens. Kostnadsmassan för personalkostnader under varseltiden täcks inte av de förtjänster företaget får in genom försäljning, vilket innebär att företaget gör stora ekonomiska förluster varje månad.

Volvo Powertrain i Köping befinner sig idag i en mycket komplex situation, där man till stor del inte vet vilka individer som kommer att behöva lämna företaget, samt var den globala krisen leder. Bolaget har för närvarande fortfarande förhandlingar som pågår med fackföreningarna, kring vilka personer som kommer att drabbas i varselomgång nummer två. Därför finns idag inte all fakta för att bedöma vilka individer som behöver kompetenshöjande insatser på grund av kompetensförluster inom särskilda områden. Då kuggteknik är ett viktigt kärnområde för Volvo PT Köping, samt en stor möjlighet att öka vår samverkan med externa aktörer, avser vi att detta är en viktig bas i en eventuell utbildningsinsats.

Men, med denna bakgrund finns idag inga förutsättningar för att kunna satsa på kompetensutvecklande åtgärder bekostade med egna medel. Därför skulle ett beviljade av utbildningsbidrag genom Europeiska Socialfonden skapa många mervärden. T.ex.

- Vi skulle vi kunna dämpa effekterna av varslen genom olika typer av kompetenshöjande interna och externa utbildningssatsningar.

- De enskilda medarbetarna skulle få möjligheter att lära nytt och lära om och därmed öka sin egen anställningsbarhet.

- Risken för utslagning skulle minska. Anställningsbarheten hos stora delar av personalen är låg, därför är det bra om personalen kompetensutvecklas på sin arbetsplats istället för att hamna på den öppna arbetsmarknaden.

- Företaget får genom kompetensutvecklande insatser på individnivå större möjligheter att stå bättre rustad och stärkt i en konjunkturuppgång.

När det gäller det aktuella utbildningsbehovet i den krissituation vi befinner oss i, har beslut fattats tillsammans med fackliga organisationer, ledningsrepresentanter och representanter från HR-avdelningen. Prioriteringar och principer kring hur eventuella utbildningspengar ska fördelas har noga diskuterats. Den föreslagna aktivitetsplanen anges på övergripande målgruppssnivå. Aktivietetsplanen är väl förankrad både hos fackliga representanter och ledning.

Syfte

Syfte med projektet är att stärka medarbetarnas individuella förutsättningar för anställningsbarhet på en alltmer turbulent arbetsmarknad. Detta innebär att valda kompetensutvecklingsinsatser både ger medarbetarna större möjligheter att ta sig an breddade och fördjupade arbetsuppgifter efter projektets slut.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att genom samordnade utbildningsaktiviteter skapa möjlighet för kvarvarande personal att utveckla sin kompetens både på djup och bredd för att möta framtida teknologier och utmaningar, så att både medarbetare och företag står väl rustade när konjunkturen vänder.

Förväntade mätbara effekter är:

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter.

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla deltagande projektdeltagare ska garanteras fysisk tillgänglighet i projektets verksamheter. Vid upphandling av utbildningar som kommer att äga rum i externa lokaler kommer tillgängligheten för personer med fysiska funktionshinder att beaktas. Vi har bestämt att:

- Företaget ska ha god tillgänglighet till alla konferensrum/utbildningslokaler för fysiskt funktionshindrade personer.
- Det ska vara lätt att manövrera en rullstol både i lokal och utanför lokal och i anslutning till parkeringsplatser.
-Det ska finnas lättillgängliga toaletter och andra bekvämlighetsinrättningar såsom café och lunchrum.

Projektets verksamhet ska vara tillgänglig för alla personer oavsett funktionshinder. Vi har definierat funktionshinder inom följande områden, fysiskt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade och intellektuellt funktionshindrade. Vi har bestämt att:

- All projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder.
- Vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder.
- Om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras.

Alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Det ska vi säkra genom att tänka på att vara tydliga i vår kommunikation. och informationshantering. Vi ska eftersträva att:

- Använda ett enkelt språk i våra eventuella publikationer.
- Utforma lättlästa texter i våra publikationer.

Jämställdhetsintegrering

För att jämställdhetsintegrera projektet har vi bestämt följande:

- Fler kvinnor ska ingå i projektarbeten för att säkerställa att alla våra arbetsplatser anpassas för båda könen. (kommer att nås genom coachning).

- Kvinnor ska i lika stor omfattning som män ta del och genomföra kompetensutvecklande insatser under projektperioden.

- Vi ska aktivt uppmuntra kvinnor att delta i de kompetenshöjande insatser som kommer att genomföras under projekttiden.

- Alla kompetensutvecklande insatser som upphandlas ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Transnationellt samarbete

-

Kommun

  • Köping