Logotyp på utskrifter

Industrisamarbete Virsbo

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNäringsliv- & Informationsenh.
KontaktpersonSabine Dahlstedt
E-postsabine.dahlstedt@surahammar.se
Telefonnummer0220-390 10
Beviljat ESF-stöd5 000 000 kr
Total projektbudget5 000 000 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2011-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

I Virsbo finns tre företag som har varslat och som vill tillsammans stärka företagen för framtiden genom bland annat kompetensutveckling. Målet är att tillgodose marknadens behov på ett effektivare och lönsammare sätt. Detta kan uppnås genom kompetensutveckling och ett gott ledarskap.

Bakgrund

I Virsbo finns tre företag som samtliga idag har varslat. Företagen är Uponor AB, Componenta Wirsbo AB samt Ruukki Sverige AB. För ca 20 år sedan styckades Wirsbo Bruk upp och blev grunden till dessa tre företag. Wirsbo Bruk har anor från 1600-talet.

Förprojektering
Uponor AB producerar Pex rör som används för golvvärmesystem, tappvattenssystem, kylanläggningar, element och fjärrvärme. Produktionen säljs till grossister och byggentreprenörer i Sverige och exporteras till olika marknader i utlandet via andra Uponorbolag samt försäljningskontor världen över. Se bilaga 1

Componenta Wirsbo ABs kunder finns huvudsakligen inom tung fordonsindustri vilket innebär att dom för närvarande befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Med många år i branschen vet dom vikten av kontinuerlig utveckling. Componenta arbetar dagligen med ständiga förbättringar för att kunna möta kunders höga krav på tillförlitliga produkter. Se bilaga 2

Ruukki Sverige AB producerar svetsade stålrör som vidareförädlas på flera sätt för att sedan säljas till slutproducenterna. Arbetet med utveckling av deras produkter pågår ständigt för att öka deras lönsamhet och för at hitta nya marknader. Se bilaga 3

Samtliga företag är oroliga att ytterligare varsel kan läggas om inte situationen förändras. För att stärka sina positioner på marknaden är det av största vikt med en flexibel organisation vilket ställer ökat krav på kompetenta medarbetare.


Under förprojekteringen har företagen och kommunen samverkat i analysfasen med täta kommunikationer via telefon, e-post och sammanträden. Surahammars kommun har i det rådande läget ställt sig bakom dessa företag och stöttade dom genom att vara projektägare i en gemensam ansökan till ESF-rådet i utlysningen "Risk för uppsägening 2009-03-12". Anledningen är att företagen har en betydande andel av kommunens arbetstillfällen och är av mycket stor betydelse för Virsbo som ort.

Genom denna utlysning har kommunen fört samman företagen för att få en samlad bild av deras situation och förutsättningar i Virsbo. Kommunen ser positivt att en dialog företagen emellan har kommit till stånd. Dessa företag har funnit flera gemensamma nämnare utöver utbildningar som ett resultat av förprojekteringen. En utveckling som kommer att fortsätta även under genomförandefasen.

Genomförandefasen
Företagen har via förprojekteringen listat ett antal utbildningar som de har för avsikt att genomföra under projektperioden. Dessa utbildningar kommer att synkas tillsammans och upphandlas av kommunen för att få bästa kvalité för bästa pris. Upphandlingen kommer att följa langen om offentlig upphandling samt kommunfullmäktiges upphandlingspolicy utifrån företagens kravspecifikationer.


Se bilaga 4, 5 och 6 för företagens utbildningsplaner. Dessa har sammanfogats till en utbildningsplan, se bilaga 7

Syfte

Huvudsyftet är att stärka företagen för framtiden så att de kan stå väl rustade kompetensmässigt när konjunkturen åter svänger. Målet är att tillgodose marknadens behov på ett effektivare och lönsammare sätt än deras konkurrenter. Detta kan de bara uppnå genom en hög förståelse för kundernas behov, hög kvalitet och service, snabb produktutveckling, miljövänlig teknologi och god ledarskap inom företaget.

De behöver ha bästa kvalitet, en god anpassningsförmåga och flexibilitet inom sina organisationer förutom prisvärda produkter.

För att uppnå detta är det viktigt att

genom bred kunskap öka flexibiliteten i företagen,
bli mer kostnadseffektiva,
ha medarbetare med god hälsa och som känner motivation i sitt arbete,
höja nyttjandegraden av deras maskinpark,
effektivisera produktionen,
levererar i rätt tid samt
i möjligaste mån behålla personalen som de under en lång period rekryterat och utbildat.

Målsättning

Företagen har tillsammans angett följande mätbara projektmål

Öka antalet utbildade kvinnor och män i målgruppen, redovisas halvårsvis
Bibehålla nuvarande personalstyrka och öka deras kompetens, redovisas halvårsvis
Öka leveranssäkerheten genom att mäta den kontinuerligt, redovisas halvårsvis
Öka nyttjandegraden genom att mäta den kontinuerligt, redovisas halvårsvis
Bli mer kostnadseffektiva, statistik/kostnadsuppföljning redovisas halvårsvis

De förväntade effekterna är målet med projektet Industrisamarbete Virsbo vilka är kopplade till projektets syfte. (se ovan)

Företagens förhoppningar är att dessa mål redan under genomförandefasen kommer att visa på positiva effekter. Utbildning är en investering och företagen räknar med att projektet kommer att visa positiva efter under en längre tid än tre år.

En annan målsättning som under förprojektering växt fram är att samverkan mellan företagen kommer att fortskrida även efter detta projekt.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Företagen ställer krav på utbildarna att individanpassa utbildningarna då företagen har medarbetare med invandrarbakgrund. Språkförståelsen kan variera. Språket inom företaget är enkelt. Kommunikation sker på olika nivåer och inom olika grupperingar inom företaget. Vid utbildning/information strävas alltid efter enkelhet och tydlighet. Vid upphandling kommer tillgänglighetsperspektivet att lyftas fram.

Företagen har sin verksamhet i gamla industrilokaler vilket innebär att de inte fullt ut är fysiskt rustade för handikappade. Vissa av företagen har kommit längre än andra och under förprojekteringen har erfarenhetsutbyte skett.

Produktionen är fysiskt lättillgänglig. Företagen har under en längre period arbetat mycket aktivt med rehabilitering och har genomfört fysiska förändringar av lokaler/maskiner för att medarbetare ska kunna arbeta kvar. Detta arbete fortgår.


Jämställdhetsintegrering

Företagen har under sin förprojektering konstaterat att de behöver se över sina strategier för jämställdhet. Planer finns att gå med i Mälardalens Högskolas ESF-projekt där företagen kan ta tillvara högskolans kompetens i ämnet. Projektet har avsatt resurser för deras fortsatta jämställdhetsarbete om MDHs projekt inte skulle gå vidare till en genomförandefas.

Deltagande aktörer

  • Componenta Wirsbo AB
  • Uponor AB

Kommun

  • Surahammar
  • Västerås