Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Industrikompetens - kompetenssäkra industrin

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIndustrikompetens
KontaktpersonMartin Sjögren
E-postmartin.sjogren@industrikompetens.se
Telefonnummer070-5345360
Beviljat ESF-stöd1 786 793 kr
Total projektbudget1 786 793 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2011-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Vi ska kompetenshöja personal och utveckla verksamheten för att undvika neddragningar under lågkonjunktur och istället stå starka med rätt kompetens till industrin när marknaden vänder. Projektetet säkrar vår roll som fortsatt drivande och stöttande gällande den regionala industrins omstrukturering.

Bakgrund

Industrikompetens i Östergötland AB är ett företag som sedan starten 1997 arbetat aktivt och innovativt med att stärka industrin i regionen. Bland många företag ses vi som en strategisk partner i frågor som rör kompetensförsörjning och vi har genom åren gjort många okonventiella, innovativa lösningar för att säkra och utveckla kompetens. Kärnan av verksamheten har varit att anställa in eller ta över personal som våra ägar- och medlemsföretag (främst industriföretag i regionen) ser som särskilt viktiga nyckelkompetenser. Genom åren har Industrikompetens vuxit och vi har idag en verksamhet som täcker in flera affärsområden med den gemensamma nämnaren, kompetensförsörjning:

Rekrytering och Bemanning
Utbildning
Verksamhets- och affärsutveckling

Industrikompetens består av flera olika bolag: Industrikompetens i Östergötland AB, Unik Resurs i Östergötland AB, IK Resurs i Östergötland AB samt IKM i Östergötland AB. Industrikompetens med dotterbolag ägs av näringsliv och kommuner i regionen och har därutöver ett stort nätverk av medlemsföretag som tillsammans motsvarar ca hälften av de sysselsatta inom industrin i regionen.

Affärsområdet Rekrytering och Bemanning är det klart största av våra äffärsområden och innefattar ca 120 anställda, majoriteten av dessa är konsulter som arbetar på uppdrag av våra ägar- och medlemsföretag. Dessa konsulter är i huvudsak personer med hög/mycket hög och efterfrågad kompetens. Dessa definieras i dagsläget som en sårbar grupp eftersom våra kunder stramar åt och därmed plockar bort många av sina inhyrda konsulter. Genom åren har Industrikompetens haft stora möjligheter att kompetensutveckla personalen och att använda överskott av intäkter till att övervintra personal i tider av lägre efterfrågan. Det har många gånger varit så att ett antal arbetsgivare haft ett fortsatt behov när andra dragit ner på personal vilket gjort att vi haft möjlighet att flytta runt personal/spetskompetenser och på så sätt säkrat att deras kompetens nyttjats samt att vi inte tappat värdefull kunskap i tider av lägre efterfrågan. Den kraftiga konjunkturförändring vi nu ser, som dessutom är mer utbredd än vad vi sett på länge gör att våra möjligheter att övervintra kompetens begränsas. Vi ser därför stora svårigheter i att behålla all personal och har inte samma möjligheter idag som tidigare vad gäller att nyttja tider av lägre efterfrågan till kompetensutveckling etc. så som vi tidigare gjort.

Med syfte att hitta lösningar i en situation som denna har vi genomfört en förstudie/behovsanalys och satt samman ett aktivitetsprogram med förhoppningen att behålla våra anställda och dessutom få möjlighet till kompetenshöjande insatser under tiden. Målet är dessutom att denna satsning ska ge våra ägar- och medlemsföretag en extra skjuts när konjunkturen vänder uppåt och att våra anställda bidrar till en ökad tillgång på kompetent arbetskraft.

Den förstudie som genomförts under hösten 2008 visar på ett antal aktiviteter som, med projektstöd från socialfonden, skulle kunna möjliggöra kompetensutveckling under de närmaste åren. Våra medarbetare skulle därmed stå starkare när konjunkturen vänder uppåt igen och vara en bidragande orsak till att stärka denna för samhället och individer så viktiga bransch.


Förstudien har genomförts genom en kartläggning av varje anställd, som i individuella samtal (intervjuer, utvecklingssamtal, framtidssamtal eller annan uppföljning) lyft fram sitt egna kompetensbehov samt behov han/hon ser ute på våra kundföretag. 2007 genomfördes en enkätstudie till samtliga tillsvidareanställda och resultatet av denna har också bidragit med viktigt underlag till kartläggningen. 2007 startade också ett arbete med samtliga tillsvidareanställda med syftet att tillsammans med dem definiera vilken kompetens som är viktig för dem att ha samt vidareutveckla. Detta arbete ligger till grund för många av momenten i det föreslagna aktivitetspaketet.

Utöver detta har flertalet möten med våra fackliga parter ägt rum, där vi diskuterat vilka kompetenser som är avgörande för att våra konsulter ska vara fortsatt eftertraktade bland ägar- och medlemsföretagen. I den interna försäljningsorganisationen (21 personer) har stor kraft lagts på att kartlägga våra kunders behov för att säkra att vi kompetensutvecklar inom de områden som är efterfrågade. Vi har i dialog med kunderna skapat oss en bra och täckande bild av deras behov för att på så sätt bättre planera utbildningsinsatserna och därigenom försäkra oss om att vi kan erbjuda kunderna den kompetens de behöver, och i den omfattning de behöver det. Och på så sätt behålla våra anställda.

Förstudien pekar på två sårbara grupper och huvuddelen av aktiviteterna är riktade mot dem. Det är dels de, i dagsläget 44 personer, som arbetar som industrikonsulter inom tillverkningsindustrin. De har behov av kompetensutveckling i olika utsträckning, då främst inom de områden de är specialiserade idag men även inom områden som snarare rör rollen som konsult. Bland dessa 44 finns en undergrupp med 18 personer som har särskilt stora behov och även kort uppsägningstid (nyanställda) varför dessa ses som extra prioriterade av stötta och kompetensutveckla, de beskrivs mer ingående i förstudierapporten. I denna grupp återfinns även flera kvinnor.

Den andra gruppen som ses som sårbar i dagsläget är den interna administrationen. Denna grupp på 21 personer har de senaste åren fokuserat på arbete inom rekrytering och bemanning och har nu stora behov att ställa om för att jobba med omställningsfrågor och utbildning istället. Det finns mycket kompetens internt kring detta men kunskapsnivån varierar kraftigt internt, varför det interna lärandet spelar en avgörande roll här. Även för denna grupp planeras individuella åtgärder för att säkra deras anställning. Flera av våra konkurrenter i branschen har idag lagt varsel och drar ner på personal. Vi satsar istället på strategin att omfördela resurser och våga kompetensutveckla personalen. Men, för att kunna göra det fullt ut krävs bidragsstöd.

I aktivitetetsprogrammet ingår även en satsning på traineeprogram (utbildning i handledning för traineerna). Detta innebär att Industrikompetens kommer att starta upp traineeprogram riktade mot industrin i Östergötland för att på sätt sätt fortsätta attrahera nödvändig arbetskraft. Detta är också ett steg i att långsiktigt öka tillgången på kvalificerad arbetrskraft inom industrin genom att visa att vi som aktör prioriterar denna kompetens även i en lågkonjunktur. Vi vill med denna satsning också kompetenshöja våra anställda i och med att de går in rollen som handledare.

I övrigt hänvisas till vår sammanställning från förstudien samt den kompetensmatris som sammanställts över våra anställda.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet, dvs mervärdet av medel från socialfonden, är att strukturera om och stärka vår egen verksamhet för att på så sätt bättre stötta industrin i regionen och den tuffa omställning man nu går igenom.

Syftet är således att genomföra aktivieter som ökar möjligheten för oss att både behålla och dessutom utveckla våra medarbetare för att därigenom vara en fortsatt stark aktör för den industriella utvecklingen i regionen. Vi har, som beskrivits ovan lokaliserat två spefickt sårbara grupper som vi i och med aktiviterna vill prioritera extra. De aktiviteter som är inplanerade i projektet är i huvudsak individanpassade och bygger på den validering/kompetensbedömning som gjorts. Individuella handlingsplaner kommer att arbetas fram under inledningen av genomförandefasen.

Syftet med projektet är samtidigt att skapa en lärande organisation som klarar omställning till nya verksamheter samt öka kompetensen hos personalen för att möta de nya och högre krav som vi ser ställs i verksamheten ute hos våra kunder. Vi har också ett stort behov av att få våra olika bolag att bättre samverka, hitta gemensamma lösningar och dra nytta av sina olika styrkor. Dessa 4 bolag har idag olika kulturer och delvis olika arbetssätt vilket ytterligare kräver bättre samverkan.

Syftet med att börja med att stärka oss själva inifrån är att vi på så sätt ska kunna bibehålla och utveckla vår roll i regionen som strategisk påverkansaktör när det gäller industrins utveckling.

Målsättning

Målbilden är att Industrikompetens vid projektets slut ska ses som en motivator och föregångare som proaktivt arbetat för att utveckla personal och verksamhet under lågkonjunkturen, och därigenom utgjort ett starkt stöd för industrin i samband med den omstrukturering branschen står inför. Vi har också lyckats utnyttja lågkonjunkturen till att utveckla personalen och på så sätt undvikit neddragningar och uppsägningar av viktiga nyckelkompetenser för industrin. Mål: 0 uppsägningar i den egna koncernen.

Denna uppfattning vill vi att våra kunder, våra anställda konsulter, vår interna försäljningsorganisation samt övriga aktörer och samarbetspartner på arbetsmarknaden ska ha. Mäts med Nöjd kund index/NKI och Nöjd medarbetar index/NMI.

Genom kompetenshöjande åtgärder har vi också utvecklat och breddat verksamheten inom Industrikompetens och har fler ben att stå på. Detta följs upp genom måluppfyllelse av tillväxt- och lönsamhetsmål inom respektive affärsområde. Mål: våra 4 dotterbolag ska efter projektet själva stå för sina kostnader och inte vara beroende av koncernbidrag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har idag inga anställda med större funktionshinder, med undantag för en person med funktionsnedsättning i tal. Förstudien har visat att det finns ett behov att förbättra och utveckla vår kompetens och arbetssätt kring hantering av tillgänglighet för personer med funktionshinder.
I projektet kommer vi att ta in externt stöd för att säkra tillgängligheten i de aktiviteter som planeras, dels genom att utbilda och göra organisationen medveten om vikten av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt att konkret säkra tillgänglighet fysiskt och informationsmässigt i de aktiviteter som planeras. För dessa moment förs i första hand en diskussion med arbetsförmedlingens specialister inriktade på tillgänglighetsfrågor.

Jämställdhetsintegrering

Vi har under många år arbetat målinriktat för att nå en högre jämställdhet i de tjänster som idag är mansdominerade, främst traditionella industrijobb. De senaste åren har vi kommit en bit på väg och ökat andelen kvinnor till 19% jämfört med siffror under 10% bara för några år sedan. Problemet nu är att många av våra kvinnor är nyanställda och riskerar därmed att sägas upp först om vi själva hamnar i en omställningssituation. Medvetenheten finns idag och insatser har gjorts men det finns en överhängande stor risk att vi i en lågkonjuktur inte kommer kunna behålla de kvinnor som finns idag då de till stor del har en kortare anställningstid och riskerar förlora jobb vid neddragningar.

Inom administration och ledning har vi idag en bra balans mellan kön och är förhoppningsvis en bra förebild för resten av organisationen och mot våra kunder.
Vi vill också skapa en bra åldersstruktur och ha förutsättningar att behålla och utveckla yngre anställda. Då de är ofta har kort anställningstid riskerar vi att vid en ev neddragning tappa dessa personer. Satsningarna på traineeprogrammen är även det ett steg i att öka andelen yngre (och därmed även kvinnor) samt att möjliggöra för våra kvinnor i organisation att i sin roll som handledare vara goda förebilder.

Deltagande aktörer

 • IK Resurs i Östergötland
 • IKM i Östergötland
 • Industrikompetens
 • UNIK Resurs i Östergötland

Kommun

 • Boxholm
 • Finspång
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Linköping
 • Mjölby
 • Motala
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Söderköping
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög