Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Individutveckling inför omställning, kommunens stora företag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonIngemar Jansson
E-postingemar.jansson@hallsberg.se
Telefonnummer0582-685055
Beviljat ESF-stöd2 996 000 kr
Total projektbudget2 996 000 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2011-04-29
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Den försämring av konjunkturen som skett föranleder stora behov av omställning hos de största företagen i Hallsbergs kommun.
Förhoppningen är att stöd från Svenska ESF-rådet för detta projekt kan mildra konskvenserna för de individer som riskerar varsel och uppsägning.

Bakgrund

Den snabba försämringen av konjunkturen och rådande finanskris har inneburit en snabb försämring av orderläge och leveranser för de stora företagen i Hallsbergs kommun.
De företag som omfattas i denna ansökan gör samtliga bedömningen att risken för sårbarhet betr. det egna företagets framtid samt den påverkan de har på omgivande samhälle är mycket stor i dagsläget. Företagen är i nuläget mycket osäkra betr. möjligheterna att kunna sysselsätta och behålla medarbetare i den situation som nu råder.
Pga av bra efterfrågan de senaste åren har kompetensutveckling av medarbetarna i viss utstäckning blivit eftersatt. I nuläget finns en stark önskan hos företagarna att med stöd från ESF-rådet få möjlighet att satsa på kompetensutveckling i stället för att varsla och säga upp medarbetare.
Förprojekteringen visar bl.a. att när de deltagande aktörerna anpassar resurser till en betydligt lägre efterfrågan så kommer kompetens hos medarbetarna att vara tungt vägande skäl betr. om de kommer att bli föremål för omställning inom eller utanför de företag de är verksamma i.
Enligt förprojekteringen finns behov av någon form av kompetensutveckling hos i princip samtliga medarbetare hos de deltagande aktörerna.

En grov beskrivning av modell/metod för arbetet i ett genomförandeprojekt som deltagande aktörer diskuterat i förprojekteringen kan innehålla följande aktiviteter:
- Uppstartseminarium
- Kompetensinventering, nuläge resp. önskat läge hos deltagande aktörer
- Sammanställning och redovisning. I möte med deltagande av bl.a.
representanter för företagsledning och arbetstagarorganisationer från
de deltagande aktörerna.
- Idéseminarium där dessa representanter får möta representanter från
t.ex. utbildningsföretag samt andra aktörer som kan medverka i en
omställningsprocess
- Genomförande och implementering av kompetensutveckling m.fl.
aktiviteter för omställning hos deltagande aktörer

Syfte

Syftet/avsikten med projektet är i första hand att undvika varsel och uppsägning av medarbetare för att i stället höja kompetensen hos dessa och därmed göra dem bättre rustade i konkurrensen när efterfrågan så småningom förbättras.
Mot bakgrund av att de sökande företagen i denna ansökan är dominerande arbetsgivare i Hallsberg så är kompetensutveckling viktig såväl för de sökande företagens egna behov som för att ge medarbetarna bättre förutsättningar för omställning t.ex. för anställning hos andra arbetsgivare
En annan slutsats från förprojekteringen är att ett antal medarbetare anmält intresse av att övergå från anställning i de fem företagen till att starta eget företag enskilt eller tillsammans med kollegor.
Bl.a. har frågan om "outsourcing" av verksamheter diskuterats hos de sökande företagen.
T.ex. underhållsverksamhet kan tas över av nuvarande anställda, men då som egna företagare, och med därav följande behov av utbildning för att klara en sådan ny roll
Övergripande finns ambitionen att begränsa varsel och uppsägningar hos de fem företagen enl. denna ansökan. Men "plan 2" är att bland dem som måste sluta ska ska entreprenörskap och därmed ett antal nya företag etableras i Hallsberg.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att undvika uppsägning av medarbetare som varslats eller riskerar att drabbas av varsel.
Målet är kopplat till projektets syfte genom att antal medarbetare som undgår uppsägning pga kompetensutveckling inom projektet kan mätas.
Ett annat mätbart mål är hur många av deltagarna som antingen får anställning hos andra arbetsgivare eller som startar eget företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen har beaktats hur tillgänglighet kan förbättras betr. bl.a.
- Fysisk tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet
De deltagande företagen har i dagsläget få medarbetare med funktionshinder. De företag som är deltagande aktörer har i huvudsak arbetsuppgifter som kräver fysisk styrka. Förprojekteringen har dock lyft fram frågan och det kan finnas beohv av åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Antalet medarbetare med funktionshinder är få men bedöms kunna öka genom att dessa frågor medvetandegörs i ett genomförandeskede.

Några av de ansökande företagen har medarbetare med begränsade kunskaper i svenska språket
För att stärka kommunikativ och informativ tillgänglighet och därmed bemötande/förhållningssätt är det viktigt att ge dessa medarbetare möjlighet möjlighet att förbättra kunskaper i svenska språket.

Jämställdhetsintegrering

I förprojekteringen framgår att det finns outnyttjade resurser hos kvinnliga medarbetare som kan tas tillvara på ett bättre sätt genom att ge några av dessa utbildning
Det finns också ett antal kvinnor som har potential att ta på sig mer ansvarsfulla arbetsuppgifter/chefsbefattningar om de får möjligheter till viss kompetensutveckling.
Några av de sökande företagen, som i dag har stor övervikt av manliga anställda, har i förprojekteringen lyft fram positiva erfarenheter med kvinnor som bl.a. skiftledare och arbetsledare.
Det finns ambititioner att vid ett genomförandeprojekt få visa upp goda exempel och därigenom öka rekryteringen av kvinnor till tidigare mansdominerande befattningar.
Det framkom i förprojekteringen att vid ett genomförande ska verksamheten vara i fokus och att utgångspunkten är att man måste förankra att jämställdhetsintegrering inte är en kvinnofråga.
Bland de första åtgärderna som ska vidtas vid ett genomförande är seminarier med de deltagande företagen. Detta har kommit fram i förprojekteringen och där har även kommit fram förslag på framstående föreläsare att upphandla för ändamålet.

Under en genomförandefas finns planer och idéer betr. hur de deltagande företagen ska satsa på rekryterings- och utbildningsinsatser för att minska den manliga övervikten bland anställda hos de deltagande företagen.
Inventering och upphandling av sådana insatser är tänkta att ske i ett tidigt skede under genomförandeprojektet.

Transnationellt samarbete

Ingen verksamhet av denna karaktär pågår

Samarbetspartners

  • Alléskolan

Deltagande aktörer

  • Betongmästarna
  • Boo Forssjö AB
  • Hallsbergs Terminal AB

Kommun

  • Hallsberg