Logotyp på utskrifter

IQs Kompetensförskjutning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonLillian Brevik
E-postlillian@industriqompetens.se
Telefonnummer021-304657
Beviljat ESF-stöd1 799 164 kr
Total projektbudget1 799 164 kr
Projektperiod2009-04-06 till 2011-04-05
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

IQs Kompetensförskjutning syftar till att bevara befintlig personalstyrka, genom kompetensutveckling. Hårda neddragningar och kompetensförskjutning inom industrin gör att 15% av de anställda på IQ idag står utan uppdrag och måste kompetensutvecklas för att inte tvingas till uppsägningar.

Bakgrund

IndustriQompetens Västra Mälardalen AB (i texten används benämningen IQ) är ett serviceföretag med inriktning mot tillverkningsindustrin inom Västra Mälardalen.

IQ startade år 2000 och ägs idag av fem företag, Leax Mekaniska AB, Volvo Construction Equipment Components AB, ABB Automation Technology Products AB, Sjölanders Mekaniska AB och LR Wood Technologi AB.

Vi är idag över 120 anställda med en omsättning på 75 miljoner kr. Verksamheten riktar sig till företag främst inom tillverkningsindustrin inom Västra Mälardalsområdet och vi hjälper närmare 40 medlemsföretag. Huvudkontoret ligger i Västerås med en filial i Eskilstuna.

IQ optimerar personalstyrkan genom att hyra ut till- och låna in personal från anslutna företag. Vi ger flexibilitet i personalstyrkan för anslutna företag och säkrar industrins kompetens genom att erbjuda ett alternativ vid övertalighet.

Inom IQ finns många olika kompetensområden främst maskinbearbetning, el/mek-montage, produktionsteknik och svetsning. I IQs affärsidé ingår personalflexibilitet, kompetens-utveckling, PR för industriarbete och kompetensöverföring. Vår vision är att stärka industrins möjlighet att konkurrera genom att skapa flexibilitet med kunniga yrkesarbetare. IQ är en möjlighet för kompetensutveckling av personal som inte kan beredas nya arbetsuppgifter på det egna företaget. Vid behov rekryteras personal främst, efter ansökan från de anställda hos företag, i gruppen som har övertalighet. Detta skall stimulera till en ökad rörlighet, samtidigt som kompetens både kan breddas och fördjupas. Genom att arbeta några år inom IQ ökar personens kompetens och anställningsbarhet samtidigt som rörligheten inom tillverkningsindustrin ökar och bortfallet från sektorn minskar. IQ har rollen att samordna nätverket mellan företagen och stimulera till utbyte av erfarenheter, problemlösningar och idéer. Dessutom arbetar vi utåt genom engagemang i skolor och utbildningsfrågor.

IndustriQompetens är en förespråkare av den kompetensutveckling som behövs inom industrin. Den långsiktiga kompetensförsörjningen till industrin genom samarbete med skolor, arbetsförmedling och utbildningssamordnare är en viktig uppgift. De anställda ska vara förebilder för ett alternativt sätt att arbeta inom industrin.

En av pelarna i konceptet är nätverk mellan företagen. Nätverket är basen till utveckling av verksamheten.Tillsammans med medlemsföretagen inventeras fortlöpande kompetensbehoven för nuläget och för nyläget. Med nyläget avses tidsperspektivet ca 3 år. Den samlade kompetensen används alltid aktivt för att stärka länkarna mellan företagen vilket resulterar i erfarenhetsutbyte, problemlösningar, idéer och ökade möjligheter till kund- och leverantörsåtaganden. Genom att IQ tar på sig rollen att initiera, samordna och administrera nätverk skapas både mötesplatser och tillfällen.

Då IQ är en verksamhet som i hög grad är beroende av omvärlden och de förändringar som sker är det särskilt viktigt att hålla en hög grad av bevakning på skeenden.

Den moderna tillverkningsindustrin står idag inför ett antal större utmaningar. Dessa handlar bland annat om att optimera och effektivisera tillverkningsflöden samt att arbeta med ständiga
förbättringar som kan minska energiförbrukningen och bidra till hållbar utveckling.

För att, inom modern tillverknings- och processindustri, kunna utföra de allt mer omfattande arbetsuppgifterna, krävs ständig kompetensutveckling inom ett flertal ämnesområden.
Idag är de flesta industrier överens om att införande av Lean production är ett överlevnadsvillkor för att kunna ha kvar produktionen i Sverige (Utbildning Lean Excelence)

Rekryteringsbehovet av kvalificerad industripersonal till industrierna i Sverige är fortfarande stort, trots nuvarande lågkonjunktur.


Möjligheten inför framtiden bedöms som goda under förutsättning att vi fortsätter på den inslagna vägen med kontinuerliga satsningar på kompetensutveckling. De enkla jobben flyttas eller automatiseras och mer kunskapsintensiva uppgifter blir kvar.

Behovet av bland annat produktionstekniker inom Västra Mälardalen, Bergslagen samt Örebro län ligger runt 100 personer per år säger våra kontakter inom Teknikföretagen. Tillverkningsindustrin söker idag med ljus och lykta även efter industritekniker med en allt större tyngdpunkt inom el/elektronikområdet.( Framtagna verktygslådor inom utbildning för Sörmland resp Västmanland)

Vi kan inom IQ se att en tydligt kompetensförskjutning kommer, från ett behov av mekanikkunskaper till en allt större bredd mot el/elektronik, mekatronik.

Våra montörer och operatörer går allt mer över mot uppdrag innehållande mekatronikinriktning , där en breddad kunskap krävs inom både mekanik och el/elektronik.

Idag sker försörjning av tekniker genom att företagen bland annat rekryterar från varandra och drar i de tekniker som finns. Här är en ökning av antalet utbildade en förutsättning för att våra ägar- och medlemsföretag skall kunna göra planerad utveckling och nödvändig expansion för att kunna tillgodose behov och efterfrågan.

Detta behov av kompetensutveckling gör det nödvändigt till vidare studier allt från enstaka moduler till hela kurser. Från de gymnasieprogram och privata utbildningsföretag som finns att tillgå i regionen har vi inom IQ, tillsammans med två privata aktörer, arbetat fram en egen IQ-verktygslåda som kan beskrivas som ett stort antal valbara utbildningsmoduler som är tidsangivna och prissatta. Prisjämförelse av andra aktörer gjord under hösten 2008 genom internetgranskning och telefonförfrågningar. Vi har här valt att ha aktörer i Sörmland (KunskapsCompaniet) och i Västmanland (Lernia). Vi har även arbetat fram distansutbildningar på samma sätt i form av ett samarbetsavtal med IUC-öst sedan sept 2008. I samarbete med MDH har vi arbetat fram en specifik Lean-utbildning, vilken är riktad mot behov inom IQ samt våra medlemsföretags behov. Utbildningen planeras att genomföras på distans med deltagare från flera företag inom regionen.

Under våren 2006 genomfördes ett projekt, Växtkraft Mål 3- Stöd till kompetensutveckling. Projektet resulterade i Nulägesanalys, SWOT-analys, Vision samt handlingsplan,individuella kompetensutvecklingsplaner. Dessa har följts upp med skapande av kompetensprofiler samt ytterligare träffar för att säkerställa behov samt intresse för kompetensutveckling på individnivå. En Grundläggande matamatikutbildning, i samarbete med Kurt Nicolingymnasiet i Finnspång, genomförs för närvarande med all personal som önskat förbättra resp förnya sina kunskaper. Gymnasiepoäng ges av kursen.
Under hösten 2008 har vi i samband med den snabba svängning som skett ,i rådande krissituation, sammanställt en kompetensutvecklingsplan där vi beaktat den nya rådande situation med risk för uppsägningar. Förankring av ansökan till detta projekt har gjorts genom en dialog med fackliga företrädare.
15% av personalstyrkan på IQ står idag utan uppdrag. Medlemsföretag efterfrågar personal men med andra kompetenser än de vi idag har tillgängliga. Den tydliga förskjutningen av kompetensbehoven gör att vi måste utbilda personal nu för att undvika varsel. Se bifogat protokoll från möte med fackliga representanter. Bilaga 1

Vi arbetar med ständig kompetensutveckling och har genom ett förstärkt samarbete med privata aktörer utökat våra möjligheter till kompetensförsörjning. Två gånger per år samlas all personal för gemensamma utbildningsinsater där även avstämmning/mätning av befintlig och kommande behov sker på individnivå.
Vi har här valt att genom bilagor visa delar av den process som ständigt pågår inom IQ. Se bilaga 2 och 3.



Syfte

Behovet av bland annat produktionstekniker inom Västra Mälardalen, Bergslagen samt Örebro län ligger runt 100 personer per år säger våra kontakter inom Teknikföretagen. Tillverkningsindustrin söker idag med ljus och lykta även efter industritekniker med en allt större tyngdpunkt inom el/elektronikområdet. Vi kan inom IQ se att en tydligt kompetensförskjutning kommer, från ett behov av mekanikkunskaper till en allt större bredd mot el/elektronik, mekatronik.
Våra montörer och operatörer går allt mer över mot uppdrag innehållande mekatronikinriktning , där en breddad kunskap krävs inom både mekanik och el/elektronik. Ökade krav ställs på återkommande uppdateringar av exempelvis truck, löd, svetslicenser.
Det vi också ser är de ökade kraven från kärnkraftindustrin där vårt medlemsföretag Westinghouse är en av våra viktiga kunder. Utbildning inom revision av kärnkraftverk har utökats och ses som en stor potentiell marknad där vi idag är en aktör.
Idag är de flesta industrier överens om att införande av Lean production är ett överlevnadsvillkor för att kunna ha kvar produktionen i Sverige (Utbildning Lean Excelence).( Framtagna verktygslådor inom utbildning för Sörmland resp Västmanland, bilaga 6 och 7


Syftet är att:(sociafondens mervärde)
-förhindra uppsägningar av personal
-se till individernas behov av utveckling samt hjälpa till att öka personalens status.
-genom breddad kunskap öka möjligheterna för de anställda att tillfredställa medlemsföretagens nuvarande och framtida behov.
-öka tryggheten i anställningen
-förse regionens industriföretag med kompetent personal för att öka vår regions industri bärkraft lokalt och globalt och därmed trygga sysselsättningen.
-bibehålla nuvarande personalstyrka och öka dess kompetens.
-förstärka rollen som en attraktiv arbetsgivare som nya medarbetare söker sig till.

Målsättning

1. Minst bibehålla antalet sysselsatta i verksamheten

Deltagare i projektet.
Bibehållen sysselsättningsgrad ger individen trygghet.

Mottagare och användare
Med (minst) bibehållet antal sysselsatta kan vi tillgodose behov hos ägar/medlemsföretagen och vara flexibla när extra behov uppkommer.


2. Personalens kompetensutvecknling skall vara minst 20% av arbetstiden. Andel kompetensutveckling skall grunda sig på rena kurser samt individens upplevda utveckling i arbetssituationen. Kompetensutveckling hos individen mäts genom veckovis ifyllda tidsedlar från varje anställd.

Deltagare i projektet.
Medarbetare som kontinuerligt utvecklas känner större delaktighet och engagemang .

Mottagare och användare
Medarbetare som kontinuerligt utvecklas känner större delaktighet och engagemang och bidrar till ökad produktivitet och effektivitet.



3. Uppdrag hos kund klassificeras med A, B och C där A är ett uppdrag av normal art. B är ett kvalificerat uppdrag och C ett specialistuppdrag.
Målet är att, från år 2008 ha haft endast uppdrag i klass A, gå till att efter projektets genomförande ha 30% av uppdragen i klass B och 10% i klass C.

Deltagare i projektet
Med ökad kompetens ökas också tillfredsställelsen i arbetssituationen. Deltagarna blir mer efterfrågade på marknaden och arbetsupplevelsen blir bättre.

Mottagare och användare
Tillgången av kompetent personal är en överlevnadsfråga för industrin. Ökad kompetens och förståelse speglar av sig på alla våra målgrupper.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har valt utbildningsanordnare som i sin tur har specificerade krav på fysisk tillgänglighet och vana från att arbeta med personer som har funktionshinder såväl fysiska som språkligt och socialt. (utbildning som är upphandlad av arbetsförmedlingen). Man gör individuella kartläggningar och upprättar individuella kursplaner och intagning sker successivt. Lokalerna är ergonomiskt utrustade. Se även bifogade offerter.
Vi har även valt distansutbildning för att på sätt öka flexibiliteten.
Vi har valt att ha utbildning på fler orter.

För att hjälpa och stötta personer med läs- och skrivsvårigheter har vi ett samarbete med Läs och Skrivcentrum. För syn respektive hörselproblem har vi ett samarbete med företagshälsovården.

Jämställdhetsintegrering

För att säkerställa och följa jämställdhetsarbetet och våra jämställdhetsmål har vi valt att inom i första hand projektet att ansluta till det jämställdhetsprojekt som Mälardalens högskola bedriver med ESF-medel. Avsikten är att jämställdhetspiloter ska vara verksamma i projektet. Om Detta projekt inte kommer till genomförandefas har vi ändå för avsikt att anlita jämställdhetspiloter genom Mälardalens högskola och ansöker om inom projektet om ESF-medel för detta.

Kommun

  • Arboga
  • Eskilstuna
  • Fagersta
  • Hallstahammar
  • Kungsör
  • Köping
  • Sala
  • Strängnäs
  • Surahammar
  • Västerås