Logotyp på utskrifter

Hälsolyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOxelösunds kommun, Kommunförvaltning
KontaktpersonUlrika Jansson
E-postulrika.jansson@oxelosund.se
Telefonnummer070-247 50 77
Beviljat ESF-stöd7 555 612 kr
Total projektbudget7 555 612 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2011-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Hälsolyftet syftar till att kompetensutveckla anställda inom Kommunen, SSAB samt Hamnen i Oxelösund inom området hälsa och friskvård samt att förbättra rehabiliteringsarbetet på arbetsplatserna.

Bakgrund

Projektteamet har bestått av representanter från SSAB, Oxelösunds Hamn, Hälsoverket och kommunen. Den bredden på perspektiv har varit och är en framgångsfaktor. Processen har ibland krävt hårt arbete för att vi ska följas åt i den och att alla ska ha samma bild av var vi är och vart vi är på väg. Vi har dock lyckats bra med detta tack vare täta möten och god dialog. Det finns dock ett behov att av få formerna för ett liknande utvecklingsarbete i samverkan permanentat i Oxelösund. Foklhälsorådet är en samverkansform där människor med starkt mandat sitter. Det finns ett behov av en operativ organisation i samverkan också, möjligen med utgångspunkt i folkhälsorådet i framtiden.

Under förprojekteringen har vi kartlagt och analyserat folkhälsoarbetet i Oxelösund utifrån samtliga aktörer i samhället. Bilden är nu tydlig och vi har hittat sätt att enkelt kunna kommunicera den.

Oxelösund har mycket hög ohälsa. Utvecklingen är dock positiv och ohälsotalet sjunker. Kvinnornas ohälsa är högre än männens. Vi ser dock att det är långtidssjukskrivningarna som sjunker, korttidsfrånvaron ökar vilket indikerar att vi kommer att få fler långtidssjukskrivna snart om vi inte tar tag i friskvårdsarbetet parallellt med rehabiliteringsarbetet.

Vi måste hitta nya arbetssätt för att förbättra folkhälsan i Oxelösund, så att färre personer hamnar i sjukskrivningar. Vi måste också arbeta ännu bättre med rehabiliteringsärenden för att få tillbaka människor i arbetslivet. De deltagande aktörerna har kommit olika långt i sina arbeten med hälsa och rehab. Det finns ett behov av kunskapsöverföring och kompetensutveckling där vi har mycket att lära av varandra och mycket som vi kan utveckla bättre om vi gör det tillsammans.

Plattformen för folkhälsoarbetet behöver effektiviseras samt utvecklas. Det finns forum där fler aktörer behöver kopplas in, det finns grupper som behöver samverka med varandra och det finns områden där vi saknar forum för samverkan.

Syfte

Under förprojekteringen har vi analyserat kartläggningen och sett vilka forum som kan utvecklas och vilka som fattas. För detta arbete har vi även adjungerat andra aktörer, som kyrkan, polisen mfl.
Slutsatsen av detta är att nästa steg i arbetet blir att effektivisera och utveckla plattformen för folkhälsa och rehab i kommunen.

Hälsolyftet bestårav tre delprojekt, 1. Aktivt val, 2. Hållbar rehabilitering och 3. OxelöSUNDare
Hälsolyftet kommer hela tiden behålla helhetsbilden av arbetet genom att samordningen för hela arbetet finns i styrgruppen.

Vi har inventerat goda exempel på arbetsmetoder inom de olika verksamheterna. Tanken med det är att de verksamheter som kommit långt inom något område ska dela med sig av sin kunskap och sina arbetssätt till övriga aktörer. Vi har valt två arbetsmetoder som vi vill sprida till övriga aktörer.
Det ena är Aktivt Val samt Hälsoombud och Hälsoinspiratörer som SSAB arbetar med.
Det andra är kommunens arbete med Hållbar rehabilitering.

Aktivt Val kommer att öka kunskapsunderlaget för vilka behov som finns i de olika verksamheterna för att förbättra hälsan på arbetsplatserna. Genom att samverkan kan vi genomföra en hälsoscreening för samtliga arbetstagare. Detta gör även att vi kan samverka kring åtgärder och erbjudanden till arbetstagarna kring hur de själva kan förbättra sin hälsa.

Hållbar rehabilitering ska förbättra arbetet med svåra och/eller långvariga rehabiliteringsärenden. Cheferna får kompetensutveckling i en pågående process där de erbjuds coaching och stöd i aktiva fall.

OxelöSUNDare kommer att kartlägga, samordna och öka tillgängligheten till alla möjligheter och förutsättningar som finns i kommunen för de som vill förbättra sin hälsa. Framför allt sker detta genom delprojeketet Företagskampen mellan ingående företagen, där personalgrupper/lag får tävla mot varandra under lekfulla former i olika hälsofrågor. Syftet är att under lättsamma former få fler människor att tänka på sin hälsa samt visa utbudet och ge en möjlighet för alla att hitta den stöd, hjälp eller aktivitet som passar dem. (Endast de kompetensutvecklande insatserna bekostas av ESF-rå

Målsättning

40 procent av anställda ska ha friskvårdskort på Ramdalsanläggningen
Utveckla konceptet med hälsoombud och hälsoinspiratörer
Ohälsotal för kvinnor ner till 50 dagar/år
Ohälsotal för män ner till 30 dagar/år
50 procent av de inskrivna på Hälsoverket ska tillbaka till arbeteStartpunkt för mätning av ohälsotalen som Hälsoverket och SSAB/Oxhamn tar fram, olika mätmetoder, angavs till december 2006.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Grundtanken med OxelöSUNDare är att marknadsföra och synliggöra utbudet i Oxelösund. I detta arbetet ska ingå att öka tillgängligheten, både av/med information men även av utbudet i sig.

Att förutsättningarna för att förbättra sin hälsa även ska vara tillgängliga för människor med funktionshinder är ett krav genom hela arbetet och styrgruppen för Hälsolyftet bevakar att detta följs i planering och genomförande av Hälsolyftet både vad det gäller aktiviteter, lokaler och material.
i kommer att delta vid de utbildningar/seminarier som erbjuds av ESF-rådets processtöd och även använda oss av dem i vårt arbete.

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen har projektteamet noga tittat på Hälsolyftets alla delar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Hela projektet initierades, förutom det alarmerande höga ohälsotalet generellt, också pga den stora skillnaden i ohälsotalet mellan män och kvinnor.
Under seminariedagarna i förprojekteringen gjordes en analys av möjligheter och hinder i jämställdhetsarbetet. Deltagande aktörer har väldigt olika strukturer könsmässigt. Oxelösund är ett tydligt exempel på den könssegregerade arbetsmarknaden, inom vård och omsorg är det nästan uteslutande kvinnor medan teknikområdena inom kommunen, Oxelösunds Hamn och SSAB har stor majoritet män i personalgrupperna.
Vi kom fram till att problembilden var gemensam även om vi ägde olika delar av problemet och att det krävs samverkan för att vi ska förändra läget till ett bättre både gällande den generella ohälsan samt att den är så ojämställd.
Vi enades också om att den framtida strategin för jämställdhetsintegreringen ska tas fram och arbetas med gemensamt för alla tre arbetsgivarna.
Vi tänker använda jämställdhetsintegreringen som modell.
För att lägga en grund och starta upp jämställdhetsintegreringen vill vi använda oss av de utbildningar som ESF-rådets processtöd erbjuder. Under våren 2010 kommer projektteamet att gå dessa utbildningar för att sedan i dialog med ledningarna hos respektive arbetsgivare utforma en handlingsplan för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering.

Vi kan också nämna att Oxelösunds kommun kommer under 2010 starta upp ett pilotprojekt inom en avgränsad verksamhet med jämställdhetsintegrering som metod. Vilket område som kommer att beröras blir ett politiskt beslut. Inom den verksamheten ska samtlig personal utbildas i jämställdhetsintegrering. Ett av syftena med pilotprojektet är att utforma och testa en metod för att göra jämställdhetsanalyser inför varje beredning och beslut. Detta kan ge synergieffekter för jämställdhetsarbetet.


Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Nyköping
  • CENTRALKONTOR NYKÖPING
  • Hälsoverket
  • IOGT-NTO Nyköping
  • Oxelösunds hamn
  • SSAB

Deltagande aktörer

  • Oxelösunds hamn
  • Oxelösunds kommun, Kommunförvaltning
  • SSAB

Kommun

  • Oxelösund