Logotyp på utskrifter

Hälsolyftet Oxelösund

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareOxelösunds kommun, Kommunförvaltning
KontaktpersonMaria Vejdal
E-postmaria.vejdal@oxelosund.se
Telefonnummer0155-38166
Beviljat ESF-stöd283 330 kr
Total projektbudget283 330 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Hälsolyftet syftar till att kartlägga och harmonisera det arbete som gjorts för att minska ohälsotalen i Oxelösund. Målet med projektet är att skapa en gemensam plattform för arbetet med att främja friskvård, förbättra rehabiliteringsarbetet och som ett resultat få färre långtidssjukskrivna.

Bakgrund

Oxelösund är en liten kommun både till yta och folkmängd. Befolkningen uppgår till 11 200 invånare. Den dominerande arbetsplatsen är SSAB med 2400 anställda. Andra stora arbetsgivare är kommunen och Hamnen. Oxelösunds kommun har en låg arbetslöshet, en hög medelinkomst och därmed få personer som uppbär försörjningsstöd.

Ohälsotalet är däremot högt i Oxelösund. Det ligger på 51.5 dagar/år
(aug -08), vilket är högst i Södermanland. (Med ohälsotal menas antal dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning och sjuk-och aktivitetsersättning per person och år i åldern 16-64 år.) Länssnittet i Södermanland är 39.4 dagar/år. Regeringens mål för riket 2008 är 37 dagar. Delas ohälsotalet på män och kvinnor har kvinnorna i Oxelösund 67.9 dagar/år och männen har 36.5 dagar/år. Om enbart sjukskrivningarna delas upp mellan män och kvinnor blir resultatet 68 % kvinnor och 32 % män.

I Hälsolyft Oxelösund vill vi samla de tre dominerande arbetsgivarna i kommunen samt landstingets innovativa verksamhet Hälsoverket för att på så sätt skapa en gemensam plattform för arbetet med att minska ohälsan, främst bland kvinnor.

Engagemang från samtliga och delaktighet från samverkansorganet Folkhälsorådet är också viktigt. I Folkhälsorådet finns representanter för de stora arbetsgivarna och övriga samverkanspartner. Folkhälsorådets arbete leds av kommunstyrelsens ordförande.

Det kvinnliga utanförskapet som syns genom att kvinnor har dubbelt så höga ohälsotal som männen och riksgenomsnittet måste brytas. Metoderna för att nå hit handlar om innovativa satsningar mot två huvudområden: Hållbar Rehabilitering och Sunt liv. För att lyckas med rehablitering behöver vi identifiera behovet av kompetensutveckling i organisationerna och också dra nytta av den befintliga komptensen. Kring temat Sunt Liv inriktas den andra delen av arbetet. Här handlar det om att skapa former för att utbilda och kompetensutveckla anställda i hälsofrågor.

Allt arbete ska ske i ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen, SSAB, Oxelösunds hamn och Hälsoverket där aktörerna drar nytta av varandras kompetens. För att kunna lyckas med projektet krävs att projektteamet tillsammans uppdaterar nulägesanalyser och tar fram kompetens- och handlingsplaner. Vi avser att göra detta i förprojekteringsarbetet för att i genomförandet sjösätta breda och omfattande satsningar på utbildning och kompetensutveckling av chefer, hälsoombud och anställda.

Syfte

I förprojekteringen ska vi samordna och harmonisera det kartläggningsarbete som gjorts i syfte att skapa en gemensam plattform för arbetet med att minska antalet långtidsjukskrivna i kommunen.

Detta skall ske genom samverkan mellan de dominerande arbetsgivarna i kommunen och genom analysera vilken typ av utbildning och kompetensutveckling som behövs för att lyckas uppnå Hållbar Rehabilitering och Sunt liv och därmed kunna minska antalet långtidssjukskrivna.

Syftet med projeket är att projektdeltagarna kontinuerligt och målmedvetet ska avsätta resurser och skapa de arbetsformer som är nödvändiga för att minska ohälsotalen. Avsikten är alltså att skapa de verktyg och metoder som behövs för att systematiskt och varaktigt kunna få sjukskrivna, anställda människor att återgå i arbete.

Hur detta ska ske i detalj avgörs under förprojekteringen där nyckelpersoner i de ingående organisationerna kommer att medverka. Det rör sig om hälsoombud, HR-partner och andra nyckelmedarbetare hos projektägare och samverkanspartner i hälso- och rehabiliteringsfrågor.

Målsättning

Delmålen kommer att tas fram i förprojekteringen och där kommer också att avgöras i detalj hur de ska uppnås. Projektets syfte är friskare människor genom ett sunt liv och genom att jobba med hållbar rehabiliteringen. Genom att arbeta med chefer och ledning i syfte att skapa grupper som verkligen har kompetens att arbeta med hållbar rehabilitering får mottagarna mycket större möjligheter att återgå till arbete i lämplig form och takt.

Och genom att lära och motivera de anställda i företagen och kommunen till ett sunt liv förstärks möjligheterna till att bli friskare och återgå i arbete.

Ett exempel på delmål är utbildningen av friskvårdsmentorerna som kommer arbeta med team av medarbetare. Friskvårdsmentorerna ska tex vara gyminstruktörer som får utbildning i beteendevetenskap och hur kroppen fungerar och därmed dels kan motivera mottagarna att träna och dels fungera som bollplank till rehabgruppen.

Mätbara mål:
1. Ohälsotalen för kvinnor ska på 3 år minskas med minst 15 dagar
2. Ohälsotalen för män ska minskas från 37 dagar till 30
3. 90% av medarbetarna ska nyttja Ramdalsanlägggningen (eller motsvarande anläggning) 2 dagar per vecka
4. Hälsoverket ska permenteras i någon form
5. 100 friskvårdsmentorer ska utbildas
6. Coach och team kring varje operativ chef även i kommun


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder kan ha extra svårt att komma tillbaka till arbete efter sjukskrivning och deras problem med ohälsa kan vara större. Vi avser att analysera och utvärdera vilka extra insatser som krävs för att även funktionshindrande ska kunna dra nytta av hälsocoacher, ramdalsanläggning och andra friskvårdsinsatser. Exempel är anapssning av lokaler och utveckling av bemötande från chefer, hälsocoacher, beteendevetare mm.

Samarbetspartners

  • Hälsoverket
  • Oxelösunds hamn
  • SSAB

Kommun

  • Oxelösund