Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

HP5

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHallstahammar Promotion
KontaktpersonHåkan Freijd
E-posthakan@hallstahammarpromotion.se
Telefonnummer0220-12623
Beviljat ESF-stöd4 876 954 kr
Total projektbudget4 876 954 kr
Projektperiod2010-08-01 till 2011-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Med Hallstahammar Promotions genomförandeprojekt HP5 avser vi att fortsätta arbetet med kompetensutveckling av medarbetare och småföretagare i syfte att ta ytterligare ett steg i resan från ett traditionellt brukssamhälle, som präglats av bruksanda och jantelag till att bli en modern småföretagarkommun där samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap börjat prägla vardagen.

Bakgrund

Förprojekteringen visar på stora behov av kvalitativ kompetensutveckling av sysselsatta i de 51 småföretag som genomfört kompetensinventeringen. En stor andel av deltagarna i projektet är kvinnor som driver egna företag. De flesta företag som ligger i denna ansökan har haft, eller står inför stora omställningar som kräver ny kompetens. En del företag måste hitta nya verksamhetsområden på grund av vikande marknader, andra måste öka sin lönsamhet för att ha en möjlighet att överleva. De flesta driver sina företag i geografiskt sårbara områden där bruksanda och jantelag fortfarande utgör ett hot.

Förprojekteringen har visat att nästan alla kvinnor i projektet som driver egna företag har svårt att försörja sig på sina verksamheter. Ofta drivs kvinnornas rörelser som ett komplement till familjens försörjning. Vilket i sin tur sätter kvinnorna i en stark beroendeställning av mannen i familjen. På sikt skapar detta en stor sårbarhet för kvinnorna som genom att inte lyfta marknadsmässiga löner i sina företag automatiskt skapar sig en framtid som fattigpensionärer. Detta är mänskligt resursslöseri och förödande ur framtida nationalekonomiskt hänseende. Slutsatser från förprojekteringen visar tyvärr att kvinnorna till stora delar saknar den kompetens som krävs för att driva långsiktigt hållbara företag.

En annan slutsats som påvisats är den problematik med akut kompetensbrist som uppstår i företagen när dessa tvingas säga upp personal på grund av lågkonjunkturen. De sju järnhandelsföretagen varslade och sade upp nästan 20 procent av personalen mitt under pågående förprojektering. Kvar blev medarbetare med brist på ledarskap och otillräcklig kompetens som måste fortsätta driva verksamheterna. Det stora kompetensgapet skapar sämre förutsättningar för företagens överlevnad.

En tredje slutsats är att många av småföretagen använder sig av föråldrade arbetsmetoder. Kunskaper i ledarskap, ekonomi, marknadsföring och dataanvändande är på många av företagen mycket låg. Som exempel kan nämnas en ekonomiassist som räknar ut momsen i ett Excel dokument med hjälp av miniräknare. Att känna sig obekväm inför att använda datorer gör individen mer oattraktiv på arbetsmarknaden vid en eventuell omställning.

En fjärde slutsats är att det på samtliga företag saknas metoder för ett långsiktigt strategiskt kompetensutvecklingsarbete. Både företagare och medarbetare arbetar till största delen operativt i sina verksamheter.

Genom förstudien, som involverat samtliga projektdeltagare att kritiskt granska både sin egen situation och den egna verksamhetens framtid har en stor medvetenhet vuxit fram att kvalitativ kompetensutveckling är mycket nödvändig att tillföra för att öka möjligheterna till en överlevnad i framtiden. Metoder som används i förprojekteringen är gruppträffar, individuella samtal, gruppdiskussioner, enkäter, seminarier och intervjuer. Till stöd för processen har alla projektdeltagare utgått från ett specialanpassat handledningsmaterial. Både medarbetare och ledning har engagerat sig i förprojekteringen.

De problem som genomförandefasen ska hantera är följande: Förprojekteringen har visat att de 51 småföretagarna, speciellt kvinnorna har för smal, låg eller otillräcklig kompetens för att driva långsiktigt hållbara företag, detta äventyrar den egna försörjningen. Även de anställda har för låg grundkompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden vid en eventuell omställning.

Ytterligare ett problem är att risken för uppsägning och omställning i småföretagen, eller avveckling är överhängande på grund av dålig lönsamhet i kombination med lågkonjunkturen. Många av företagen har haft stora organistaionförändringar eller varslat och sagt upp personal under förprojekteringen.

För att lösa problemen kommer vi i genomförandefasen att tillföra kompetensutveckling som innebär kvalitativ skillnad både för individen och för verksamheten. De utbildningsaktiviteter som kommer att genomföras inom projektet är alla kopplade till både individens och företagets utveckling och till de förändringar som medför risk för omställning.

Utbildningsinsatserna (se utbildningsplaner med budget) ska ge möjligheter till nya hållbara affärsområden och utvidgade ansvarsområden. Ledarrollerna i företagen ska utvecklas och anpassas till en framtida modern organisation.

Vi kommer under genomförandefasen att försöka hitta metoder för att skapa en infrastruktur för lärande genom så kallade individuella kompetenskonton för varje projektdeltagare. Politiskt var frågan mycket aktuell för ett tiotal år sedan, men genomfördes aldrig på grund av olika motsättningar. Idag finns en större medvetenhet om nyttan av individuella kompetenskonton och genom projektdatabasen har vi teknisk struktur för att genomföra detta.

Genomförandefasen kommer att leverera många mervärden och bidra till strategisk påverkan på många plan. Mervärde för projektdeltagarna (medarbetare och företagare) är att de på individnivå får möjligheter att utifrån egna kartlagda behov skaffa sig ny kompetens som bättre överensstämmer med den framtida arbetsmarknaden och det egna företagets framtida behov.

Mervärde för företagen är att de med ökad kompetens stärker det egna företagets konkurrenskraft och ges därmed möjligheter för framtida tillväxt. De planerade individuella kompetenskontona kommer att underlätta den framtida kompetensutvecklingsplaneringen både för företag och medarbetare.

Ytterligare ett mervärde för företagen är att fler kompetensutvecklingsinsatser kommer att genomföras med deltagare från olika arbetsplatser. Våra erfarenheter visar att positiva mervärden uppkommer när medarbetare från olika arbetsplatser genomför utbildningar och byter erfarenheter tillsammans.

Mervärde för projektägaren, dvs. Hallstahammar Promotion som består av aktörer från sju företagsnätverk, offentlig och ideell sektor är att kooperativet kan fortsätta att stärka samarbetet och utveckla en hållbar infrastruktur (projektplattform) för mer samlade och samordnade kompetensutvecklingsinsatser för näringslivet.

Projektplattformen kommer att få ytterligare ett mervärde då de individuella kompetenskontona kommer att knytas till den projektdatabas som idag hanterar HP-projektens data. Här kommer även en strategisk effekt att uppstå då det finns möjligheter att leta efter specifik kompetens i framtiden om behovet uppstår, vid t.ex. kompetensbrist på något företag.

En strategisk effekt är att projektet bidrar positivt till det regionala utvecklingsarbetet då det främjar långsiktig utveckling och ett livslångt lärande. Projektet resultatmål har ett tydligt regionalt utvecklingsfokus. Projektets effektmål, att initiera samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap ligger väl i linje med både RUP och RTP.

Strategiskt kommer det här projektet att betyda mycket för Hallstahammar. Med projektet tar kommunen ytterligare ett steg i resan från ett traditionellt brukssamhälle, som präglas av bruksanda och jantelag till att bli en modern småföretagarkommun där samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap börjat prägla både företag och samverkansaktörer.

Slutligen blir upplägget med en sammanslagning av deltagare från tre olika mindre förprojekteringar, där alla gjort kvalitativa förstudier mycket kostnadseffektiv. Alla företagen har under innevarande programperiod beviljats och genomfört en socialfondsfinansierad förprojektering inom programområde 1. Om projekten genomförs var för sig blir overheadkostnaderna alltför betungande. Hallstahammar Promotion har erfarenhet som projektägare, har väl upparbetade rutiner, erfarenhet av kostnadseffektiva processer, vana av upphandlingar och utbildningssatsningar. Projektägaren har också kanaler för spridning av resultat och projektet har från början en klar projektlogik som underlättar utvärderingen.

Syfte

Syfte på individnivå är att tillföra kompetensutveckling som innebär kvalitativ skillnad både för individen och för verksamheten. De utbildningsaktiviteter som kommer att genomföras inom projektet ska vara kopplade till både individens och företagets utveckling och till de förändringar som medför risk för omställning. Utbildningsinsatserna ska ge möjligheter till nya hållbara affärsområden och utvidgade ansvarsområden.

Syftet på företagsnivå är att stärka det egna företagets konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt genom ökad kompetens. Vi avser även att hitta metoder för att få igång ett långsiktigt kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete på företagen även efter genomförandefasen.

Syftet på övergripande nivå, dvs. projektägarnivå är att skapa förutsättningar både i och utanför kommunen för ökad samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap.

Målsättning

Förväntade mätbara resultat är:

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter.

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter.

70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden.

70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda/harr lett till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda.

Projektet ska jämställdhetsintegreras vilket bland annat innebär att kvinnor i lika stor omfattning (procentuellt räknat i sin grupp) som män ska erhålla kompetensutvecklande insatser under projektets genomförandefas. Genom projektdatabasen levereras varje månad statistik på andel kvinnor/män som erhållit kompetensutveckling, fördelning utbildning i kronor/kön, antal utbildningstimmar/kön, genomsnittskostnad/kön.

Förväntade kortsiktiga effekter är:

Att öka insikten om fördelarna med ökad samverkan mellan de olika aktörerna i projektet. Vi avser att lyfta fram minst fem lyckade exempel på ökad samverkan som framkommit genom projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken ”uppnådda resultat & effekter” på vår nya webbplats www.hallstahammarpromotion.se.

Att öka insikten om fördelarna med möjlighetstänkande mellan de olika aktörerna i projektet. Vi avser att lyfta fram minst fem lyckade exempel på nytt möjlighetstänkande som framkommit genom projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken ”uppnådda resultat & effekter” på vår nya webbplats www.hallstahammarpromotion.se

Att öka insikten om fördelarna med ökad kompetens. Vi avser att lyfta fram minst fem exempel om nyttan med ny kompetens, som framkommit genom projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken ”uppnådda resultat & effekter” på vår nya webbplats www.hallstahammarpromotion.se

Att öka insikten om fördelarna med ökat entreprenörskap. Vi avser att lyfta fram minst fem exempel på ökat entreprenörskap som framkommit genom projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken ”uppnådda resultat & effekter” på vår nya webbplats www.hallstahammarpromotion.se

Att öka insikten om fördelarna med ökad jämställdhet. Vi avser att genom projektet hitta och lyfta fram minst fem goda exempel med kvinnor som lyckats och arbetar i mansdominerade yrken inom projektet. Dessa goda exempel kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken ”Vårt bidrag till ökad Jämställdhet” på vår nya webbplats www.hallstahammarpromotion.se

Projektet har även en hel del strategiskt förväntade effekter, se bilagan Projektlogik.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet, alla deltagande aktörer ska garanteras fysisk tillgänglighet i projektets verksamheter. Detta ska ske genom att samtliga möteslokaler som används av projektet ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Mötes- och utbildningslokaler ska helst ligga i markplan. Om lokal som ska användas för mötes- eller utbildningsaktivitet ligger ovan markplan eller i källarvåning skall hiss finnas i nära anslutning till lokalen. Det ska vara lätt att manövrera en rullstol både i lokal och utanför lokal och i anslutning till parkeringsplatser. Det ska finnas lättillgängliga toaletter och andra bekvämlighetsinrättningar såsom café, och lunchrum.

Tillgänglig verksamhet, projektets verksamhet ska vara tillgänglig för alla personer oavsett funktionshinder. Vi har definierat funktionshinder inom följande områden, fysiskt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade och intellektuellt funktionshindrade. Under varje område finns en mängd olika funktionshinder vilket innebär att begreppet funktionshinder är vidare än vi anat. Nästan varje deltagare har kännedom om någon funktionshindrad person i näromgivningen.

Vi har bestämt att: all projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder. Vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder. Om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras.

Kommunikativ och informativ tillgänglighet, alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Det ska vi säkra genom att tänka på att vara tydliga i vår kommunikation och informationshantering. Vi ska eftersträva att: Använda ett enkelt språk i våra eventuella publikationer. Utforma lättlästa texter i våra publikationer.

Jämställdhetsintegrering

Resultat som framkommit ur ett jämställdhetsperspektiv har fått oss att reagera starkt. Ska vi i framtiden bidra till att skapa ett mer jämställt samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet så finns en hel del projektet kan arbeta med. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner.

För att jämställdhetsintegrera projektet har vi bestämt följande:

Kvinnor ska uppmuntras att delta i utbildningar som stärker deras kompetens som företagsledare. Kompetensutveckling av kvinnor som driver företag är mycket strategiskt viktig, både ur ett individ men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Alla projektdeltagare, oavsett kön ska uppmuntras att delta i utbildningar som bryter både de vertikala och de horisontella könssegregeringarna. De ledarskapsutbildningar som genomförs inom projektet ska lyfta frågan om nyttan av ett väl fungerande jämställdhetsarbete på arbetsplatserna.

Två jämställdhetsseminarier ska genomföras under projektperioden. Både deltagande företag, projektdeltagare, samverkansaktörer och andra intressenter som kan påverka jämställdheten positivt ska bjudas in till seminarierna.

Kvinnor skall inte missgynnas av kortare och billigare utbildningar än männen i projektet. Vi kommer kontinuerligt att varje månad stämma av kvinnors andel av utbildningsinsatserna i förhållande till männens. Vi kommer även att mäta fördelning utbildning i kronor/kön, antal utbildningstimmar/kön, genomsnittskostnad/kön och genomsnittlig utbildningstid/kön.

Vi ska lyfta fram goda exempel på kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken genom projektet. Dessa goda exempel kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken ”Vårt bidrag till ökad Jämställdhet” på vår nya webbplats www.hallstahammarpromotion.se

Fyra nyhetsbrev som beskriver nyttan med ett aktivt jämställdhetsarbete ska tas fram och produceras/år. Utskick sker via e-post till samtliga företag i kommunen, kommuntjänstemän, politiker och andra intressenter som kan påverka jämställdhetsfrågan positivt.

Hittills har Hallstahammar Promotion lyckats väl med jämställdhetsintegrering i sina projekt som alla har sysselsatta inom näringslivet som målgrupp. Åsa Trotzig, ansvarig för processtöd i jämställdhetsintegrering använder våra projekt som goda exempel på en lyckad jämställdhetsintegrering.

Transnationellt samarbete

-

Deltagande aktörer

 • 4527-2259
 • Aktiv Hälsoutveckling
 • All-Ting
 • Ampans Lodge & Coffee
 • Aros Hyresmaskiner i Västerås
 • Barbros Hårvård
 • Bolunda behandling och gårdsv.
 • B-ringens Hundpensionat
 • Cabmet Massage
 • Charlottas llustration
 • Child Care
 • Disas Hundtrim
 • Esmeralda
 • Förunda AB
 • Grafisk Kompetens i Sutahammar
 • Gula Hästen AB
 • Historiska Gårdar i Kolbäck AB
 • Hårboden
 • Ingers Ansvarsterapi
 • Jansson, Maria
 • Jonuks, Anna-Maria
 • Järnboden i Sala AB
 • Järnboden i Sala AB
 • Järnboden i Sala AB
 • Järnboden i Sala AB
 • Järnboden i Sala AB
 • K-design
 • Kognitiv Samtalspartner
 • Kolbäcks Floating och Massage
 • Leon Guevara Julia
 • Lilla Hårvårdssalongen
 • Lusthuset
 • Marias Fotverkstad
 • Pley Text&Design
 • ProffPartner
 • ProffPartner
 • Prästgårdens Trädgård
 • Slottsboden
 • Stina Tyskling MMM
 • Strömsholms Markenteri
 • Strömsholms Vandrarhem
 • Surahammars Elektriska Affär
 • Svensk Klimatstyrning
 • Söderstens Reparations AB
 • Teffer Konsult
 • Truly Nordic
 • UB Collection
 • Ulla-Karins Golfrestaurang
 • Västerås Vakt&Bevakningsservic
 • Åkeri AB Bengt Södersten

Kommun

 • Hallstahammar
 • Köping
 • Mjölby
 • Motala
 • Sala
 • Surahammar
 • Västerås