Logotyp på utskrifter

HP4

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHallstahammar Promotion
KontaktpersonHåkan Freijd
E-posthakan@mtnab.com
Telefonnummer0220-12623
Beviljat ESF-stöd5 219 977 kr
Total projektbudget5 219 977 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2011-03-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Den övergripande målsättningen är att ta ansvar och ge de sysselsatta som riskerar omställning en möjlighet att lära nytt och lära om för att öka sin anställningsbarhet och därmed stå bättre rustade i framtiden.

Bakgrund

I avrapporteringen från Varselsamordnaren i Västmanlands län den 2 februari 2009 kan vi konstatera att Hallstahammars kommun är särskilt drabbad av varsel och uppsägningar och kan komma att behöva extra uppmärksamhet och stöd. Kommunen har en stor andel industrier och underleverantörer till dessa inom järn- och stål. Mellan augusti och december varslades 543 anställda om uppsägning i Hallstahammar/Surahammar Varslen fortsätter och idag har de flesta industriföretag på orten varslat anställda om uppsägning. Läget börjar bli mycket kritiskt.

Kartläggningen hos de krisdrabbade tillverkande industriföretagen i denna ansökan,. samtliga arbetar på mer än den lokala marknaden, påvisar mycket stora behov av kompetensutvecklingsinsatser för att stärka de anställda på en allt mer turbulent arbetsmarknad. Den globala finanskrisen förstärkt av lågkonjunkturen har inneburit en kraftigt minskad orderingång. Samtliga företag i denna ansökan har varslat och sagt upp personal. Nergången slår nu mycket hårt mot dessa industriföretag som kommer att brandskattas på kunskap och erfarenheter då arbetsstyrkan oundvikligen måste minimeras för att klara en långsiktig överlevnad.

För den personal som kommer ut på den öppna arbetsmarknaden är möjligheterna till en ny anställning mycket begränsade. Hallstahammars kommun är en gammal bruksort som fortfarande domineras till stor del av verkstadsindustri. De flesta verkstadsindustrier i kommunen har gjort stora personalnedskärningar den sista tiden vilket innebär att arbetslösheten för industriarbetare i dagsläget är skenande.

För både de kvarvarande och de anställda som är varslade och riskerar uppsägning är det oerhört viktigt att dessa ges möjligheter att lära nytt och lära om för att öka sin anställningsbarhet. En utmaning för projektet i detta komplicerade läge är att ta ett helhetsgrepp för både de som kommer att arbeta kvar samt för de som kommer att lämna företagen.

Därför är det viktigt att ta ett gemensamt ansvar och ge de sysselsatta en möjlighet att lära nytt och lära om för att öka sin anställningsbarhet och stå bättre rustade i framtiden. Tyvärr så finns inga medel till kompetensutveckling för att täcka de kompetensgap som visat sig i kartläggningen. Ett beviljat stöd för kompetensutveckling via Europeiska Socialfonden skulle innebära att företagen i denna ansökan kan skapa massiva utbildningsinsatser som stärker de anställda samtidigt som det ger företagen en möjlighet att övervintra lågkonjunkturen.

Ett beviljande av projektet skulle skapa fler mervärden: Projektet skulle bidra till att minska sårbarheten hos en lågutbildad målgrupp samtidigt som nya former av lärande skulle aktualiseras. Kombinationer av formellt och informellt lärande och erfarenhetsutbyte med andra företag i samma situation skulle skapa synergieffekter och kostnadseffektivitet för projektet.

Projektet kommer att knytas till Hallstahammar Promotion som är en erfaren projektägare som driver projekt för liknande målgrupper inom programområde 1. Fördelen med större sammanhållna projekt är att det skapas möjligheter till ett systematiskt uppföljnings- och utvärderingsarbete som bidrar till att utveckla lärandet och sprida erfarenheter av samverkansprojekten.

Beskrivning av problembild, konsekvenser, engagemang och kompetensutvecklingsbehov som framkommit i kartläggningen/deltagande aktör finns redovisade i bilaga 1. Behovet av kompetensutvecklingsinsatser utgår från de individuella utvecklingsbehov som arbetsplatserna står inför för att bättre kunna hantera framtida krav på omställning. Både ledning, medarbetare och fackliga företrädare har engagerat sig i kartläggningen.

Projektet är väl förankrat hos deltagande aktörer, projektdeltagare, fackliga företrädare, och samverkanspartners som alla är överens om att projektet kommer att ge förutsättningar för utvecklingsarbete och nya möjligheter.

Syfte

Syfte med genomförandefasen är att stärka medarbetarnas individuella förutsättningar för anställningsbarhet på en alltmer turbulent arbetsmarknad. Detta innebär att valda kompetensutvecklingsinsatser både ger medarbetarna större möjligheter att ta sig an breddade och fördjupade arbetsuppgifter efter projektets slut.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att är att ta ansvar och ge de sysselsatta som riskerar omställning en möjlighet att lära nytt och lära om för att öka sin anställningsbarhet och stå bättre rustade i framtiden.

Förväntade mätbara effekter är:

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter.

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter.

70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden.

70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda/harr lett till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda.

Kvinnor ska i lika stor omfattning (procentuellt räknat i sin grupp) som män erhålla kompetensutvecklande insatser under projektets genomförandefas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla deltagande aktörer ska garanteras fysisk tillgänglighet i projektets verksamheter. Detta ska ske genom att samtliga möteslokaler som används av projektet ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

- Mötes- och utbildningslokaler ska helst ligga i markplan. Om lokal som ska användas för mötes- eller utbildningsaktivitet ligger ovan markplan eller i källarvåning skall hiss finnas i nära anslutning till lokalen.
- Det ska vara lätt att manövrera en rullstol både i lokal och utanför lokal och i anslutning till parkeringsplatser.
- Det ska finnas lättillgängliga toaletter och andra bekvämlighetsinrättningar såsom café och lunchrum.

Projektets verksamhet ska vara tillgänglig för alla personer oavsett funktionshinder. Vi har definierat funktionshinder inom följande områden, fysiskt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade och intellektuellt funktionshindrade. Under varje område finns en mängd olika funktionshinder vilket innebär att begreppet funktionshinder är vidare än vi anat. Nästan varje deltagare har kännedom om någon funktionshindrad person i näromgivningen. Vi har bestämt att:

- All projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder.
- Vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder.
- Om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras.

Alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Det ska vi säkra genom att tänka på att vara tydliga i vår kommunikation. och informationshantering. Vi ska eftersträva att:

- Använda ett enkelt språk i våra eventuella publikationer.
- Utforma lättlästa texter i våra publikationer.
- Ta personlig kontakt med personer med funktionshinder som är intresserade av projektet.
- Informera om projektet via en webbplats.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer under genomförandefasen att utbilda kvinnor i arbetsplatsergonomi då vi i vår analys konstaterat att kvinnor har mer förslitningsskador än männen.

Många av de föreslagna kompetensutvecklingsinsatserna är internutbildningar som syftar till att bredda den individuella kunskapen hos medarbetaren. Dessa utbildningar innebär att flexibiliteten ökar liksom möjligheter till arbetsrotation för att minska förslitningsskador, framförallt hos de kvinnliga industriarbetarna.

Kartläggningen har också synliggjort att jämställdhet är en fråga som behöver aktualiseras. För att jämställdhetsintegrera projektet kommer utbildningsinsatser i jämställdhetsfrågor att genomföras under genomförandefasen.

Kvinnor ska inte diskrimineras i kompetensutvecklingssatsningen. Vi ska bevaka detta genom att i genomförandet mäta kvinnors andel av mäns kompetensutvecklande insatser. Kvinnor ska i lika stor utsträckning som män procentuellt erhålla kompetenshöjande åtgärder.

Transnationellt samarbete

-

Kommun

  • Hallstahammar