Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

HP3

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonHåkan Freijd
E-posthakan@mtnab.com
Telefonnummer0220-12623
Beviljat ESF-stöd1 126 379 kr
Total projektbudget1 126 379 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-05-01
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Det lokala kooperativet Hallstahammars Promotion kommer att arbeta med samordning av kompetensutveckling och möjligheter till innovativt nytänkande i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv för alla i Hallstahammars kommun.

Bakgrund

Projektet avser att arbeta med samordning av kompetensutveckling och möjligheter till innovativt nytänkande i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv för alla i Hallstahammars kommun. Projektet bjuder in både näringsliv, lokala kooperativ och offentlig sektor att tillsammans arbeta för och utveckla det mervärde som Socialfondsprogrammet skall ge, både för enskilda individer, arbetsplatser och strukturer. Innan vi går vidare ges här en bakgrund till projektet.

Historiskt är Hallstahammars kommun är en traditionell bruksort. På 70-talet sysselsatte ett fåtal större industriföretag flertalet av invånarna i arbetsför ålder. Så kom strukturomvandlingarna inom industrin med massuppsägningar som följd. Länge ansågs Hallstahammar vara en kriskommun. Effekten av att åtskilliga arbetstillfällen försvann var att invånarna flyttade till andra orter. Den kommunala skattebasen reducerades, den offentliga konkurrenskraften och servicen urholkades. Detta ledde i sin tur till stora kommunala besparingsåtgärder samtidigt som det kommunala bostadsbolaget hade stora problem med outhyrda lägenheter. Antalet invånare i kommunen har minskat med 21 procent sedan början av 70-talet. År 2006 hade Hallstahammars kommun 15 042 invånare

Idag har turbulensen stagnerat. Kommunen har sin budget i balans. Det kommunala bostadsbolaget har rivit delar av sitt bostadsbestånd, främst inom miljonprogrammet. Nya fastigheter, främst bostäder håller på att etableras inom kommunen och det går att ana en framtidstro. En gemensam vision som stödjer utveckling av boende, service, miljö och näringsliv har tagits fram. Visionen har en bred förankring i samtliga politiska partier.

Näringslivsstrukturen i Hallstahammar präglas fortfarande av strukturomvandlingar från brukssamhället. En viss bruksmentalitet råder fortfarande som förhindrar utveckling av entreprenörskap i området. De flesta ser anställning som naturliga formen för sysselsättning. Andelen företagare per kommuninvånare i Hallstahammar är låg. Endast 4,6 procent av invånarna i Hallstahammar driver eget företag.

Till viss del präglas kommunen fortfarande av några få dominerande arbetsplatser, vilket ger en viss sårbarhet. Rörligheten på arbetsmarknaden är låg. Många medarbetare tenderar att bli kvar på sina gamla arbetsplatser på grund av nuvarande trygghetssystem, dvs. först in först ut. Ett stort antal medarbetare behåller sina långvariga sysselsättningar trots att de egentligen inte trivs fullt ut. Effekterna visar sig ofta i höga ohälsotal och en minskad förändringsbenägenhet. Den öppna arbetslösheten i kommunen ligger under riksgenomsnittet vilket innebär att både näringsliv och offentlig sektor har svårt att rekrytera kompetenta medarbetare. Pararellt med detta har ungdomar svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Den öppna ungdomsarbetslösheten är stor i hela kommunen och låg 2007 närmare två procentenheter över riksgenomsnittet.

Utbildningsnivån bland invånarna i kommunen är relativt låg i jämförelse med övriga kommuner inom ESF Östra Mellansverige. 18 procent av männen och 26 procent av kvinnorna hade 2006 eftergymnasial utbildning vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 31 procent. Kvinnorna söker sig ofta till traditionella kvinnliga yrken, andelen kvinnliga företagare i kommunen är relativt låg.

Hallstahammar är ESF Östra Mellansveriges fjärde mest invandrartäta kommun. Andelen personer med utländsk bakgrund uppgår till 22 procent. Arbetslösheten i gruppen är stor men många invandrare syns inte i den öppna arbetslöshetsstatistiken på grund av olika samhällsåtgärder. Det finns en enorm outnyttjad kompetenspotential i gruppen invandrare. Många har utbildningar från sina hemländer men kan inte utöva sina kompetenser i samhället på grund integrations-, språksvårigheter och svårtillgänglig arbetsmarknad. Reflektioner är intressant då vi genom demografiska studier vet att det kommer att uppstå brist på arbetskraft inom snar framtid.

2003 hände någonting intressant i kommunen. Det treåriga tillväxtprojektet En väg In startades, finansierat med Mål2-norra pengar. Syftet var att skapa samverkan och tillväxt inom näringslivet och förenkla kommunikationen mellan offentlig och privat sektor. En gemensam plattform skapades genom en styrgrupp. Här träffades aktörer från både privat och offentlig sektor för att tillsammans diskutera gemensam utveckling av Hallstahammar.
Projektet resulterade även i att sex företagsnätverk etablerades eller identifierades i kommunen.

Projektet En väg In avslutades 2006. Starka önskemål fanns från näringslivet om att behålla all den erfarenhet och kompetens som projektet byggt upp under tre år. Projektet hade även en projektledare som haft stor betydelse för att vi står där vi står idag. Efter gemensamma diskussioner med kommunledning gjordes en överenskommelse om att en näringslivsfunktion införlivades i kommunens organisation. Den dåvarande projektledarens erbjöds tjänsten som näringslivschef och den nya näringslivsfunktionen kunde tillvarata åratal av samlad kompetens och erfarenhet.

För att behålla den goda dialogen mellan näringslivsenheten och de sex nätverken bildades ett lokalt kooperativ, en ekonomisk förening med namnet Hallstahammars Promotion (benämns fortsättningsvis som HP). Föreningen är en paraplyorganisation som representerar samtliga företagsnätverk i kommunen. HP:s syfte är att arbeta för att föra en konstruktiv dialog mellan näringsliv och kommun. Föreningen verkar även för att utveckla och stödja den kompetens och erfarenhet som finns inom näringslivet och kommunen. I styrelsen ingår representanter från kommunens sex företagsnätverk: Företagarna, Hallstahammars Centrumförening, Hästkraft Strömsholm, Kanalhuset, Kanalnätet och LRF.

För att ta tillvara synergieffekterna av tidigare projekt och öka möjligheterna till långsiktigt individuellt lärande och uthållighet i förändringsprocessen vill vi nu erbjuda sysselsatta i Hallstahammars kommun att delta i kompetensutvecklingsprojekt där HP tar på sig projektägarrollen och erbjuder samordning av kompetensutvecklingsprocessen. Avsikten är att genom projektet öppna nya vägar för fördjupad kunskap samt erfarenhetsutbyte och därigenom större möjligheter till strukturpåverkan.

Men vi vill gå ännu ett steg. Vi avser att genom detta projekt hitta nya infallsvinklar och metoder för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv för alla i Hallstahammars kommun. Ambitionen är att under projektets gång hitta innovativa lösningar på övergripande samhällsfrågor för tillväxt. Tillväxtfrågor som kommer att lyftas och diskuteras under projektet är:

- Hur kan vi öka det individuella entreprenörskapet i Hallstahammar?
- Hur kan vi få fler företag till Hallstahammar?
- Hur kan vi stärka företagen ytterligare i Hallstahammar?
- Vad behöver vi göra i Hallstahammar för att attrahera fler att starta företag?
- Hur kan vi integrera invandrare och ungdomar i arbetslivet?
- Hur kan vi påverka de höga ohälsotalen?
- Vad kan vi göra för att påverka förändringsviljan och trögheten på arbetsmarknaden?
- Vad kan den offentliga sektorn lära av näringslivet?
- Vad kan näringslivet lära av offentlig sektor?
- Vad behöver vi utbilda oss i tillsammans?

Praktiskt ser vi att flera projekt betroende på utlysningens innehåll och målgrupper kan komma att drivas pararellt, där HP står som projektägare och samordnare. Alla projekt kommer att samla på sig erfarenheter och innovativa idéer som kan användas för att förfina processen på aggregerad nivå. Angreppssättet innebär även en ökad kostnadseffektivitet, bättre samordning och ett ökat lärande mellan privat och offentlig sektor. I den här ansökan har vi bjudit in flera tillverkande industriföretag och en del småföretag. Sårbarheten är stor då alla kategorierna generellt har medarbetare med låg utbildning.

Syfte

Genom samordning ge sysselsatta en möjlighet att lära nytt och lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att få ett långsiktigt uthålligt förändringsarbete på våra arbetsplatser som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande och tillväxt i kommunen. Genom projektet ska vi även hitta nya infallsvinklar och metoder för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv för alla i Hallstahammars kommun.

Förväntade mätbara effekter

- 70 procent av deltagande enskilda medarbetare har fått förutsättningar för efter genomförd kompetensutvecklingsinsats ta sig an fördjupade arbetsuppgifter.

- 70 procent av deltagande enskilda medarbetare har fått förutsättningar för efter genomförd kompetensutvecklingsinsats ta sig an breddade arbetsuppgifter.

- Projektet ska redovisa idéer om hur vi kan öka entreprenörskapet i Hallstahammar.
- Projektet ska redovisa idéer om hur invandrare kan integreras på arbetsmarknaden i Hallstahammar.
- Projektet ska redovisa idéer om hur ungdomar kan integreras på arbetsmarknaden i Hallstahammar.
- Projektet ska redovisa idéer hur ohälsotalen kan sänkas på arbetsplatserna i Hallstahammar.
- Projektet ska redovisa idéer för att minska trögheten på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara tillgängligt för personer med funktionshinder. Vi kommer under kartläggningsfasen att göra en plan för att ta fram rutiner för hur projektet ska säkra tillgänglighetsperspektivet inom projektet beträffande:

- Fysisk tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet

Upplever vi att brister förekommer avser vi att delta i kompetensutveckling som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • 3053-4135
  • A.G Johanson Metallfabrik AB
  • Finnveden Bulten Hallstahammar
  • Hammarhälsan AB
  • IDÈ-bild i Hallstahammar AB
  • TPC Components AB

Kommun

  • Hallstahammar