Logotyp på utskrifter

HP2 Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHallstahammar Promotion
KontaktpersonHåkan Freijd
E-posthakan@hallstahammarpromotion.se
Telefonnummer0220-12623
Beviljat ESF-stöd1 080 805 kr
Total projektbudget1 080 805 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2011-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att genom kompetensutvecklande insatser stärka medarbetarnas individuella förutsättningar på en allt mer turbulent arbetsmarknad.

Bakgrund

Projektdeltagare i denna ansökan är sju småföretagare och deras anställda. Alla företagen i projektet är etablerade i Hallstahammars kommun, en mycket utsatt sårbar geografisk ort som drabbats hårt av rådande lågkonjunktur och finansskris. Risken för omställning av projektets deltagare är stor på grund av den alltmer oförutsägbara marknaden och det vikande kundunderlaget. Arbetslösheten i kommunen stiger snabbt mot rekordhöjder och möjligheter till ny sysselsättning för de som förlorar sina anställningar minskar radikalt. Fler av företagen har redan haft personalneddragningar, vilket inneburit att personalen fått nya arbetsuppgifter där de idag saknar kompetens. Detta kombinerat med en större andel arbetsuppgifter skapar frustration och stress ute på arbetsplatserna.

Förprojekteringen, som engagerat alla projektdeltagare har påvisat att den största svagheten i företagen är den låga utbildningsnivån hos stora delar av personalen. Många är självlärda, personalbemanningen är ofta mycket slimmad på grund av lågkonjunktur vilket innebär att en stor sårbarhet uppstår i organisationen om t.ex. någon i personalen skulle drabbas av långvarig sjukdom.

Ytterligare en svaghet som identifierats är den alltför snäva kompetensen hos vissa projektdeltagare. Även den utgör ett hot, både för individen och för företagens överlevnad. När efterfrågan minskar på specifik tjänst på grund av ändrade marknadsförhållande uppstår en risk för omställning om inte kompetensen hos individen breddas. För fullständig rapport se, Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov utifrån ett omställningsperspektiv och Förprojektering för Mälardalens Rehab Center AB.

Behoven av kompetensutvecklingsinsatser för att lära om och lära nytt är stora, dels för att stärka den anställdes enskilda anställningsbarhet, men även för att ge småföretagen ökade möjligheter för överlevnad och så småningom även möjligheter till ökad tillväxt. Projektet behövs för att småföretagen och dess anställda ska ha en möjlighet att tillföra adekvat kompetensutveckling i syfte att stärka medarbetarnas individuella förutsättningar för anställningsbarhet på en alltmer turbulent arbetsmarknad.

Det innebär att valda kompetensutvecklingsinsatser ger medarbetarna möjligheter att lära nytt för att kunna ta sig an både breddade och fördjupade arbetsuppgifter. Insatserna kommer att bidra till ökad kunskap och högre flexibilitet, vilket även ökar den individuelles anställningsbarhet inför framtiden.

I vår förprojektering har vi fokuserat på hur omvärldsfaktorer/förändringar påverkar både medarbetare och företag och driver dem båda till ständig utveckling. Ett mervärde är att vi genom projektet har skapat en betydligt större medvetenhet om behoven av en lärande organisation som är lyhörd för förändringar i omvärlden. Den ökade medvetenheten kommer att förbättra möjligheterna för ett lyckat genomförandeprojekt.

Förprojekteringen har påverkat medarbetarna att utifrån sina egna upplevda kompetensbehov föreslå adekvata utbildningsinsatser på individnivå. All vald kompetensutveckling är kopplad till förändringar som medför risk för omställning. Tillvägagångssättet har inneburit att vi i genomförandefasen kommer att genomföra en mängd olika utbildningsinsatser på individnivå. Lärande som identifierats presenteras i rapporterna, Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov utifrån ett omställningsperspektiv och Förprojektering för Mälardalens Rehab Center AB. Insatserna är alla av sådan karaktär att de verkligen gör en kvalitativ skillnad för individen och dennes position på arbetsmarknaden.

Projektet kommer att knytas till Hallstahammar Promotion som är en erfaren projektägare som driver projekt för liknande målgrupper inom programområde 1. Fördelen med större sammanhållna projekt är att det skapas kostnadseffektivitet och möjligheter till ett systematiskt uppföljnings- och utvärderingsarbete som bidrar till att utveckla lärande miljöer och sprida erfarenheter av samverkansprojekten, både på individuell-, företags-, lokalt kooperativ- och offentlig nivå.

Ytterligare ett mervärde med en sammanhållande projektägare är minimeringen av administrationen för de deltagande småföretagen, något som är viktigt enligt den reviderade regionala ESF-planen för Östra Mellansverige.

Syfte

Syfte med genomförandefasen är att stärka medarbetarnas individuella förutsättningar för anställningsbarhet på en alltmer turbulent arbetsmarknad. Detta innebär att valda kompetensutvecklingsinsatser både ger medarbetarna större möjligheter att ta sig an breddade och fördjupade arbetsuppgifter efter projektets slut.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att få igång ett långsiktigt uthålligt förändringsarbete på arbetsplatserna som leder till minskad sårbarhet och ett ökat lärande hos de sysselsatta.

Förväntade mätbara effekter är:

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter.

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet, alla deltagande aktörer ska garanteras fysisk tillgänglighet i projektets verksamheter. Detta ska ske genom att samtliga möteslokaler som används av projektet ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

- Mötes- och utbildningslokaler ska helst ligga i markplan. Om lokal som ska användas för mötes- eller utbildningsaktivitet ligger ovan markplan eller i källarvåning skall hiss finnas i nära anslutning till lokalen.

- Det ska vara lätt att manövrera en rullstol både i lokal och utanför lokal och i anslutning till parkeringsplatser.

- Det ska finnas lättillgängliga toaletter och andra bekvämlighetsinrättningar såsom café och lunchrum.

Tillgänglig verksamhet, projektets verksamhet ska vara tillgänglig för alla personer oavsett funktionshinder. Vi har definierat funktionshinder inom följande områden, fysiskt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade och intellektuellt funktionshindrade. Under varje område finns en mängd olika funktionshinder vilket innebär att begreppet funktionshinder är vidare än vi anat. Nästan varje deltagare har kännedom om någon funktionshindrad person i näromgivningen. Vi har bestämt att:

- All projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder.

- Vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder.

- Om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras.

Kommunikativ och informativ tillgänglighet, alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Det ska vi säkra genom att tänka på att vara tydliga i vår kommunikation. och informationshantering. Vi ska eftersträva att:

- Använda ett enkelt språk i våra eventuella publikationer.
- Utforma lättlästa texter i våra publikationer.

Jämställdhetsintegrering

I vår slutsats kan vi konstatera att deltagarna i projektet redan idag har en hög medvetenhet om att jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i det egna arbetet.

Vi kan konstatera att kvinnor förekommer i ledande ställning i samma omfattning som män bland projektets deltagande aktörer. Det finns en tendens att kvinnor väljer kvinnorelaterade yrken medan männen återfinns inom industri och maskinsektorn.

Vi kommer i projektet att fortsätta vårda den höga medvetenhet som finns om fördelarna med en jämställd arbetsplats där män och kvinnor i olika åldrar möts för ett kreativt samarbete över köns- och åldersgränserna. Även om vi upplever projektdeltagarna som relativt jämställda kan vi alltid förbättra oss.

För att jämställdhetsintegrera projektet har vi bestämt att:

- Vi kommer att uppmuntra kvinnor att delta i utbildningar som stärker deras kompetens ur ett könsneutralt perspektiv, t.ex. ledarutbildningar, sälj, företagsvärdering och affärsengelska .

- Vi ska i genomförandet mäta hur procentuellt många män respektive kvinnor som erhåller kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen.

- Kvinnor ska i lika stor omfattning, procentuellt räknat i jämförelse med män erhålla kompetensutvecklande insatser under projektets genomförandefas.

Transnationellt samarbete

-

Deltagande aktörer

  • Bokförarn i Hallstahammar AB
  • Håkans Hembageri
  • Lapab Maskin AB
  • Mälardalens Rehab Center
  • Redovisningsbyrån i Hallsta.
  • SNAB
  • Westerqvarns Pub & Restaurang

Kommun

  • Hallstahammar