Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

HP1 genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHallstahammar Promotion
KontaktpersonHåkan Freijd
E-posthakan@hallstahammarpromotion.se
Telefonnummer0220-12623
Beviljat ESF-stöd3 456 749 kr
Total projektbudget3 456 749 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2011-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att stärka medarbetarnas individuella förutsättningar för anställningsbarhet på en alltmer turbulent arbetsmarknad.

Bakgrund

Under hösten 2008 har en förprojektering (diarienummer 2008-3020008) genomförts med hjälp av Socialfondsmedel där syftet har varit att kartlägga individuella behov av kompetensutveckling hos en grupp lågutbildade sysselsatta inom entreprenad-, åkeri-, sanerings- och åtevinningsbranschen.

Ambitionen har varit att i en genomförandefas tillföra adekvat kompetensutveckling i syfte att stärka medarbetarnas individuella förutsättningar för anställningsbarhet på en alltmer turbulent arbetsmarknad. Detta innebär att valda kompetensutvecklingsinsatser både ger medarbetarna större möjligheter att ta sig an breddade och fördjupade arbetsuppgifter efter genomförandefas.

Målgruppen befinner sig på en marknad i stark gungning där risken för omställning är stor. Kompetenskartläggningen har genomförts under en period då marknaden varit starkt vikande för de flesta av projektets deltagande aktörer.

Kartläggningen har visat att de flesta i målgruppen förutom mycket låg grundutbildning (många saknar gymnasiekompetens) även har kompetensutvecklats mycket sparsamt i sina organisationer. Många saknar formell utbildning för sina arbetsuppgifter och riskerar därmed arbetslöshet vid en eventuell omställning. En stor sårbarhet konstateras även i bristen på ledarskap hos vissa av de deltagande aktörerna. Detta äventyrar på sikt både företagets existens och de anställdas sysselsättning.

Mervärden som förprojekteringen har skapat: Genom projektet har vi haft möjlighet att stärka de anställdas delaktighet och möjligheter att förstå och bidra till företagets mål och utveckling.

Vi har genom en strukturerad process möjliggjort en kritisk granskning av både affärsidé, yttre påverkan i form av omvärldsfaktorer, inre förändringar i organisationen, målsättning och förbättringspotentialer. Ett av projektets framsteg är att idag finns en betydligt större medvetenhet hos projektdeltagarna om betydelsen av ständig utveckling för att minska sårbarheten både hos företaget och hos sig själv.

Förprojekteringen har skapat möjligheter för en strukturerad utbildningsplanering på individuell nivå hos en målgrupp som har mycket liten erfarenhet av utbildningsplanering i ett längre perspektiv. Den kompetensutveckling som kartlagts per individ är kopplade till en problembeskrivning som redovisas i separat rapport.

Vi har genom projektet även påbörjat skapandet av en plattform för långsiktig samordning av kompetensutveckling, projektredovisning och projektadministration. Men vi har också startat ett erfarenhetsutbyte och ett ökat lärande både mellan deltagande aktörer, nätverk, offentlig sektor och företag i vår kommun. Se rapport över nya infallsvinklar.

Syfte

Syfte med genomförandefasen är att stärka medarbetarnas individuella förutsättningar för anställningsbarhet på en alltmer turbulent arbetsmarknad. Detta innebär att valda individuella kompetensutvecklingsinsatserna både ger medarbetarna större möjligheter att ta sig an breddade och fördjupade arbetsuppgifter efter projektets slut.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att få igång ett långsiktigt uthålligt förändringsarbete på företagen som leder till minskad sårbarhet och ett ökat lärande hos de sysselsatta.

Förväntade mätbara effekter är:

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter.

70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter.

70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden.

70 procent av de deltagande företagen (arbetsställena) ska efter kompetensutvecklande insatser uppleva att arbetsplatsen har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda/harr lett till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda.

Kvinnor ska i lika stor omfattning (procentuellt räknat i sin grupp) som män erhålla kompetensutvecklande insatser under projektets genomförandefas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla deltagande aktörer ska garanteras fysisk tillgänglighet i projektets verksamheter. Detta ska ske genom att samtliga möteslokaler som används av projektet ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

- Mötes- och utbildningslokaler ska helst ligga i markplan. Om lokal som ska användas för mötes- eller utbildningsaktivitet ligger ovan markplan eller i källarvåning skall hiss finnas i nära anslutning till lokalen.
- Det ska vara lätt att manövrera en rullstol både i lokal och utanför lokal och i anslutning till parkeringsplatser.
- Det ska finnas lättillgängliga toaletter och andra bekvämlighetsinrättningar såsom café och lunchrum.

Projektets verksamhet ska vara tillgänglig för alla personer oavsett funktionshinder. Vi har definierat funktionshinder inom följande områden, fysiskt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade och intellektuellt funktionshindrade. Under varje område finns en mängd olika funktionshinder vilket innebär att begreppet funktionshinder är vidare än vi anat. Nästan varje deltagare har kännedom om någon funktionshindrad person i näromgivningen. Vi har bestämt att:

- All projektverksamhet ska vara tillgänglig oavsett olika personers funktionshinder.
- Vi ska tillsammans vara lyhörda för fördomar och oförstående attityder.
- Om vi upplever oförstående attityder eller andra fördomar hos projektdeltagarna som berör funktionshindrade ska utbildningsinsatser genomföras.

Alla personer ska kunna ta till sig projektets information och resultat oavsett personens personliga funktionshinder. Det ska vi säkra genom att tänka på att vara tydliga i vår kommunikation. och informationshantering. Vi ska eftersträva att:

- Använda ett enkelt språk i våra eventuella publikationer.
- Utforma lättlästa texter i våra publikationer.
- Ta personlig kontakt med personer med funktionshinder som är intresserade av projektet.
- Informera om projektet via en webbplats.

Jämställdhetsintegrering

För att jämställdhetsintegrera projektet ska vi fortsätta att vårda den positiva attityd som finns till ökad jämställdhet. En arbetsplats med positiv attityd till jämställdhet och en blandning av både män och kvinnor i varierande åldrar bidrar till en bättre arbetsmiljö och ett hållbarare arbetsliv. Vi ska vara öppna och intresserade när personer av det underrepresenterade könet söker anställning inom våra verksamheter.

Vi ska i genomförandet mäta hur procentuellt många män respektive kvinnor som erhåller kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen. Jämställdhetsanalysen redovisas i sin helhet i rapporten, Jämställdhetsanalys för projektet HP1.

Transnationellt samarbete

-

Deltagande aktörer

  • A Kjellbergs Grävtjänster
  • AB Mellansvensk Industrisanering
  • C E Morberg Anläggnings AB
  • Falks Mark & Asfalt AB
  • Hallog AB
  • Hallstahammars Transportservice AB
  • JH Spårservice AB
  • Kolbäcks Återvinning AB
  • N-E Widerströms Schakt AB

Kommun

  • Hallstahammar