Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Gottsunda Factory

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagarna Uppsala
KontaktpersonAram Afsahi
E-postaram.afsahi@integra-ab.se
Telefonnummer0708-28 37 37
Beviljat ESF-stöd16 277 000 kr
Total projektbudget48 798 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-09-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Gottsunda Factory förenar det privata entreprenörskapets effektivitet, den offentliga sektorns trygghet och den ideella sektorns engagemang, för att skapa drivkrafter för en hållbar utveckling och tillväxt. Genom mötet med Företagarnas entreprenörskap stimuleras utvecklingen av samhällsentreprenörskapet, så att samhällets förvaltningsinstitutioner utvecklas till att bli förnyelseinstitutioner. I en globaliserad värld blir förnyelse och entreprenörskap, att få saker gjorda, allt viktigare. Entreprenörskapet behövs för att utveckla de samhällsnyttiga funktionerna, liksom för att stimulera den sociala ekonomin.

Vår satsning utgår från att vi ser Gottsunda som en plats för hållbar tillväxt, inte som ett problem. Vi arbetar med ett Offentligt Privat Partnerskap, där de offentliga aktörerna (Uppsala Kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) bett Företagarna att vara projektägare, för att säkra flexibilitet och entreprenörskap. Gottsunda Factory avser att skapa den plattform som bygger kunskapsbroar och ett innovativt samarbete.

Vi arbetar för stadsdelens långsiktiga hållbara utveckling, mobilisering av arbetskraftsutbudets humankapital och företagens framtida tillväxt. Metoden är att skapa oväntade möten. Istället för att som traditionellt rikta sig till klart definierade grupper, ex. invandrarkvinnor, unga eller 50+, vänder vi oss till hela den mångfald som Gottsunda står för. Det är i mångfaldens möten som folk får självförtroende och utvecklingen går framåt.

Gottsunda Factory arbetar för att deltagarna i projektet ska bli konkurrenskraftigare på arbetsmarknaden, att de får arbete eller startar eget samt att fler deltar i det civila samhällets verksamhet. Vi utvecklar en modell för hållbar utveckling som ska spridas vidare till andra delar av Uppsala, länet, landet och även internationellt.

Bakgrund

GOTTSUNDA FACTORY - UPPSALAS STRATEGISKA SATSNING PÅ STADSDELEN GOTTSUNDA
Som omnämns i den regionala ESF- planen för östra Mellansverige hör Gottsunda till en av regionens utsatta stadsdelar. Gottsunda Factory är Uppsalas strategiska satsning på stadsdelen Gottsunda.

Behovs- och problembild utifrån huvudpartners perspektiv:
ARBETSFÖRMEDLINGENS PERSPEKTIV
Arbetslösheten i stadsdelen Gottsunda utgör ca 10% av befolkningen att jämföra med 2% som gäller för Uppsala Kommun i sin helhet. (Anmälda arbetssökande på arbetsförmedlingen)

Invandrargruppen utgör en större del av de arbetslösa i Gottsunda (ca 75% har ett icke nordiskt namn). Därutöver återfinns arbetslösa från olika sociala grupper.
Därtill tillkommer den dolda andelen arbetslösa i Gottsunda som inte är anmälda på arbetsförmedlingen. Denna andel består till hög grad av invandrare som inte får förankring i det svenska samhället. Relationen mellan anmälda på AF i Gottsunda i förhållande till anmälda i Uppsala ser enligt af: statistik ut som följer:
Anmälda på af i Uppsala uppgår till 8 536 varav i Gottsunda 1 339 (19%)
Av de totalt 2662 arbetslösa på af finns 519 (24%) i Gottsunda. Därmed återfinns ca 1/4-del av Uppsalas arbetslösa i Gottsunda.
Arbetsförmedlingen upphörde i Gottsunda 2007-03-01, vilket försämrat möjligheterna till att erbjuda lokal service. Många av de arbetslösa har långa inskrivningstider på arbetsförmedlingen. Det finns ett uttalat behov av att dessa individer kartläggs i nära samverkan med kommunens socialtjänst och försäkringskassan. En längre och djupare kartläggning krävs också för selektera diffusa problembilder och möjliggöra arbetsplatsintroduktion för personer med nedsatt arbetsförmåga.
Ytterligare nätverk finns med intressenter från offentliga verksamheter, arbetsgivare, föreningsliv, fastighetsförvaltare samt övriga. Arbetsförmedlingen ser det som angeläget att dessa
nätverk utvecklas och stärks. Allt för att underlätta för resurssvaga personer i Gottsunda att finna en möjlig förankring på arbetsmarknaden.
Se mer information i ansökan.

Syfte

• Att tillvarata målgruppernas idéer och drivkraft, samt på sikt de boende i stadsdelen Gottsunda, i tillväxtsarbetet genom att permanenta Gottsunda Factory med sin Idésmedja, som en metod för att stimulera entreprenörskap och social innovation.

• Att Gottsunda Factory blir ett nav för lärande nätverk och en mötesplats där det skapas innovativa kopplingar mellan människor, grupper och sektorer som annars normalt hålls åtskilda.

•Att genom strategiskt och operativt samarbete mellan näringsliv/arbetsgivare, arbetsförmedlingen i Uppsala, Uppsala kommun, försäkringskassan samt den ideella sektorn skapa inträdesvägar till arbetslivet för målgrupperna.

• Att förbättra befintliga och utveckla nya former för lärande samt metoder att stärka målgruppernas konkurrenskraft och därmed få en bättre matchning av kunskap och kompetens med arbetsgivares behov idag och i framtiden.

• Att utifrån ett individperspektiv förena ett livslångt lärande med att synliggöra och tillvarata målgruppernas befintliga och tysta informella kunskap, nätverk och kulturella kapital.

• Att skapa grunden för ett partnerskapsstyrt Jobb- och utvecklingscentrum (arbetsnamn) i Gottsunda , enligt intentionerna hos regeringens satsning på Nystartskontor .

• Att projektets samarbetspartners utvecklar en samsyn i arbetet med ”utsatta” målgrupper och stadsdelar från att förknippas med en social verksamhet, till att betrakta individer, oavsett bakgrund och ursprung, som en resurs för den svenska ekonomin och stadsdelen som en tillväxtzon.

Målsättning

MÅL FÖR DELTAGARE I PROJEKTET
Mål för målgrupper som rekryteras från Arbetsförmedlingen. Dessa är förmål för åtgärder inom: Jobb- och utvecklingsgarantin; Aktiviteteter inom vägledning, praktik/platsförmedling (AVP), Ungdomsgarantin (UGA), Anställningsformer med stöd.
- 70% av deltagarna i projektet skall erhålla ett försörjningsarbete eller starta
eget företag. Minst 30% av dessa skall avaktualiseras från Arbetsförmedlingen med orsak arbete. Arbetsförmedlingen skall även medverka till att minska antalet
”återvändare” dvs. deltagarna skall få en fast förankring på arbetsmarknaden
- 10% av deltagarna skall fortsätta i studier (Arbetsmarknadsutbildning eller
kommunal vuxenutbildning)
- Uppskattningsvis kommer 20% av deltagarna att vara föremål för samverkan med övriga offentliga verksamheter såsom Kommun, Försäkringskassa och Landsting i rehabiliterande syfte. (4-partssamverkan)

Mål för deltagare rekryterade från Uppsala kommun. Dessa uppbär ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
- 35 % skall senast 3 månader efter avslutad medverkan i projektet ha erhållit ett försörjningsarbete.
- 35 % skall fortsätta i vidare studier (kommunal vuxenutbildning eller annan realistisk studieform).
- 70 % skall ha fått arbetsmarknadserfarenhet under projekttiden genom arbetsplatsförlagd kompetensutveckling, validering av formella och informella kunskaper, användbara referenser och därigenom på ett tydligt sätt närmat sig arbetsmarknaden.
- 95 % skall ha blivit kartlagda utifrån projektets metodik och i en dialog erhållit en personlig profil med beskrivning av yrkesmål, styrkekarta samt en "färdväg" mot självförsörjning eller ett för individen meningsfullt

Mål för Försäkringskassans deltagare:
- 30 % av deltagarna i projektet ska inom 15 månader från projektstart utifrån egna individuella förutsättningar antigen ha återinträtt i arbetslivet helt eller delvis, eller vara i utbildning (arbetsmarknadsutbildning eller utbildning i sam-hällets reguljära utbildningssystem).
- 70 % av deltagarna ska ha kommit närmare arbetslivet genom att under projekttiden ha fått arbetsmarknadserfarenhet via arbetsplatsförlagd kompetensut-veckling, arbetsträning eller arbetsprövning, validering av formella och infor-mella kunskaper samt fått användbara referenser.

Mål för Företagarnas deltagare:
- 15 av deltagarna skall 3 månader efter projektets slut ha startat företag i någon form.
- Deltagarna skall ha tagit fram 25 nya affärsidéer som kan utvecklas tillsammans med Företagarnas medlemmar.
Mål för föreningarna:
- 5 befintliga föreningar skall ha kommit igång med entreprenörsinriktade aktiviteter i samarbete med Företagarna.
- 3 nya föreningar skall ha bildats som ett resultat av Gottsunda Factory som samarbetar med Företagarna.

MÅL FÖR PROJEKTET
Att Gottsunda Factory etablerats som ett OPP (offentligt-privat partnerskap); som ett resultat av detta har följande delmål uppfyllts:
- Att ett partnerskapsstyrt Jobb- och utvecklingscentrum i Gottsunda har etablerats med intressenter från det privata näringslivet samt Företagarna i Uppsala, arbetsförmedlingen, kommunen, försäkringskassan och den ideella sektorn.
- Att nya permanenta "Arenor för lärande och kompetensutveckling" utvecklats utifrån arbetslivets behov och triadmodellen (beskrivs i bilagan).
- Att nya kontakter har gemensamt etablerats med arbetsgivare. Detta nätverk förstärks och underhålls långsiktigt med stöd av Företagarnas CSR nätverk "Företagare för Hållbar utveckling". Kontakterna kommer arbetsförmedlingen, kommunen, försäkringskassan samt föreningarna tillgodo och lever vidare efter projektets slut.

- 100 nya arbetsgivare i arbetsförmedlingens och kommunens lokala nätverk har en viljeinriktning att anställa otraditionellt och fått insikt i den affärsnytta som en mångfaldsbaserad personalgrupp skapar.

- Att nya kontakter har gemensamt etablerats med arbetsgivare. Detta nätverk förstärks och underhålls långsiktigt med stöd av Företagarnas CSR nätverk "Företagare för Hållbar utveckling". Kontakterna kommer arbetsförmedlingen, kommunen, försäkringskassan samt föreningarna tillgodo och lever vidare efter projektets slut.

- 100 nya arbetsgivare i arbetsförmedlingens och kommunens lokala nätverk har en viljeinriktning att anställa otraditionellt och fått insikt i den affärsnytta som en mångfaldsbaserad personalgrupp skapar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Gottsunda Factorys plan och åtgärder för att säkerställa tillgänglighet för alla. Mångfald och ett inkluderande förhållningssätt är grundläggande i Gottsunda Factorys värdegrund.

Fysisk tillgänglighet:
Projektet kommer att bedrivas i Arbetsförmedlingens och kommunens arbetsmarknadsenhets tidigare lokaler. Lokalerna är därför sedan tidigare anpassade för att underlätta tillgänglighet för funktionshindrade. Projektet kommer att utnyttja AF:s enhet för syn/hörsel/döv, personella resurser samt enhetens tekniska/praktiska kompensatoriska lösningar utifrån deltagarnas och medarbetarnas behov. Allt för att den fysiska miljön inte skall utesluta någons deltagande.

Tillgänglig verksamhet: Ett viktigt inslag i kompetensutveckling av såväl projektdeltagare som medarbetare är Företagarnas utbildning ”Hållbar utveckling”. Denna utbildning innehåller moment som berör lagstiftning om diskrimineringsgrunder, mångfaldsfrågor, ekonomisk och social hållbarhet, värdegrund för ett globalt samhälle. Utbildning i sig räcker dock inte för att säkerställa normer och attityder som präglas av respekt och tolerans.
Partnerskap och projekteam kommer att arbeta proaktivt för att förebygga och kunna hantera uppkomna fall av upplevd eller verklig diskriminering. Detta sker dels, genom projektets ”rules of conduct” (uppträdande kodex ) samt dialogforum, där berörda parter under sakkunnig handledning kan hantera ev. konflikter och missämja.

Kommunikativ tillgänglighet: Vad gäller utformning och användning av tekniska lösningar så kommer projektet att använda AF:s specialistfunktion. Teckentolkar kan användas utifrån behov.

Informativ tillgänglighet: Viktigt informationsmaterial samt utbildningsmaterial skall finnas i tillgängligt i olika format, medier och på olika språk.

Lärande: Det kontinuerliga lärande som sker i projektet ligger till grund för spridnings- och påverkansarbetet. Inte minst kommer lärandet att inkorporeras i Företagarnas CSR-utbildning om Hållbart Företagande för fortsatt spridning nationellt inom nätverket.
Utvärderingen beaktar i specifik del, hur projektet skött tillgänglighetsfrågorna.

Jämställdhetsintegrering

PLANERADE ÅTGÄRDER
Åtgärder för säkerställande av jämställdhetsintegrering
Gottsunda Factory, adresserar i djupaste mening de dimensioner som berör jämställdhet mellan män och kvinnor, lokal och regional utveckling, hållbar utveckling och ny sysselsättning. Projektet bygger på de lokala resurser, kunskaper och engagemang som finns i stadsdelen och skapar därmed omedelbar delaktighet bland gräsrötterna som annars tenderar bli föremål (objekt) för åtgärder.
Vår värdegrund är att ta tillvara de resurser som finns hos alla människor, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, sexuell läggning och funktionshinder. Vi arbetar för att förena en dynamisk utveckling och hållbar tillväxt med god livskvalitet. Att arbeta med en ekologisk/miljömässig, ekonomisk, kulturell och social hållbarhet är en grund för Gottsunda Factory. Vi vill förena entreprenörskap med jämställdhet, etnisk mångfald, folkhälsa, ekologi och miljö.

1. Partnerskapet, projektmedarbetarna samt övriga leverantörer till projektet genomför en intern utbildning för att förankra värdegrunden, utveckla samsyn och förståelse för innebörden i begreppet jämställdhetsintegrering, samt att dra konsekvenser från SWOT:en vad gäller projektets genomförande.

2. I rekrytering av deltagare förväntas mixen mellan könen bestå av 60% kvinnor 40 % män. Att utnyttja de etablerade rekryteringskanalerna är här viktigt. Förväntad effekt är att fler kvinnor skall komma in på arbetsmarknaden än resultat uppnådda i föregående projekt. Särskild uppföljning av löpande aktiviteter och resultat kommer att ske utifrån könsfördelning bland deltagarna vad gäller medverkan i utbildningsinsatser, coaching, arbetsplatsförlagda aktiviteter samt antal i anställning.

3. Beredskap att hantera jämställdhetsrelaterade akuta problem (deltagande kvinnor som t.ex. hindras att gå ut på en arbetsplats p.g.a sina män, på förekommen anledning), genom tätt samarbete med socialförvaltning, kvinnojour och andra stödjande instanser.

4. I genomförandet av aktiviteter ingår utbildningsmoment för samtliga deltagare inom området jämställdhetsintegrering. Utbildningen kommer hållas av ordföranden i Svenska UNIFEM, ordförande för Internationella kvinnoföreningens lokala ordförande.

5. Medverkande arbetsgivare kommer att få stöd med att uppdatera jämställdhets- och mångfaldsplaner samt erbjudas att delta i de workshops som anordnas av företagarnas CSR-nätverk.

6. Utvärderingen omfattar analys av hur projektet arbetat med jämställdhetsintegrering samt resultat.

7. Särskild kompetens knyts till projektet i form av representanter för UNIFEM, Internationella kvinnoföreningen, från övriga föreningarna samt från Företagarnas CSR-nätverk.

Medfinansiärer

 • UAK, Kontoret för barn och ungdom och arbetsmarknad
 • Arbetsförmedlingen i Uppsala
 • LFC Uppsala

Samarbetspartners

 • UAK, Kontoret för barn och ungdom och arbetsmarknad
 • Arbetsförmedlingen i Uppsala
 • LFC Uppsala
 • Uppsala föreningsråd

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro