Logotyp på utskrifter

Göra Skillnad

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIFO förvalt, Karlskoga kommun
KontaktpersonElisabeth Sedebron
E-postelisabeth.sedeborn@karlskoga.se
Telefonnummer0586 61180
Beviljat ESF-stöd5 352 801 kr
Total projektbudget11 390 540 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att etablera en ny organisation i en förvaltning. Inspirationen kommer från företaget Henrik Burak AB, som man samverkar med i ett EU-projekt. Det handlar om metoderna för att skaffa arbetslösa anställning via praktik, en fokusering på att lösningen finns i näringslivet. Förvaltningen måste i denna process anamma ett helt nytt sätt att tänka kring hur man ordnar jobb åt arbetslösa. Man ska utveckla nya metoder för mötet med den arbetslöse och hur man kommer fram till en handlingsplan. För att lyckas med detta måste en samverkan ske mellan projektet, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsmarknadens parter och framför allt deltagarna. Samtliga involveras i utvecklingsprojektet. Inte minst är deltagarna viktiga då det gäller vad som fungerar bra för att hjälpa dem till ett arbete. Jämställdheten ges en framskjuten plats. Resultatet granskas via en processutvärdering utförd av en extern utvärderare och beaktas vid projektstyrningen.

Bakgrund

Upprinnelsen till tankarna om det här projektet kommer bland annat ur de framgångsrika metoder och erfarenheter från Jobbfokus/Jobbfokus E18. Det är ett samverkansprojekt mellan Socialförvaltningarna i Karlskoga, Degerfors och Kristinehamn, samt arbetsförmedlingarna i Karlskoga och Kristinehamn. Därutöver ingår även företaget Henrik Burak AB som även är projektägare. Förutom att hjälpa ett antal individer att få ett arbete finns även målsättningen att åstadkomma ett lärande deltagarna emellan och att utveckla nya arbetsmetoder. Ett av perspektiven när det gäller lärande och erfarenhetsutbyte är i vilken mån kontakten med ett företag kunde vara berikande. Företaget har ju under ett antal år, i konkurrens med andra, sålt sina tjänster till olika myndigheter där syftet har varit att bearbeta just de problem på arbetsmarknaden myndigheterna brottas med.

En av erfarenheterna, och den upplevda skillnaden, mellan myndigheterna och företaget, är att målet för företaget alltid är arbete, varje åtgärd som vidtas sker med syftet att finna ett arbete åt deltagaren och att insatserna måste ske snabbt. Att man är mycket uppmärksam på hur lång tid som är rimlig att lägga ned innan man går till handling (det är dock viktigt med den individuella bedömningen, olika individer behöver olika lång tid på sig). Företagets organisation befrämjar, eller till och med bygger på denna inriktning, kontakt med arbetsgivare, snabbt resultat och att resultatet skall vara arbete. Snabbhetsinriktningen är dels en effektivitets- och lönsamhetsfaktor, dels en pedagogisk effekt gentemot deltagaren, kommer du till oss så ”händer det något”, det blir till en kompetens- markering att här går vi inte och drar benen efter oss utan jobbar för dig.

Karlskoga kommuns Arbetsmarknadsenhets uppfattning om sig själv är att vi är alltför inriktade på att ”ordna något”, att det ofta stannar vid en praktikplats och att denna nästan alltid söks inom kommunens verksamhet. Det är sällan att det uttalade målet är ett arbete.
Det handlar självfallet inte om oförstånd utan om organisation och tradition som inte befrämjar ett annorlunda handlingssätt.
Inom enheten växte uppfattningen att man måste vidta någon förändring och att det kan vara vanskligt att genomföra denna inom ramen för befintligt organisation. Att det lämpligaste kan vara att förändringsarbetet genomförs i projektform på ett sådant sätt att utvecklingen kan ske vid sidan av ordinarie arbete, utformat så att erfarenheterna naturligt implementeras i organisationen och att de efter projektets slut genomsyrar verksamheten i det dagliga arbetet, och att organisationen förändrats för att bättre motsvara de krav på resultat som uppställts.

I den nya organisationen kommer deltagaren att först möta Interncoach, Samordnare samt Externcoacher. Interncoacher kommer via enskilda samtal, screening, ev. validering mm, att belysa deltagarens förutsättningar. Dennes starka och svaga sidor och målformulering, vi människor håller ju oss med högst individuella mål här i livet. I den här fasen är det betydelsefullt att samspelet mellan förutsättningar, mål och dynamiken mellan dessa och individens resurser för tillfället och utvecklingspotential, läggs som en grund vid formuleringen av handlingsplanen.

Därefter tar Samordnarna vid, dessa ansvarar för kontakten mellan Interncoacherna och externcoacherna, och ser till att deltagaren möter en lämplig externcoach. Samordnarna fungerar som arbetsledare.

Samordnarfunktionen är delad i två uppgifter, en som håller uppmärksamheten inåt i organisationen, den andra utåt. Den ”inåtriktade” samordnaren är projektledare och sköter även administration samt inhämtande av statistikuppgifter. Den ”utåtriktade” håller kontakten med externcoacher och näringslivet. Den arbetsledande funktionen kommer att successivt tonas ned för att helt övergå till Interncoacherna.

Externcoacherna håller kontakten med arbetslivet och hjälper deltagaren att hitta en arbetsplats.

I en grundläggande mening kan projektet sägas handla om mänsklig utveckling, där personalen med olika metoder skall biträda deltagarna i processen att hitta ett arbete. Där kan kontakten mellan deltagarna och personalen vara viktig, men även kontakten deltagarna emellan är av väsentlig betydelse. Verksamheten inleds med tre till fyra veckors gruppaktivitet, för den som inte kan medverka i grupp så skrivs den in som enskild deltagare Det kan även vara värdefullt att deltagarna får träffa varandra i grupp då och då under projekttiden, när man lärt känna varandra kan det komma mycket tips och stöttning ur sådana mänskliga möten.

Praktiktiden ute på företagen ger ju stora möjligheter till utveckling, både personlighets- och kunskapsmässigt. Inte minst innebär det att man kan få nya referenser, att man på en arbetsplats kan påvisa vilken utveckling som skett måste innebära åtskilligt med ”råg i ryggen” för deltagaren, dessutom kan ju dessa referenser tas med till en ny praktikplats och när man söker ett arbete. För många deltagare är det just bristen på referenser eller någorlunda färska sådana som är ett av problemen. Vid en tänkt anställning och eventuell praktik är arbetsförmedlingen delaktig.

Målsättning

Att arbetsmarknadsenheten övergått till en ny organisation och att nya arbetsmetoder införts, vilket medfört att en större andel av de arbetslösa får ett arbete, än man lyckades med tidigare. Den nya metoden har varit så framgångsrik att andra kommuner uppmärksammat resultaten och planerar för liknande förändringar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Karlskoga kommun och arbetsmarknadsenhetens erfarenhet som grundar sig på tidigare ESF-finansierade projekt är:
•det är ett fåtal som har synliga eller dokumenterade funktionsnedsättningar som deltagit i tidigare projekt
•det är relativt vanligt att personer har dolda funktionsnedsättningar, psykiska eller neuropsykiatriska problem, som inte är känt för det offentliga samhället
•det kan finnas behov att anpassa praktikplatser och arbetsplatser att tillsammans med deltagaren hitta lämpliga arbetsuppgifter på arbetsmarknaden så att personer med funktionsnedsättning ska kunna utföra ett bra och utvecklande arbete
•tt eftersom funktionsnedsättningar kan vara av ett flertal olika slag så är det viktigt att finna individuella lösningar

Mobiliseringsfas

Projektet har för avsikt att:
•söka aktivt stöd från processtöd ”Tillgänglighet” under planering och genomförande av mobiliseringsfasen och genomförandefasen för att säkerställa att fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet samt kommunikativ och informativ tillgänglighet uppnås.
•ta fram en plan för arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i samverkan med processtöd ”Tillgänglighet”
•ansvariga inom projektledningen och personal ges information i ämnet tillgänglighet

Genomförandefas
Vi har för avsikt i projektet att:
•genom intervjuer med deltagarna i förväg kartlägga behovet av anpassning av projektets lokaler, arbetsplatser och hjälpmedel så att de kan medverka i projektet utifrån sina förutsättningar
•Projektets lokaler som kommer att vara på komvux i Karlskoga som är väl anpassade utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Automatiska dörröppnare finns på entréerna. Inne i lokalerna är det fritt från höga trösklar och trappor, handikapptoalett finns i direkt anslutning till projektets lokaler och datasalar anpassade för olika handikapp.
•All kommunikation med deltagare i projektet sker utifrån individuella behov och förutsättningar. Allt material som delges i skriftlig form kan direkt anpassas utifrån behov avseende teckenstorlek, färgval osv. För deltagare med exempelvis grav synskada kan materialet presenteras muntligt.
•Vårt mål är att samtliga anställda i projektet har en grundläggande kompetens i tillgänglighetsfrågor.
•Vid behov av anpassning som av mer komplexa eller omfattande miljöer kommer projektet att anlita interna och externa experter för att undanröja eventuella hinder för deltagande.
•I de fall då krav på speciell utrustning eller metodik för att deltagare skall kunna medverka i projektet kommer detta att utarbetas i samråd mellan projektledningen och deltagaren.Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Karlskoga
  • Karlskoga kommun, IFO förvalt

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Karlskoga

Kommun

  • Karlskoga