Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Gnistan - entreprenörskap i utbildning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUppsala km, Kont för barn/ungd/arbetsmarkn
KontaktpersonAndreas Christoffersson
E-postandreas.c@uppsala.se
Telefonnummer070-7270202
Beviljat ESF-stöd5 463 552 kr
Total projektbudget5 463 552 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2013-01-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

En av skolans viktigaste uppdrag är att hjälpa eleverna att utveckla ett entreprenöriellt och företagsamt förhållningssätt till sitt eget lärande. Gnistan - entreprenörskap i skolan ska erbjuda pedagoger och skolledare kompetensutveckling inom det entreprenöriella lärandet.

Syfte
• ge deltagarna ett kunskaps- och kompetenslyft inom det entreprenöriella lärandet.
• utveckla mötesplatser och plattformar för skolutveckling med fokus på det entreprenöriella lärandet.

Målgrupp
Pedagoger och skolledare inom för-, grund- och gymnasieskola.

Genomförande
Fortbildningsinsatserna genomförs i grupper om 30 deltagare.

Konferenser, workshops och mötesplatser arrangeras i syfte att knyta nätverk, dela erfarenheter och fördjupa samverkan mellan skola och näringsliv

Förväntade effekter
Deltagare inspirerar kollegor på den egna arbetsplatsen
Fler elever i Uppsala möts av entreprenöriella lärmiljöer
Fördjupad samverkan mellan skola och näringsliv

Bakgrund

Enligt Skolverkets rapport "Entreprenörskap i skolan - en kartläggning" (2010) pekas Uppsala län ut som ett av de sämsta länen i Sverige vad gäller entreprenörskap i skolan. Lissabonstrategin framhåller entreprenörskap som en grundläggande färdighet kopplad till utbildning och livslångt lärande. Regeringen anser dessutom att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet. Företagsamma individer är en nödvändighet för att utveckla samhället i en allt mer globaliserad värld.

Förprojekteringen
I vår förprojektering har vi undersökt hur man arbetar med frågor kring entreprenöriellt lärande i Uppsala kommun.Generellt sett visar det sig att det görs väldigt lite inom grundskola och gymnasium. På förskolenivå finns ett utbrett entreprenöriellt förhållningssätt till barns lärande men det finns oftast ingen systematik i arbetet. Vi har sett att det finns ett stort intresse för de här frågorna och det finns ett uppdämt behov av mötesplatser, forum för entreprenöriellt lärande och skolutveckling. Skolpersonal efterfrågar kontakter med näringsliv, möjlighet till erfarenhetsutbyte och naturliga mötesplatser.
Vi har också i förprojekteringen belyst olika strukturella svårigheter inom kommunen. Det handlar om attityder, olika roller och informations- och beslutsvägar som inte alltid är tydliga. Det finns ett behov av att förtydliga och utveckla ett positivt förhållningssätt till det entreprenöriella lärandet inom förvaltning.
Inom ramen för de fortbildningssatsningar som görs i förskolan och skolan har vi sett att frågor om entreprenörskap och företagsamhet hittills inte varit prioriterade. Inom ramen för lärarutbildningen är heller inte dessa frågor synliggjorda. Vi ser alltså en stor efterfrågan hos pedagogerna, stora behov inom utbildningsväsendet i Uppsala kommun av utvecklingsarbete inom det entreprenöriella lärandet.

Hur har vi förankrat projektet?
Projektet är väl förankrat i den politiska styrningen. Det finns en politisk enighet i berörda nämnder om att detta är ett prioriterat utvecklingsområde för skolväsendet.
Kommunledningskontoret kommer att driva frågan om entreprenöriellt lärande och stötta projektet.
Näringslivsorganisationer i Uppsala kommun är också positiva till att vara med och driva projektet framåt.
Uppsala Universitet har också uttryckt ambition att delta i projektet, dels via lärarutbildningen och dels via professor i entreprenörskap, Ivo Zander. Vi avser också att knyta Sveriges Lantbruksuniversitet till projektet.
Ett flertal förskolor och skolor är också beredda på att delta i projektet.

Vad ska vi göra i projektet Gnistan – entreprenörskap i skolan?
Just frågor om entreprenörskap, företagsamhet och kreativitet är fortbildningsområden som till mångt och mycket saknas inom Uppsala kommun. Att utveckla kunskaperna om företagsamhet och entreprenörskap handlar i hög grad om att påverka attityder och förhållningssätt. Lärarna och skolledarna i skolan har en nyckelroll. En bärande del är därför att utbilda pedagoger och ge dem verktyg att träna eleverna. Vi har också sett vikten av att belysa de stereotypa och förlegade föreställningar om mäns och kvinnors olika attityder till företagande och entreprenörskap.

Mobiliseringsfas
I mobiliseringsfasen ska vi säkerställa att innehållet i projektet stämmer överens med de upplevda behov som målgruppen (pedagoger och skolledare) har. Vi kartlägger detta genom en enkätstudie som vi dessutom följer upp med djupintervjuer.
Utifrån resultatet i kartläggningen gör vi sedan prioritering av innehåll och utformning av upplägget.
Parallellt med kartläggningen av målgruppens behov så kommer vi också arbeta med förankringsarbete på tjänstemannanivå. Detta görs dels genom en planerad konferens kring entreprenörskap i skola samt genom samtal med berörda instanser.

Vi sätter samman en referensgrupp bestående av lärare, skolledare och elever.

Vi kommer också att sätta samman en styrgrupp med politiker, tjänstemän, näringslivsrepresentanter.

Genomförandefas
Utbildningen kommer att utformas i två olika spår: ett för pedagoger och ett för skolledare.
Pedagogspåret riktar sig främst till lärarlag då vi tror att effekten blir större när arbetslaget får en gemensam syn på entreprenöriellt lärande och kan bedriva ett utvecklingsprojekt med stöd av handledare i fortbildningen. Grupperna ska vara sammansatta av deltagare från förskola, grundskola och gymnasium. Vi vill ha den mixen i grupperna för att just plocka upp den röda tråden i utbildningssystemet.
Skolledarspåret har temat ” att leda en entreprenöriell skola” och ska ge skolledarna verktyg och metoder för att skapa förutsättningar för arbetslagen att utveckla en entreprenöriell pedagogik.
Gruppstorleken kommer att vara max 30 deltagare.

Pedagogiken bygger på samtal och diskussion/dialog, och vi ser det som avgörande att deltagarna engageras praktiskt för att direkt kunna omsätta innehållet i utbildningen till verklighet i den egna verksamheten. Varje grupp träffas sammanlagt 5 dagar.

Vi kommer alltså att genomföra ca 25 utbildningsomgångar löpande under projektets gång.
Utöver detta kommer vi att arrangera 3 mötesplatser för deltagarna i syfte att dela erfarenheter och skapa kontakter. Detta sker genom pedagogiska caféer med torgutställningar och föreläsning.
Vi kommer också att arrangera en uppstartskonferens, en avslutningskonferens och en spridningskonferens för att skapa uppmärksamhet kring projektet och för att föra ut resultatet i en vidare bemärkelse.
3 workshops för ökad samverkan mellan skola och näringsliv kommer också att arrangeras.

Vi tror att projektet utöver detta kommer att ge många spinoff-effekter:
- Kompetenslyft för deltagande individer
- Plattformar för erfarenhetsutbyte kring entreprenöriellt lärande
- Utvecklad Uppsala-modell för entreprenöriellt lärande i förskola och skola

Vi satsar också brett på samverkan mellan olika medverkande aktörer:
- Förskola, grundskola och gymnasium kommer att samverka för att hitta en ”röd tråd”
- Naturliga kopplingar mellan näringsliv och skola
- Politiker och tjänstemän involveras i projektet för ökad förståelse för skolutvecklingsprocessen
- Universiteten och lärarutbildningen involveras

Entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande ska omfatta alla skolor, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Projektet "Entreprenörskap i skolan" blir därför en viktig och offensiv reform som på lång sikt får stor betydelse för Uppsalas och regionens utveckling och tillväxt.

Hur ser vi på långsiktigheten i projektet?
Vår ambition är att projektet ska leda till en ”Uppsala-modell” som lever vidare. De mötesplatser vi bygger upp tror vi kommer att kunna leva vidare. Rutinbeskrivningar som vi tar fram ska underlätta för ett fortsatt långsiktigt arbete med det entreprenöriella lärandet.

Syfte

Syftet med projektet är att:
• ge de individuella deltagarna ett kunskaps- och kompetenslyft inom det entreprenöriella lärandet som rustar dem för framtiden och den omställning som skolväsendet står inför.
• utveckla nya mötesplatser och plattformar för skol- och verksamhetsutveckling inom Uppsala kommun med fokus på det entreprenöriella lärandet.

När uppdraget realiseras och utvecklingsarbete bedrivs i skolorna är målet att barn, ungdomar och vuxna i Uppsala skolor och utbildningsverksamhet ska mötas av lärmiljöer som uppmuntrar dem att utvecklas till företagsamma, entreprenöriella individer.
Entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande ska omfatta alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Fler elever ska bli entreprenöriella och företagsamma. Företagsamma människor behövs inom alla samhällssektorer – de är en nödvändighet i en föränderlig, globaliserad värld.

Målsättning

Övergripande mål för projektet:
- Deltagande individer ska få en grundläggande kunskap i det entreprenöriella lärandet.
- Deltagarna ska genom individuell kompetensutveckling få verktyg för samverkan skola/samhälle/näringsliv
- Skapa en plattform för arbete med skolutveckling och det entreprenöriella lärandet
- Skapa ökade kontaktytor mellan skola och näringsliv
- Kompetensutvecklingen erbjuds lika till män och kvinnor
- Att det finns deltagare med olika etnisk bakgrund
Kunskapsmål:
- Deltagarna utvecklar entreprenöriella förmågor som hjälper dem att aktivt främja en entreprenöriell utveckling i skolan
- Deltagarna ska få praktisk kunskap i entreprenöriellt lärande som pedagogisk metod i det egna dagliga arbetet
- Deltagarna ska få kunskaper och färdigheter i att ta fram skriftliga styrdokument för att implementera ett entreprenöriellt lärande i skolan
Samverkan skola/näringsliv
- Projektet ska skapa kontaktvägar och samverkansmöjligheter mellan näringsliv och skola.
- Ökad verklighetsanpassning i skolans utbildningar
Mätbara mål:
- ca 750 lärare ska genomgå en introduktionsutbildning i entreprenöriellt lärande
- ca 50 skolledare ska genomgå en utbildning i att leda en entreprenöriell skola
- 3 arrangerade mötesplatser för kunskapsfrämjande erfarenhetsutbyte mellan deltagare
- 3 arrangerade workshops för stimulerad samverkan skola/näringsliv
- 3 större konferenser genomförs, en uppstartskonferens, en avslutande konferens och en spridningskonferens
- Samtliga deltagare ska ha deltagit i ett utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utgångspunkten för arbetet med tillgänglighet i projektet är den fördjupade SWOT-analys avseende tillgänglighet som vi gör i mobiliseringsfasen. Utfallet i SWOT-analysen får sedan vara vägledande i de val vi gör i avseende upphandlingar, utformning av material och fysiska mötesplatser.

Projektledningen kommer att genomgå utbildning under mobiliseringsfasen avseende tillgänglighet.
Samtliga lokaler i projektet ska vara tillgängliga i den bemärkelsen att alla deltagare ska kunna ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt. I mobiliseringsfasen avser vi att göra en inventering av de lokaler vi planerar att använda för att säkerställa att de fungerar. Vi använder oss av checklistor för tillgängliga konferenser som ett bra styrmedel.

Information i projektet kommer att utformas så att alla kan tillgodogöra sig innehållet, till exempel genom informationsmaterial i flera medier. Allt informationsmaterial (trycksaker och webbsidor med mera) och alla mötesplatser ska vara utformade enligt de riktlinjer som myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har tagit fram.

I projektet ska vi arbeta för ett bemötande som präglas av förståelse, medvetenhet och kunskap så att ingen deltagare känner sig diskriminerad. Detta uppnår vi genom ett reflekterat arbetssätt som också dokumenteras genom rutinbeskrivningar.

Samtliga aktiviteter anpassas utifrån deltagarnas behov. Det kan handla om att se till att det finns teckentolkning, teleslingor eller annan utrustning. Under mobiliseringsfasen ska vi kartlägga målgruppens behov av stöd för tillgänglighet genom enkät.

Tillgänglighetsperspektivet kommer att finnas med som en naturlig del i utbildningsinsatserna och därmed också ingå som prioriterad punkt i upphandlingarna. Det innebär också att vi tittar på metoder för att hjälpa elever med funktionsnedsättning att utveckla sina entreprenöriella kompetenser och färdigheter. Detta kommer att kartläggas extra i mobiliseringsfasen.

Tillgänglighetsperspektivet kommer att finnas som ett kriterium i de upphandlingar vi gör i projektet.

Frågor om tillgänglighet kommer att tas med i utvärderings- och uppföljningsarbetet.

Jämställdhetsintegrering

I mobiliseringsfasen genomför vi en fördjupad SWOT-analys avseende jämställdhet. Resultatet av analysen ger oss en bild av hur det entreprenöriella lärandet som pedagogisk form förhåller sig till genusperspektiv och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Under mobiliseringsfasen kommer vi också att titta på statistiska förhållanden vad gäller förhållandet män/kvinnor i utbildningsväsendet i Uppsala, antal pojkar/flickor som driver UF-företag och antal män/kvinnor som startar eget.

Våra kompetensutvecklingsinsatser når både kvinnor och män oavsett utbildningsbakgrund inom för-, grund- och gymnasieskolans alla program. På så sätt säkerställer vi ett mer jämlikt deltagande än om vi riktat oss till specifika gymnasieprogram eller årskurser.

Vi ser det också som avgörande att vi lyfter fram lika många manliga som kvinnliga förebilder, såväl föreläsare som externa inspiratörer från näringsliv och samhälle.

Jämställdhetsperspektivet kommer att finnas som naturlig del i fortbildningsinsatserna och ingå som prioriterad punkt i upphandlingar. Utbildare får redogöra för hur jämställdhetsperspektivet kopplas till utbildningens övriga innehåll.

Projektet Gnistans jämställdhetsmål omfattas av
• Deltagare ska representera såväl resurssvaga som starka skolområden.
• Män och kvinnor ska erbjudas samma möjlighet att ta del av fortbildningsinsatserna.
• Det ska finnas deltagare med olika etnisk bakgrund
• Utbildningsinsatserna ska belysa genusperspektiv på entreprenörskap och företagande samt ge förklaringsmodeller för detta.
• Deltagarna ska ges verktyg för att utveckla en entreprenöriell pedagogik och ett förhållningssätt i sitt arbete där lärandet utgår från individens kompetenser och förmågor oavsett kön, etnicitet eller ålder.

Frågor om jämställdhet kommer att tas med i utvärderings- och uppföljningsarbetet.

Vi förväntar oss ett jämnt antal medverkande män/kvinnor totalt sett i projektet.

Kommun

  • Uppsala