Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Gnesta Företagsutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret i Gnesta kommun
KontaktpersonMargret Olsson
E-postMargret.olsson@gnesta.se
Telefonnummer072 - 211 07 71
Beviljat ESF-stöd8 862 086 kr
Total projektbudget8 862 086 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2014-01-16
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Gnesta Företagsutveckling ska tillgodose småföretags behov av kompetensutveckling i företagsämnen och lära av och med varandra samt samverkan för att tillsammans stå sig bättre i marknadens krav, för långsiktig överlevnad och utveckling. Projekt Gnesta Företagsutveckling ska visa på styrkorna i att samarbeta med andra, kompetensutveckla sig och dela med sig av sin egen kompetens, liksom att få ta del av andras kunskaper.

Vi kommer att genomföra kurser och läragrupper för företagarna, aktiviteter och kurser/seminarier för att stärka samverkan mellan företag och kommun samt även kommunspecifika utbildningar för att tillsammans få ett bättre näringslivsklimat i Gnesta.

Vi ska ha ett utbyte med ett annat EU-land för att tillsammans se hur vi kan utveckla näringslivsfrågor ur ett samhällsperspektiv.

Bakgrund

FAKTA OM FÖRETAGANDET I GNESTA
Vi är 137 företag med 477 individer samt en kommun med 25 deltagande individer i detta projekt.

Gnesta har cirka 1000 företag och ett invånarantal på drygt 10 000. Många verkar inom service och tjänster. Det största företaget har ca 60 anställda och därefter kommer ett med ca 40 anställda. Det betyder att Gnestas företag alla kan räknas in i gruppen småföretagare. De allra flesta är mycket små eller soloföretagare.

Det finns 2800 arbeten i Gnesta varav 700 är kommunala platser och vi har 1000 företag, vilket betyder att de små företagen är viktiga arbetsgivare. Företagen har goda möjligheter att växa och utvecklas men kunskap i företagskompetens behövs för att ge stabilitet till dem som då kan börja planera framåt i en annan utsträckning. Erfarenheten visar också att projekt liknande detta ger fler arbetstillfällen.

SMÅFÖRETAGARES BEHOV AV FÖRETAGARKOMPETENS FÖR UTVECKLING
Småföretagare i Gnesta kommun behöver som många andra småföretagare kompetensutveckling i företagande och entreprenörskap. De är generellt mycket kompetenta i sitt yrkesutövande men behöver komplettera sina kunskaper i att driva företag. Småföretagarna behöver kunskaper inom alla områden som företaget kommer i kontakt med - såsom ekonomi, affärsutveckling, IT, språk, marknadsföring, ledarskap mm. Det innebär att kunskaperna inte alltid behöver vara djupa, men en förståelse kring dessa ämnen krävs.

Småföretagare är inte alltid medvetna om vilken typ av kompetensutveckling de och eventuella anställda egentligen behöver och har nytta av. De har dessutom ofta inte råd att betala de stora summor som utbildningarna kostar och som kanske inte ger det önskade resultatet då de inte var vad företaget egentligen behövde. Utbildningarna sker också ofta på annan ort vilket kan kräva dyrare resa och övernattning. När en företagare är borta på kurs står verksamheten stilla, vilket påverkar hela verksamheten.

SMÅFÖRETAGARE PRIORITERAR DET SOM SKER NU
Småföretagare i Gnesta prioriterar ofta bort kompetensutveckling i företagande pga att de inte är medvetna om att de faktiskt behöver utbilda sig i detta ämne, kostnad (de små ekonomiska resurserna begränsar) och tidsbrist att åka iväg på utbildning på annan ort då detta inte finns i Gnesta.

De mindre företagen lägger tid och pengar på det som sker nu, bla sälja till nuvarande kunder och på att fixa det som behöver göras av olika orsaker, dvs ”släcka bränder”. Långsiktigt och strategiskt tänkande samt planer för kompetensutveckling orkas och hinns därför inte med, utan det kortsiktiga perspektivet råder ofta.

SAMARBETE MELLAN FÖRETAG BEHÖVS
Många företagare i Gnesta kan kategoriseras som nöjda företagare. De är lite äldre och arbetar i sitt levebrödsföretag. Dessa skulle kunna föra över sin kunskap till de lite yngre företagarna och kanske även överlåta sin verksamhet och kunder när de går i pension.

Eftersom Gnestaföretagen är små behöver de också samarbeta med varandra för att nå andra, fler och kanske mer lönsamma kunder. Samarbeten kan också bidra till att den egna arbetsbelastningen sjunker utan att intäkterna gör det. I soloföretag arbetar ägaren själv och fattar själv sina beslut, men behöver samarbete med andra för att vidga sina perspektiv.

SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH FÖRETAG BEHÖVS
Gnesta kommun har tills alldeles nyligen inte haft en särskilt tillsatt näringslivschef, vilket har påverkat näringslivsklimatet i kommunen. Nu har vi en näringslivschef som har i uppdrag att utveckla och stötta företagandet i Gnesta. Vi har nu sett behovet av ett närmare samarbete och gemenskap för att tillsammans kunna växa och få fler tillväxtföretag med fler anställda och större skatteintäkter. Vi behöver också en mötesplats, ett forum, där företag och kommun kan träffas och föra en dialog kring näringslivsfrågor.

Vi har ett behov av att se hur vi kan öka lyhördheten i Gnesta kommun kring service och tjänster som vi erbjuder våra företag. Vi behöver också nå en ökad förståelse för företagande och dess villkor hos kommunens anställda som har kontakt med företag.

Vi vill därför, som komplement till företagsutbildningarna, genomföra seminarier och utbildningar för kommuntjänstemän som har kontakter med näringslivet och seminarier och utbildningar med företag och kommuntjänstemän tillsammans för att öka förståelsen och kunskapen för varandra och få ett starkare samarbete oss emellan. Det kommer att ge denna kommun ett fantastiskt läge för framtiden.

Kommunen ser ett behov av att skapa en attraktiv och dynamisk plats för företagande, både befintliga och nyetableringar. . Sörmlandsstrategin som bygger på Lissabonstrategin har formulerat sex utmaningar - att det ska vara enkelt att verka lokalt, enkelt att höja sin kunskap och kompetens, enkelt att förverkliga sina idéer och växa som företag, enkelt att samarbeta, enkelt att få tillgång till arbete och arbetskraft samt enkelt att ha ett gott liv. Detta kan vi vara med att påverka för Gnesta genom att få möjlighet att genomföra ett projekt som detta, som syftar till att påverka samtliga av dessa utmaningar.

Vi har också i kommunen ett behov att utveckla våra samarbeten med företagen i Gnesta för tex praktikplatser för skolan och för placeringar av personer med lång tid i utanförskap eller i stödverksamheten. Vi har också behov av att utbilda företag i att ta emot människor med psykiska funktionsnedsättningar. Vi arbetar med Näckrosprojektet och modellen "Supported Employment" idag för att utbilda personer för att kunna stödja företag som tar emot personer med funktionsnedsättning. Kan vi använda denna modell och kostnadsfria utbildningar för att hjälpa företag att ta emot praktikanter?

KOPPLING TILL PO1-PROJEKTET ”LÄRANDE SAMVERKAN I GNESTAS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR”
Vi behöver samordna kommunens kontakter med näringslivet. I kommunens nystartade ESF-projekt ”Lärande samverkan i Gnestas förskolor och skolor”, som beviljades i juni 2011, är en viktig del entreprenörskap. Det innebär att öka pedagogers kompetens i att koppla förskolans och skolans verksamheter till näringsliv och arbetsliv. För att nå ett bra samarbete krävs ett forum där företagare och skola gemensamt ser nyttan i att samarbeta kring barn och unga. Det projekt vi söker för här ”Gnesta Företagsutveckling” skulle möjliggöra detta forum. Vi har ett behov av att konsolidera våra idéer och kontakter med näringslivet.

FÖRETAGARNA BAKOM PROJEKTIDÉN
Projektidén uppstod i mötet mellan företagare och Gnesta kommuns nytillsatta näringslivschef. Företagarna önskade gå samman för kompetensutveckling och Gnesta kommun går in som projektägare och den drivande parten för projektet.

Företagare har efterfrågat kunskap i företagande för att stärka sitt entreprenörskap till professionella företagsledare, oavsett storlek på företagen. Företagarna har också efterfrågat ett forum/en arena för nätverkande där det kan träffas branschvis och även över branscher för att ära känna varandra bättre och hitta samarbetspartners.

Målsättning

-Småföretagare ska efter projektslut fortsätta att planera långsiktigt för kompetens och utveckling, likväl som för den egna verksamheten.
-Projektet ska genom kompetensutveckling, bidra till att öka antalet professionella företagare och företag bland deltagarna och företag som de samarbetar med. Det ska långsiktigt bli en positiv spridningsspiral.
-Bättre samarbete och samverkan mellan företag och mellan företag och kommunen.
-Projektet ska ha bidragit till att skapa en attraktiv plats för näringslivet i Gnesta, för att i förlängningen locka fler företagsetableringar i kommunen.
-Efter projektslut ska fler arbetstillfällen ha skapats hos de deltagande företagen
-Projektet ska bidra till en större omsättning och större vinst i företagen och därmed större skatteintäkter till kommunen.
-Projektet ska ha bidragit till att kommunanställda som har kontakt med näringslivet har fått en större lyhördhet för företags behov och även en ökad förståelse för företagande i allmänhet.
- Kommunen ska vid projektslut ha infört naturliga mötesplatser där företagare kan träffas och där även företagare och kommun kan träffas för samverkan och samarbeten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

MOBILISERING
Gnesta kommun arbetar för en tillgänglig kommun och styrgruppen kommer att ansvara för att projektet är tillgängligt för alla deltagare. Vi kommer i mobiliseringen kartlägga behov hos de deltagande företagen om särskild anpassning av projektet. Vi kommer också i mobiliseringen göra oss beredda att i genomförandet anpassa oss om det uppkommer behov av anpassning som inte visat sig i kartläggningen, pga nyanställningar, olyckor eller liknande. Vi har en stark intresseorganisation som arbetar för en bättre tillgänglighet som vi redan samarbetar med i kommunens arbete. Vi ämnar att rådfråga denna organisation i planeringen för genomförandet av projektet.

Företagens kunskap om och intresse av tillgänglighetsfrågor kommer att kartläggas och analyseras i mobiliseringsfasen. Vi ska se hur vi kan arbeta med företagen så att de ser tillgänglighetsanpassning som en investering för framtida vinster.

Ett samarbete med processtödet i tillgänglighetsfrågor kommer att upprättas för att utforma projektet på bästa sätt inom dessa frågor, en konkret handlingsplan ska tas fram, gärna med hjälp av processtödet. Vi kommer att kartlägga hur behovet av utbildning i ämnet ser ut och därefter planera utbildningen till genomförandet. Vi kommer att leta lokaler som är tillgänglighetsanpassade.

Tillgänglighetsområden är inte bara att lokalerna är anpassade för rullstol, utan handlar också om att ta hänsyn till synnedsättning, dyslexi, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, fysisk svaghet i muskler mm. Vi kommer i mobiliseringsfasen analysera hur vi ska utforma projektet om vi upptäcker behov av anpassning. Om hela projektgruppen finns på plats i mobiliseringsfasen kommer vi genomföra en kostnadsfri utbildning redan här så att alla är beredda när vi påbörjar projektet.


GENOMFÖRANDE
Särskilda aktiviteter - vi kommer att:
Delta på de utbildningar processtödet genomför för projektledning.
Bjuda in processtödet att hålla ett seminarium för projektledning, projektägare och projektgrupp.
Genomföra särskilda seminarier för deltagarna i tillgänglighetsfrågor tillsammans med processtödet.
Att integrera dessa frågor i övriga relevanta ämnen som tex service, kundbemötande och ledarskap.

Integration - Vi kommer att:
Se till att lokalerna är tillgängliga även för de som har nedsatt rörelseförmåga (rullstol, kryckor mm) eller för dem som har en synskada utifrån checklistor som finns tillgängliga hos processtödet.
Anpassa eventuell förtäring efter allergier.
Se över hemsidan så att den fungerar även för synsvaga om behovet i deltagargruppen finns.
Se över allt material så att det är lättillgängligt och tydligt.
Erbjuda hörslinga eller liknande hjälpmedel till de med nedsatt hörsel alternativt använda oss av teckentolkar vid behov.
Vi kommer att ta upp dessa frågor i andra kurser också, tex diskutera arbetsmiljöfrågor i ledarskapsutbildningen.
Se om vi kan använda värdespelet processtödet har tagit fram i någon utbildning.

Transnationellt samarbete

Vi vill i mobiliseringen arbeta med utvecklingsfrågor tillsammans med en annan ort i EU. Vi kommer att undersöka om den kontakt som vårt andra projekt ”Lärande samverkan i Gnesta Förskolor och skolor” har i Tyskland passar oss för utbyte av erfarenhet och kunskaper av hur vi offentliga förvaltningar arbetar med företag och näringsliv. Kan vi lära av varandra? Vi vill skapa ett utbyte kring utvecklingsfrågor, långsiktigt lärande, kunskapsöverföring mellan företag och se om vi kan skapa en lärande dialog med varandra.

Vi ska undersöka möjligheten att göra ett studiebesök och även etablera kontakter för långsiktigt samarbete. Vi vill se om studiebesöket kan ha två syften. Det ena syftet är att se hur vi i kommunen kan få andra idéer om hur vi kan utveckla vårt arbete med företagande och näringsliv. Det andra syftet är att se hur några av företagen i båda länderna kan ha direkt utbyte av varandra. Vi ska undersöka om det är relevant att styrgrupp och projektledare gör en studieresa och om det är relevant om några företagare ska göra en utbytesresa. Vi vill också se om exportrådet och Östsvenska handelskammaren kan hålla utbildningar inom exportfrågor för de företag som är intresserade, liksom någon lämplig aktör som kan göra detsamma inom importfrågor. Vi vill undersöka om det finns behov och vilja att ha en arbetsgrupp, bestående av företagare och projektledare samt någon läraprocessledare, som vill arbeta med transnationellt utbyte så att det också blir till nytta för övriga företagare. Eventuellt ska även följeforskaren följa med då denne naturligtvis ska undersöka även denna del i projektet.

Deltagande aktörer

 • Abletec AB
 • ACL Redovisning coh administra
 • Agencia Kommunikation och Leda
 • Agneta & Anettes Hälsobutik i
 • Agnetas Syhörna
 • Aktiv Serviceutveckling
 • Aloe Vera Coachen i Sörmland
 • Ann-Kristin Mashur Rosenmetode
 • Annorlunda Trädgård vid Båven
 • Antiloop Coaching
 • Apoteket KattenMalin
 • Ashtanga Yoga Center Gnesta
 • Atelje 42
 • Atelje Jonas Svensson
 • Atelje Pegasos
 • Audiophoria
 • Axali Montage
 • Baltic Varv i Trosa AB
 • BDD Bo Dan Development
 • BDE Invest AB
 • Bernin Bygg AB
 • Björke Bygg & Svets
 • Blackdoor Clothing
 • Bostadsförvaltning Sverige AB
 • Brixies Translations
 • Cadobo
 • Cafe Lunden
 • Catharina Norberg
 • CN's dataservice i Gnesta
 • Convey Communication
 • Davidssons Marktjänst
 • Duicentrum
 • Ekhof Säteri
 • Ekonomikonsult i Hållsta
 • Eldabutiken Gnesta
 • Ellas Handarbetsbutik AB
 • Empatia Djurkonsulten
 • Eurosafe Sweden AB
 • Filippa Widlund Grafisk form &
 • Gamiva AB
 • Genius Loci
 • Gnesta Bilvård AB
 • Gnesta Bokhandel AB
 • Gnesta Bränneri AB
 • Gnesta Färghus
 • Gnesta Förvaltnings AB
 • Gnesta Hälsa Friskvård
 • Gnesta Järnhandel
 • Gnesta service TEam HB Rent a
 • Gnesta Stadsnät AB
 • Gnesta tryck AB
 • Gnesta Ventilationsmontage & S
 • Gnetahem AB
 • Grytsberg Event AB
 • Harlinge Gård Anders Alm
 • HB Tania & David Samuelsson
 • Helena Wåhlin Enskild Firma
 • Hållbar Framtid
 • Hälsohuset
 • Hästen är PoÄngen
 • Hästterapeuten Nicole pergamne
 • Iduna
 • Inpart Trading
 • IntelligentorResarch & Technol
 • Invessen Food AB
 • Jebbs Entreprenad
 • Jonssons Flyg och Mekaniska
 • Kexle Entreprenad AB
 • Klackenbutiken A Hagstedt AB
 • Knutströms Elektriska AB
 • Kommunledningskontoret i Gnesta kommun
 • Kristinas Massage
 • KåBe Maskin&Generator AB
 • L.A.S Interiör AB
 • Lars Berg Egenart
 • Lasse i Gnesta AB
 • Layout och dekor Sweden AB
 • Lebro Entreprenad o Transport
 • Lebro Gård Handelsbolag
 • Lena Orring Tyg o Trä
 • Lev-Ka Snickeri AB
 • Lokstallet Gnesta AB
 • Lotsen Consulting
 • Lundgren Söderlund Design and
 • Löwenhielms Tapetserarateljé
 • Margaretha Hejzyk Sroka
 • Meit Backman Gestaltterapeut
 • Mikaela Kayl
 • MKt Trading
 • Modern Ekonomi Gnesta AB
 • Näsströms Teknikservice
 • Omniweb Sverige
 • Oscar Fredriksson
 • P. media and art
 • Pawelke Piano
 • Penover
 • Personalkoop. Videungarna Ek.
 • Peterslunds Eko Odling
 • Power Outlet AB
 • PW's Superskog AB
 • Qi Mai mottagning
 • Reiderstedt HR Competence AB
 • Rekal
 • Renés Tolkservice
 • Robert Svensson
 • Rocklösa Gård
 • Roffes Bygg
 • Rolf Kullgren AB
 • Salong Clipper
 • Sjölund Foto och IT
 • Skeppsta Hytta
 • Skottvångs Grufva AB
 • Skådespelare/Vissångare Pär Sö
 • Släktforskning i ord och bild
 • Smyckeskrinet Min Hand
 • Solbacka Golg & Country Club A
 • Specialfolie Sverige AB
 • Stall CHB
 • Stenillusion i Sverige AB
 • Stilander Consulting
 • Swedish Aqualamps by Art of Jo
 • Synia AB
 • T2 Naprapati/Ergonomi
 • Tankenötter AB
 • Telegraf Event och Branding
 • Teotec MSI AB
 • Translatorum Consulting
 • Trillevipp Litteraturpedagog
 • Trosa Rederi AB
 • Waterrock/Abundance of Earth
 • Veras Antik & Kuriosa
 • Villasysslor Sverige Handelsbo
 • Viness AB
 • Åke Petersson Sandklef AB
 • Åshammar Nergård HB
 • Önskebrunnen i Gnesta
 • Östra Sörmlands Språktjänst

Kommun

 • Gnesta
 • Nyköping
 • Trosa