Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Genomförande-Att rusta för resan in i framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLänstrafiken Mälardalen AB
KontaktpersonMarisa Lindblom
E-postmarisa.lindblom@lanstrafiken.se
Telefonnummer019-602 39 00
Beviljat ESF-stöd7 650 369 kr
Total projektbudget7 650 369 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2011-01-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Samtliga bolag arbetar i någon form med kollektivt resande Förprojektering har genomförts och denna har resulterat i behov av kompetenshöjande insatser. Framkomna sårbarhetsområden är bl.a. miljö, teknik IT, funktionshinder, jämställdhet ledarskap och temutveckling samt metodutveckling.

Bakgrund

En förprojektering har gjorts med stöd av ESF-rådet som har omfattat Länstrafiken Mälardalen AB som är ett servicebolag åt trafikhuvudmännen i Södermanland, Västmanland och Örebro län. Trafikhuvudmannen i Västmanland äger dotterbolaget AB Västerås lokaltrafik och Länstrafiken i Örebro, dotterbolagen Trafikcenter /Scantec AB, Transam AB och Örebro Läns Flygplats AB. Samtliga bolag har anknytning till kollektivtrafik och arbetar i någon form med kollektivt resande. Samtliga dessa olika bolag har omfattats av och medverkat i förprojekteringen.

Ett material togs fram som fokuserade på de sårbarhetsområden som lyfts fram i ansökan om förprojektering.
Sårbarhetsområden

Länstrafiken Mälardalen AB (LTM), servicebolag för ett antal bolag står inför en generationsväxling. Den personal som lämnar företaget inom några år besitter stor kunskaper som behöver förmedlas vidare inom organisationen. Det finns behov av att skapa lärande miljöer och naturliga forum och metoder för kompetensöverföring.
Vi har låg IT-mognad i företagen i förhållande till de krav som ställs/kommer att ställas på personalen, samtidigt rekryteras ny personal med goda it-kunskaper med med sämre kunskaper om det verksamhetsspecifika. Detta kan skapa framtida utanförskap, en kunskapsklyfta inom organisationen. Om man inte tar till sig ny teknik är detta en fara för såväl den enskilde anställde som för företagets framtid. Att följa med i bl.a. ny teknikutveckling och miljöutveckling är viktigt för våra verksamheter. Med relevant kompetens förbättras individens möjligheter att stanna kvar i arbetslivet.
Vi har behov av ledarutveckling för att kunna utveckla de anställda och ge rätt redskap för att människor ska kunna växa och skapa delaktighet, minska utanförskap, ta tillvara kulturell mångfald och skapa utvecklingsmöjligheter hos såväl kvinnor som män.

Med stöd av processledare har de olika bolagen diskuterat frågor som berört, jämställdhet, diskriminering och det mångkulturella samhället, tillgänglighet för funktionshindrade,teknikutveckling It, miljöutveckling. Bolagen har även diskuterat frågor som hur man kan utveckla verksamheten mot nya produkter och tjänster samt hur man söker och når ny kunskap nationellt - internationellt, eller i liknande eller i helt andra typer av branscher.

Förprojekteringen syftade till att belysa och kartlägga behov av kompetensutveckling, i perspektivet att kunna utveckla personal och verksamhet utifrån respektive bolags framtida förutsättning och sårbarhetssituation. Projektet har lagt en grund för att motverka sårbarhet och skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan de olika ingående bolagen.

Projektet genomfördes under maj - september 2008.
Förprojekteringen genomfördes i form av workshops omfattande från en halvdag upp till två heldagar, där bolagen arbetade med swot-analys, utifrån ett sårbarhetsperspektiv.

Inom de olika bolagen lades arbetet upp på olika sätt. Samma grundmaterial användes, men viss anpassning skedde efter varje bolags behov och verksamhet. Samma processledare och den interna projektledaren har tillsammans medverkat i projekteringsarbetet inom alla de olika bolagen.

En förankring av arbetet skedde under maj och juni i samband med träffar med de fackliga organisationerna och med koncernledningen för Länstrafiken Mälardalen, och via träffar med ledningen på respektive bolag då information gavs om projektet och en planering genomfördes för respektive bolag om hur förprojekteringsarbetet skulle läggas upp.

De utbildningsaktiviteter som de olika bolagen har kommit fram till syftar alla till att minska och förebygga sårbarheten, på kortare och längre sikt. Även samarbete mellan de olika bolagen har beaktats i utbildningsplaneringen.

Förprojekteringen fokuserade kring arbetet med att diskutera och analysera bolagens kompetensbehov, utifrån ett sårbarhetsperspektiv och att identifiera risker. Varje bolag har fått frihet att arbeta utifrån sina förutsättningar. I två bolag, där det finns stora homogena yrkesgrupper, har man arbetat med bolagens ledning och representanter. I övriga bolag har all personal varit direkt delaktiga.

Under aktiviteterna fick bolagen tillfälle diskutera och analysera och utbyta erfarenheter kring sina kompetensbehov i ett framtida perspektiv, och önskemål om samarbete med de andra bolagen i koncernen.Syfte

Att genomföra den kompetensplanering som vi tagit fram under förprojekteringen med delaktighet av personalen i samtliga ingående bolag. Att kunna möta såväl den tekniska utvecklingen som utvecklingen inom miljöområdet och andra utvecklingsfrågor. Att möta effekterna inför kommande generationsväxling. Att skapa lärandemiljöer för att kunna behålla och utveckla kompetens och vara en attraktiv arbetsplats för såväl nuvarande som kommande anställda. Detta ger oss möjlighet att skapa en plattform för samverkan mellan de olika bolagen. Alla anställda ska ha ett väl integrerat förhållningssätt till hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Trafikcenter / Scantec AB försöker ligga i front bl.a. genom att man börjat arbeta med simulatorer. Personalen har hög grundkompetens men måste vidareutvecklas speciellt inom teknikområdet och inom pedagogikområdet för att kunna behålla sin ställning på marknaden. Scantec har ockå börjat arbeta med en ny organisation som ställer krav på samarbete i team och på ledarskapsutveckling för att kunna arbeta med organisatorisk decentralisering.

För Örebro läns Flygplats ABs del finns önskemål om att kunna erbjuda en tillgänglig flygplats som kan hantera såväl reguljär-, charter- som fraktflyg. Personalen har stort behov av att utvecklas inom IT-området eftersom datorvana saknas hos många och ekonomiska resurser har saknats för att hänga med och bevaka den tekniska utvecklingen. Flyplatsen arbetar inom en väldigt konjunkturkänslig bransch. Utbildning i marknadsföring/försäljning är mycket viktig. Flygplatsen planerar att införa en ny organisation för att få ledare närmare verksamheten. Detta kommer att ställa krav på team- och ledarutveckling. Ledningsgruppen är ny och behöver arbetas samman. Flygplatsens verksamhet är mycket reglerad och viss ordinarie kompetensutveckling pågår regelbundet, man upplever dock en brist på annan planerad kompetensutveckling och ser med tillförsikt fram emot genomförandeprojektet.

Inom AB Västerås Lokaltrafik upplever man det som viktigt att lyfta lägstanivån inom verkstadssidan genom rätt utbildning. Man saknar en process för kunskapsöverföring speciellt mellan förare och teknisk avdelning. Utvecklingen går snabbt inom det tekniska området. Detta har skapat anställningsbehov som ställer krav på kompetensutveckling. Även VL har fått nya ledare och en ny organisation där ledarskapet kommer närmare den operativa verksamheten. Utbildning för de nya ledarna är högt prioriterad.

Transam AB poängterar att personalens utbildning är viktig om man ska kunna fortsätta att ligga i framkant eftersom den tekniska utvecklingen inom området går snabbt. Ett gott samarbete med de andra bolagen upplevs som viktigt. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och serviceinriktad för att ligga i framkant. Detta ställer krav på bl.a. utbildning i bemötande av människor som kan befinna sig i utsatta situationer.

Länstrafiken Mälardalen lyfter fram behovet av ökad kunskap om metoder att arbeta med bl.a. generationsväxling. Utbildning i IT, bemötande/tillgänglighet, integration och mångfald, jämställdhet, lateralt tänkande, miljöfrågor mm bedöms som viktiga för all personal. Även fördjupning i IT av olika programvaror och en fördjupning i marknadsföring och kundbemötande anses viktig. En grundutbildning i kundbemötande - varumärkespositionering kommer att starta redan under hösten 2008 och bekostas med egna medel.

Målsättning

Alla anställda ska ha en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Vi måste höja kompetensnivån för att svara mot de krav som ställs på våra tjänster. Vi har inventerat önskemål om utbildning och behov av utbildning och planerar för gemensamma utbildningsinsatser. Även ledarnas behov av utbildning och utveckling har uppmärksammats samt även utbildningar som syftar till att minska sjukskrivningar.

Effektmål
Projektdeltagarna ska ha höjt sin kompetens så att de kan bidra till den egna och bolagens fortsatta utveckling i enlighet med uppdraget samt motverka framtida sårbarhet i samband med exempelvis generationsväxling

Alla anställda ska behärska IT-verktygen som används i bolagen och ha höjt sin IT-mognad

Alla anställda ska erbjudas utbildning i miljö, funktionshindrade människors villkor, integration och mångfaldsfrågor samt jämställdhet för att öka medvetenheten och skapa en gemensam plattform för att kunna svara upp mot verksamhetens framtida krav inom dessa områden

Där tvärgrupper bildas ska de anställda ha möjlighet till ökad samverkan och lärande tillsammans med kollegor från andra bolag

Ledarskapsutveckling krävs för att kunna skapa hållbar och föränderlig utveckling i organisationen för att kunna vägleda och coacha in i framtiden

Metodutveckling för att öka möjligheterna att använda ett verktyg återkommande i olika sammanhang.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet i bolagen diskuterades utifrån swot-modellen.Kunskap finns delvis i organisationen genom framförallt färdtjänsthandläggare. Det ställs krav i upphandlingar på tillgänglighet för resenärer. Bolaget Scantec utbildar i funktionshinder och många delar av verksamheten är anpassad till funktionshinder. Viss brist finns dock i egna lokaler på övriga bolag och kunskapen är dålig speciellt om psykiska funktionshinder. På vissa arbetsplatser t.ex. flygplatsen finns det svårigheter vid omplaceringar vid uppkommet funktionshinder när det gäller personal.

Speciella behov om utbilding på detta område finns på Transam och på Västerås lokaltrafik. Vi har bedömt att en grundutbildning om funktionshinder är viktig för all personal. Svagheterna och hoten inför framtiden består till stor del i bristande formella kunskaper i psykologi, fysiska och psykiska sjukdomar, metodutveckling och utbildning, en bättre hemsida och utvecklat IT-stöd kommer att genomföras i samband med genomförandet.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektivet i företagen diskuterades utifrån swotmodellen. I två av bolagen konstaterades att man har en relativt jämn könsfördelning horisontellt. Vertikalt konstaterades att ledningen består huvudsakligen av män. I ledningsgruppen ingår kvinnor men de är underrepresenterade. Detta medför att det kvinnliga perspektivet inte alltid kan bli så stark uttryckt. Möjligheterna utgörs av att på sikt komplettera ledningsgrupperna utifrån ett jämställdhetsperspektiv i samband med förestående pensionsavgångar. Ledarutbildning kommer att genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom kommer all personal att erbjudas en seminariedag om jämställdhet. Därigenom kommer insikten och medvetenheten om vad jämställdhet innebär och tillföra att beaktas. En ansats kommer att tas utifrån ett nyligen gjort examensarbete av studenter från Örebro universitet.

Deltagande aktörer

 • AB Västerås Lokaltrafik- Fagersta
 • AB Västerås Lokaltrafik- Köping
 • AB Västerås Lokaltrafik- Västerås
 • Områdeskontoret Sörmland
 • Områdeskontoret Västmanland
 • Trafikcenter
 • Transam Nyköping
 • Transam Västerås
 • Transam Örebro
 • Örebro Airport

Kommun

 • Fagersta
 • Köping
 • Nyköping
 • Sala
 • Västerås
 • Örebro