Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Gagna:kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionförbundet Östsam
KontaktpersonMargareta Wandel
E-postmargareta.wandel@ostsam.se
Telefonnummer013-255612
Beviljat ESF-stöd691 000 kr
Total projektbudget691 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Utgångspunkten för förstudien är medborgarens behov, samhällets framtida utveckling och välfärdstjänsternas organisering. Detta inkluderar individens möjlighet till egenförsörjning, och att skapa förutsättningar för tillträde till arbetsmarknaden. Det handlar vidare om möjligheter till ett livslångt lärande för den enskilde, vilket ställer krav på tillgång till kompetensutveckling och ekonomiska förutsättningar för den enskilde att bedriva sådan utveckling.
Syftet med projektet är att gagna medborgarna.
Tillsammans vill vi, som samhällets aktörer regionalt och lokalt i Östergötland, hitta fram till en organisering som bygger på vårt gemensamma ansvar. Vi vill göra detta genom:

. ett processinriktat arbete som involverar samhällets välfärdsaktörer och som i partnerskapsform även omfattar den politiska nivån
· att utveckla nya samarbetsformer och arbetssätt mellan aktörer som erbjuder individuellt anpassade lösningar för programområdets målgrupper.
. att identifiera skapa och utforma stödjande strukturer som motsvarar medborgarnas behov i det samhälle vi tillsammans kontinuerligt formar, medvetet eller omedvetet.
. att identifiera och beskriva medborgarnas behov ur ett individperspektiv - inte ur respektive organisations språkbruks- och uppdragsperspektiv.

Målet är att fortsätta att utveckla samverkan, samarbete och inte minst att åstadkomma strukturell påverkan enligt intentionerna i såväl ESF-programmen som ur ett gagnaperspektiv. Gagnaperspektivet är ett bärande och övergripande synsätt samt vår värdegrund för ett sammanhållet förändrings- och utvecklingsarbete. Projektnamnet för förstudien har blivit "Gagna medborgarstöd". Tillsammans med förprojektet "Gagna kompetens" inom området kompetensutveckling skapar vi en sammanhållen helhet .

Bakgrund

Inledning
Under hösten har det i olika konstellationer i Östergötland diskuterats om vi i länet skulle kunna samverka i form av partnerskap, med olika huvudmän för att bedriva ett omfattande – och övergripande – utvecklingsarbete för att finna ny samordning av samhällets resurser. Regionförbundet Östsam och Samordningsförbunden i Östergötland söker ESF-stöd för att under ca 6 månader genomföra ett brett och sammanhållet förprojekteringsarbete med målet att lämna in en ansökan för att genomföra ett flerårigt utvecklings- och förändringsprojekt. Förstudien skall belysa och utveckla insatser och aktiviteter som sammanhållet långsiktigt kan påverka olika delar och perspektiv som innefattas i båda programområdena; kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. Denna ansökan fokuserar på området arbetskraftsutbud men skall ses i ett samlat sammanhang tillsammans med ansökan om förprojekteringsstöd kring kompetensförsörjning ( Dnr 2007-5020001) Utgångspunkten för förstudien är medborgarens behov, samhällets framtida utveckling och välfärdstjänsternas organisering. Detta inkluderar individens möjlighet till egenförsörjning, och att skapa förutsättningar för tillträde till arbetsmarknaden. Det handlar vidare om möjligheter till ett livslångt lärande för den enskilde, vilket ställer krav på tillgång till kompetensutveckling och ekonomiska förutsättningar för den enskilde att bedriva sådan utveckling.
När det gäller ökat arbetskraftsutbud kommer förprojekteringen att omfatta samtliga fyra mål/målgrupper som omfattas i programområdet.
1. Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.
2. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap.
3. Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.
4. Bidra till att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.
Målgrupperna sammanfaller i hög grad med målgrupper som omfattas av Samordningsförbundens verksamhet. Samordningsförbunden är en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet enligt lag 2003:1210.

Centrala frågeställningar som vi under förstudien skall beakta:
· Hur undviker vi att människor hamnar mitt emellan system och trots förmåga och önskan inte finner en väg in på arbetsmarknaden?
· Hur skapar vi ett hållbart och flexibelt välfärds-, trygghets- och utbildningssystem som gagnar individers möjligheter till arbete genom att utveckla kompetensen hos medarbetare inom stödsystemen såväl som hos individer som idag, av olika skäl , står utanför arbetsmarknaden och därmed minska utanförskap?
. Vilken kompetens och vilka metoder och verktyg behövs för att vi ska kunna påverka och förändra organisationernas och myndigheternas arbetssätt, organisering och samarbete för att bidra till människors möjligheter att få en plats och möjlighet till egen försörjning genom att delta i arbetslivet?
· Hur organiserar vi vårt välfärdssystem på ett sätt som bättre motsvarar människors behov av stöd och utvecklingsinsatser och skapar förutsättningar för bättre sammanhållna och samordnade välfärdstjänster?
· Hur ser vi till att våra resurser och system, våra arbetsorganisationer och förhållningssätt och vårt samarbete stöttar och gagnar individerna i varje givet tillfälle?

Dessa för projektet grundläggande frågeställningar kan behandlas och "besvaras" på olika sätt. En absolut strävan i förstudien är att utveckla en hög grad av innovativitet i vårt utvecklingsarbete.
Tre slags av innovativationer som är relevanta i sammanhanget är;
1 Produkt/tjänsteinnovationer dvs vad är det som levereras/förmedlas från välfärdssystemen till medborgarna
2 Processinnovationer dvs på vilka sätt genomförs arbetet
3 Systeminnovationer dvs hur kan välfärdssystemen organiseras som en konsekvens av och förutsättning för genomförandet av nödvändiga förändringar.Förstudien och dess intentioner ligger i linje med den regionala utvecklingsplanen.
I strategi fem: "Stärka invånarnas möjligheter till hög livskvalitet och personlig utveckling" framgår att vi regionalt skall verka för;
"Satsningar som bidrar till att differentiera arbetsmarknaden i regionen, bl a för att stärka de enskildas möjligheter till personlig utveckling i arbetslivet, är därför angelägna. Det är också viktigt med åtgärder för dem som hamnat utanför arbetsmarknaden. Här kan den sociala ekonomin göra viktiga insatser med okonventionella metoder."

"Stora grupper står utanför arbetsmarknaden ... Det är en angelägen framtidsfråga för regionen att hitta fungerande åtgärder för att minska utanförskapet och för att skapa en arbetsmarknad som gör det möjligt för många som möjligt att delta i arbetslivet. Det kan handla om utbildningsinsatser, rehabiliteringsåtgärder, anpassning av arbetsplatser etc. För att nå framgång kommer det att krävas ett nära samarbete mellan olika offentliga aktörer och arbetsmarknadens parter."

MEDBORGARNAS BEHOV

När vi börjar benämna människor som inte passar in i samhällets strukturer och ansvarsrevir för människor med sammansatta problem eller ännu värre ”multipla behovsmänniskor” läggs problemet hos de individer som välfärdssektorerna ska stödja – de med behov som inte passar in och som faller mellan stolarna.
Visst skulle det vara lättare om människor lät bli att ha sammansatta behov men så är det inte. Med ett tydligt individfokus blir inte frågan om människor har sammansatta behov (för det har alla), utan istället hur lösningar kan sättas samman för att möta hela människor!

Övergången och växlingen mellan utbildning och arbete.

Vi vet att det i övergången, från gymnasieskola till arbetsliv finns individer som har svårare än andra att etablera sig i arbetslivet eller påbörja nya studier. ”Mångfaldiga” faktorer så som etnicitet, funktionshinder samt inom vissa sektorer kön spelar in och påverkar. De individer som inte kommer vidare i övergången bildar en delmängd i den statistik som speglar ungdomsarbetslösheten dvs de är i åldern 16- 24 år och en del, dock inte alla, anmäler sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. I denna övergångssituation möter de före detta eleverna - med sina olika förutsättningar, kunskaper, önskningar och drömmar - en mängd aktörer som alla verkar utifrån sina respektive uppdrag likväl som utifrån respektive organisationers mål och syften. I Östergötland bedrev vi, inom ramen för Socialfondens Equal program, utifrån denna problematik utvecklingsprojektet LikaOlika. Equal var ett EU-program med syfte att motverka diskriminering och utanförskap i arbetslivet med ambitionen att förändra såväl människors attityder som samhällsstrukturer. LikaOlikas målsättning var att minska ungdomsarbetslösheten i Östergötland genom ökad samverkan mellan skola och arbetsliv där vård, omsorg, industri och företagande var prioriterat. Inom LikaOlika bedrevs 16 delprojekt som resulterade i att nya arbetsmetoder och modeller utvecklats. Partnerskapet (11 organisationer) och delprojekten har bidragit till samverkan och goda relationer mellan de myndigheter och organisationer som varit involverade. Våra resultat, tillsammans med många andras, visar på hindrande faktorer både samhälleliga, strukturella och mellanmänskliga. LikaOlikas slutrapport och utvärdering är under arbete, färdigställs till den 1 februari. Textutrymmet slut se försättning i akten

Syfte

Syftet med projektet är att gagna medborgarna.
Tillsammans vill vi, som samhällets aktörer regionalt och lokalt i Östergötland, hitta fram till en organisering som bygger på vårt gemensamma ansvar. Vi vill göra detta genom:

. ett processinriktat arbete som involverar samhällets välfärdsaktörer och som i partnerskapsform även omfattar den politiska nivån

· att utveckla nya samarbetsformer och arbetssätt mellan aktörer som erbjuder individuellt anpassade lösningar för programområdets målgrupper.

. att identifiera skapa och utforma stödjande strukturer som motsvarar medborgarnas behov i det samhälle vi tillsammans kontinuerligt formar, medvetet eller omedvetet.

. att identifiera och beskriva medborgarnas behov ur ett individperspektiv - inte ur respektive organisations språkbruks- och uppdragsperspektiv.

Till stödjande strukturer räknar vi t ex medarbetare med rätt kompetens och med en verktygslåda som innehåller en mångfald av behovsanpassade arbetsmetoder och aktiviteter. Både förstudien och genomförandet av detta förändringsarbete innebär utmaningen att se hur vi kan ta avstamp i och nyttja befintliga organisationer och regelverk. Dessa är dagens förutsättningar för morgondagens lösningar. I stället för att vänta på att ”någon annan” skall komma med en patentlösning måste vi alla bidra med det ansvar och de uppdrag som vi faktiskt redan har. Vi ser fram mot utmaningen att möta framtiden utan att fastna med blicken enbart riktad i de egna organisationernas backspeglar.

Målsättning

I förstudien skall vi:
KARTLÄGGA OCH ANALYSERA
I den regionala ESF - planen för Östra Mellansverige 2007 -2013 presenteras en övergripande socioekonomisk analys av arbetsmarknaden för de fem län som ingår i ESF - regionen. Analys ger en vägledande bild över de förutsättningar och utmaningar som råder i regionen i stort och på övergripande länsnivå. Förprojekteringen i vårt arbete innefattar utifrån detta ett fördjupat och uppdaterat regionalt (östgötskt) och lokalt (kommunalt) kartläggningsarbete. Arbetet kommer att omfatta såväl statistik kring målgrupper, beskrivning av nuvarande arbetssätt och kompetenser kring insatser för dessa, men också en analys av former för samverkan, strukturella och organisatoriska förutsättningar och vilka utvecklingspotentialer som kan finnas framåt. I arbete kommer vi dels att nyttja engagerade organisationers kompetens (försäkringskassa, arbetsförmedling, landstinget och kommunerna) men även köpa tjänster från externa aktörer. En del av detta arbete genomförs inom ramen för arbetet med nätverken, via sökkonferensen och via mötesmetoden öppet forum. I arbetet ingår även att relatera till nationella utredningar som är relevanta. Dessutom kommer vi att inventera övriga planerade projekt med betydelse för det kommande arbetet.
En fördjupad SWOT-analys utifrån kartläggning kommer att genomföras.

SKAPA MÖTESPLATSER
Förstudien har även som målsättning att skapa mötesplatser för kunskapsspridning, kreativt nytänkande och förankring. Vi kommer att använda oss av nätverk, sökkonferenser och öppet forum.
Vi vill i förstudien involvera målgruppen – dvs individer projektet slutligen kommer att beröra, på vilket sätt blir ett uppdrag för nätverken att bestämma.

KUNSKAP OCH KOMPETENS
Ett annat sätt att arbete och samorganisera sig ställer nya krav på kunskaper och kompetenser. Det gäller inge bara att tänka och lära nytt - det gäller lika mycket att lära av. Det är dessutom skillnad på kunskap och kompetens. I förstudien "Gagna kompetens" ligger fokus på att utveckla detta område. Arbetet som där ska genomföras är en förutsättning för att få genomslag också på detta mer individinriktade område. Det ena arbetet blir en förutsättning för att nå framgång i det andra.

Ovanstående arbetssätt skall verka för att vi under förstudien:
· Stimulerar, utveckla och kommer överens om innovativa lokala och regionala utvecklingsidéer som svarar mot vårt syfte.
· Finner former för en gemensam ansökan om ett utvecklingsprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen likväl som i ett framtida genomförandet kommer vi att ha fokus på tillgänglighet. Vi kommer att ta vara på de erfarenheter och den kunskapsbildning som skett inom ramen för Equalprojektet LikaOlika. Denna kunskap omfattar fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, informativ tillgänglighet men fokus har legat på tillgänglig verksamhet.

Transnationellt samarbete

EUs reformering av medlemsländernas arbetsmarknadspolititik blir för oss i de nordiska länderna inte revolutionerande - att kombinera flexibilitet och trygghet för den enskilde arbetstagaren är en tanke som ligger djupt rotat i våra välfärdssystem. Samtidigt har vi inte en färdig lösning. Flexicurity som vi ser det blir en utmaning för Sverige, Östergötland och våra kommuner. Även om transnationellt arbete i sig inte ingår i detta call så ser vi det som viktigt att vi under förprojekteringen informera oss om olika länders arbete inom berörda områden för att i ett genomförande kunna beskriva och inkludera transnationellt kunskapsutbyte. Ett exempel vi kommer att titta närmare på är Norges arbete med att genomföra en större välfärdsreform som innebär ett partnerskapmellan stat och kommun. (se även vår förprojektsansökan "Gagna kompetens")

Att vi under genomförandet av ett projekt vill ha ett transnationellt utbyte råder ingen tvekan om. Våra erfarenheter från tidigare projekt är mycket goda.

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro