Logotyp på utskrifter

Gå vidare II

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonFaiz Jaber
E-postfaiz.jaber@linkoping.se
Telefonnummer013-206681
Beviljat ESF-stöd759 700 kr
Total projektbudget759 700 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2009-07-10
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Linköping och Norrköpings kommuner har ett antal yrkesgrupper med sysselsatta personer som fått en ökad sårbarhet i sina anställningar på grund av omorganisationer, förändrade omvärldsfaktorer, samt tuffare ekonomiska ramar i verksamheter. Totalt berörs cirka 800 personer.

Bakgrund

Verksamheten inom Linköping och Norrköpings kommun har genomgått och genomgår organisationsförändringar av genomgripande karaktär. Linköpings kommun har under det senaste året inrättat en ny förvaltningsorganisation och Norrköpings kommun står inför stora organisationsförändringar kommande åren. Organisationsförändringarna syftar till att bättre svara mot omvärldens o medborgarnas förväntan och behov och öka effektiviteten och synergieffekterna internt i verksamheten. De båda kommunernas har stora behov av långsiktig och strategisk planering för att erbjuda rätt tjänster och med rätt kvalitet på sikt. Dessa behov som är ett svårbedömt problem/möjlighet har lett till utveckling av vissa verktyg för att t ex arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning, den sk Kompetensförsörjningmodellen, som till vissa delar har medfinansierats av ESF. Vissa delar av verksamhet inom omsorg och utbildning har blivit konkurrensutsatt och föremål för offentlig upphandling. Konsekvenserna blir stora för delar av personalen och deras sårbarhet vad gäller dels sysselsättning dels arbetsuppgifter har ökat och ökar. Med sårbarhet avses i denna ansökan Personer som på grund av omorganisation inom kommunal verksamhet eller verksamhet i ny regi risker övertalighet på grund av arbetsbrist eller bristande kompetens i förhållande till arbetsgivarens och omvärldens kompetenskrav. De möjligheter som ska utvecklas och förädlas är följande: 1 För individen inom berörd målgrupp arbeta pro-aktivt för att minska sårbarheten som uppstår genom omorganisationer, eventuellt nya driftformer och övertalighet. 2 För målgrupper och yrkesgrupper med svagheter i kompetens och behörighet göra riktade insatser för att dels stärka individens kompetens och minska sårbarheten dels genom kartläggning och överblick av individer och arbetsplatsers kompetens finna synergier och lärande mellan individer på olika arbetsplatser. 3 På arbetsplatsnivåer över hela kommunen och de båda kommunerna göra långsiktiga kompetensanalyser
ESF utifrån individer och yrkesgrupper för att möjliggöra arbetstillfällen i ett brett perspektiv 4 På övergripande kommunledningsnivå kartlägga, analysera och göra handlingsplaner vad gäller kompetensläge och behov hos sårbara målgrupper i ett långt och strategiskt perspektiv, kopplat till övriga styrmedel vad gäller kompetens och rekrytering som redan finns. 5 Genom samarbete och insatser mellan de båda kommunerna stärks den samlade kompetensen kring strategiskt påverkansarbete, samverkan, lärande miljöer och innovativ verksamhet

Syfte

Avsikten med projektet
Syftet med förprojekteringen är:
Att genom projektets genomförande minska sårbarheten hos individer och grupper inom respektive målgrupp (Mål 1) - Att involvera berörda målgrupper och samverkansparter under förprojekteringen för att säkerställa delaktighet och ansvarstagande från målgrupperna och beslutsfattare inför genomförandefasen. (Mål 2) - Att genomföra kartläggning och analys av målgruppernas nuvarande kompetens och behov av kompetensförstärkning (Mål 3) - Att så långt möjligt dra nytta av de verktyg och tillgängliga informationer som finns kring nuvarande kompetens och utvecklingsbehov. (Mål 3) - Att förbereda lärande miljöer som möjliggöra kompetensbreddning och synergieffekter mellan individer, arbetsplatser, målgrupperna, verksamheter och de båda kommunerna (Mål 4) Att lägga grunden för ett genomförande av insatser som stärker individer, målgrupperna och kommunal verksamhets totala kompetens och effektivitet och därmed minskad sårbarhet för anställda inom kommunen

Målsättning

Mätbara projektmål Mål 1: Att genom insatser under genomförande fasen minska risken för övertalighet med 50% i snitt för målgrupperna. Mål 2: Att projektorganisationen är samtrimmad och väl förberedd när förprojekteringen börjar. De förväntade effekterna av en god projektorganisation är dels att säkerställa genomförande av förprojekteringen dels lägga grunden för en väl förankrad och effektiv projektorganisation när genomförandet påbörjas. Kontinuitet mellan förprojektering och genomförandet är avgörande för att uppnå syftet och de övergripande målen. Mål 3: Att genomföra en kartläggning och analys utifrån den i kommunerna tillgängliga informationen om kompetensbehovet. Att inventera all tillgänglig information om kompetensbehov som kan utläsas från Kompetensförsörjningsmodellen och dylikt. Mål 4: Att genom samtalsgrupper med urval av personer ur målgrupperna inventera personernas synpunkter och förslag till kompetensutveckling samt med vilka metoder som bör föreslås och användas under genomförandefasen. Målet är att cirka 15 - 20% av målgruppen deltar i samtalsgrupperna. Mål 5: Att resultaten av kartläggning och samtalen i mindre grupper presenteras i slutet av förstudien vid seminarium dit målgrupperna inbjuds tillsammans med beslutsfattare, fackliga företrädare och berörda chefer. Syftet är att presentera och förankra analysen och förslagen för att skapa samverkan, delaktighet och komma fram till förväntade mål både kvantitativ och kvalitativt inför genomförandet. Stor vikt ska ligga vid hur projektet skapar lärandemiljöer och hur samverkan innovativt främjas inom och mellan kommunerna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De lokaler som kommer att användas under samtal och seminarier uppfyller de krav som finns när det gäller personer med funktionshinder. För att hålla tillgänglighet även för personer med eventuell syn eller hörselnedsättning erbjuds tolkar och tekniska hjälpmedel.

Deltagande aktörer

 • Armbandet
 • Aspen o Dagvård
 • Blandaren
 • Brokind Sätra skolor
 • Båten
 • Bäckskolan f- 6
 • Ekbacken
 • Ekdungeskolan
 • Fridtunatäppan
 • Fsk Ljungsbro o Skäggetorp
 • Förskola Änggård
 • Hagbyskolan f- 6
 • Igelkotten
 • Internationella skolan Atlas
 • Jollen
 • Jursla
 • Kvinnebyskolan - förskolor
 • Kärna skola fritids
 • Lambohov Berga Villa Ryd
 • Lambohov hemtjänst
 • Linghem förskola
 • Majgården
 • Omr Specialverksamhet
 • Område Kungsberget Linghem
 • Regnbågsenheten
 • Ringblomman
 • Rosendalsskolan
 • Ryd förskola
 • Ryd hemtjänst
 • Ryd Jägarvallen förskola
 • Silverdansen
 • Skeda Slaka skolor
 • Skäggetorp Barnomsorg
 • Skäggetorpsskolan
 • Slaka skola
 • Slestad förskolor
 • Smultronet
 • Säterdal
 • Sörgården
 • Tannefors - Språksam
 • Tokarpsskolan
 • Torshag
 • Trombonen
 • Vidingsjöskolan f- 6
 • Vikingstads skola
 • Vist skola
 • Vånga
 • Åleryd
 • Ånestadskolan f - 6
 • Önskestjärnan

Kommun

 • Linköping
 • Norrköping