Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Från spridningstekniker till Kabeltekniker

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRelacom @ Networks, omfattar Ö
KontaktpersonLisa Hansson
E-postlisa.hansson@se.relacom.com
Telefonnummer0046 76-117 05 28
Beviljat ESF-stöd626 700 kr
Total projektbudget626 700 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-02-03
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Relacom har en situation med många pensionsavgångar under de närmaste åren. En bristsituation kommer att uppstå om inget görs. Kvinnor och invandrare är få i organisationen. Marknaden kräver kompetenshöjning. En utvärdering skall ske för att se vad som kan göras för att förändra situationen

Bakgrund

Bakgrund till ansökan
Efter att ursprungligen varit en del av det statligt ägda Televerket Nät har vårt företag först blivit uppköpt av Flextronics Network Services som därefter genom investmentbolaget Altor fusionerats med det norska bolaget Telavie och blivit Relacom AB.

Med 17 000 medarbetare i 17 länder är Relacom den ledande oberoende och globala leverantören av nättjänster. Relacoms affärsidé är att tillhandhålla exceptionella fälttjänster inom s k managed services för hemmamarknaden företagsmarknaden samt för fasta och mobila nät. Genom att som oberoende spelare utföra bygg och installations och underhållstjänster kan Relacom tillhandahålla unika synnergieffekter kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar på global och lokal nivå åt många av de världsledande operatörerna och systemleverantörerna. Relacom sysselsätter nära 4.000 personer i Sverige.

Denna historik gör att mycket av företagets kultur har sin grund från tiden då vi tillhörde Televerket. Eftersom många bland personalen som följt denna transformationsprocess har funnits med sedan Televerkets tid har många nu uppnått en ålder då allt fler kommer att gå i pension inom en nära framtid. Detta gör i sin tur att en bristsituation är nära förestående bland bl. a. våra nödvändiga kabeltekniker. Inom 7 år kommer ca 280 st pensioneras eller sluta av 716 st anställda.

Relacom AB har även en situation med få men stora kunder vilket gör det extremt viktigt att kunna möta upp mot kundernas krav på kompetens och service för att få stanna kvar som leverantör på den globala marknaden.

Marknadssituationen i Sverige
Telekombranschen genomgår stora förändringar. De traditionella värdekedjorna har förändrats fler aktörer dyker upp och nya allianser skapas. Operatörer för såväl mobila som fasta nät fokuserar allt mer på utveckling av tjänster och erbjudanden mot slutkund medan andra aktörer hanterar operatörernas tekniska plattformar.

I denna nya värld kan Relacom sätta branschstandard genom att som marknadsledare och oberoende aktör ta ett helhetsansvar för kundernas utbyggnad drift underhåll samt vidareutveckling av näten.

Samtidigt genomgår infrastrukturen en förflyttning från centraliserade intelligenta system till en mer decentraliserad modell med IP-baserade lösningar och trådlösa applikationer, som även tar steget in i slutkundernas egna fastigheter och hem.

För att kunna åstadkomma integrationsarbeten mellan olika funktioner som telefoni och data måste Relacom kompetensmässigt förflytta sig. Det räcker inte längre med att kunna dra passiva nät. Man måste kunna skapa helhetslösningar med aktiva utrustningar och tjänster.

IP TLA SIP från koppar till optokabel WiMax är aktuella områden.

Relacoms erbjudanden mot marknaden har vi delat in i fyra delsegment enligt nedanstående beskrivning.

Relacom@Networks mot Operatörer & Nätägare. Arbetar med bygg installation drift och underhåll. Projketering nätplanering design teknisk implementering installation av kundnära utrustning och nätutrustningar. Vi arbetar såväl globalt som lokalt och med teknologier från alla världens ledande systemoperatörer. Detta innebär att Relacom@Networks är en intressant arbetsgivare utifrån mångfald och integration.

Relacom@office mot företag: Här arbetar vi med installationer drift och underhåll säkerhet och helhetslösningar.

Relacom@home mot konsumenter. Konsumentinriktade tjänster med fokus på bredbandshemmet.

Relacom Consulting mot Operatörer & nätägare och företag. Här arbetar vi med att maximera nyttan av modern kommunikationsteknologi.

Ansökan gäller våra affärsområden Relacom@Networks som är det största affärsområdet och som förändras snabbast samt Relacom Resource och Relacom Construction. Vår samarbetspartner OctaCom Örebro AB deltar genom PlusPeople som är ett resursstöd för bemanning.

För att kunna ta tillvara kompetenser inom företaget är det nödvändigt att vi vidareutbildar befintlig personal för att kunna täcka pensionsavgångarna och samtidigt göra det möjligt för dem som efter uppnådd pensionsålder vill stanna kvar inom företaget. Företaget har en tydlig kompetenspolicy jämställdhetsplan samt rehabiliteringsplan som stödjer den strategiska kompetensförsörjningen.

Dessutom är inriktningen att återföra personer med nedsatt arbetsförmåga till aktiva roller i företagets verksamhet.
Eftersom vår personal till nästan 90 procent består av enbart män är det också nödvändigt att ta fram ett program för att vidareutveckla kvinnor för att kunna fylla positioner inom organisationen så att könsfördelningen utjämnas.

Denna förstudie skall belysa och kartlägga vår situation utifrån befintlig kompetens och kommande kompetenskrav. Vi vill undersöka hur man kan ge redan sysselsatta möjlighet att lära nytt och lära om för att de skall stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet och i en miljö av skärpt konkurrens samtidigt som vårt företag bibehåller eller ökar sin konkurrenskraft på marknaden. Förstudien skall också belysa och ge förslag på hur företaget kan få en jämnare könsfördelning och möjligheterna att återföra personer med nedsatt arbetsförmåga till aktiva roller. I förstudien ingår även våra leverantörer av kompetensutvecklingsprogram samt ett par av våra strategiska kunder. Syftet är att vi tillsammans skall hitta en gemensam bild av hur stort utbildnings- och rekryteringsbehov vi tillsammans har inom de närmsta 3 till 5 åren och med gemensamma krafter säkerställa kompetensutvecklingen för Relacom så att vi kan leva upp till det krav som kunderna kommer att ställa på vår kompetens i framtiden.

Exempel på kunskapsområden som ingår i Relacom@Networks uppgifter och som tydliggör komplexiteten är följande:
Akut & preventivt underhåll över hela Sverige av flera av de största nationella nätägarnas fiber & kopparnät
Utökning av ledande operatörers stamnät i Europa med nya DWDM noder & sträckor
Utökning av transmissionskapacitet i regionala nationella & internationella backbonenät under pågående drift
Ta hand om funktionerna SPOC NOC & Helpdesk alla dagar året runt för många företag samt nätägare & operatörer.
När det gäller stadsnät och bredbandsaktörer ställs följande krav:
Byggnation av flera hundra bredbandsnoder i Västra Götaland
Anslutning av tusentals villor till ledande Stadsnätsbolag via fiber & WiMAX
Byggnation av fastighetsnät täckande tusentals lägenheter mot flera stora fastighetsbolag
Drift & underhåll av bredbandsnät
För energibolag gäller följande:
Installation & underhåll av närmare 1.000 000 fjärravlästa elmätare över Syd Väst & Mellansverige för flertalet energibolags kunder

Problemområde
Relacom står idag för en form av samhällsansvar genom att ha viljan att finnas kvar i glesbygd vilket kan symboliseras med ex stormen Gudrun och Per (eller andra naturkatastrofer uppträder) där den lokala förankringen varit VITAL för att befolkningen ska få tillbaka el och telefonkontakt. Relacom har en stark förankring i BÅDE i storstad och glesbygd.

Problemet är att viljan hos våra kunder att betala för denna lokala expertis är mycket låg men med hjälp av ESF stöd för kompetensutveckling kan vi se till att ny och vidareutveckla denna expertis för att även passa den förändrade marknaden av tjänster.

Ett annat område där vi har mycket lokal förankring är skärgården och de öar som har befolkning. Alla har idag behov av telefon vare sig den är mobil eller fast. Med hjälp av ESF pengar skulle vi kunna utveckla experterna på fasta nät till att även kunna ta hand om mobil kommunikation och därmed rädda arbetstillfällena för dem men också ha råd att ha kvar täckningen lokalt.

Vår önskan är att projektet kan utvecklas under åren för att också utbilda en mobil insatsstyrka för större katastrofer.

Syfte

Syfte
Med hjälp av ESF vill vi undersöka hur vi kan modernisera vår teknikerkår för att de skall kunna behålla jobben och trygga deras framtid. Vi vill dessutom bredda den för att vi ser fördelarna med mångfalden i våra yrken. Vi skall också undersöka vad som behöver göras för att få in fler kvinnor i vår verksamhet och utjämna könsfördelningen. Vi vill också undersöka vad som behöver göras för att vi skall kunna behålla kunniga medarbetare efter att de uppnått pensionsåldern. Detta kan komma till stånd underlättas och påskyndas med hjälp av ESF.

Vi har en lång period bakom oss där man har varit tvungen att säga upp tekniker i olika omgångar vi vill ändra på det och istället kompetensutveckla dem vi redan har och tillföra nya efterhand. Detta kräver pengar som kunderna idag inte är beredda att tillföra.

Anledningen till teknikerkårens sammansättning återfinns till en del i företagets historik.
Vår historia är Televerket och den teknikerkår vi har idag kommer till 90 procent från gamla Televerket. Under tiden som ett statligt ägt företag fanns många restriktioner för en anställning:
Svensk medborgare
Ska ha gjort militärtjänst i Sverige
Svenska som språk
Osv

Det betyder att vi idag faktiskt har nära 0 procent invandrare i vår kår men där de bygder vi jobbar i kan ha 25 procent eller fler invandrare. Här finns ett akut behov av ändring.

Vi vill även i fortsättningen kunna fylla behovet på marknaden motsvarande vår marknadsandel.

Målsättning

Projektet sträcker sig över en 4-års period och innefattar allt från kunskapsspridning via ett projekt för samarbeten i båda riktningar med skolor (externa och interna) och teknikföretag till att ta fram olika metoder för intern kunskapsöverföring.

Jämställdhet och mångfald
Tack vare arbetet med denna ansökan har fokus också hamnat på hur vi ska nyttja arbetskraft med utländsk bakgrund och hur vi kan få fler kvinnor i teknikeryrket.

Marknaden och vår affär ändrar sig snabbt från kopparkablar i marken till allt från trådlös teknik till kablar inne i hemmet. Vi har därför ett starkt behov av att få in personal med utländsk bakgrund eftersom även invandrartäta områden vill ha bredband installerat och kunna ta del av våra övriga tjänster.

Vad vi dessutom ser och vill planera och genomföra är att Relacom finns på 17 platser i världen och en del invandrare kanske vill ha en chans att komma tillbaka till sitt hemland och kan då genom utbildning inom Relacom i Sverige få chans att jobba hos Relacom i sitt eget hemland.

Vi vill identifiera de svårigheter som kvinnor har idag. Genom intervjuer och vet att en av dessa svårigheter med jobbet kan vara att alla verktyg är anpassade för män (storlek och tyngd etc).

Därför vill vi också identifiera möjligheterna för kvinnor att komma in i branschen och undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för detta.

Ett av våra viktiga delmål är att få personer bland teknikerna som idag är delvis eller helt sjukskrivna pga kroppsliga förslitningar eller andra orsaker tillbaka som mentorer för yngre förmågor. Deras tysta kunskap och känsla för jobben inom t.ex området kabel är ovärderlig och tar lång tid för nyanställda att inhämta.

Vi vill kunna ta fram en metod för att ta tillvara dessa personer kunskap med målet att
1. Se de som nu hamnat lite utanför pga t.ex. förslitning
2. Stärka dem genom att vi visar att deras kunskap är viktig och att deras jobb varit och är viktigt och
3. Få upp nya medarbetare till en högre kunskapsnivå snabbare.

Själva tekniken är meningen att de ska lära sig i en intern skola för kabeltekniker ex medan den tysta kunskapen och erfarenheten vill vi ta vara på från de som inte har de fysiska möjligheterna när det gäller att vara ute och gräva kabel.

De som idag kan vara funktionshindrade från att arbeta i stolpar och gator kan kanske göra väldigt mycket nytta som mentorer och lärare. Vår (och externa utbildares) lärarkår är dessutom också sprungna ur Televerket och börjar bli till åren så även här måste fyllas på.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Som arbetsgivare har Relacom ett ansvar att ha en fungerande organisation för arbetsanpassning och rehabilitering. Men det är också medarbetaren som måste ha viljan att komma tillbaka i arbete. Relacom ska aldrig ta över medarbetarens eget ansvar utan se till att förutsättningarna i möjligaste mån finns för att komma åter i jobb.

Relacom ska ansvara för att ta tillvara sina medarbetares arbetsförmåga och se till att så långt som möjligt anpassa arbetsplatsen eller på annat sätt ta hänsyn till medarbetarens förutsättningar för hel eller deltidsarbete. Arbetsgivaren ska både uppmärksamma och utreda de rehabiliteringsbehov som medarbetaren har.

Medarbetaren ska alltid överväga om han eller hon kan arbeta efter förmåga till exempel deltid under sjukskrivningen. Som anställd har man alltid ett ansvar att aktivt försöka få tillbaka sin arbetsförmåga samt medverka till att få fram den information som behövs för att behovet av rehabilitering ska kunna fastställas.
Att göra verksamheten tillgänglig betyder att integrera handikapperspektivet i planering beslut och processer och att ta sitt ansvar som projektägare.
Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med funktionshinder skall kunna delta i projektet och att ta del av och delta i verksamheterna där det är möjligt. Relacoms verksamhet som tidigare beskrivits sker ofta ute hos kund eller i olika byggarbetsplatser och där finns vissa hinder för personer med begränsad rörelseförmåga att vistas säkert.

Deltagande aktörer

 • Relacom @ Networks, omfattar Ö

Kommun

 • Eskilstuna
 • Gnesta
 • Hällefors
 • Katrineholm
 • Köping
 • Laxå
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Mjölby
 • Motala
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Sala
 • Strängnäs
 • Valdemarsvik
 • Västerås
 • Örebro