Logotyp på utskrifter

Framtidsvägar i Västra Östergötland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen i Motala
KontaktpersonKenneth Johansson
E-postkenneth.johansson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4865023
Beviljat ESF-stöd14 608 898 kr
Total projektbudget36 503 580 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Den senaste Ekonomiska nedgången har inneburit att många arbetssökande har glidit över i långtidsarbetslöshet samtidigt som förväntade framtida avgångar,
” generationsväxling ”, inom många yrken borde innebära möjligheter för arbetssökande.
Föt att motverka strukturella problem samt öka och styra arbetskraftutbudet för att matcha den framtida efterfrågan på arbetskraft behöver olika samhällsaktörer gemensamt verka för utveckling.
öka och styra arbetskraftutbudet för att tillgodose arbetsmarknadens behov inför stora pensionsavgångar
ta vara på möjligheter med generationsväxling med fokus på mindre företag som är i behov av att ersättningsrekrytera
matcha prioriterade grupper av arbetssökande mot behoven ovan för att minska arbetslöshet och hindra utanförskap
tillsammans med andra samhällsaktörer utveckla metoder som ska resultera i förbättrat samarbete och en optimal kompetensförsörjning på den lokala arbetsmarknaden.

Bakgrund

Bakgrund till projektet

I den senaste ekonomiska nedgången har differentieringen och de strukturella problemen i Östergötland blivit påtagliga. Industritunga orter har drabbats hårdast.

Arbete av enklare karaktär har fasats ut inom flera områden, bland annat inom industrin och omsorgen.
Strukturella förändringar är nödvändiga på många håll. Tidigare industritäta orter behöver förnya sin näringslivsstruktur.
Östergötland har förhållandevis svag tillväxttakt vad gäller sysselsättning och arbetskraftutbud i relation till flera andra regioner.
Ungdomar , långtidsarbetslösa , funktionsnedsatta arbetslösa samt arbetslösa med annan kulturell bakgrund har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

I Arbetsförmedlingens senaste prognos för Östergötland rapporteras många yrkeskategorier som har brist på arbetskraft.

SCB- statistik med fördelning över ålder och yrkesgrupper visar att stora pensionsavgångar är att vänta i Östergötland under många år framöver.

Regionalt kompetensforum Östergötland bedömer i sin rapport ”Efterfrågan på arbetskraft i Östergötland fram till 2018 ” att ersättningsbehovet är 35000 jobb.

I rapporten beskrivs också vilka faktorer som var och en påverkar matchningen på arbetsmarknaden

Arbetskraftsutbudet kan snabbt påverkas av konjunkturella svängningar. En mycket snabb efterfrågeökning i en viss sektor kan innebära att det uppstår brister, arbetsgivare har mycket svårt att klara av att täcka sitt personalbehov. Lika snabbt kan en dämpad efterfrågan på varor och tjänster göra att det uppstår ett överskott på arbetskraft genom uppsägningar och arbetsplatsnedläggningar.

Utbildningssystemets dimensionering kan ibland leda till strukturella problem, en ”överproduktion” av en viss yrkeskategori eller i andra ändan en konstant ”underproduktion” på grund av ett konstant för lågt antal tillgängliga utbildningsplatser. Situationen kan också kännetecknas av brist på intresserade sökande till en viss utbildning. Bristande intresse kan exempelvis bero på otillräckliga kunskaper om yrken.


Personliga drivkrafter och värderingar, eller kort och gott intressen, kan leda till brist eller överskottssituationer. Det kan finnas ledig arbetskraft med rätt utbildning, men som inte är tillgänglig på grund av intressen. ”Vill jobba med annat”.

Förutfattade meningar hos såväl arbetsgivare som arbetstagare kan leda till att det inte blir en matchning mellan tillgänglig kompetens och tillgängliga arbetstillfällen. Det kan handla om diskriminering pga. kön, ålder, etnicitet eller annat.

Det finns naturligtvis fler faktorer som påverkar, men dessa står för en rimligt stor del av förklaringen när överskott eller underskott av arbetskraft skall förklaras.

För matchningen av kompetens behövs en inventering av arbetskraftbehov

Regionalt kompetensforum Östergötland har tillsammans med Regionförbundet Östsam tagit fram en modell för sådan behovsinventering. Resultatet är att det arbetskraftsbehov som skall fångas skall handla om behovet de kommande 2-5 åren och fokusera på yrken som kan sägas ha tydliga regionala kompetensförsörjningsaspekter. D.v.s. utbildningsmöjligheter och den huvudsakliga arbetsmarknaden skall finnas regionalt. Detta innebär att de utbildningsformer som hamnar i fokus är Yrkesvux, för komplettering eller omställning, Yrkeshögskola för vidareutbildning och uppdragsutbildning vid högskolor för komplettering.

Utifrån dessa aspekter kan lokala behov identifieras.

Projektet kommer att vara verksamt i Arbetsmarknadsområde Motala (Amo Motala) bestående av kommunerna Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög
Hög arbetslöshet i Amo Motala
Innan den senaste lågkonjunkturen är den relativa arbetslösheten (öppet arbetslösa plus personer i program med aktivitetsstöd) i stort sett lika i Amo Motala och riket. Därefter ökar arbetslösheten mycket snabbt inom Amo Motala. I slutet av år 2009 upphör arbetslösheten att stiga i riket som helhet vilket inte sker i Amo Motala.
I riket som helhet börjar arbetslösheten sjunka svagt under år 2010 men den fortsätter att stiga i Amo Motala.

Diagram 4. Relativ arbetslöshet 16-64 år. Månadsvärden från januari 2007-januari 2011.Vid utgången av januari 2011 uppgår den relativa arbetslösheten (16-64 år) till 10,2 procent i Motala, 9,0 procent i Amo Motala och till 6,8 procent i hela landet. Siffrorna gäller den på Arbetsförmedlingen registrerade arbetslös-heten.

Hög ungdomsarbetslöshet i Amo Motala
Det som beskrivs i föregående stycke beträffande arbetslösheten bland åldrarna 16-64 år gäller i mångt och mycket även för arbetslöshetens utveckling bland ungdomar i åldrarna 18-24 år. Dock med den väsentliga skillnaden att ungdomsarbetslösheten blir mycket högre och att differensen mot landets genomsnittliga ungdomsarbetslöshet är markant högre i Amo Motala. Detta kan närmast (och kortfattat) förklaras med följande - om arbetsmarknaden är svag för alla, så är den särskilt svår för ungdomar.
För Amo Motalas del kan man även tillägga att många ungdomar saknar den arbetslivserfarenhet som äldre arbetslösa har. Vidare ett alltför svagt intresse för eftergymnasiala studier. Något omständliga pendlings möjligheter, särskilt för kommunerna Mottala och Ödeshög, och kanske även negativa attityder till arbetspendling.

Diagram 5. Relativ arbetslöshet 18-24 år. Månadsvärden från januari 2007-januari 2011.


Vid utgången av januari 2011 uppgår den relativa arbetslösheten (18-24 år) till 17,5 procent i Amo Motala och till 10,7 procent i hela landet. Siffrorna gäller den på Arbetsförmedlingen registrerade arbetslösheten i åldrarna 18-24 år.

I ett projekt ”Ung Möjlighet” riktat till ungdomar i Amo Motala som bedrivits sedan 2008-11-01 anger flera av de intervjuade att de saknar kunskaper om yrken och hade önskat sig ytterligare yrkesvägledning i skolan.

Behov och problem

Det finns en kvarstående hög arbetslöshet inom Amo Motala främst bland ungdomar samtidigt som det råder arbetskraftbrist inom ett antal yrken.

Aktuella rapporter anger att delar av problematiken är strukturell.

Den senaste Ekonomiska nedgången har inneburit att många arbetssökande har glidit över i långtidsarbetslöshet samtidigt som förväntade framtida avgångar,
” generationsväxling ”, inom många yrken borde innebära möjligheter för arbetssökande.

Slutsats
Föt att motverka strukturella problem samt öka och styra arbetskraftutbudet för att matcha den framtida efterfrågan på arbetskraft behöver olika samhällsaktörer gemensamt verka för utveckling.

Krafter behöver samlas för att stimulera till förnyelse i tankesätt och det faktiska samarbetet mellan de olika aktörerna.

Projektet ska i Arbetsmarknadsområde Motala (Amo Motala) bestående av kommunerna Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög engarera olika samhällsinstanser för att gemensamt verka för en bättre fungerande arbetsmarknad.

Detta ska ske genom att projektet tillför en samlande funktion som idag helt saknas men också genom att förstärka ett efterfrågestyrt tänkande enligt arbetsgivarnas behov.

Syfte

Syfte
- öka och styra arbetskraftutbudet för att tillgodose arbetsmarknadens behov inför stora pensionsavgångar

- ta vara på möjligheter med generationsväxling med fokus på mindre företag som är i behov av att ersättningsrekrytera

- matcha prioriterade grupper av arbetssökande mot behoven ovan för att minska arbetslöshet och hindra utanförskap

- tillsammans med andra samhällsaktörer utveckla metoder som ska resultera i förbättrat samarbete och en optimal kompetensförsörjning på den lokala arbetsmarknaden.

Målsättning

Målsättning

GENERELLA MÅL

Minst 80% av deltagarna ska ha börjat arbete, utbildning eller praktik senast tre månader efter projektperiodens slut.

GENERELLA METODMÅL

Minst 80% av samverkanparter ska uppleva att man uppnått ett meningsfullt gemensamt arbetssätt för en bättre fungerande lokal arbetsmarknad.

Förbättrat och varaktigt samarbetet mellan olika samhällsaktörer för att åstadkomma en bättre matchning av arbetskraft ska vara resultat av projektet.

Effektivisering och utveckling av området utbildning/praktik/arbete ska också vara ett resultat av projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet
Arbetsförmedlingen och de berörda kommunerna tillämpar framtagna tillgänglighetspolicyn enligt riktlinjer som angivits av Handisam.

När det gäller tillgängligheten under genomförandet kommer projektet att säkerställa att samtliga lokaler som nyttjas ska vara anpassade efter de krav som bland annat anges i de tillgänglighetspolicys som finns i respektive kommun alternativt de riktlinjer som fastställts av Handisam. Det gäller bland annat

Dörrar
Belysning
Hissar
Trappor
Ramper
Skyltar
Toaletter

När det gäller den information om tillgänglighet som förmedlas under projektet, både till medarbetare och deltagare, ska den vara enkel och mottaglig för samtliga personer. Alternativa informationskällor ska tillhandahållas till dem som behöver det.
Av ESF godkänd processtöd för tillgänglighet kommer att finnas med under mobiliseringsfasen.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering
Projektets direkta intentioner är att operativt motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden i kontakter med arbetsgivare och andra samverkansparter.

Alla insatser riktade till projektdeltagare ska utformas ur ett genusperspektiv.

Idag är jämställdhetsarbete integrerat i Arbetsförmedlingens och de berörda kommuners ordinarie verksamhet. Det finns ett värde i att projektet följer och arbetar utifrån detta. Därför kan det vara bra att i detta skede avakta med beslut om SWOT-analys eller liknande innan behovet uppdagats. Oklart är däremot arbetsgivarnas tillämpning av jämställdhetsstrategier vilket kommer att undersökas i mobiliseringsfasen. Vid behov kommer åtgärder att verkställas i genomförande fasen.
I mobiliseringsfasen kommer också av ESF godkänd processtöd inklusive utbildningsinsatser, för jämställdhetsintegrering, att finnas med.

Transnationellt samarbete

Transnationalitet
För projektet är det mycket intressant att utforska möjligheten till erfarenhetsutbyte med andra länder gällande hur man där planerar för generationsväxling. Det är också intressant för projektet att ta del av andra länders upplägg för området utbildning/praktik/arbete.

Projektet kommer i förberedelsestadiet representeras av en av ESF godkänd processstödjare vid ett Europeisk partrnersöksmöte i Warsawa. Detta ska ske i mars 2011. Syftet med representationen på mötet är att hitta en transnationell partner (eller flera) för erfarenhetsutbyte och samarbete.
Framkomliga vägar och omfattning av ett sådant samarbete kommer att undersökas under mobiliseringsfasen. Detta innebär också att transnationellt samarbete ska inledas under mobiliseringsfasen.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Motala
  • Kommunlednignskontoret
  • Kommunledningskontor

Samarbetspartners

  • Kommunkontoret
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Boxholm
  • Mjölby
  • Motala
  • Vadstena
  • Ödeshög