Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förstudie kring integration på arbetsmarknaden för Somalier FIAS

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEskilstuna kommun Resursenh för Jobbsök och Jobbförm
KontaktpersonKenny Sjöberg
E-postkenny.sjoberg@eskilstuna.se
Telefonnummer016-7102240
Beviljat ESF-stöd494 336 kr
Total projektbudget659 534 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Forskning visar att Somalier är den grupp eller bland de grupper som har svagast förankring på arbetsmarknaden. Samma sak i alla länder i Europa. Somalier kommer även fortsättningsvis att vara en stor invandringsgrupp till Sverige och i Eskilstuna utgör gruppen en ökande andel av flyktingströmmen till kommunen. För att förhindra ett bestående utanförskap bör ökade satsningar göras och nya metoder utvecklas.

Eftersom den kunskap om målgruppen som finns visar på en komplex problematik ser vi det som nödvändigt att göra en grundlig förstudie kring behov och hinder innan vi ansöker om ett genomförandeprojekt. För oss är det av yttersta vikt att personer från målgruppen får vara med och ge sin syn på projektets innehåll. Därför kommer 5 personer från målgruppen att finnas med i planeringsarbetet under hela förstudietiden. Studiebesök i andra kommuner som arbetar med Somaliska invandrare kommer att genomföras som ett led i kunskapsinhämtningen.
Under förstudien kommer också tre seminarier att genomföras i syfte att öka kunskapen om målgruppens behov och hinder samt mobilisera viktiga aktörer till att delta i det framtida genomförandeprojektet.

Bakgrund

Det finns omkring 250 personer med somalisk bakgrund i Eskilstuna varav hälften är vuxna. Medelåldern i gruppen är låg, omkring 30 år. De flesta är lågutbildade med kort eller ingen skolgång bakom sig. De var i 12- 13 årsåldern när inbördeskriget bröt ut i Somalia och skolsystemet havererade. Av de 150 personer i Eskilstuna som är i arbetsför ålder har endast ett fåtal arbete idag.

I rapporten ” Somalier på arbetsmarknaden i Sverige och andra länder” redogör
Henrik Emilsson * för den somaliska gruppens arbetsmarknadssituation i Sverige och andra länder ( Norge, Danmark, Storbritannien och Nederländerna).

Emilsson menar att det är svårt att hitta uppgifter om arbetsmarknadsintegration som är helt jämförbara men att det inte är de exakta talen som är viktiga utan det generella mönstret.

Somalier är den grupp – eller bland de grupper – som har svagast förankring på arbetsmarknaden i alla redovisade länder. Förklaringar till den svaga arbetsmarknadsetableringen för somalier som förs fram är bland annat att somalierna kommit som flyktingar, att de mer sällan än andra grupper kan engelska, att många har låg utbildning och eller är analfabeter, en ogynnsam familjestruktur, religions/kulturkrockar och diskriminering.
Några andra slutsatser som Emilsson drar är att;

Somalier även fortsättningsvis kommer att vara en stor invandringsgrupp till Sverige – som asylsökande eller familjeinvandrare. Somalier är den grupp som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden i alla studerade länder. Utanförskapet sprider sig till somaliernas barn, med kriminalitet och dåliga skolresultat som resultat.

Syftet med förstudien är att mobilisera viktiga aktörer till att delta i ett långsiktigt arbete kring somalier som etnisk målgrupp och deras integration i samhället generellt och på arbetsmarknaden speciellt.

*Rapport av Henrik Emilsson till seminarie i arbetsmarknadsutskottet 31/1 2008.

Syfte

Att mobilisera viktiga aktörer till att delta i ett långsiktigt arbete kring somalier som etnisk målgrupp och deras integration i samhället generellt och på arbetsmarknaden speciellt.

Målsättning

Målet är att öka kunskapen kring somaliernas situation i Eskilstuna och få en omvärldsbild och inblick i situationen. Att därefter gå vidare med att genomföra en swot – analys, få ett underlag för att identifiera insats, inriktning och resursbehovet. Målet är att därefter kunna presentera ett övergripande förslag på handlingsplan/insats, diskutera omfattning, eventuella metoder, samt säkerställa partnerskapet och synliggöra rollerna i ett planeringsarbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår målsättning är att lokaler och verksamhet ska vara utformat på ett sätt så att ingen ska vara utestängd från deltagande i projektet pga funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Se bakgrundsbeskrivningen.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer inte att ha några transnationella inslag men vi har för avsikt att undersöka möjligheterna att ta med transnationalitet i genomförandeprojektet.

Medfinansiärer

  • Eskilstuna kommun Resursenh för Jobbsök och Jobbförm

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Eskilstuna

Kommun

  • Eskilstuna