Logotyp på utskrifter

Förstudie Östergötland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet Östsam
KontaktpersonDaniel Johansson
E-postdaniel.johansson@ostsam.se
Telefonnummer0706171318
Beviljat ESF-stöd2 978 767 kr
Total projektbudget2 978 767 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att skapa goda förutsättningar för projekt i kommande strukturfondsperiod, samt att samla intressenterna och mobilisera för att skapa förutsättningar för samverkan och utvecklat lärande.

En kartläggning och analys ska genomföras för att skapa en bild över samtliga aktörer och intressenter som varit delaktiga i socialfondsåtgärder i regionen.

Ett fördjupat arbete ska göras i de olika nätverk som existerar i regionen för ESF:s målgrupper för att identifiera behov.

Målet är att vi etablerar ett ”ESF-forum” som är ett nav för aktörer och intressenter kring utanförskap och kompetensförsörjning. Här har vi ett gemensamt identifierat behov i regionen vilket leder till projektidéer, väl förankrade med engagerade projektägare och aktörer

Förstudien innehåller även en kartläggning och inventering av användning av sociala kriterier vid offentlig upphandling och en handlingsplan för genomförande

Bakgrund

Inom ramen för arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet har ett omfattande förankringsarbete genomförts under 2011 och 2012. Där framkommer en rad utmaningar som Östergötland står inför. Det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland beskriver utmaningarna och ger rekommendationer för hur arbetet kan gå vidare, man pekar på ett ansvar hos en rad aktörer, däribland Regionförbundet själv. Det är viktigt att denna förstudie tar sin utgångspunkt i det politiskt förankrade dokument som utvecklingsprogrammet utgör.
Det finns ett behov att utveckla ett regionalt ledarskap när det gäller kompetensförsörjning och utanförskapsfrågor. Enskilda projekt kan uppnå goda resultat men vi har svårt att se hur de hänger ihop med våra regionala strategier och kompetensplattformsarbete. Vår ambition är att skapa en struktur där projekt som drivs i regionen är kopplade till det regionala utvecklingsprogrammet och till kompetensplattformsarbetet. Målet är en samlad bild om våra utmaningar, projekt som är dockade i varandra, lärandeprocesser samt bättre utnyttjande av resurser.

I det regionala utvecklingsprogrammet lyfts följande utmaningar och rekommendationer som direkt berör målgruppen för Socialfonden:

- Stärk kopplingen mellan utbildning och arbetsliv
Kommunerna rekommenderas att utifrån arbetsmarknadens förslag och utifrån utbildningarnas behov av olika former av praktik, ta upp samtal med arbetsmarknadens företrädare för att överenskomma om långsiktiga hållbara former för samarbete kring praktik och annan koppling mellan utbildning och arbetsmarknad.

- Satsa på SyV
Kommunerna rekommenderas att se över arbetet med SYV, som funktion. En väl fungerade studie- och yrkesvägledning förutsätter att SYV är en tydligt integrerad del av skolans verksamhet, utifrån styrdokument och med ett tydligt ledarskap och jämställdhetsuppdrag.

- Ökad inkludering
Kommunerna rekommenderas att vidareutveckla sitt arbete att stärka egenmakten hos
socialt utsatta grupper, speciellt i bostadsområden med hög arbetslöshet. Erfarenheten
visar att långsiktighet är avgörande för att lyckas i dessa områden.
- För människor med funktionsnedsättningar är det nödvändigt att i största möjliga utsträckning undanröja hinder, t.ex. när det gäller tillgänglighet. Varje kommun rekommenderas att upprätta en handlingsplan för hur de handikappolitiska målen ska kunna uppfyllas. I arbetet med denna handlingsplan bör även näringslivet inkluderas
- Att kommunerna, Landstinget, arbetsförmedlingarna, Länsstyrelsen och Regionförbundet utvidgar arbetet med nyanlända i enlighet med de erfarenheter och kunskaper som finns i regionen, från t.ex. hälsokommunikatörer, barn och ungdomars skolintroduktion, regional yrkessvenska, samhällsorientering, meritportfölj, samt erfarenheter från andra platser.
- Många människor besitter yrkeskompetenser men saknar dokument som styrker dessa. Detta gäller såväl personer med utländsk, som med svensk bakgrund. Arbetsförmedlingarna, kommunerna, företag, näringslivsorganisationer, Regionförbundet m.fl. rekommenderas att bygga vidare på och skala upp de erfarenheter som gjorts genom projektet KFF –Yrkeskompetensbedömning, vilket genomförts gemensamt mellan Företagarna, kommunerna samt Regionförbundet.
- Kommunerna, Af och Försäkringskassan rekommenderas att tillsammans med det lokala näringslivet samarbeta med den sociala ekonomins parter för att utveckla en kompletterande arbetsmarknad. Tänkbara arbeten att utveckla finns när det gäller förvaltning, skötsel och utveckling av lokala servicelösningar. Dessa kan utföras på uppdrag eller via offentliga upphandlingar med sociala kriterier.

Mot bakgrund av det regionala utvecklingsprogrammet och rekommendationerna kommer vår ambition i detta projekt att vara att initiera och utveckla tre temaområden:
- Regional struktur för sociala kriterier vid upphandling som verktyg för att främja sysselsättning och social inkludering
- Regional struktur för aktörer med inriktning på utanförskap
- Regional struktur för Samverkan skola – arbetsliv

Vad som ska göras i projektet:
Det finns ett behov av att genom en grundläggande kartläggning skapa en kartbild över samtliga aktörer och intressenter som varit delaktiga i eller påverkats av socialfondsåtgärder i regionen. En analys utifrån kartläggningen ska sedan genomföras för att visa på goda och dåliga resultat från de olika projekten för att skapa en bild av vilka framgångsfaktorer, respektive problemfaktorer som kan föreligga. Vilka projektidéer är värda att titta på igenom och kanske genomföra på liknande sätt? Vilka projekt kan man bygga vidare på? Finns det lärdomar från projekt som inte fungerat som vi kan ta tillvara för att inte göra om samma misstag igen? Ser vi behov av nya, innovativa grepp för att vi ska kunna påverka strukturer i regionen? Vad har projektmedlen används till? Var har de gjort mest nytta? Det handlar vidare om att hitta projekt som verkligen har påverkat strukturer. Vad har dessa innehållit? Vad har de olika projekten haft för inriktning och målgrupper? Kan man även där hitta några framgångskoncept? Vilken typ av inriktning har fungerat bäst? Vilka målgrupper har varit ”lättast” respektive ”svårast” att jobba med?

Detta arbete kan vara mer omfattande och tidskrävande än det kanske initialt förefaller då statistiken endast är uppdelad på projektägarnas ”hemvist”. Ett projekt kan sedan haft deltagare, aktörer (och därmed påverkan) i andra kommuner och regioner.

När kartläggningen är sammanställd ska den presenteras för samtliga berörda aktörer i regionen. Resultatet ska sedan processas gemensamt vid ett antal workshops.

Målet är att skapa ett ”ESF-forum” i regionen. Här ska de aktörer som har ett uppdrag inom ”socialfondssfären” samt resurser i form av i första hand medfinansiering ingå. Hit ska sedan potentiella projektägare kunna komma med projektidéer och ”pitcha” dessa. Här ska även arbetet med ESF-planen presenteras – hur kommer handlingsplanen se ut? Vad kommer att gälla? Delta från vår regionala nod i arbetet.

Förutom att jobba med grundlig analys av tidigare projekt krävs ett fördjupat arbete i alla de olika ”utanförskapsnätverk” som vi redan har etablerat i regionen, utveckla dessa och i något fall skapa nytt nätverk där det idag saknas (exempelvis arbetsmarknadschefsnätverk). Arbetet under 2014 blir att identifiera behov, flaskhalsar och visa på var människor ”faller mellan stolarna” i de olika systemen. Detta kan genomföras på olika sätt beroende på nätverkens sammansättning och förutsättningar, men exempelvis genom fallstudier, där några enskilda verkliga fall belyses mycket grundligt.

Vi ser här tre typer av nätverk där vi redan idag jobbar i regionen och är organiserade och där det därför faller sig naturligt att göra uppdelningen
1. Integration
2. Skola-Arbetsliv
3. Funktionshinder, ohälsa, sjukskrivning

Kartläggnings- och nätverksarbetet ska leda till identifiering av behov och idéer till ”stora” projekt som kan drivas under nästkommande programperiod, gärna i samverkan mellan de olika berörda aktörerna. I slutet av förstudieperioden är ambitionen att för ”ESF-forum” kunna presentera 20 projektidéer, utifrån tidigare erfarenheter och identifierade behov.

Vid sidan om kartläggningsarbete och fördjupad behovsanalys i de befintliga nätverken har identifierats behov av kunskapsinhämtande och förankring när det gäller användandet av social kriterier vid upphandling. En upphandlande myndigheter kan ställa krav för att de målgrupper som befinner sig i utanförskap (PO2 i ESF) ska ingå i anbuden. Vi ser en stor potential i detta och under förstudien kommer därför ett fjärde spår att handla om att kartlägga möjligheter, hinder och tidigare erfarenheter, nationellt och internationellt av sociala hänsyn vid upphandling. Detta skulle leda till framtida projekt inom PO1 med deltagare från upphandlande myndigheter och potentiella anbudsgivare. Detta för att i nästa steg gynna målgrupperna i PO2.

Målsättning

Övergripande mål
Det övergripande målet är att förstudien leder till att:
• Regionförbundet Östsam har legitimitet och mandat att inneha ett regionalt ledarskap i frågor som rör utanförskap och kompetensförsörjning med koppling till målgrupperna för Europeiska socialfonden
• Regionförbundet Östsam äger och driver ett ESF-forum som är ett nav för aktörer och intressenter kring utanförskap och kompetensförsörjning
• Nätverken är väl etablerade för Europeiska Socialfondens alla målgrupper
• Förstudiens olika temaområden har en målbeskrivning för det fortsatta arbetet inom kommande strukturfondsperiod

Erfarenheter från denna förstudie skall vara till gagn för kommande programperiod så att kommande projekts goda metoder, verktyg och modeller kan leva kvar och utvecklas vidare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Till skillnad från jämställdhetsintegrering finns inte tillgänglighetsintegrering som ett etablerat begrepp på nationell och internationell nivå. Målet för den svenska handikappolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald som grund där samhället utformas så att kvinnor och män, liksom flickor och pojkar med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlika i levnadsvillkor. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, är den myndighet som samordnar handikappolitiken i Sverige. Handisam arbetar för att funktionshindersperspektivet ska genomsyra hela samhället och för en ökad medvetenhet och kunskap om hur personer med funktionsnedsättning kan bli mer delaktiga och jämlika i samhället. Således gäller principen om integrering även detta perspektiv, dvs. att perspektivet ska integreras i varje fas av en process - i utformning, genomförande, övervakning och utvärdering.

I det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland och i analysen av den östgötska arbetsmarknadens utmaningar konstateras bland annat att en av de största utmaningarna framöver är att klara den ökande försörjningsbörda som följer av den demografiska utvecklingen. Därför är det avgörande att ta tillvara en outnyttjad potentiell arbetskraftsreserv och utöka arbetskraftsutbudet i regionen. Andelen sysselsatta är lägre än i många andra regioner. Likabehandling på arbetsmarknaden och integrationen av ett jämställdhetsperspektiv på arbetsplatser och i kompetensutvecklingsarbetet kan anses vara nyckelfaktorer i en strävan efter att tillvarata denna potentiella arbetskraftsreserv.


Projekt inom Socialfonden ska bidra till att motverka utanförskap genom att möjliggöra för enskilda att arbeta utifrån sina respektive förutsättningar.

Kommun

 • Boxholm
 • Finspång
 • Kinda
 • Linköping
 • Mjölby
 • Motala
 • Norrköping
 • Söderköping
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög