Logotyp på utskrifter

Förskolor ESF Steg 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareALMI Företagspartner Mälardalen AB/Västerås
KontaktpersonBo Persson
E-postbo.persson@almi.se
Telefonnummer021 10 78 03
Beviljat ESF-stöd1 266 473 kr
Total projektbudget1 266 473 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2011-08-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Målsättningen med projektet är
- att stärka barnskötarnas situation på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen
- att utveckla organisationerna i ekonomi och ledarskap
- öka samverkan i de påbörjade nätverken
- ökade kunskaper i jämställdhet och tillgänglighet

Bakgrund

Målet med förprojekteringen var att kartlägga behovet av kompetenshöjande insatser för att ge medarbetarna förutsättningar att skapa en god lärmiljö i förskolan. Samtlig personal har deltagit i förprojekteringens analysarbete. Vi har då också särskilt belyst barnskötarnas utsatta situation.
I förprojekeringen har vi funnit att vi vill särskilt fokusera på kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation. För att få en enhetlig och för all personal begriplig och hanterbar dokumentation planerar vi att genomföra en, för all personal, gemensam utbildning i dokumentation. För att öka barnskötarnas rörlighet på arbetsmarknaden har vi funnit att en satsning på utbildning i dokumentation med Reggio Emilia pedagogik är den mest lämpliga.

För att ytterligare stärka barnskötarnas situation på arbetsmarknaden har vi valt utomhuspedagogik vilket idag röner stor efterfrågan hos föräldrar vilket avspeglar sig i kompetenskrav på befintlig personal och är avgörande när ny personal ska anställas.

Föreståndarna har behov av kunskaper i ekonomi och marknadsföring, samt ledarskap då detta saknas i deras förskollärarutbildning och deras roll som ledare och ägare behöver stärkas. Det är extra angeläget med kunskaper och förståelse av ekonomiska förhållanden och samband när anslagen fryses och krymps.

Vi har även behov av kunskaper om barn med särskilda behov, samtalsmetodik, andra kulturer, genus och kvalitetsarbete. Vi har här valt att ta upp tecken som stöd då det även stärker den enskildes arbetsmarknadsituation, då det är efterfrågan på sådan kompetens. Vi har även valt att fokusera på genus genom att ta del av ESF-projektet JämBredd som drivs av Mälardalens högskola samt därutöver även genomföra en gemensam föreläsning i genuspedagogik.

I och med förstudien har vi haft möjlighet att se över den egna organisationens sårbarhet och funnit att vi behöver en gemensam kompetensutveckling så att vi ska kunna ersätta varandra vid sjukdom och annan frånvaro. Detta gäller såväl inom den egna förskolan som i utbyte mellan förskolorna. Att skaffa oss en gemensam kunskapsbas och en gemensam värdegrund ger oss förutsättningar till organisationsutveckling i det egna arbetslaget och inte minst möjlighet till att kunna utbyta personal mellan förskolorna. För fortsatt kompetensutveckling efter ESF-projektet är avslutat hoppas vi ha stärkt våra nätverk och utvecklat pedagogiska och organisatoriska plattformar för fortsatt samarbete.

Vi har också funnit att förskolorna i projektet har behov av samarbete i flera frågor och två nätverk har bildats ett för föreståndarna och ett för personal som har ansvar för förskolornas mathållning.

Då det varit lång tid mellan förprojektering och inför anökan till genomförande har vi träffats och sanktionerat de i analysen framkomna behoven. Två av föreståndarna kommer att påbörja den statliga rektorsutbildningen (ingår ej i ESF) och de stärker därigenom sin egen ställning och det nätverk som bildats. Vi har även bevakat det så kallade Förskolelyftet och vi vill genom de satsningar vi valt i genomförandefasen motivera och stärka barnskötarna så att de söker till Förskolelyftet. Vi har även undvikit att i vår ansökan ta med det som planeras inom Förskolelyftet.

Syfte

Huvudsyftet med förprojekteringen var att finna vägar och möjligheter att i det egna arbetslaget och dess uppgifter samt inte minst att stärka dem i deras situation på arbetsmarknaden. Detta mål kvarstår som ett av huvudmålen inför genomförandefasen, se även redovisning från förprojekteringen samt slutsatser under bakgrund ovan.

Det har även framkommit att organisationen behöver bli mindre sårbar som vad händer när någon med nyckelkompetens är frånvarande. Vi har därför även fokuserat på detta när vi tagit fram kompetensplaner. Vi planerar därför en för samtliga gemensam fortbildning vilket ska överbrygga klyftor och skapa flexibilitet såväl inom det egna arbetslaget som i utbyte mellan förskolorna.

Föreståndarnas kompetenser som företagare och arbetsledare behöver stärkas särskilt med tanke på att förskolans anslag fryses och krymps.
Att fortsätta stärka de bildade nätverken är också angeläget och vi har i första hand fokuserat på föreståndarnätverkets samlade kompetenser och ett matnätverk. Ur föreståndarnätverket bildas nu ett pedagogiskt nätverk där avsikten är att samla och utveckla spetskompetenser i pedagogik för att föra över kunskaper inom nätverket och mellan förskolorna.

För att utveckla organisationen och minska sårbarheten vid exempelvis sjukdom har vi valt att så långt det är möjligt genomföra en kompetensutveckling som ger oss en gemensam värdegrund och en dokumentation som är begriplig och förstådd av samtliga. Vi vill därför ha en för arbetslaget och de samverkande förskolorna gemensam fortbildning och har då valt en Reggioinspirerad utbildning då den ger fördelar ur arbetsmarknadsperspektiv.

Med ovanstående slutsatser har vi planerat för vår genomförandefas.

Målsättning

Samtliga anställda ska få del av kompetensutvecklingen.
Varje deltagare kommer att få en egen plan som följs upp.
Särskilt viktigt är att bevaka att barnskötarna tar vara på sina möjligheter.

Vi avser att mäta antal utbildningar uppdelat på förskollärare, barnskötare och övrig personal.
Målen antal personer i utbildningar och aktiviteter anges i utbildningsplan. Bifogas.

I projektets slutskede kommer vi att göra en uppföljning av effektmålen i form av enkäter, intervjuer och samtal där varje enskild individ och varje förskola i grupp får svara på frågor om upplevda effektmål.
Frågeställningarna ska belysa:
Om barnskötarnas roll förstärkts?
Om organisationen utvecklats?
Om ledarna känner sig stärkta?
Om utbyte kommit till stånd mellan förskolorna?
Se även under rubrik Strategisk påverkan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I vår förstudie belyste vi särskilt tillgängligheten, detta är särskilt viktigt för såväl anställda som i kontakt med barn och föräldrar.

Vad gäller kompetenshöjande åtgärder har vi kommit fram till att vi vill satsa på teckenkommunikation som stöd vilket ökar tillgängligheten för såväl vuxna som barn.

Vi har även planerat en studiecirkel under rubriken Pedagoger i mångfalden.

I vår planering av kompetensinsatser har vi som krav vid upphandling att utbildningsmiljön ska vara anpassad efter våra beov av tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Vi har i förstudien särskilt behandlat jämställdhetsperspektivet och kommit fram till att vi behöver mer stimulans för att gå vidare. Även om de privata förskolorna har fler män anställda än de offentligt drivna vill vi fylla på våra kunskaper och för att få inspiration. Vi har vad gäller tillgänglighet i vårt uppdrag att verka för jämställdhet detta gentemot barn och föräldrar.

Vi har i en diskussion med förskolorna kommit fram till att vi i första hand vill delta i Mälardalens högskolas ESF-projekt JämBredd. Därutöver avser vi att göra en insats för samtlig personal samt en extra insats för föreståndarna.
Vi kommer även att ta stöd genom länsstyrersens processtödjande jämställdhetsexpert.
Se aktivitetsplanen.

Samarbetspartners

 • Mälardalens högskola

Deltagande aktörer

 • Daghemmet Nasse
 • Förskolan Busbolaget
 • Förskolan Oasen
 • Kristiansborgs Förskola
 • MA:s Idrottsförskola Piggelin
 • MA:s Norra Förskola
 • MA:s Södra Förskola
 • Pilträdsskolan
 • Örtagårdens Förskola

Kommun

 • Västerås