Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förskolor ESF 3

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAlmi företagspartner Västmanla
KontaktpersonBo Persson
E-postbo.persson@almi.se
Telefonnummer021 10 78 03
Beviljat ESF-stöd402 058 kr
Total projektbudget402 058 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Privata förskolor Fokusområden: Barnskötarnas utsatta situation med låg efterfrågan på arbetsmarknaden. Cheferna,förskollärarna saknar utbildning i ekonomi och ledarskap. Bilda nätverk för att få en kritisk massa för specialistfunktioner. Jämställdhet då få män arbetar inom förskolorna.

Bakgrund

Projektet riktar sig till privata förskolor. Sammanlagt berörs 114 anställda vid 10 förskolor. Av dessa är 15 män. Antalet barnskötare är 63, förskollärare 41 och övriga 10.

Citat från en av de deltagande förskolorna och som de övriga ställt sig bakom, " Vi ser att vi måste höja kompetensen för att överleva. Genom utbildning höjer vi kompetensen, speciellt hos våra barnskötare som annars är i en väldigt utsatt situation". "Som ledare och förskollärare saknar vi utbildning i framför allt företagsledning, ekonomi och ledarskap som inte ingår i förskollärarutbildningen. För att klara våra arbetsuppgifter och skapa en bra miljö för oss som är anställda är vi i behov av kompetenser inom dessa områden. Vi behöver även lära oss att arbeta projektinriktat".

Barnskötarna har en besvärlig situation på dagens arbetsmarknad, där i stort endast förskollärare efterfrågas, se arbetsförmedlingens yrkesprognos, Yrkeskompassen: "Barnskötarnas arbetsmarknad är kärv. Det mesta talar för ett fortsatt överskott på barnskötare. Vår bedömning är att barnskötare har mindre goda möjligheter till arbete."

Då kraven på pedagogiska kunskaper ökat är det svårt för barnskötarna att bl. a. klara dokumentationen på ett tillfredsställande sätt. Eftersom barnskötare inte heller efterfrågas får de svårt att byta arbetsgivare och blir beroende av den arbetsgivare de är anställda hos.


Syfte

Vi har tre huvudsyften med förstudien.

Avsikten med förstudien är att identifiera vilka kompetenser och insatser som krävs för att personalen ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt så att de uppfyller de krav som ställs på en modern förskola i en konkurrensutsatt miljö. Vi vill ge alla möjlighet att delta men ha fokus på de med lägst utbildning.

Ägarna och arbetsledarna är i alla ingående förskolorna förskollärare och i deras utbildning saknas kompetens för att driva företag och leda personal. Projektet avser att identifiera kunskapsluckor inom ekonomi och ledning hos ägare och chefer. Vi anser att det är viktigt att cheferna ska kunna förklara förskolans ekonomiska situation för sina anställda och ha grundläggande kunskaper i modern arbetsledning.

Det tredje syftet är att utveckla ett nätverk med flera förskolor, där förskolorna kan stötta varandra i specialistkompetenser och bevakningsområden. Inom den kommunala förskoleverksamheten finns tillgång till specialister och det saknas bitvis inom de privata förskolorna.

Som ett fjärde delmål skulle vi kunna tillägga att vi kommer att eftersöka utbildningar som är flexibla och nätbaserade.

Målsättning

Mätbara mål:
Antal deltagare i förprojekteringen: samtliga anställda
Ansökan till genomförandefasen
Antal sökta utbildningar
Utveckling av ett nätverk med bevakningsområden och samverkan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga förskolor har krav på tillgänglighet. I den mån vi använder andra lokaler än våra egna ska tillgängligheten beaktas så att samtliga har möjlighet att närvara. I en övning med ett material från Prevent kommer tillgängligheten att belysas.

Deltagande aktörer

  • Daghemmet Nasse
  • Förskolan Busbolaget
  • Förskolan Oasen
  • Kristiansborgs Förskola
  • MA:s Idrottsförskola Piggelin
  • MA:s Norra Förskola
  • MA:s Södra Förskola
  • Pilträdsskolan
  • Örtagårdens Förskola

Kommun

  • Västerås