Logotyp på utskrifter

Förskoleutveckling Örebro kommun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörvaltningskontor Förskola och skola
KontaktpersonBirgitta Nordlöw
E-postbirgitta.nordlow@orebro.se
Telefonnummer019-215020
Beviljat ESF-stöd1 083 507 kr
Total projektbudget1 083 507 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2010-01-29
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ett samverkansprojekt mellan samtliga fem skolområden i Örebro kommun. Många barnskötare arbetar i förskoleverksamheten idag på förskollärartjänster utan adekvat utbildning. Andra medarbetare har en gammal utbildning som behöver uppdateras. Det är angeläget med kompetensutveckling.

Bakgrund

Örebro kommuns skolverksamhet är indelad i fem skolområden med totalt 1801 anställda inom förskoleverksamheten. Av dessa är drygt 40 procent barnskötare. Förskoleverksamheten växer inom samtliga skolområden. Resultat och tendenser av demografiska förändringar påverkar verksamheten inom skola och barnomsorg. Personalen behöver få beredskap för förflyttning som alltid innebär såväl en geografisk som en kulturmässig omställning

Samtidigt som skolverksamhet läggs ner i vissa stadsdelar pågår nybyggnation inom förskolan i andra. Det är svårt att få tag på förskollärare till ny verksamhet. Många barnskötare arbetar i verksamheten idag på förskkollärartjänster utan att ha adekvat utbildning. Barnskötare som har många år i yrket och har uppnått en ålder då de inte vill börja studera. Vissa saknar gymnasiekompetens. Andra som arbetar inom verksamheten är förskollärare men har en gammal utbildning som behöver uppdateras. Medelåldern på personalen är överlag hög. Därför är det ytterst angeläget att personalen får kompetensutveckling.

Behovet av förskoleverksamhet ökar i hela landet och verksamheten i Örebro kommun har störst andel barn i riket. Allmän förskoleverksamhet från 3 år kommer att införas från 2010, vilket innebär att behovet av förskolepersonal ökar. Kravbilden ökar, ny läroplan för förskolan kommer inom kort och kraven på större kompetens hos personalen följer med detta. Barnskötare som arbetat länge i yrket står för en färdighetskompetens som är betydande och mycket värdefull men denna färdighetskompetens behöver dock kompletteras. Även förskollärare som arbetat länge i yrket behöver vidareutveckling. Utbildning är även viktigt för att skapa motivation och undvika att personalen drabbas av sjukskrivning och utmattningssymtom.

Vi behöver vidare se över möjligheten att föra över kompetens mellan olika områden, enheter och personalkategorier. Vi behöver träffas över områdesgränserna för att få en helhetsbild av verksamheten. Lärandet mellan olika områden, och olika personalkategorier behöver utvecklas. Vi behöver därför träffas för att, lära av varandra och få en helhetsbild av verksamheten.

Under förprojekteringen kommer vi att sätta fokus på vad som skulle kunna göras bättre och smidigare. Vi kommer att dela in personalen i tvärgrupper med representanter från de olika förskolorna i varje grupp. Under arbetet kommer personalen att få tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera brister och utvecklingsmöjligheter över organisationsgränserna med professionell processledning. Under arbetets gång kommer utöver utbildningsbehov även andra utvecklingsbehov att lyftas fram och utvärderas.
Detta kan bli viktigt vid erfarenhetsutbyte med andra förskolor inom och utom Örebro kommun.

I samband med projektstart kommer samtlig personal att få information på respektive arbetsplats. I förprojekteringsarbetet kommer samtlig personal att delas in i olika grupper om 40 personer som vardera kommer att arbeta under två dagar under ledning av externa processledare. Förprojekteringen äger rum på internat i närområdet. Vi har bedömt det som viktigt för berörd personal att få arbeta i avskild och ostörd miljö. Arbetet kommer att leda till att samverkan mellan de olika förskolorna, utvecklings och förändringsarbete kommer att bli belyst och framkomna idéer kommer att lyftas fram.

Inom förskolan har under senare år växt fram och kommer att växa fram nya krav på datadokumentation och andra kunskaper och många har bristande utbildning med risk för utbrändhet och problem vid eventuell omställning.

Hållbar utveckling. Klimat och miljö är andra områden som utvecklas inom förskoleverksamheten. För att sprida detta arbetssätt. Teknikinriktning på förskolor, att barn ska söka tekniska utbildningar. KOMTEK. Även här saknas kunskaper bland personalen.

I projektet ingår personal från samtliga skolområden i Örebro kommun. Samtlig personal omfattas av projektet.

För att kunna möta framtida krav har vi behov av att

ge personalen beredskap för förflyttningar
göra personalen attraktiv på arbetsmarknaden vid omställning
öka personalens motivation och motståndskraft mot sjukskrivning och utmattningssymtom
utveckla samarbete, samverkan och lärande mellan olika områden, enheter och personalkategorier
se över arbetsuppgifter och uppdrag
kartlägga personalens kompetens och erfarenhet
kompetensutveckla personalen

Syfte

Syfte med projektet är att
se över möjligheterna att komplettera barnskötarnas utbildning så att de kan arbeta kvar i verksamheten
se över behoven att komplettera förskollärarutbildningen för de förskollärare som har äldre grundutbildning
förbereda för eventuell omställning/förflyttning
tillgodose behovet av kompetensförsörjning på sikt
öka kompetensen hos personalen
se över möjligheten att ordna kompetensutveckling över förvaltningsgränserna
skapa flexibla och stimulerande arbetsplatser
utveckla kvalitetsarbetet
sträva efter en jämställdhetsintegrerad verksamhet
öka tillgängligheten för funktionshindrade

Alla anställda ska ha ett väl integrerat förhållningssätt till hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Målsättning

Efter projektets genomförande skall finnas:
kompetensutvecklingsplaner på individ- och samverkans nivå
plan för tillgänglighet för funktionshindrade
plan för jämställdhetsintegrering av verksamheten
plan för samverkan som kan frigöra resurser
plan för fortsatt samarbete mellan enheter
spridning av samverkan och lärande mellan de olika förvaltningarna
mod att förändra utifrån den kunskapsspridning som sker i projektet


Mottagare av projektresultatet är
Samtliga förvaltningschefer inom de fem skolområdena i Örebro kommun samt berörda rektorer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi behöver öka kunskapen om ökad tillgänglighet för personal med funktionshinder. Personalen har t ex begränsade kunskaper kring olika funktionshinder. Vi har också behov av ökade kunskaper om barn med särskilda behov, verktyg och strategier.
Förskolor och gårdar är handikappanpassade för rörelsehindrade. Här kann finnas behov av förbättringar. Många förskolor har problem med buller och höga ljudnivåer.

Personalen i alla olika verksamheter har ständigt behov av förnyad kunskap inom detta område. Vi kommer att under förprojekteringen kartlägga utbildningsbehov för kommande genomförande i att skapa beredskap i mötet och hur vi ska arbeta med information/kommunikation som är anpassad till människor med funktionshinder.
Fysisk anpassning av lokaler
Anpassat informationsmaterial
Kartlägga utbildningsmaterial

Kommun

  • Örebro