Logotyp på utskrifter

Företagslyftet Östhammar

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÖsthammars Företagarförening
KontaktpersonKirsi Mikkonen
E-postkirsi.mikkonen@projektforetagslyftet.se
Telefonnummer07306-99909
Beviljat ESF-stöd12 062 224 kr
Total projektbudget12 062 224 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2013-01-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt Företagslyftet Östhammar består av 208 företag från alla kommunens orter. Vi har sammanlagt 903 anställda, 334 kvinnor och 569 män, från skilda branscher. Östhammars Företagarförening är projektägare. Samtliga lokala företagarföreningar, Vuxenutbildningen och Tillväxtkontoret i Östhammars kommun är aktiva i projektet, som pågår från 2011-01-15 till 2013-01-15.

Genom att etablera mini-lärcentra/mötesplatser på varje ort och synliggöra efterfrågan och utbud av kompetens bidrar vi till en matchning mellan efterfrågan och utbud av kompetens.Branschöverskridande möten i samband med seminarier och utbildningar skapar forum för nytänkande och nya affärsmöjligheter och innovativa samarbeten. De stora satsningarna i Dannemora, i samband med slutförvaret i Forsmark och infrastrukturen i vårt område kräver nya sätt att kombinera kompetens hos olika företag och ett diversifierat livskraftigt näringsliv inom andra områden.

Bakgrund

UTBILDNINGSGRAD OCH BEFOLKNINGSUNDERLAG
Östhammars kommun har en genomsnittligt låg utbildningsgrad (21% eftergymnasial utbildning)i relation till länet (42 %) och riksgenomsnittet (36%). Sedan 2007 har andelen kvinnor med gymnasial och eftergymnasial utbildning ökat något och ligger betydligt över männens.

Kommunens invånarantal har en minskande trend sedan 2002 (nettominskning 2009 var 41 personer). Kommunen har en positiv inflyttningsgtrend (31 män och 4 kvinnor under 2009) totalt sett, men dödstalen överskrider födelsetalen. Befolkningskurvan visar en åldrande befolkning och andelen unga vuxna, speciellt unga kvinnor, i åldrarna 18-24 år är kraftigt överrepresenterade i utflyttningsstatisken. Den gruppen läser också vidare i större utsträckning än män i samma ålderskategori.

NÄRINGSLIVSSTRUKTUR OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPROBLEMET
Antal nystartade företag (AB och EF) har ökat de senaste fem åren i kommunen, medan antalet HB har minskat. De flesta nyregistrerade företag är enskilda firmor. Att andelen enskilda firmor utgör största delen av totalt 1987 registrerade företag i kommunen fram till juli under 2010 (EF 66%, AB 26%, HB 8%), torde betyda att flertalet företag har begränsade resurser räknat i tid och finansiellt till kompetensutveckling.

Ingående orter i detta projekt är Alunda (40 företag med 50 kv och 63 män),Gimo (39 företag med 80 kv och 144 män), Öregrund och Gräsö (34 företag med 32 kv och 38 män), Österbybruk (18 företag med 27 kv och 23 män) och Östhammar och Hargshamn (77 företag med 144 kv och 301 män). 20 företag har fler än 10 anställda och nära hälften är soloföretag.
Alunda präglas av närheten till Uppsala dit många pendlar för att arbeta. Gimo har Sandvik som dominerande arbetsplats och är orten för utbildning och idrott samt har ett flrtal mindre hantverksföretag. Öregrund har en stark prägling av besöksnäringen, Österbybruk av Dannemoras växande verksamhet och från Östhammars tätort arbetar många vid Sandvik och Forsmark. Deltagande företag verkar i skilda branscher, men står inför liknande behov av breddad och ny kompetens.

I slutet av 2010 planerar SKB att ansöka hos Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen om att få tillstånd att bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark, en investering på 24 miljarder kronor. Runt år 2023 beräknas anläggningen vara klar. Utbyggnad av infrasturukturen (väg 288 och Hargshamn) är direkt kopplad till detta. SKB vill stärka utvecklingen av näringslivet i Östhammars kommun genom att bidra med affärsutveckling och borgensåtaganden via nybildade SKB Näringslivsutveckling (SKBnu). Avgörande för SKB är att kunna rekrytera personal till sina anläggningar. Det är viktigt att det är bra att bo, leva och arbeta i kommunen. Ett starkt näringsliv är en grundförutsättning. SKBnu anger bristande marknadsföring och bristande matchning mellan efterfrågad och tillgänglig kompetens som de två största utmaningarna, om företagen i Östhammars kommun ska nå sin fulla potential.

Kompetensforum Uppsala län har i maj 2010 skrivit en rapport om framtida kompetensbehov i Uppsala län 2010-2020. I länet förväntas de södra delarna utvecklas fortsatt starkare än de norra delarna. Uppsala har under lång tid fungerat som en magnet för kompetens. Väg 288 kommer att etappvis förbättras och något minska det tidsmässiga avståndet mellan orterna i vår kommun och Uppsala. Hur kommer det att förändra förhållandet in-/utpendling? Hur ska vi kunna matcha tillgänglig kompetens i vårt område med kommande behov? Kan vi hitta nya sätt att kombinera olika kompetens hos mindre aktörer för att möta efterfrågan med lokalt utbud?

Handelskamrarna inom Handelskammarförbundet anger i sin rapport Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning (mars 2009) att möjligheter för medföljande och familjen väger tyngre än löneläget när ett företag ska locka arbetskraft till regionen - främst anges möjligheter till arbete för medföljande, vilket ytterligare betonar behovet av ett diversifierat näringsliv. Vi behöver informera projektdeltagarna om och tydliggöra den samlade bilden av hur stor kommande efterfrågan på arbetskraft är och vilka områden som estimeras öka.

I Uppländsk Drivkraft betonas näringslivsutveckling på bredden och behovet av ett gynnsamt företagsklimat för att bidra till denna. En femtedel av befolkningen i länet bor utanför tätorterna. "På landsbygden finns på många håll en kultur av entreprenörskap som kan avläsas i nya affärsidéer och verksamheter, ofta med koppling till miljö, energi eller besöksnäringen." Bland annat betonas i Uppländsk Drivkraft behovet av att satsa på mötesplatser för kunskapsutbyte. De lokala företagarföreningarna i kommunen har bakåt i tiden haft mycket begränsat utbyte och har idag ett relativt lågt deltagande i befintliga forum för förbättrat företagsklimat.

METOD
Metoden består i att projektet:
- etablerar en fysisk mötesplats/lärcentrum för tillgång till distansutbildningar och möten via webben på respektive ort i Östhammar. Mötesplatsen ska läggas där människor redan idag rör sig för att vara bestående även efter projektets slut. Möjligheter till webbaserade utbildningar ska synliggöras och permanentas i form av mini-lärcentra.
- synliggör befintligt och kommande kompetensförsörjningsbehov på individ-, förtetags- och kommunnivå. Detta sker genom en kartläggning av faktorer som p/åverkar nuvarande och kommande behov och efterfrågan av kompetens i vårt område och stimulerar till nya sätt att kombinera kompetens hos olika aktörer, vilket kräver samverkan och tillvaratagande av nya idéer.

MÖJLIGHETER MED PROJEKTET
- projektet bidrar till ökat entreprenörskap, till att skapa förutsättningar för utveckling av nya företagsidéer som en följd av nya nätverk mellan aktörer från olika branscher och med olika förutsättningar. Det kan även bidra till breddad verksamhet av befintliga företag tack vare ny kompetens och samverkan. Detta kan ge mer livskraftiga företag med god problemlösningsförmåga och anpassningsbarhet till förändringar. Det bidrar även till diversifiering av näringslivet, vilket Handelskammarförbundet konstaterade var ett grundkrav för att locka arbetskraft.
- mer positiva attityder till entreprenörskap och nyföretagande kan spridas tack vare projektet.
- erfarenheter från projekt Kompetensutveckling Öregrund/Gräsö 2008-3020506 visar en förändring i positiv riktning av inställning till kompetensutveckling bland deltagande företag. Lärdomarna från nämnda projekt kan tas tillvara och metoder kan vidareutvecklas. Viktiga frågor är: Hur tar vi tillvara den utvecklingslust som finns i mindre företag som inte har resurser till kompetensutveckling? Hur utvecklar vi kompetensen på varje ort, så att företagare och deras föreningar kan bli bättre på att driva utvecklingsfrågor? Vilka metoder kan vi utveckla för att stimulera till och möjliggöra kompetensutveckling för mindre företag? Projektet kommer att skapa bestående mötesplatser med Mini-Lärcentra på varje ort för att säkerställa möjligheten till fortsatta kompetensutvecklingsaktiviteter även efter projektets slut. Utbudet av kurser och längre program via distans kommer att synliggöras.
- projektet kan bidra till att kommande behov av kompetens vid byggnation av slutförvar och infrastruktursatsningarna tillgodoses genom ökad kompetens och nya samverkansnätverk där mindre företag går samman om anbud och kompletterar varandras kompetensområden
- kompetensutvecklingsaktiviteter kring miljö och kvalitetsarbete även för mindre företag ger dem möjlighet att ta uppdrag åt större uppdragsgivare där den kompetensen är avgörande
- kompetensen att driva projekt, att gå från idé till färdigt resultat, sprids till fler aktörer på samtliga orter i kommunen, vilket ger ökad kompetens i strukturerat förändringsarbete och problemlösning
- kompetensutvecklingsaktiviteter kan tack vare samlingarna bidra till ökad kompetens i andra ämnen - kommunikationsförmåga, genomtänkta presentationer av företagens verksamhet osv.

Syfte

Projektets övergripande syfte är kompetensutveckling av våra deltagare för att de ska kunna lära nytt och lära om - under projektttiden, men även efter projektets slut. Projektet bidrar till en lärande miljö då de strukturer vi etablerar i form av mini-lärcentra, mötesplats och inarbetade kommunationsvägar mellan de som levererar utbildning och de som behöver kompetensutvecklas på varje ort lever kvar. Detta är särskilt viktigt för mindre företag med ringa resurser till utveckling.

Vi förväntar oss en förstärkt samverkan bland gruppen företagare i hela kommunen. Vi kommer att träffas branschöverskridande vid många tillfällen, seminarier och utbildningar, vilket skapar forum för nytänkande, nya affärsmöjligheter och konstruktiva förslag kring frågor som påverkar gruppen företagare. Vi kommer att kunna komplettera varandra kompetensmässigt tack vare nya samarbeten. Detta kan vara ett viktigt bidrag till kommande behov av kompetensförsörjning kring de stora projekt som är på gång i vårt område.

Vi ser möjligheten till kostnadseffektiva utbildningsinsatser när vi samverkar - det blir ekonomiskt fördelaktigt per utbildningsplats och ger ökad möjlighet för fler att delta tack vare att vi kan placera utbildningarna i vårt närområde.

Fler utbildningar kommer att nå fler tack vare projektet - det som företagarna har behov av när det gäller kompetensutveckling blir verkligen av tack vare detta.

Vi vill genom projektet lämna ett bidrag till en hållbar utveckling i vårt område genom att stärka entreprenörskapet, bygga en lärande miljö, lära oss att förverkliga goda idéer och använda potentialen till tillväxt i mångfalden. En förutsättning för att vi ska se på kompetens på ett kompetent sätt är en ökad kunskap om jämställdhet och tillgänglighet.

Målsättning

MÅL:
KOMPETENSUTVECKLINGSAKTIVITETER
- varje deltagande företag ska ha deltagit i minst två gemensamma seminarier
- varje deltagande företag ska ha deltagit i minst fyra kompetensutvecklingsaktiviteter under projektperioden.
- varje deltagande företag ska ha deltagit i minst en aktivitet om jämställdhet/mångfald och jämställdhet ingår i SWOT-analysen av respektive företag under förprojekteringen
- varje deltagande företag ska få kännedom om tillgänglighetsaspekter och tillgänglighet ingår i SWOT-analysen av respektive företag under förprojekteringen
- anställda från minst 40 företag ska ha deltagit i webbaserad utbildning
- minst två gemensamma seminarier ska behandla temat innovativa verksamheter och strukturerat förändringsarbete

KVALITET I GENOMFÖRANDE OCH LÄRANDE
- alla projektgruppsmedlemmar ska ha deltagit i utbildning projektmetodik, tillgänglighet, jämställdhet och lärande utvärdering
- alla projektgruppsmedlemmar ska vara väl förtrogna med LFA, ska användas för att planera genomförandet
- samtliga processtöd ska användas inför planeringen av genomförandet

SAMVERKAN
- 80% av deltagande företag ska uppleva en ökad samverkan med andra deltagare
- minst 30 företag ska ha deltagit i transnationellt utbyte
- samtliga deltagande företag ska ha besökt lärcentra/minilärcentra under projekttiden
- varje lärcentra/minilärcentra ska ha använts för minst tre videokonferenser/seminarier inom projektet
- projektet ska ha arrangerat en arbetsmässa med tema kompetensförsörjning
- representanter från projektet ska ha deltagit i erfarenhetsutbyte under minst tio tillfällen med samtliga samverkansaktörer och kopplade aktiva projekt

Förväntade effekter är breddad och fördjupad kompetens hos deltagande företag och enskilda anställda, ökad och innovativ samverkan mellan deltagande företag och i förlängningen en väl fungerande kompetensförsörjning i vår kommun.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen ska vi:
- mha HSO inventera tillgängligheten i tänkta projektlokaler på alla fem orterna
- ge en utbildning med hjälp av processtöd eller motsvarande för styrgrupp och projektgrupp. Erfarenhet från 2008-3020506 visar att kunskapen om tillgänglighetens olika aspekter är genomgånede låg, likaså kompetensen i tillgänglighetsintegrering.
I samband med utbildningen planeras gemensamt aktiviteter dels för att göra projektet tillgängligt för deltagarna, dels för att öka kunskapen om tillgänglighet med hjälp av kompetensutvecklingsinsatser. Fördelen med att planera detta i samband med utbildningen är att vi då har tillgång till processtödet med stor erfarenhet av detta.

Under genomförandetiden ska vi bl a erbjuda tillgänglighetsinventering med hjälp av HSO Östhammar av samtliga deltagares verksamheter. Företaget/företagaren får ökad kompetens i tillgänglighetsfrågor och HSO får större inblick i deras praktiska utmaningar.

Jämställdhetsintegrering

BAKGRUND
Statistik för Östhammars kommun visar att ohälsotalet fram till juni under 2010 var 42,2 dagar för kvinnor och 26,9 för män (FK), att jämföra med länets siffror 34,4 dagar för kvinnor och 23,6 dagar för män. En större andel kvinnor än män oavsett åldersgrupp var i sjuk-och aktivitetsersättning under 2009 i kommunen och överrepresentationen kvinnor är högre än i riket som helhet.

Enligt professor Gunnel Forsberg, som har lett arbetet med att kartlägga de rådande genuskontrakten i Uppsala län (Strategier för jämställdhet lokala genuskontrakt i Uppsala län 2007) så råder det ett typiskt Uppländskt brukskontrakt i Östhammars kommun. En låg representation kvinnor i lokal politik, stora skillnader mellan kvinnors och mäns förvärvsfrekvens och medelinkomst (2008: män 305 tkr, kvinnor 215 tkr - kvinnors medelinkomst utgör ca 70% av männens, ingen förändring under senaste femårsperioden!), men även lägre uttag av föräldrapenning bland män. Det är även få branscher och yrken som har jämn könsfördelning. 2010 var siffrorna för kvinnors representation i lokal politik 46% i nämnder och styrelser, 36% i kommunstyrelsen, 37 % bland totala antalet förtoendevalda. Variationerna mellan olika orter och mellan olika politikområden är stora. Män är överrepresenterade i tekniska nämnden och trafiknämnden, kvinnor i socialnämnden och kulturnämnden.

METOD: SAMMANSÄTTNING PROJEKTGRUPP OCH STYRGRUPP, KARTLÄGGNING, MEDVETANDEGÖRANDE, PLAN

SAMMANSÄTTNING PROJEKTGRUPP OCH STYRGRUPP
Vi eftersträvar jämn könsfördelning i tillsättning av roller i projektet.

KARTLÄGGNING
Under förprojekteringen vill vi kartlägga hur det ser ut med jämställdheten bland deltagande organisationer och på kommunal nivå. Vi kommer bland annat att titta på följande under SWOT-analyserna som görs i fokusgrupper, på enskilda företag och i styrgrupp och projektgrupp:
- hur ser fördelningen ut kvinnor/män i deltagande företag? Hur är fördelningen på olika positioner och mellan olika branscher?
- hur ser pendlingsmönstret ut fördelat på kvinnor/män för respektive ort och vilken betydelse har det/kan det få för kompetensförsörjningen?
- vilken betydelse har det ökande mansöverskottet i kommunen för företagandet? Ser det likadant ut på alla orter i kommunen?
- hur bedömer vi vår kunskapsnivå kring jämställdhetsfrågor och vilka aktiviteter kan vi anordna under genomförandet för att förbättra den?
- vad kan vi göra för att främja jämställdhet internt i projektet?

MEDVETANDEGÖRANDE OCH PLAN
Erfarenheter från 2008-3020506 visar att kompetensnivån i ämnet är generellt sett låg och att de aktiviteter som projektet ordnat oftast har deltagare av kvinnligt kön. Under förprojekteringen ska vi utbilda styrgrupp och projektgrupp med hjälp av processtöd, vilket ger ökad medvetenhet. Diskussioner under utbildningen ska utmynna i en konkret plan för jämställdhetsintegrering i projektet. Planen ska bl.a. svara på frågorna:
- vad kan vi konkret göra i utformandet av infomaterial, webbaserad information, i leverantörsavtal, i dokumentation, i utvärderingar och lägesrapportering?
- hur kan vi som arbetar i projektet agera goda förebilder och påverka attityder?
- vilka aktiviteter ska vi ha under genomförandet för deltagarna, vilka metoder ska vi använda för att nå olika arbetsroller?
- hur kan vi ge män och kvinnor samma möjligheter att delta i aktiviteter och att vara aktiva medan de pågår?
- hur kan vi lyfta fram goda exempel och förebilder i mångfaldsarbete?
Vi kommer att ha en uppföljningsgenomgång under genomförandeperioden.

De i bakgrunden nämnda aspekterna kommuniceras som en tankeväckare på uppstartseminariet där vi informerar om kommande förprojektering.

RESURSER
Vi kommer bl.a. att använda resurstödet från ESF och den kompetens som kommer att vara kopplad till Resurscentraprogrammet för jämställd tillväxt i Uppsala Län, WINNET Uppland. I budgeten för genomförandet kommer resurser att sättas från posten utbildningsaktiviteter och gemensamma utbildningar för ämnet. Vi kommer att dra nytta av lärdomar från 2008-3020506 för att utforma lämpliga aktiviteter i tid och innehåll för att nå så många som möjligt av deltagarna under projekttiden.

Transnationellt samarbete

Vi vill under förprojekteringen:
- inventera pågående projekt i länderna runt Östersjön för att få en bild av dem som har anknytning till våra deltagares kompetensområden. Vilka kan vi ev samverka med på projektnivå och deltagarnivå?
- informera ensklida deltagare i grupp om möjligheter med utbytet, gemensam idéutveckling kring detta

Vi ser en möjlighet till branschinriktat utbyte på deltagarnivå för att utveckla metoder och koncept samt hitta framtida samverkansmöjligheter och inspireras till nytänkande.

Deltagande aktörer

 • Abborrfiskarns B&B
 • Adre Repotage o Information
 • AGNETAS KLIPPOTEK
 • Ahlström & Eriksson HB
 • Alunda Bokbinderi
 • Alunda Bygg
 • Alunda Järngjuteri AB
 • Alunda Mark &Fastighetsskötsel
 • Alunda RTV-service
 • Alundahallen AB
 • Alundakrossen AB
 • Alundamålarna AB
 • Andersdotters Antik&Kaffestuga
 • Ankargården i Öregrund AB
 • Annikas Hälsa
 • Annonsbladet
 • Anns Frisering
 • Arkitektfirma Landbiten
 • ARRONET PRODUCTION AKTIEBOLAG
 • Atelje Syboda
 • Ateljen
 • Awek Hälsa &Utveckling
 • BGB ORD & TON
 • Bild & Tryck
 • BJÖRKHULTS DESIGN
 • Björkmans Konditori och Bageri
 • BLECKSLAGARGRÄND 4
 • Blomsterbutiken Glada Blad
 • Blomsterdesign
 • BM Tötterman Specialhyr AB
 • Boka Uppland
 • Bröd. Karlssons Rörsvets i Öst
 • Båtcharter Öregrund
 • Cassman Bil AB
 • Cattis Blommor
 • Centrumkonditoriet i Alunda AB
 • Christel Häst & Hav
 • Christer Grundström AB
 • CHRISTINA KILGREN DESIGN
 • Cias
 • Dannemora Magnetit
 • Delka Produkter AB
 • Doft AB
 • DRÖMPÄRLAN
 • Duderö Limousin
 • Däcksta såg
 • Eds Trädgård
 • EK.Föreningen Samarbetet i Öst
 • Ekebyladan
 • Ekenbergs Motor
 • EKLUND, JAN ERIK
 • Eldfuxen
 • Eljouren
 • Elservice Christer Persson AB
 • Eltjänst Karlbom AB (elkedjan)
 • Engstream
 • Ett Litet Rum AB
 • Finrummet i Uppland AB
 • Firma Lindstrand
 • Firma Veronica Mattsson
 • Florabuketten Lotta
 • Fothälsan
 • Frizzeringen Ingela
 • Färghallen i Östhammar AB
 • Gammelbyns VeterinärPraktik AB
 • Garderoben i Öregrund
 • Gimo Bussresor AB
 • Gimo Galleria Fastigheter AB
 • Gimo Herrgård
 • Gimo Idrottsförening
 • Gimo Transport
 • GL Minischakt AB
 • GN Bolagen AB
 • Grakå Mekaniska Verkstad AB
 • GRÄSÖ GRÖNA RUM
 • Gräsö Kanotcentral/Båt &
 • GRÄSÖ STENSLIP SILVERSTENEN
 • Gräv & Skogstjänst
 • Gugges Disco
 • Guldform
 • Gustis AB
 • H&M Lundgrens Plåtslageri AB
 • Hamatic AB
 • Handarbetsboden
 • Handelsbanken Östhammar
 • Hemköp Östhammar
 • Henrik Sundin
 • HMCO Fashion Sport AB
 • HMCO Group Sweden
 • Horneij Konsult & Fastigheter
 • Hotell Floras Trädgård
 • H-Zenter Zackrisson AB
 • HälsoBlomstra
 • Hälsopunkten
 • HÖGMAN, BETINA
 • ICA Supermarket Gimo
 • ICA Öregrund
 • ID Consult
 • Industrihydraulik AB
 • Inge Gustavsson Skogstransport
 • Investergatan 2AB
 • Jaco Fabriks AB
 • JOKAB Fastighet AB
 • Jonebergs Gård
 • Jämsmed AB
 • Järdeby Krog HB
 • Kavarö Gräv &Schakt
 • Kingstreet AB
 • Kjell Larsson Konsult
 • Klippstugan
 • Klockargården
 • KM Gallring AB
 • KONGRO KONSULT AB
 • Korsbron Åkeri AB
 • Kurt Jansson Entreprenad & Tra
 • Köpmannen
 • Lanor rest. Rospinglan
 • Lasses Bilservice
 • Lenas Klippotek
 • Lennart Johansson
 • Life Butiken
 • Life Design Öregrund
 • Liljebergs Optik AB
 • Lindgrens Bil AB
 • Lindstrands Kreativa Konsult
 • Listkonsult HB
 • Livskraft
 • Magnus Falk Entrepenad AB
 • Marin Decor AB
 • Mauds Frisering
 • MayaRummet Livskraft
 • Mysinge Livs
 • Mäklarbyrån i Uppland
 • Mälardalens Design Center
 • Mälby Glas AB
 • NORDANGÄRDE FASTIGHETSSERVICE
 • NYInreda
 • Nyströms Motor
 • Ordbalans AB
 • Panthera
 • Parfymeri Beautique
 • Per Sundbergs Kakelugnsmakeri
 • Pjattes Allservice
 • Printex
 • Pålkällan AB
 • Qvarnen Norm&Not
 • Ragn-Sells AB
 • Restaurang Glenn Miller
 • Rickardssons Bygg & Specialsni
 • Risinge Förvaltning AB
 • Roslagens BygglotsAB
 • Roslagens Golv AB
 • Roslagens Industriteknik AB
 • Roslagsbröd AB
 • Rospinglan Fastigheter
 • Salong Ann
 • Salong Ingela
 • Salong Maritza & body shop
 • Schrams Tyger
 • Sjögripen AB
 • Skadeservice i Östhammar AB
 • SkoGalleriet
 • Spelsmedjan HB
 • Spångby Svets
 • Stenbergs Måleri AB
 • STF Norra Upplandskretsen
 • Stiftelsen Östhammars Hem
 • Storms Plåt & Smidesverkstad A
 • STRANDGRUPPEN AB
 • Strandhotellet AB
 • Sundboden
 • Sundsvedens Bygg & sjötr/ stug
 • Sundsvedens turistanläggning
 • Sören Engberg
 • Thomssons Massage och Hälsa
 • Tranaholms Musteri
 • Tvärnö Mellangården
 • Ullis Bazar AB
 • Upplands personalkraft AB
 • Upplands väg och trafikkonsult
 • Upplands Värmecenter AB
 • Vallonbruk i Uppland
 • Vallonfrisörerna Sofia
 • Vatech i Östhammar AB
 • Vattensta Bonderi
 • Vaxverkstan Alunda AB
 • Wåghals
 • XL BYGG Gimo
 • Åskskyddskonsult AB
 • ÖREGRUND - GRÄSÖ FASTIGHETSBYR
 • Öregrund Network AB
 • Öregrund VVS
 • Öregrunds Bo & Kajak
 • Östensbo Gård & Service Hb
 • Österby Gård Sören Karlsson
 • Österbybruks Bil AB
 • Östhammars Cykel & Sport AB
 • Östhammars Elektriska Byrå AB
 • Östhammars Gummiverkstad AB
 • Östra Upplands Bil & Motor AB

Kommun

 • Östhammar