Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Företags-racet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTierps företagare
KontaktpersonSara Hellberg
E-postsara@mfokus.se
Telefonnummer0733865621
Beviljat ESF-stöd5 598 811 kr
Total projektbudget5 598 811 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2014-01-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Samlingsprojektet ”Företags-racet” erbjuder 25 företag i olika storlekar, inom olika branscher, mellan 1 och 20 anställda möjligheten till en utvecklingsprocess med breddat entreprenörskap som metod.

Syftet är att genom verksamhets-, ledarskaps- och kompetensutveckling och samverkan i kommunen, stärka företagen och öka deras lönsamhet. Samt genom ökat ansvar och större befogenheter bredda medarbetarnas delaktighet och öka deras anställningsbarhet. Detta med ökad tillväxt och ökad samverkan som ett tydligt mål.


Bakgrund

Vår ambition i Tierps Företagare är att Tierp som kommun ska ha en hög attraktionskraft för företagandet. Det förutsätter att kommunen även är intressant för boende, arbetstagare och arbetsgivare. För drygt ett år sedan riggade Tierp Rotary i samarbete med oss ett projekt vid namn ”Vision 10 000”. Projektet har koncentrerat sin verksamhet på en dryg handfull viktiga åtgärder, varav näringslivsutveckling är en av dem. Projektet har resulterat i en markant ökad grad av samverkan och förståelse, samt ökat positivismen. Många företagare ser nya möjligheter.

Under samma tidsrymd har privata intressen byggt upp Tierp Arena, landets största dragracingbana, med plats för 20.000 sittande åskådare. Detta har ytterligare accentuerat känslan hos den enskilde företagaren att vilja göra något mer.

Tierp har obearbetade möjligheter i goda kommunikationer och därför fantastiska möjligheter inom t ex turistnäringen. Kommunen har historiskt lidit av den s k bruksmentaliteten, vilket tagit sig i uttryck att man ”är sig själv nock”. Vi upplever dock att detta håller sakta men säkert på att förändras och vi befinner oss nu i ett stadium av ökad förståelse för och även strävan efter samverkan och mångfald, något som vi ser som oerhört viktigt att stimulera till en fortsättning av.

Denna ansökan är en led i denna stimulans, och den grundar sig på efterfrågan från kommunens småföretag, inte sällan enmans- eller fåmansföretag, på relevanta utbildnings-/utvecklingsinsatser. Företagen känner ett stort, konkret och även akut behov av utveckling och utbildning men tycker att det är svårt att på egen hand hitta lämpliga insatser och organisera dessa i den ofta stressiga vardagen.

Många vet dock med sig att utveckling och nya kompetenser kan vara förutsättning för att företaget ska leva vidare, den hårda konkurrensen inom flera områden ställer stora krav på förnyelse, kompetens och effektivitet.

Inspirerade av några PO1-projekt har vi fattat beslutet att ansöka om ett projekt som omfattar 25 företag med totalt 102 anställda och ägs av Tierps Företagare. I detta arbete samarbetar vi med övriga sammanslutningar av företag inom kommunen och med kommunens Lärcentrum.

INRIKTNING – VÅRA VAL ENLIGT UTLYSNINGEN
Vårt projekt har en tydlig inriktning: att öka entreprenörskapet i kommunen genom att stärka och utveckla de deltagande företagen - både ägarna/ledarna och anställda, men även med förbättringar när det gäller företagens organisation. Med dessa konkreta insatser vi vill uppnå strukturella omställningar som borgar för hållbart företagande med bättre lönsamhet som i tur leder till ökad tillväxt.

Vi har även med effektivare matchning i vår ansökan då vi kommer att förorda för lärlingsutbildningar som en effektiv och träffsäker rekryteringsform.

Arbetssätt och metoder för att hantera kompetensförsörjningsproblem/bristyrken kommer vi att arbeta med bl a genom att förorda internutbildningar och genom ett transnationellt samarbete med Finland kring det finska läroavtalssystemet.

Vi har stark fokus på att höja och förnya kompetensen hos den enskilde så att denne är bättre rustad i arbetslivet men också stärker företagets/verksamhetens konkurrenskraft. I förekommande fall vill vi bidra till välplanerade och lyckade generationsskiften.

MOTIVERING - PROBLEMBILD
Det stora, påtalade behovet av utvecklings- och utbildningsinsatser hos kommunens minsta företag är ett stort och brett problem - brist på adekvat kompetens, ineffektiva organisationer, dålig lönsamhet. Detta kan få allvarliga följder i form av minskad konkurrenskraft, vikande kundunderlag, likviditetsproblem och i värsta fall kan det bli svårt för verksamheter att klara sig. Detta i sin tur hotar arbetstillfällena i kommunen.

Småföretagaren är i regel en duktig entreprenör, d v s duktig på det han/hon har startat sin verksamhet med, men inte alltid lika duktig som företagare, d v s duktig på att driva ett helt företag i ett modernt samhälle med allt vad det innebär och kräver, t ex kunskaper i försäljning, marknadsföring, ekonomi, IT, personalfrågor, administration, organisation, ledarskap. Värt att notera är att verksamhets- och lönsamhetsutveckling går som en röd tråd genom de aktuella företagens uttryckta behov.

Det är inte heller självklart att företagen har en klar och tydlig affärsidé, och om den finns känner de anställda oftast inte till den. Många saknar även en genomarbetad budget, som följs upp regelbundet. Likviditetsbevakning brister mycket ofta, bristen på kontanta medel är faktiskt den vanligaste orsaken till obestånd, inte dålig lönsamhet.

Anställda hos dessa företag har ofta inte så goda kunskaper om företaget, de vet sällan om verksamheten går bra eller dåligt, de har inte tydliga ansvarområden. De ser ofta inte kopplingen mellan sin egen arbetsinsats och företagets lönsamhet, t ex. Med andra ord, den anställde känner sig inte delaktig i verksamheten. Många av företagen är enmans- eller fåmansföretag och här har vi en tydlig ambition att stärka dessa verksamheter så att det finns utrymme för nyanställningar.

HUR ARBETAR PROJEKTET FÖR ATT LÖSA DETTA?
Vi har valt att i projektet erbjuda en heltäckande utvecklingsprocess som kommer att omfatta projektets samtliga deltagare. Vi utgår från ett koncept framtaget i Västmanland, inom ramen för projekten Nya Växmanland I och II. Under projektet vill vi anpassa och utveckla konceptet för att passa till enmans- eller fåmansföretag.

Vi kommer att verka i nära samarbete med kommunen och projektet Vision 10000 och även med andra relevanta aktörer, för att stärka och påskynda kommunens vision Bilden av Tierp – 2011 och framåt.

Konceptet innehåller två sammanlänkade delar:

1.) Huvudprocess för strukturell omställning i verksamheter
Denna process är fördelad i ”medvetet entreprenörskap” för VD/ledare/ägare och ”aktivt medarbetarskap” för alla medarbetare. Processen omfattar samtliga i företaget och handlar om att stärka och bredda det entreprenöriella tänkandet att genomsyra hela organisationen. Den startar redan under mobiliseringsfasen med en djupanalys och pågår under hela projekttiden.

2.) Individuella kompetensinsatser
Dessa insatser är oftast yrkesrelaterade och bestäms av analysen som görs under mobiliseringen och pågår sedan parallellt under hela genomförandefasen.

Samverkan har en central roll. Både som en långsiktigt strategi för framgångsrikt företagande och för att öka "vi-känslan" i kommunen.

MOBILISERINGSFAS
De deltagande företagen bildar ingen homogen grupp. Det är skillnader beträffande både storlek, bransch/inriktning, sårbarhetsfaktorer, företagsformer, längd på verksamheter, ålder på företagare och medarbetarna m m. Därför kommer processen att genomföras delvis i storgrupper, delvis i grupper med gemensamma ansvarsområden, delvis varje företag för sig, arbetsgrupp för sig och även på individnivå. Detta innebär att det krävs en stor flexibilitet i genomförandet, men har positiva effekter i samverkan och nätverksbildandet.

Grunden i processen är ett noggrant analysarbete, som har fokus på den/de sårbarhetsfaktorer som är identifierade för respektive företag. Utgångspunkten är nuläget: Hur ser det ut idag? Hur upplevs situationen idag? Därefter tittar man på framtiden: Hur skulle vi vilja att det skulle se ut i vårt företag – visionen? Och slutligen: Hur bär vi oss åt för att gå från nuläget till att förverkliga visionen, vilka åtgärder behövs?

Den pedagogiska processen utgår ifrån de breddade begreppen för entreprenörskap:
A) Medvetet entreprenörskap för företagsledare/ägare
B) Aktivt medarbetarskap – entreprenörskap i organisationen för medarbetare

Under mobiliseringsfasen genomförs också studiebesök i andra regioner alternativt att företrädare för goda exempel kommer till oss.

Konkreta insatser beskrivs under tid- och aktivitetsplan. Vi kommer att ta hjälp av processtöd i olika delar av analysen.

Målsättning

• Att företagaren är väsentligt mer intresserad och engagerad i samhällets utveckling
• Att företagaren har en vidare syn på sina egna möjligheter än idag
• Att det positiva klimatet leder till större möjligheter till lyckade generationsväxlingar hos många av kommunens åldriga företagare
• Att det råder en mer positiv syn på och en bättre integration av de från annat land nytillkomna medborgarna i kommunen
• Att framförallt servicenäringen har en ökad förståelse för vikten av tillgänglighet, både fysisk och psykisk
• Företagen är mer livskraftiga
• Antalet anställda är fler än innan projektet startade

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektet kommer alla att kunna delta, oavsett ett eventuellt funktionshinder. I den mån det bland deltagande företag finns medarbetare med funktionshinder säkerställs då hans/hennes möjlighet till att delta genom att kontrollera tillgänglighet i projektets genomförande efter den enskildes behov.

För att öka förståelsen och kunskapen om funktionshindrades problem och rättigheter hos företagen ordnar vi redan under mobiliseringsfasen, en kort utbildning kring dessa frågor.

Vi kommer sannolikt att anlita ett företag, som kan lyftas fram som ett gott exempel, en ekonomisk förening med verksamhet både i Uppsala och i Västerås. Företaget är en avknoppning av tidigare kommunal verksamhet och har tillgänglighet som affärsidé och arbetar bl a med tillgänglighetsinventeringar och föreläsningar i ämnet. Samtliga av deras anställda har ett eller flera funktionshinder. Detta ska öka förståelsen för och konkret visa möjligheten till att anställa personer med funktionshinder. Företaget har deltagit i projektet Nya Växmanland.

I den enkätundersökning som ingår i analysen finns frågeställningar om tillgänglighet för funktionshindrade med.
Affärsplanen som tas fram i projektet för varje företag kommer att innehåller en plan hur företaget arbetar med tillgänglighet.

Under genomförandet kommer vi att rådgöra med Processtöd för tillgänglighet kring lämpliga insatser.

Transnationellt samarbete

Vi vill i projektet ha kontakt med någon av de många Läroavtalsbyråer i Finland för att närmare studera det finska läroavtalssystemet. I detta samarbetar med andra ESF-projekt som projekt ALF (som också söker i denna omgång)

Den finska läroavtalsutbildningen är lika unik som effektiv. Alla yrkesinriktade examina går att avlägga genom läroavtal. Systemet lämpar sig för både vuxna och ungdomar och kan även användas som ytterst träffsäker arbetsmarknadsåtgärd.

Ungefär 70-80 % av läroavtalsutbildningen sker på arbetsplatsen, där en eller flera arbetsplatshandledare ansvarar för utbildningen. Denna utbildning kompletteras med utbildning i teoretiska kunskaper som i huvudsak ges vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscenter.

Denna systematisering av allt lärande inom samtliga branscher gör att det bli lättare t ex för en arbetsgivare att ta in lärling eller uppmuntra och hjälpa till när en anställd t ex vill höja sin kompetens med gesäll- och/eller mästarprov. Utöver dessa tre nivåer finns det på de flesta branscher en nivå till – spetskompetens. Det handlar helt enkelt om att man inom alla yrken arbetar efter det gamla lärling-gesäll-mästare-systemet, dock ett moderniserat sådant.

Vi kommer att ha kontakt med projektet Nya Växmanland, både med projektledningen och med utvärderaren, och får ta del av deras iakttagelser, lärdomar och även kontakter i Finland som vi själva vill utveckla vidare med olika parter, t ex några branscher där det råder arbetskraftsbrist, vuxenutbildningscentrum, fackliga organisationer o s v. I kontakterna med Finland har vi med några representanter för relevanta parter.

Syftet med detta samarbete är att dels sprida kunskap om läroavtalssystem, dels försöka få någon att praktisera tankesättet, det kan handla om t ex ett enskilt företag, en bransch, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, eller flera av dessa i samarbete.

Deltagande aktörer

 • ANIMO för kropp och själ
 • Anna Kristina Göransson
 • Asos Alternativa Smärt&Stress
 • Centrumblommor i Tierp
 • Degerslättens Skogsentreprenad
 • Färg i Tierp AB
 • Handels AB Tierp Radio & TV
 • HB DIVA
 • Javalicious AB
 • Järn och Masin i Uppland AB
 • KULTUR & STRUKTUR ALPSJÖ NETWO
 • Leif Ivar Petterssons El AB
 • LJ Radio & TV aktiebolag
 • Mili's Beauty
 • Monique Handelsbolag
 • MW Reflexion AB
 • Nordupplands fastighetsbyrå AB
 • Rummet Rita AB
 • Stenbergs Järn AB
 • Syltkrukan i Månkarbo
 • Therese Netzell Konsult
 • Tierps massage & Floatingcente
 • Tuna Foder AB
 • Åddebo Ull HB

Kommun

 • Tierp